Summary Class notes - aarderijkskunde

Course
- aarderijkskunde
- v
- 2014 - 2015
- De tooropmavo
- vmbo tl
196 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - aarderijkskunde

 • 1440885600 M1 H1 P1; Arm en rijk in je eigen woonplaats

 • Wat is welvaart?
  Het economische rijkdom van een gebied.
 • komt er in Nederland echte armoede voor?
  nee dat kan bijna niet
 • Hoe kun je onderscheid maken in armere en rijkere wijken
  Rijkewijken; Hoge inkomens, dure huizen, brede straten, veel groen
  minderijkewijken; Lage inkomens, smalle straten en wat verouderde flats
 • Om de verschillen tussen wijken goed in beeld te krijgen kijk je naar 6 dingen noem ze op
  wonen
  werken
  verkeer
  recreatie
  voorzieningen
  bebouwingsdichtheid
 • noem voorbeelden van Recreatie
  is er veel groen, zijn er parken, zijnn er speelplaatsen
 • noem voorbeeelden van voorzieningen 
  winkels (aphotheek, kledingwinkel, supermarkt
  scholen
  Biblihotheek
 • Wat is welzijn?
  de woon en leefomstandigheden in een gebied
 • Wat is bebouwingsdichtheid?
  gemiddeld aantal huizen per km2
 • leg het begrip voorzieningen uit.
  dienst verlenende actieviteiten waar mensen tegen betaling gebruik van kunnnen maken
 • noem kenmerken waaraan je kunt zien of een wijk rij k of arm is
  het uiterlijk
  de mensen die er wonen
  inkomen, opleiding en werk (economie)
  de samenstelling van de bevolking
 • leg het berip allochtonen uit
  iemand die in het buitenland is geboren of waarvan minstens 1 ouder in het buitenland is geboren
 • Wat zijn autochtonen
  mensen die in een land geboren zijn en die er blijven wonen
 • 1440972000 M1 H1 P2; veranderingen in de wijk

 • Wat is ontgroening ?
  afname van het percentage jongeren
 • Wat is vergrijzing?
  toename van het percentage van mensen van 65jaar of ouder
 • Wat is gezinsverdunning?
  Daling van het aantal mensen per huishouden
 • Waardoor daalt de gemiddelde woningbezetting?
  de gezinsverdunning
 • Waarom is in oudere wijken de bevolkingssamenstelling veranderd?
  omdat er vroeger grote gezinnen woonden, maar de wijken werden minder aantrekkelijk. De mensen die het zich konden verooorloventrokken weg naar nieuwbouw wijken. Daardoor blijft er een bepaalde groep achter de mensen met wat minder inkomen
 • Waarom zijn er in de wat armere wijken niet veel vooorzieningen meer
  omdat de rijkere mensen zijn weggetrokken door de verschechtering van de huizen toen gingen de inkomens van de voorzieningen omlaag en verdwenen ze.
 • wat is leefbaarheid?
  Hoe mensen het dagenlijkse leven in een buurt of wijk ervaren
 • Lees het kopje sommige wijkenworden rijker nog een keer!
  <
 • Wat is verpauping
  dat een wijk in verval raakt de huizen worden oud en lelijk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

leg het begrip zeerecht uit
Regelingen over het gebruik van de zee
leg het begrip terrioriale water uit
de zeestrook van 12 zeemijl of 370 km die grenst aan een staat. Die staat heeft de soevereniteit ver die zeestook
leg het begrip exclusief recht uit
Recht dat geldt voor één land
leg het begrip exclusief economishe zone uit
gebied van macimaal 200 zeemijl of 370 km buiten de kust waarin een staat de volgende rechten heeft; Het alleenrecht op het winnen van grondstoffen, het visserijrecht en het recht op weten schappelijk onderzoek
leg het begrip continentaal plat uit
Het gedeelte van een continent dat onder water staat
leg het begrip poolcirkel uit
parallel op 66 1/2 graden noorderbreedte
leg het begrip noordelijke doorvaart uit
De vaarweg door de Noordelijke IJszee
leg het begrip maatschappelijke organisaties uit
Organisaties die onafhankelijk zijn van de overheid en die zich inzetten voor een maatschappelijk belang
leg het begrip sancties uit
Maatregelen die landen of groepen tegen een ander land/groep kunnen treffen om die ander te dwingen iets te doen of juist te laten
leg het begrip territoriaal conflict uit
conflict om het grondgebied in een regio