Summary Class notes - 9597 examen 3 kerntaak 2

Course
- 9597 examen 3 kerntaak 2 werken met de doelgroep
- X
- 2018 - 2019
- NTI (Leiden)
- Pedagogisch medewerker jeugdzorg
327 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - 9597 examen 3 kerntaak 2

 • 1536184800 communicatie en organisatie

 • intercultureel communiceren

  communicatie tussen mensen met verschillende culturele achtergronden
 • culturen zijn niet star ze veranderen en er zijn ook verschillende stromingen  
  binnen de islam heb je fundamentalisten moslims
  en moslims die een vrije interpretatie geven aan de islam
 • leg uit wat taal is
  taal is een systeem welke betekenis weergeeft door middel van symbolen zoals spraakklanken gebaren of schrifttekens welke volgens een bepaald systeem of grammatica worden gerangschikt
 • leg uit wat lichaamstaal is
  lichaamstaal is het geheel van communicatieve boodschappen die door middel van gebaren mimiek lichaamshouding en oogcontact worden overgebracht
 • realiseer je dat de taal voor iemand uit een ander land vaak later aangeleerde taal is dit wordt ook wel tweede taalverwerving genoemd
 • benoem de vooronderstellingen en vooroordelen
  vooronderstellingen:aanname als waar aangenomen 
  gedachten verondersteld gegeven
  vooroordeel niet op kennis of redenering maar of neiging traditie navolging berusting oordeel omtrent iets of iemand
 • benoem de belangrijkste vaardigheden en eigenschappen die je als sawer moet hebben om goed met mensen uit anderen culturen te communiceren
  kennis van opvattingen waarden en normen en omgangsvormen in anderen culturen 
  respect voor anderen meningen en e de persoonlijke integriteit van mensen
  intuitie voor wat iemand belangrijk vind
  oog hebben voor verschillen en overeenkomsten tussen mensen
  creativiteit om oplossingen te bedenken voor problemen
 • wat is het belangrijkste dat jij dient te doen om de ontwikkeling van alloctone in de westernse samenleving
  respect tonen 
  begrip tonen
   en een open communicatie hanteren
 • benoem de wetenswaardigheden van een niet westerse cultuur
  als man kun je niet zo makkelijk bij een vrouw op bezoek gaan zij mag vaak geen vreemde binnen laten 
  de vrouw verblijft soms in een anderen ruimten en komt er niet bij zitten als je op bezoek komt
  sommige moslimvrouwen geven mannen geen hand
  soms mogen vrouwen mannen niet recht in de ogen kijken
  als er eten en drinken wordt aangeboden kan het zijn dat de moeder niet mee eet of drinkt uit respect en beleefdheid
  schaamtegevoel spreekt vaak een grote rol als je een gesprek voert over problemen
  houd rekening met afspraken in de Ramadan
 • benoem 2 soorten groepen
  formele en informele groepen 
  primaire en secundaire groepen
 • formele groepen zijn groepen die door het management bewust zijn samengesteld 
  deze groepen ontstaan door het combineren van taken en functies
 • er zijn 2 soorten groepen
  primaire groepen 
  secundaire groepen
 • primaire groepen onderling vertrouwen in strekte 

  emotionele band
  secundaire groepen oppervlakkiger minder emotionele band
 • er zijn 2 soorten functies van groepen benoem deze
  interne functies het belang van een individu 
  externe functies het belang voor de organisatie
 • wat zijn de interne functies van groepen
  sociale identiteit groepslexen 
  creeren van een referentiekader
  zich van anderen kunnen onderscheiden
 • benoem de positieve functies van een groep
  verbreding van kennis en vaardigheid
  verbreding van visie
  verbeterde acceptatie
  verbeterde communicatie
 • benoem de negatieve functies van groepen
  te sterk streven naar overeenstemming 
  machtsvorming
  afwijkende subcultuur
 • benoem de 4 aspecten die spanning tussen de groepsleden kunnen oproepen
  indentiteit 
  macht
  nut
  acceptatie
 • teams in een arbeidsorganisatie
  een kleiner samenwerkingsverband van mensen die met bepaalde middelen en deskundigheid aan een gemeenschappelijke doel werken
 • benoem de  voordelen van een team
  de cliënt ziet meer gezichten 
  ondersteuning door teamgenoten mogelijke
  pieken in drukte opvangen
  meer deskundigheid
 • benoem de nadelen van het werken in een team
  er zijn teveel gezichten voor de client 
  kwetsbaar samenwerkingsverband
  beperking vrijheid beleidsbepaling
  beperking individuele vrijheid
  overleg kost vaak veel geld
 • je hebt vier werkstijlen in een team 
  de dromer: deze is creatief maar besluiteloos
  denker deze is erg theoretisch maar niet altijd bruikbaar
  beslisser deze persoon is praktisch maar minder sociaal vaardig
  doener actief maar ongeduldig
 • beschrijf de rollen die voorkomen in een team
  De voorzitter
  De vormen
  de planter
  de waarschuwer
  organisator
  groepswerker
  brononderzoeker
  afmaken
 • verschijnselen van een goede samenhang zijn 
  trots
  solidariteit
  teamgeest
  samenwerken
  onderling vertrouwen
 • Thema 14 feedback
 • je kunt op twee niveaus feedback geven het model dat je hierbij kunt gebruiken is de Joharimatrix
 • er kunnen situaties zijn waar feedback op betrekkingsniveau een voorwaarde is voor een effectieve communicatie enkele voorbeelden zijn
  je hebt het gevoel dat een ander niet luistert 
  je ergert je aan de toon die iemand tegen je aanslaat
  je wilt dat de ander jou laat uitpraten
 • de voorwaarden van feedback geven zijn
  open staat voor elkaar 
  veiligheid en vertrouwen
 • de regels om feedback te geven zijn
  geef feedback op concreet aanwijsbaar gedrag 
  zeg wat dat gedrag met je doet
  geef geen waardeoordeel
  gebruik de ik boodschappen
  wacht niet met feedback
  geef niet op alle punten tegelijk feedback
  geef negatieve en postieve feedback
  vraag of het klopt
 • op welke twee manieren kunnen teams samengesteld zijn
  symmetrisch: dit houd in dat de teamleden;
  dezelfde deskundigheid hebben 
  gelijke karaktereigenschappen 
  werkstijlen
  en teamrollen bij elkaar

  complementair( aanvullend op elkaar in dit soort teams zie je verschillende deskundigheden karaktereigenschappen werkstijlen en teamrollen zij vullen elkaar aan
 • wat zijn de belangrijke eigenschappen van een team benoem deze
  - de deskundigheid en bekwaamheid 
  - de karakter eigenschappen
  -werkstijlen
  -teamrollen
 • thema 14 feedback 
 • wat is feedback
  het gevraagde of ongevraagd leveren van zowel postitief als negatieg commentaar op het handelen van iemand of op het gene dat iemand gezegd heeft
 • feedback op twee niveau
  feedback op inhoudsniveau 
  feedback op betrekkingsniveau
 • voorwaarden voor feedback zijn
  openstaat voor
  veiligheid en vertrouwen
 • de regels om feedback te geven zijn 
  geef feedback op concreet aanwijsbaar gedrag
  zag wat dit gedrag met je doet
  geef geen waardeoordeel
  gebruik de ik boodschap
  wacht niet met feedback
  geef niet op alle punten tegelijk feedback
  geef negatieve en positieve feedback
  vraag of het klopt
 • thema 15 omgaan met conflicten
 • vul aan bij een conflict zijn …
  partijen: dit kunnen zowel individuen als groepen zijn 
  verschillende meningen die elkaar uitsluiten
  meningsverschillen die langer duren en tot problemen leiden
 • welke twee soorten conflicten worden onderscheiden
  constructieve 
  en destructieve conflicten
 • constructieve conflicten dragen uiteindelijke bij aan de kwaliteit van het werk
  een conflict in een instelling voor verstandelijke gehandicapten over wat de beste benadering is voor een van de bewoners kan vallen onder een nuttig conflict
  destructieve conflicten dit soort conflicten verslechteren de kwaliteit van leven en of werken
 • conflictmechanismen 
  de neigingen om bepaald gedrag te vertonen tijdens een conflict
 • maak af de bekende conflictmechanismen zijn
  niet ingaan op kritiek 
  een tegenstelling tegenover kritiek zetten
  weer een tegenstelling inbrengen 
  op de persoon inspelen 
  weglopen 
  oorlog
 • de oorzaken van conflicten zijn 

  verschillende visies
  emoties
  machtsverschillen
  gebrekkige communicatie
  verdeling van middelen
 • emoties en oorzaken van een conflict 
  gebrek aan erkenning en waardering
  verschil in normen en waarden
  gebrek aan respect
 • waanneer kan macht de oorzaak van een conflict zijn
  dit kan als het machtsverschil te klein is 
  iemand meer macht heeft dan redelijk is
 • waar kan gebrekkige communicatie aan liggen \
  informatie wordt niet doorgegeven 
  informatie wordt verkeerd doorgegeven
  informatie wordt verkeerd begrepen
 • verdeling van schaarse middelen als oorzaak voor het conflict
  personeel 
  apparatuur 
  geld
  ruimte
  tijd

 • benoem twee uitgangspunten van waaruit jij kunt reageren in een conflictsituatie
  * aandacht voor de belangen van een ander wij noemen dit de zorg voor een ander 
  *aandacht vanuit de belangen van jezelf dit wordt ook wel de zorg voor jezelf genoemd
 • benoem een aantal conflicthanteringssystemen
  ontlopen de 1.1 stijl de conflicten vermijden of negeren 
  toegeven stij 1.9 het doel is het in stand laten van de relatie 
  doordrukken stijl 9,1 
  resultaatgericht handelen  stijl 9.9 in deze stijl denk je aan het eigen belang en het belang van de organisatie een voorwaarden om dit te laten slagen is een directe en open communicatie 
  de gulden middenweg   de 5,5 stijl deze stijl is er een van geven en nemen er wordt hierbij gedacht aan het eigen belang maar ook aan het groepsbelang

  • welke conflictstijl kies je eigenlijk bij welke situatie 
  • ontlopen of negeren als een probleem jou niet belangrijk lijkt of jij onvoldoende deskundig bent over het probleem 
  • toegeven of aanpassen op het moment dat de emoties te hoog oplopen kom er dan later wel op terug want het probleem blijft bestaan 
  • doordrukken kun je beter niet doen tenzij er een acute situatie is welke erom vraagt dat jij dit doet of dat er noodzakelijk stappen dienen te worden genomen om erger te voorkomen 
  • resultaat gericht handelen geeft het beste resultaat een voorwaarde is dat een open directe en eerlijke communicatie mogelijk is 
  • de gulden middenweg betekend vaak geven en nemen en dat je niet altijd noodzakelijk het beste resultaat dient te hebben het is vaak de weg met de minste weerstand 


   
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

leg uit wat de joharimatrix is
dit is een model dat de openheid in communicatie tussen mensen in kaart brengt 
het gaat om de volgende gebieden

- bekend aan de ander
-bekend aan mijzelf

-onbekend aan de ander
-onbekend aan mijzelf
voorwaarden voor feedback zijn
openstaat voor
veiligheid en vertrouwen
leerstijlen volgens Kolb voor onderstaande mensen
Doener : praktisch ingesteld/ervaringsleren /goed problemen oplossen.
Denker: passief/abstract/rationeel/oplossingen bedenken/analyseren
Beschouwer: passief/concreet: observeren/overdenken/creatief/geen  snelle beslisser
Beslisser: knopen doorhakker/actief/omzetten  theorie naar praktijk/doelgericht
9.5.2 de leercyclus  van Kolb zijn
fase 1 concreet ervaren 
fase 2 waarnemen en reflectie
fase 3 abstracte begripsvorming
fase 4 experimenteren
informatie bronnen
onderwijs en scholinh
werken en wonen
justitiele maatregelem
opvoedingsondersteuning
wat moet je in elk geval nooit doen in het geval van ernstige ongevallen
het slachtoffer laten eten of drinken dit in verband met een mogelijke shock of nodige operatie
wat geef jij voor informatie bij een melding aan deskundige hulpdiensten
je naam 
de plaats van het ongeval
wat er gebeurd is en wat het slachtoffer mankeert
het aantal slachtoffers
beschrijf wat je dient te doen bij een ongeval
signaleer eventuele gevaren denk hierbij aan de eigen veiligheid 
bepaal de ernst van de situatie
bepaal of je zelf hulp kunt verlenen zo niet regel deskundige hulp
verleen eerste hulp
wanneer ben je bevoegd
-als het wettelijk geregeld is(voorbehoudende handelingen 
- het in de instelling geregeld is( risicovolle handelingen 
- je bekwaam bent
benoem een aantal risicovolle handelingen
medicijnen uitdelen 
sondevoeding geven of een maagsonde inbrengen
cliënten isoleren of separeren