Summary CIVAS Therapeutische vorming

529 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - CIVAS Therapeutische vorming

 • 1.1 Inleiding

 • Wat is therapie?
  Therapie is een proces waarbij een therapeut op transparante en met de client overeengekomen wijze, methoden toepast om problemen zo goed mogleijk, duurzaam en relevant te verminderen of om welbevinden te versterken.
 • Wat is therapeutische vorming?
  Vormgeven aan jezelf op een wijze die zo veel mogelijk bijdraagt aan het therapeutisch proces van de cliënt.
 • 1.3 Het therapeutische werkveld

 • Welke indeling is voor het therapeutische werkveld op basis van werkzaamheid?
  Therapievormen waarvan de werkzaamheid:
  • is aangetoond
  • deels is aangetoond
  • niet is aangetoond
  • niet werkzaam is
  • een schadelijk effect heeft.
 • Wat is een reguliere therapie?
  Een therapievorm die wetenschappelijk is onderzocht en waarvan de effectiviteit is aangetoond
 • Welk onderscheid wordt gemaakt binnen de groep reguliere therapievormen?
  • Vaktherapie/ creatieve therapie.
  • Psychotherapie
 • Wat is vaktherapie?
  Therapie waarbij gewerkt wordt met een creatief medium. De nadruk ligt op verandering en verwerking door ervaring.
  Voorbeelden: dramatherapie, beeldende therapie, muziektherapie, psychomotorische therapie.
 • Wat is psychotherapie?
  Therapie die zich richt op het anders leren denken en daaruit vloeiend anders handelen.
 • Welke vier scholen van psychotherapie erkent de Nederlandse overheid?
  1. Psychodynamische therapievormen
  2. Cognitief-gedragstherapeutische therapievormen
  3. Systeemgerichte therapievormen
  4. Cliëntgerichte of experiëntiële therapievormen.
 • Noem voorbeelden van psychodynamische therapievormen.
  • Psychoanalyse
  • Jungiaanse psychoanalyse
  • Kortdurende analytische therapie
 • Noem voorbeelden van cognitieve- gedragstherapeutische therapievormen
  • Cognitieve therapie
  • Gedragstherapie
  • Rationeel-emotieve therapie
  • Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT)
  • Acceptance and commitment Therapy (ACT)
 • Noem voorbeelden van systeem gerichte therapievormen.
  • Contextuele therapie
  • Systeemtherapie
 • Noem voorbeelden van cliëntgerichte of experiëntiële therapievormen.
  • Client centered (of personed-centered) therapie
  • Existentiële therapie.
 • Wat is verwarring over psychotherapie en psychotherapeut?
  Een psychotherapeut is een beschermde titel voor een persoon die daarvoor speciaal is opgeleid. Psychotherapie kan echter ook toegepast worden door mensen die geen psychotherapeut zijn maar gewoon therapeut (wat geen beschermde titel is).
 • Noem een recent voorbeeld van aanvullend of alternatief therapie die toegevoegd is aan de reguliere therapie.
  Mindfulness Based Cognitive Therapy.
 • Noem voorbeelden van aanvullende of alternatieve therapievormen/
  • Familieopstellingen
  • Past Reality Integration (PRI)
  • Regressietherapie
  • Rebirthing
  • Primal scream therapy
  • Energetische therapie
  • Kleurentherapie
  • Edelsteentherapie
  • Innerlijk-kindtherapie
 • Noem een voorbeeld van een therapie waarvan werkzaamheid is aangetoond maar die niet wordt gerekend tot de reguliere therapie.
  Hypnotherapie, voor sommige problemen werkt het en voor anders problemen is de werkzaamheid niet aangetoond.
 • Waarvan is de keuze van een therapie afhankelijk?
  • De effectiviteit
  • voorkeur van de cliënt
  • motivatie van de cliënt.
 • Wat heeft Lilienfeld (2007) onderzocht en wat was het resultaat?
  Een meta-analyse van twaalf onderzoeken van mogelijke schadelijke therapievormen.
  Hier zijn twee lijsten uit voortgekomen:
  • Level I potentially harmful therapie die zeer waarschijnlijk schadelijk zijn voor clienten
  • Level II potentially harmful therapie waarvan vermoed wordt dat ze schadelijk zijn voor clienten
 • Noem therapievormen van lijst I van Lilienfeld.
  • Critical incident stress debriefing
  • Rouwverwerking te snel laten verlopen
  • Gefaciliteerde communicatie voor kinderen met autisme en andere communicatiestoornissen
  • Hechtingstherapieën
  • Technieken om verdrongen of vergeten herinneringen terug te halen
  • Technieken voor dissociatieve identiteitsstoornissen
  • Scared-straight
  • Bootcamp interventies voor gedragsstoornissen
  • programma's voor confrontatie met negatieve consequenties van drugs-en alcoholmisbruik.
  • expressieve therapieën waarbij emoties steeds heftiger moeten worden geuit.
 • Wat zijn de thema's binnen schadelijke therapievormen?
  • Het versnellen van het natuurlijk verwerkingsproces
  • fysiek dwingen bepaalde handelingen uit te voeren
  • suggestieve technieken om herinneringen die verdrongen zijn
  • interventieprogramma's met harde, rigide maatregelen
  • methodes waarbij emoties steeds heftiger moeten worden geuit.
 • Wat is een contra-indicatie en welke vormen heb je?
  Een reden waarom een bepaalde therapievorm niet geschikt is.
  Absolute (beslist niet toepassen) en relatieve (alleen na zorgvuldige afweging) contra-indicatie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke van fasen van behandeling zijn er?
 • De voorbereiding
  • Voorbereiding op het eerste gesprek
  • Het eerste telefonisch contact
 • De intake
  • De binnenkomst
  • Het probleemverkennend gesprek
  • De hulpvraag formuleren
 • De behandelstrategie bepalen
  • De probleemanalyse
  • Doelen stellen
  • Middelen kiezen
 • De behandeling
  • De behandeling uitvoeren
  • De afsluiting
Wat zijn de vier belangrijke kenmerken van een hulpvraag?
 • Selecteer een probleem om aan te werken
 • vind een positieve formulering
 • de hulpvraag heeft alleen betrekking op de cliënt
 • beschrijf de hulpvraag in gedragstermen.
Wat is voor een therapeut van belang bij ethische dilemma's?
Omdat je snel moet kunnen antwoorden is het belangrijk om op voorhand over de meest voorkomende dilemma's in hun werkgebied na te denken.
Hoe zit het stappenplan van Rothfusz voor ethische dilemma's eruit?
 1. Beschrijf de situatie.
 2. Wat is het ethisch dilemma?
 3. Welke handelingsalternatieven zijn er?
 4. Wie zijn de betrokkenen en wat zijn hun belangen?
 5. Beschrijf de waarden, normen en deugden, en normatieve theorieën voor alle betrokkenen.
 6. Welke keuze maak je.
Hoe kun je ethische dilemma's aanpakken?
Met het stappenplan van Rothfusz (2013).
Waar moet je naast de drogredenen nog meer rekening mee houden bij ethische vraagstukken?
De afweermechanismes van een persoon, zoals projectie.
Wat is een 'onjuiste gevolgtrekking'?
Je geeft iets aan als gevolg van het ander terwijl er misschien wel samenhang (correlatie) is maar dat wel niet zeggen dat het een het gevolg van het ander is (causaliteit).
Wat zijn 'cirkelredenaties'?
Het standpunt van de spreker is gelijk aan zijn argument.
Wat is een 'overhaaste generalisering'?
Een brede conclusie trekken op een beperkt aantal feiten of een uitzondering nemen als bewijs dat een probleem niet meer bestaat.
Wat doe je als je 'bewijslast ontduikt'?
Als je een standpunt inbrengt moet je deze ook kunnen onderbouwen met bewijs of argumenten en niet de ander het tegendeel laten bewijzen.