Summary Chemie 5v

-
ISBN-13 9789001817176
556 Flashcards & Notes
22 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Chemie 5v". The author(s) of the book is/are Rini Bekkers, Rixt Buwalda, Kitty Jansen, Gerda Manneveld, Wijnand Rietman, Miek Scheffers, Harm Scholte. The ISBN of the book is 9789001817176. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Chemie 5v

 • 8 Evenwichten

 • Wat is het verschil tussen bulkchemie en fijnchemie?
  Bulkchemie focust zich op grote hoeveelheden, terwijl fijnchemie zich bezighoudt met kleine hoeveelheden.
 • Wat is het verschil tussen bulkchemie en fijnchemie en de verschillende processen waarmee ze hun producten produceren?
  Bulkchemie focust zich op grote hoeveelheden, terwijl fijnchemie zich bezighoudt met kleine hoeveelheden.
  Bulkchemie maakt gebruik van een continu proces, waarbij de stofstroom niet onderbroken hoeft te worden en overgebleven/gescheiden stof wordt gerecycled/gerecirculeert. 
  Fijnchemie produceert hoeveelheden mbv een batch proces: er wordt één keer een hoeveelheid gemaakt, waarbij een reactor wordt gevuld en na die tijd weer wordt leeggehaald en schoongemaakt.
 • 8.1 Chemische industrie

 • Wat is:
  • Bulkchemie?
  • Fijnchemie?
  • bulkchemie: hier worden zeer grote hoeveelheden geproduceerd
  • fijnchemie: hier worden kleine hoeveelheden geproduceerd
 • De chemische industrie produceert stoffen die nodig zijn voor cosmetica, geneesmiddelen, kunstmest, materialen, voedingsmiddelen en nog vele andere producten. In de bulkchemie worden zeer grote hoeveelheden geproduceerd, zoals zwavelzuur. Deze producten zijn vaak weer uitgangsstof voor het maken van veel andere producten.
  De fijnchemie produceert kleine hoeveelheden product. De petrochemische industrie (verwerking van fossiele brandstoffen) en farmaceutische industrie (productie van geneesmiddelen) zijn onderdelen van de chemische industrie.
  In de groene chemie wordt gezocht naar materialen en productieprocessen die minder belastend zijn voor het milieu. 
 • Wat wordt er bij groene chemie gedaan?
  Er wordt gezocht naar materialen en processen die minder schadelijk en belastend zijn voor het milieu.
 • 8.2 Ammoniumnitraat in het groot

 • Wat is een blokschema?
  Een schematische weergave van een chemisch proces.
 • Een blokschema is een schematische weergave van een chemisch proces. Een chemisch proces kan uitgevoerd worden als een continu of een batch proces. Via recycling (recirculatie) voert een fabriek grondstoffen die niet volledig zijn omgezet terug in de reactor. Het rendement van een proces is te berekenen met de formule: (werkelijke opbrengst/theoretische opbrengst)*100%.
 •  Het rendement van een proces is te berekenen met de formule: (werkelijke opbrengst/theoretische opbrengst)*100%.
 • Wat is een:
  • continu proces?
  • batch proces?
  • Continu proces: een proces dat continu doorloopt. De stofstroom wordt niet onderbroken (om bv weer opnieuw te beginnen). Er is hier bijna altijd sprake van recycling.
  • Batch proces: als de reactie klaar is wordt de reactor leeggehaald en schoongemaakt. Het proces wordt dus dan stopgezet.
 • In een blokschema komen vaak de volgende dingen voor:
  • reactor
  • scheidingsruimte
  • stofstroom
  • recycling

  Wat weet je over een reactor?
  • In een reactor vindt een reactie plaats. Dit betekent dat:
  • Er beginstoffen ingaan
  • Reactieproducten (dus andere stoffen) uitkomen


  Maar let op: vaak worden niet ALLE stoffen volledig omgezet. Dat betekent dat er ook vaak beginstoffen uitkomen. Let hierbij op het woord 'overmaat'
 • In een blokschema komen vaak de volgende dingen voor:
  • reactor
  • scheidingsruimte
  • stofstroom
  • recycling


  Wat weet je over een scheidingsruimte?
  Hier vindt geen reactie plaats dus:
  • Alle stoffen die erin gaan, komen er ook ergens weer uit

  of andersom
  • Alle stoffen die eruit gaan, moeten er ook ergens ingegaan zijn
 • Wat gebeurt er in een blokschema vaak met grondstoffen die niet volledig zijn omgezet?
  Die worden gerecirculeerd: recycling.
 • Wat is de formule voor het rendement?
  Rendement = werkelijke opbrengst/theoretische opbrengst x 100%

  oftewel

  Rendement = hoeveel je hebt gemaakt in de praktijk/hoeveel je in theorie had kunnen maken x 100%

  let op: gebruik voor werkelijk en theorie altijd dezelfde eenheid (bv. allebei in mol of allebei in gram)
 • Rendement wordt vaak gevraagd aan de hand van een reactievergelijking en verhoudingen. Waar moet je je gegevens (bv. grammen) dan eerst naartoe rekenen?
  Eerst omrekenen naar mol. In de reactievergelijkingen staat namelijk een molverhouding (geen gramverhouding).
 • Examenvraag 2001-II, vraag 2:

  C6H10 + 4 H2O2 --> C6H10O4 + 4 H2O
  cyclohexeen + waterstofperoxide --> hexaandizuur + water

  Tijdens een experimentele uitvoering van dit proces heeft men uit 100 gram cyclohexeen 161 gram zuiver hexaandizuur verkegen.
  Bereken het rendement van dit proces.
  • 1. Gegevens
  RV is gegeven
  Gegeven stof: 100 gram cyclohexeen (theorie)
  Molverhouding: 1:1
  Verkregen stof: 161 gram hexaandizuur (praktijk)
  formule rendemt: praktijk/theorie x 100%
  • 2. Gegeven stof omrekenen naar mol
  molmassa cyclohexeen = 82,08 g/mol
  100 gram/ 82,08 g/mol = 1,218 mol
  Verkregen stof omrekenen naar mol
  molmassa hexaandizuur = 146,08 g/mol
  161/146,08 = 1,102 mol
  • 3. molverhouding 1:1 bij 100% rendement.
  Dan zou er 1,218 mol hexaandizuur moeten ontstaan.
  • 4. Gevraagde eenheid = rendement
  praktijk = 1,102 mol
  ------------------- x 100% = 90,5 % (3 significant)
  theorie = 1,218 mol 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat zijn korrels?
afzonderlijke kristalgebedjes in een metaalrooster
waaruit bestaan metalen?
metaalionen en vrije elektronen die elkaar sterk aantrekken: metaalbinding
wat is een legering? waar is het voor? hoe maak je het?
een mengsel van metalen. om het materiaal harder te maken. je maakt het door metalen in vloeibare vorm te mengen
mesoniveau?
je moet ook rekening houden met de manier waarop bijvoorbeeld de korrels ten opzichte van elkaar geordend zijn. tussen micro- en macroniveau (mesoniveau) bepaalt dan ook veel van de eigenschappen van het metaal
wat zit er tussen de korrels/kristalgebiedjes? waarvoor zijn ze?
korrelgrenzen. 
metaalatomen van verschillende korrels kunnen niet meer langs elkaar schuiven waardoor het metaal sterker en minder buigzaam wordt, het is ook brosser.
wat zijn roosterfouten?
onregelmatigheden in metaalroosters. ze zijn nooit helemaal perfect. soms ontbreken metaal atomen of zitten er andere in. deze fouten hebben invloed op de eigenschappen van het metaal
wat gebeurt er in het vervormde metaalstuk?
vrije elektronen en de positieve metaalionen trekken elkaar net zo sterk aan als in het oorspronkelijke stuk metaal. met het metaalrooster vervormen verander je de structuur van het metaalrooster niet. de eigenschappen van het metaal veranderen ook niet
hoe werkt de vervormbaarheid van metalen?
vrije elektronen horen niet bij 1 positieve atoomrest. bij vervormen moeten de metaalionen in de lagen langs elkaar kunnen schuiven. de vrije elektronen maken dit mogelijk.
wat gebeurt er als je een stuk metaal verwarmd?
elektronen gaan ter plekke sneller bewegen. ze kunnen vrij door het rooster bewegen en staan bij botsingen energie af aan andere elektronen. die gaan ook weer sneller bewegen. zo wordt het hele metaal snel warmer.
wat gebeurt er bij stroomgeleiding?
elektronen bewegen in de richting van de positieve elektrode.