Summary Chemie Overal 5 vwo

-
ISBN-13 9789001819767
224 Flashcards & Notes
15 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

This is the summary of the book "Chemie Overal 5 vwo". The author(s) of the book is/are Joost Arends, Sjef Buil, Tom Heutmekers, Guus Rus, Juleke van Rhijn, Bertie Spilane, Yvonne Veldema, Hans Wouters. The ISBN of the book is 9789001819767. This summary is written by students who study efficient with the Study Tool of Study Smart With Chris.

Summary - Chemie Overal 5 vwo

 • 8.1 De pH van een oplossing

 • Wanneer is een oplossing zuur, basisch of neutraal?
  Als de pH > 7 is de oplossing basische.
  Als de pH = 7 is de oplossing neutraal.
  Als de pH < 7 is de oplossing zuur.
 • Wat is een indicator?
  Een indicator is een stof waarmee je kunt bepalen of een oplossing zuur, basisch of neutraal is.
 • Op welke drie manieren kun je de pH van een oplossing bepalen?
  1. m.b.v. een universeel indicator papier
  2. m.b.v. een lakmoes
  3. m.b.v. een combinatie van indicator oplossingen
 • Wat is het omslagtraject?
  Het omslagtraject is de gebied waarin een indicator van kleur verandert.
 • 8.2 Zuren in water

 • Wat is een oxoniumion?
  Een oxoniumion is een H3O+-ion
 • Wat zijn sterke zuren?
  Sterke zuren zijn zuren die zich volledig splitsen in ionen.
 • Wat zijn zwakke zuren?
  Zwakke zuren zijn zuren die zich niet volledig splitsen in ionen.
 • 8.3 Formules van zuren

 • Wat zijn organische zuren?
  Organische zuren zijn stoffen waarvan de moleculen een koolstofskelet hebben.
 • Wat zijn meerwaardige zuren?
  Meerwaardige zuren zijn zuren die in staat zijn om meer dan één H+-ion af te staan.
 • Wat zijn anorganische zuren?
  Anorganische zuren zijn zuren die geen koolstofskelet hebben.
 • Wat is het zuurrestion?
  Het zuurrestion is het negatieve geladen ion wat ontstaat naar het H3O+-ion.
 • Hoe heten de zuurrestionen van alkaanzuren?
  Alkanoaten
 • Wat zijn de instabiele zuren?
  Koolzuur en zwaligzuur
 • 8.4 pH-berekeningen

 • Wat is de formule voor de pH?
  pH = -log[H3O+]
  [H3O+] = 10-pH 
 • De pH staat in drie significante cijfers.
 • 9.1 Basen in water

 • Wat bevatten alle basische oplossingen?
  OH--ionen
 • Wat is een base en waarom?
  Een base is de tegenhanger van zuur, want een zuur kan een H+-ion opnemen en een zuur kan een H+-ion afstaan.
 • Wat is een sterke base?
  Een base die in een aflopende reactie OH--ionen vormt.
 • Wat is een zwakke base?
  Een base die in een evenwichtsreactie OH--ionen vormt.
 • Hoe vormt een geconjugeerd zuur-basepaar?
  Als een zwakke base een H+-ion opneemt, ontstaat een zwak zuur dat weer een H+-ion kan afgeven.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Een alcohol is een reductor omdat deze twee H-atomen kan afstaan. Welke twee H-atomen zijn dit?
Het H-atoom van de OH-groep en een H-atoom van het C-atoom (waar de OH-groep aan verbonden is).
Hoe noem je een deeltje dat elektronen (e-) afstaat, wat terug te vinden is in een halfreactie?
Reductor
Wat is het stappenplan bestaande uit 4 stappen bij het opstellen van een halfreactie?
 1. Noteer de gegeven deeltjes (deeltjeslijst).
 2. stel de halfreacties op.
  zuur milieu: voor de pijl H+ en eventueel H2O als hulpdeeltje, na de pijl mag geen OH- ontstaan.
  basisch milieu: voor de pijl OH- en eventueel H2O als hulpdeeltje, na de pijl mag geen H+ ontstaan.
  neutraal milieu: voor de pijl H2O als hulpdeeltje, na de pijl mag H+ en OH- ontstaan
 3. maak de deeltjes in de halfreactie kloppend.
 4. maak de lading in de halfreactie kloppend door het juiste aantal elektronen (e-) toe te voegen.
Bij redoxreacties is het milieu waarin de reactie verloopt van belang. Welke deeltjes kunnen betrokken zijn bij halfreacties?
OH-, H2O en H+(/H3O+)
Wat is het stappenplan bestaande uit 5 stappen bij het opstellen van een redoxreactie?
 1. Inventariseer welke deeltjes er zijn (deeltjeslijst).
 2. wat is de sterkste oxidator en de sterkste reductor? 
 3. verloopt de reactie? (ΔVo)
 4. stel de halfreacties en de totaalreactie op.
 5. controle
Vo is een maat voor de sterkte van een oxidator in een redoxkoppel. Hoe noem je Vo dat wordt uitgedrukt in volt?
Standaardelektronenpotentiaal
Ag en Ag+ zijn samen een redoxkoppel. Hoe noem je het Ag-atoom van de oxidator Ag+? En hoe noem je het Ag+-ion van het Ag-atoom?
Het Ag-atoom is de geconjucteerde reductor en Ag+-ion is de geconjucteerde oxidator
Wat is de functie van een onedel metaal (een metaal dat makkelijk met andere stoffen reageert) in een redoxreactie? En wat is de functie van die van een edel metaal?
Een onedel metaal is een sterke reductor en een edel metaal een zwakke reductor
Om te bepalen of een reactie een redoxreactie is, kijk je of er sprake is van elektronenoverdracht. Wat is hierbij de voorwaarde?
In de reactie moeten deeltjes aanwezig zijn die van lading veranderen.
Wat is belangrijk in een totaalreactie (twee halfreacties opgetelt)?
 1. Er mogen geen elektronen voorkomen
 2. toestandsaanduidingen erbij vermelden