Summary Business marketing

-
ISBN-10 9001797083 ISBN-13 9789001797089
475 Flashcards & Notes
104 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Business marketing". The author(s) of the book is/are C J Gelderman, P W Th Ghijsen, H W C van der Hart. The ISBN of the book is 9789001797089 or 9001797083. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Business marketing

 • 1.1 definitie en plaatsbepaling

 • marketing heeft kent een 5-tal hoofdbetekenissen welke?

  - marketing als wetenschap
  - marketing als maatschappelijk proces
  - marketing als bedrijfsfunctie
  - marketing als visie
  - marketing als een verzameling activiteiten

   

 • marketing kan gezien worden als maatschappelijk proces, bezien vanuit de volks huishouding als geheel (een macrobenadering) het gaat om afstemming tussen vraag en aanbod door middel van ruilprocessen
 • hoe kan maatschappelijk proces van marketing efficiënter verlopen 
  transacties, uitwisseling van informatie, distributie en dergelijke e.d.
 • kan marketing als maatschappelijk proces schadelijk zijn, zo ja waarom?
  mogelijke gevaren en nadelen van reclame, de schadelijke gevolgen voor bepaalde groepen in de samenleving, het milieu en dergelijke
 • wat wordt bedoeld met microniveau

  individuele onderneming

   

 • waarover gaat marketing als bedrijfsfunctie?
  over de taken en verantwoordelijkheden die binnen de organisatie worden vervuld (productie, inkoop, logistiek, personeel en financiën).
 • 1.1.2 marketing als visie: marketing conceptie

 • waarna verwijst marketing als visie
  een mentaliteit, een filosofie van waaruit de manager beslissingen kan nemen
 • beschrijf het begrip marketing als visie
  de visie waarbij de wensen en verlangens van de afnemers centraal wordt gesteld. ook wel marketingconceptie
 • wat is marketingconceptie

  de visie waarbij de wensen en verlangens van de afnemers centraal worden gesteld. het moet altijd in overeenstemming zijn met een zekere winstgevendheid

   

   

 • waarom is voor technische bedrijven het gebruiken van marketingconceptie lastig
  in een technisch georiënteerd bedrijf die gecompliceerde producten maakt, heeft men eerder aandacht voor de technische eigenschapen van het product dan voor de wensen van afnemers op het gebied van gebruiksgemak, prijs. toepassingen en service
 • wanneer spreekt men van een strategische marketingconceptie

  dit is een visie waarbij:

  - men zich richt op verdedigbare concurrentievoordelen, gebaseerd op de langetermijnbelangen van afnemers

  - waarbij relaties worden opgebouwd en onderhouden met de organisatie belangrijke belangengroepen binnen en buiten de organisatie

  - waartoe men in de organisatie initiatieven moet nemen en moet onderhandelen

 • het 3e punt (bij strategische marketingconceptie): waartoe men in de organisatie initiatieven moet nemen en moet onderhandelen wordt bedoeld

   

  als men zich alleen maar richt op de wensen en verlangend van afnemers. bestaat het gevaar dat er te weinig impulsen zijn om technologische vernieuwen te stimuleren. de concentratie op kortetermijnbelangen van consumenten heeft mede geleid tot terreinverlies  van Amerikaanse ondernemingen aan Europerse en Japanse concurrenten

 • 1.1.3 marketing als verzameling acitiviteiten

 • mogelijke activiteiten bij marketing zijn:

  het hanteren van markinstrumenten

  vertegenwoordigers die klanten bezoeken

  het (laten) uitvoeren van marktonderzoek

   

 • waarop is marketing gericht
  marketing omvat activiteiten die erop zijn gericht ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen
 • Er is sprake van marketingruil:

  1. uit vrijwilligheid is. ruil onder dwang, zoals belasting betalen, afpersing, diefstal en chantage is geen ruil. ook het leveren en het gebruiken van collectieve voorzieningen valt buiten het marketingdomein

  2. overeenkomst. de overeenkomst vormt een herkenbaar transactiemoment. afspraken over prestaties en wedeprestaties voorkomen dat burenhulp en vriendendiensten tot het marketingdomein worden gerekend

  3. twee of meer partijen. de keuze van een individu uit een aantal alternatieven is geen ruil

  4. wederkerigheid. uit de overeenkomst volgen wederzijdse rechten en plichten

 • 1.1.4 wat is business marketing

 • wat is business marketing

  marketingacitiviteiten van een organisatie gericht op een andere organisatie

   

 • wat is consumentenmarketing

  richt zich op particulieren
 • in de business markt wordt altijd met een doel gekocht wat in het verlengde ligt van de manier waarop een organisatie functioneert of wil werken. een product moet letterlijk waarde hebben
 • wat wordt bedoeld met waardepropositie
  waardepropositie omvat elementen die erg belangrijk zijn voor de klanten en waar men het beter doet dan de concurrenten (point of difference) en waar men het als feite net zo goed doet als de klant (points of parity)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Business Marketing
Marketingactiviteiten van een organisatie gericht op andere organisaties
Strategische Marketingconceptie
Men richt zich op de verdedigbare concurrentievoordelen, gebaseerd op de langetermijnbelangen van afnemers.

Relaties worden opgebouwd en onderhouden met voor de organisatie belangrijke doelgroepen binnen en buiten de organisatie.

Waartoe men in de organisatie initiatieven moet nemen en moet onderhandelen
Marketingconceptie
Visie waarbij de wensen en verlangens van de afnemers centraal worden gesteld
Marketing
Marketing omvat die activiteiten die erop zijn gericht ruiltransacties te bevorderen, te vergemakkelijken en te bespoedigen
Volgens het model van Grönroos voor de dienstenmarketing zijn er 3 soorten marketing, welke?
- Externe marketing (gericht op het scheppen van verwachtingen)
- Interne marketing (gericht op het scheppen van randvoorwaarden waardoor aan de verwachtingen voldaan kan worden)
- Interactieve marketing (het nakomen van de beloften door het dienstverlenende personeel)
Op welke 5 gaps gaat het SERVQUAL model in?
- Afnemersverwachting -> leveranciersperceptie 
- managentperceptie -> vertaling in kwaliteitsnormen
- vertaling in kwaliteitsnormen -> geleverde service
- geleverde service -> externe communicatie
- afnemersverwachting -> perceptie van de geleverde dienst
Wat houd het SERVQUAL model in?
Dit is een model ontwikkelt voor de afstemming van de kwaliteit van diensten op de percepties en verwachtingen van de klant.

Dit model heeft als basis een vijftal gaps (spanningsvelden) tussen percepties en verwachtingen van de leverancier en de afnemer
Hoe kan de kwaliteit van een dienstverlenende organisatie worden gemeten?
Door gebruik je maken van de SERVQUAL, het gap-analyse model
Hoe wordt het totaal aan kwaliteit bepaald bij een dienstverlenende organisatie?
Die wordt bepaald door wat de afnemer ervaart en verwacht. ook is de perceptie van kwaliteit van je afnemer belangrijk voor het beoordelen van de kwaliteit
Kwaliteit bij een dienst is niet goed objectief gemeten, kwaliteit bij het leveren van een dienst is vaak een subjectieve grootheid in vergelijking met de perceptie van kwaliteit van de afnemer, allereerst welk onderscheid kunnen we maken qua kwaliteit binnen de dienstverlening?
- Technische kwaliteit, dit heeft betrekking op de inhoudelijke kant van de dienstverlening en zegt iets over 'wat' geleverd wordt. de score van de kwaliteit staat er in verband met het resultaat van een geleverde dienst

- Functionele kwaliteit, dit is procesgerelateerd en heeft betrekking op 'hoe' de dienst geleverd wordt, dit heeft alles te maken met de interactie tussen de dienstverlener en de klant