Summary Class notes - Aardrijkskunde

Course
- Aardrijkskunde
- Caminada
- 2020 - 2021
- Adelbert College (Wassenaar)
- Klas Middelbare schoolE&O
427 Flashcards & Notes
1 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Aardrijkskunde

 • 1572476400 Wonen in Nederland h1

 • Afbraak van de kust
  Aantasting van een deel van de kust, al dan niet beïnvloed door menselijk ingrijpen
 • Bodemdaling
  Verlaging van de hoogte van het maaiveld, een rivierbodem of de zeebodem
 • Bolwerkvorming
  Proces waarin de kust dicht aan zee wordt bebouwd en haar flexibiliteit verliest
 • Deltafonds
  Geldreservering in de rijksbegroting met behulp waarvan ook in de toekomst de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening van Nederland worden zekergesteld. Het fonds is ingesteld in 2013
 • Deltaprogramma
  Een plan opgesteld door de Tweede Deltacommissie om Nederland te beschermen tegen  overstromingen of een tekort aan zoet water
 • Deltawet
  Wet uit 1958 die was gericht op de uitvoering van de Deltawerken, zoals afsluiting van de zeearmen tussen de Westerschelde en de Nieuwe Waterweg en de versterking van de hoogwaterkering ter beveiliging van Nederland tegen stormvloeden
 • Deltawet waterveiligheid en  zoetwatervoorziening (2011)
  Nederlandse wet die de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor zoetwatervoorziening in relatie tot de verwachte klimaatverandering moet waarborgen
 • Doodtij
  Getijdensituatie op zee waarbij het verschil tussen hoog-en laagwater minimaal is
 • Duin
  Door de wind gevormde zandheuvel aan de landzijde van het  droge strand
 • Dynamische handhaving
  Vorm van kustbescherming waarbij de kustlijn binnen een bepaalde bandbreedte mag bewegen (basiskustlijn), zodat water en wind vrij spel hebben
 • Eb
  Daling van de waterstand op zee, in een estuarium of in een groot meer ten gevolge van de getijdenbeweging. Heet ook afgaand tij
 • Estuarium
  Trechtervormige riviermonding waar zoet rivierwater en zout zeewater zich vermengen
 • Getijdenstroming
  Waterbeweging die het gevolg is van de afwisseling van eb en vloed
 • Harde kust
  Door de mens aangelegde en onderhouden zeewering, die ten minste gedeeltelijk bestaat uit bouwmateriaal, zoals hout, basalt en asfalt
 • Integraal waterbeleid
  Samenhangend beleid wat betreft invalshoeken en schaalniveaus op het gebied van waterveiligheid en watervoorziening
 • Klimaatverandering
  Verandering van de gemiddelde weersgesteldheid over een zeer lange periode als gevolg van natuurlijke of menselijke oorzaken
 • Kustproces
  Voortdurende verandering van de kustlijn onder invloed van natuurlijke en menselijke factoren
 • Nationaal Waterplan
  Uitwerking van het Deltaprogramma, gericht op duurzame veiligheid en zoetwatervoorziening
 • Neerslagregiem
  Verdeling van hoeveelheid neerslag over een bepaalde periode
 • Opbouw van de kust
  Aangroei van een deel van de kust, al dan niet geholpen door menselijk ingrijpen. Heet ook kustopbouw
 • Overstromingsrisicobewustzijn
  De mate waarin de inwoners van een gebied zich bewust zijn van de natuurlijke gevaren die hen omringen en welk risico ze daarbij lopen, in dit geval overstromingsgevaar
 • Primaire waterkering
  Een duin, dijk, dam of ander object dat de inwoners van  een gebied (een dijkring) beschermt tegen buitenwater
 • Rijkswaterstaat
  De overheidsdienst die het beleid (van het ministerie van Infrastuctuur en Milieu) uitvoert op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid in Nederland
 • Slufter
  Zoute of brakke duinvallei die in open verbinding staat met de zee, zodat zout water onder invloed van het getij kan binnenstromen
 • Springtij
  Getijdensituatie van extra hoog water op zee als gevolg van het samenvallen van de aantrekkingskracht van de zon en de maan
 • Tweede Deltacommissie
  Staatscommissie (2008) die de overheid moest adviseren over de gevolgen voor de Nederlandse kust van de te verwachten zeespiegelstijging, de afvoer van de grote Nederlandse rivieren en andere klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de komende eeuw, en welke duurzame oplossingen er mogelijk zijn
 • Vloed
  Stijging van de waterstand op zee, in een  estuarium of in een groot meer ten gevolge van de getijdenbeweging. Heet ook opkomend tij
 • Wad
  Gebied dat onder invloed staat van een groot getijverschil en waarvan bij eb grote oppervlakten droogvallen en dat bij vloed  onder water loopt
 • Waterschap
  Regionale overheidsinstantie die zorgt voor het waterbeheer in een  bepaald gebied. Heet ook hoogheemraadschap
 • Wind
  Luchtstroming die wordt veroorzaakt door drukverschillen in de atmosfeer. Is een belangrijke factor bij de opbouw en de afbraak van de kust
 • Zachte kust
  Kuststrook die (grotendeels) door de natuur is gevormd, zoals duinen
 • Zandmotor
  Een experimentele manier van kustbescherming en kustonderhoud in de vorm van een aangelegde zandvlakte voor de kust, waarbij de natuur helpt bij de bescherming tegen de zee
 • Zandsuppletie
  Kunstmatig aanbrengen van zand op strand of onderwateroever om de gevolgen van kusterosie (uitschuring of afslag) te herstellen
 • Zeedijk
  Door de mens aangelegde wal om het land te beschermen tegen de zee
 • Zeespiegelstijging
  Een langdurige verhoging van het zeeniveau met als voornaamste oorzaak de opwarming van het klimaat
 • Zeestroming
  Zoutwaterstroming in de zee ten gevolge van getijdenwerking, opstuwing door de wind, dichtheidsverschillen of golfwerking
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Aardrijkskunde

 • 1497650400 De invloed van de Golfstroom

 • Waar ligt t grootste deel van Europa
  In de luchtstreek van de gematigde zone, daar is het niet te heet en niet te koud.
 • wat wordt veroorzaakt door de breedteligging
  de verschillen. op hoge breedte is het koud, op lage breedte is het warm.
 • wat is het gebied van de subtropen
  Zuid-Europa, daar zijn de temperaturen een stuk hoger dan in de rest van de gematigde zone. daarom wordt dit deel van de gematigde zone apart genomen.
 • wat is de verklaring van de temperatuurverschillen?
  dat heeft te maken met de invloed van de zee. in de zee wordt water voortdurend verplaatst. dat gebeurt als de wind lange tijd uit 1 richting waait. dan ontstaan zeestromen
 • wat kunnen zeestromen
  zeestromen kunnen warmer zeewater uit de tropen naar de polen brengen. of andersom: koud poolwater naar warme streken.
 • wat is een golfstroom?
  zeestroom die warm water van de Golf van Mexico naar de westkust van Europa brengt
 • waar zorgt aanlandige wind voor
  dat het het  langs de kust in de winter niet erg koud is
 • waardoor zijn de temperatuurverschillen veel groter en waar
  hoe verder je van de kust komt, des te kleiner de invloed van de zee is. daardoor zijn in het binnenland van Europa de temperatuurverschillen veel groter: kouder in de winter, warmer in de zomer
 • 1497736800 Reliëf en klimaat

 • waar ligt het belangrijkste hooggebergte van Europa
  Het ligt in Frankrijk vlak bij de grens met Italië, het heet: De Alpen
  De Mont Blanc is de hoogste top
 • hoe hoog is de Mont Blanc
  4.808m hoog en het ligt in het gebied van de eeuwige sneeuw
 • waar is veel reliëf
  tussen de Mont Blanc en de zee
 • dankzij wat kan de zee binnen dringen
  dankzij de onregelmatige vormen kan de zee via inhammen binnen dringen.
  zo'n kust met inhammen heet een gelede kust 
 • 1497823200 Europa: klimaten en begroeiing

 • wat zijn de kenmerken van een zeeklimaat
  er is het hele jaar door neerslag
  temperaturen zijn gematigd: koel in de zomer, niet heel koud in de winter.
  's Winters komt de gemiddelde temperatuur nooit lager uit dan -3 graden
 • Wat voor klimaat heeft Nederland?
  Een zeeklimaat
 • Wat is een Middellandse Zeeklimaat?
  Een zeeklimaat met droge zomers en hoge temperaturen. Het heet ook wel mediterraan klimaat
 • wat is er zo bijzonder aan het zuiden van Europa qua klimaat?
  Het is een zeeklimaat maar door de breedteligging is het in het zuiden warmer, zowel 's winters als 's zomers maar de belangrijkste afwijking van het normale zeeklimaat is de droogte in de zomer. dit klimaat noem je het Middellandse Zeeklimaat
 • Wat zijn de kenmerken van een landklimaat?
  De wintertemperatuur is het belangrijkste kenmerk: dan ligt de gemiddelde temperatuur tussen -3 en -10 graden.
 • waarom zijn er grote verschillen tussen zomer en winter in het binnenland van Europa?
  In de winter kan het ijzingwekkend koud worden, in de zomer heel warm. die verschillen ontstaan doordat er geen wind van zee doordringt. zonder aanlandige wind warmt het land in de zomer sterk op en koelt het in de winter sterk af.
 • wat is een toendraklimaat?
  koud klimaat, met 's zomers een gemiddelde temperatuur die lager is dan 10 graden
 • wat is een toendra?
  een toendra is een landschapzone in de poolstreken, waar in de korte zomer grassen, mossen en lage struikjes groeien. bomen komen er niet voor
 • wat is een sneeuwklimaat
  klimaat waar de gemiddelde maandtemperatuur altijd onder de 0 graden is
 • waar vind je het sneeuwklimaat?
  bijvoorbeeld op de ijskap van Groenland, in zo'n klimaat groeit niks
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Aardrijkskunde

 • 1489705200 Begrippen Hoofdstuk 3

 • Aanlandige wind
  Wind van de zee naar het land
 • Absolute getallen
  Gegevens uitgedrukt in aantallen of hoeveelheden
 • Aflandige wind
  Wind van het land naar de zee
 • Afzetmarkt
  Het aantal klanten dat producten wil kopen
 • Bevolkingsdiagram
  Staafdiagram met de leeftijdsopbouw van de bevolking
 • Bevolkingsexplosie
  Snelgroeiende bevolking door dalende sterftecijfers en hoog blijvende geboortecijfers
 • Bilaterale hulp
  Ontwikkelingshulp gegeven door een land aan een ontvangend land
 • Bondsstaat
  Politiek systeem met een vereniging van staten
 • Bruto binnenlands product
  De totale productie in een land, uitgedrukt in geld
 • Bruto nationaal product
  Enorm groot geldbedrag dat alle inwoners van een land samen verdienen
 • Corioliseffect
  Door draaining van de aarde, wind op noordelijk halfrond afwijking naar rechts, wind op zuidelijk halfrond afwijking naar links
 • Cultuurgebied
  Groot gebied op aarde met aantal gemeenschappelijke kenmerken
 • Demografisch transitiemodel
  Model dat laat zien dat natuurlijke bevolkingsgroei van een land 4 periodes doorloopt
 • Diversificatie
  Het minder eenzijdig en dus veelzijdiger worden van de economie
 • Duale economie
  Economie met modern, ontwikkeld deel en een traditioneel, achtergebleven deel
 • Economisch machtsblok
  Land of samenwerkende landen met hoge productie van goederen en grote koopkrachtige markt
 • Eenkindpolitiek
  Gezinnen mogen niet meer dan één kind hebben
 • Elite
  Kleine groep mensen in een samenleving met veel economische en politieke macht
 • Europese Unie
  Club van 27 europese landen die veiligheid, democratie en welvaart voor alle Europeanen als doel heeft
 • Exploitatiekolonie
  Kolonie die werd gebruikt om grondstoffen te leveren voor de opkomende industrie in Europa
 • Export
  Uitvoer van goederen naar een ander land
 • Geboortebeperking
  Het plannen van het aantal kinderen binnen een gezin
 • Globalisering
  Het steeds meer internationaal uitwisselen van mensen, geld, goederen en ideeen
 • Grondstoffen
  Stoffen waarmee de fabriek de productie begint
 • Hooggebergte
  Gebergte met toppen hoger dan 1500 meter
 • Hoogvlakte
  Vlak gebied dat hoger ligt dan 500 meter
 • Informele sector
  Ongeschoold, laagbetaald en tijdelijk werk in de dienstensector
 • Joint venture
  Als een bedrijf samenwerkt met een buitenlands bedrijf om samen in dat buitenland iets op te richten
 • Kastenstelsel
  Indeling van Indiase samenleving in verschillende sociale groepen (veel ongelijkheid)
 • Kolonie
  Een overzees gebiedsdeel van een europees land
 • Krottenwijk
  Een zelfbouwwijk met slechte huizen, weinig voorzieningen en onzekerheid voor de bewoners of ze mogen blijven wonen
 • Laagvlakte
  Vlak gebied dat lager ligt dan 500 meter
 • Lagelonenland
  Land met lage inkomsten voor werknemers
 • Massa
  De grote meerderheid van de bevolking
 • Maximum
  Een gebied met een teveel aan lucht (hogedrukgebied)
 • Metropool
  Enorm grote agglomeratie
 • Microkredieten
  Kleine leningen aan mensen in ontwikkelingslanden die een eigen bedrijfje willen beginnen en geen geld van een gewone bank krijgen
 • Minimum
  Een gebied met een tekort aan lucht (lagedrukgebied)
 • Moesson
  Halfjaarlijkse wisselende wind
 • Multilaterale hulp
  Ontwikkelingshulp gegeven door een gorep landen
 • Multinationale onderneming
  Bedrijf met vestigingen over de hele wereld
 • Natuurlijke grens
  Een grens langs een natuurlijk obstakel, zoals een rivier of gebergte
 • Noodhulp
  Hulp om te kunnen overleven bij een hongersnood of een andere ramp
 • Ontwikkeld land
  Rijk land met een hoog ontwikkelingspeil
 • Ontwikkelingsland
  Arm land met een laag ontwikkelingspeil
 • Ontwikkelingssamenwerking
  Hulp van rijke landen aan ontwikkelingslanden
 • Opkomend land
  Land met een snelgroeiende economie, maar met nog een laag bbp per inwoner
 • Outsourcing
  Het uitbesteden van werk aan bedrijven in het buitenland
 • Passaat
  Oostelijke wind die richting het tropisch minimum bij de evenaar waait
 • Polair maximum
  Hogedrukgebied bij de polen (door de kou koelt de lucht af en daalt)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Aardrijkskunde

 • 1538949600 Tentamen H1+2

 • Welke 2 bevolkingsgroeien zijn er?
  natuurlijke bevolkingsgroei en sociale bevolkingsgroei
 • Wat is immigratie?
  Mensen die zich in een bepaald land vestigen
 • Wat is emigratie?
  Het verhuizen naar een ander land
 • Wat is natuurlijke bevolkingsgroei?
  een groei van de bevolking door het verschil tussen geboorte en sterfte
 • Wat is sociale bevolkingsgroei?
  het aantal mensen die zich ergens vestigt min het aantal dat vertrekt
 • Wat is een geboorte cijfer?
  het aantal kinderen dat in een jaar wordt geboren
 • Wat is vergrijzing?
  de toename van het aandeel van 65-plussers in de bevolking
 • Wat is een geboortegolf?
  een periode met hoge geboortecijfers
 • Wat is de babyboom?
  het Engelse woord voor geboortegolf
 • Wat is ontgroening?
  de afname van het aandeel jongeren in de bevolking
 • Wat betekent levensverwachting?
  hoe oud mensen in een land gemiddeld worden
 • Wat is een leeftijdsdiagram
  een Diagram waarin je de verdeling van de bevolking over verschillende leeftijdsklassen ziet
 • wat is een bevolkingspiramide?
  een Diagram waarin je de verdeling van de bevolking over verschillende leeftijdsklassen ziet
 • Wat zijn gastarbeiders?
  iemand die tijdelijk naar een ander land gaat om daar te werken
 • wat zijn vluchtelingen
  mensen die uit hun eigen land gevlucht zijn omdat het er niet veilig is
 • wat zijn seizoensmigranten?
  iemand die een korte periode naar een ander gebied migreert
 • Wat is een gezinshereniging
  Immigratie van familie van een immigratie ie al jaren eerder is verhuisd
 • wat is remigratie?
  terugkeer naar het gebied waar je ooit vandaan bent verhuisd
 • wat betekent vestigingsoverschot?
  als je in een jaar meer mensen zich in een gebied vestigen dan er vertrekken
 • wat betekent de sterftecijfer?
  het aantal mensen dat in een jaar sterft
 • wat is een sterfteoverschot?
  als er in een jaar meer mensen sterven dan er geboren worden
 • Wat betekent bevolkingskrimp?
  afname van de bevolking
 • Wat zijn voorzieningen?
  alle diensten die voorzien in de behoeften van mensen zoals winkels en huisarten
 • Wat is verzorgingsgebied?
  het gebied rond een stad dat voor allerlei stedelijke niet dagelijkse voorzieningen is aangewezen op die stad
 • Wat is een drempelwaarde?
  het minimum aantal klanten dat een voorziening nodig heeft om te kunnen bestaan
 • Wat is een reikwijdte?
  de maximale afstand die mensen willen afleggen om van een voorziening gebruik te maken
 • Wat is urbanisatie?
  de groei van het percentage stadsbewoners in een land of in een gebied
 • wat is verstedelijking?
  de groei van het percentage stadsbewoners in een land of een gebied
 • Wat is welvaart?
  er is welvaart in een land als de bewoners genoeg geld hebben en goed kunnen voorzien in basisbehoeften als voedsel, huisvesting, onderwijs en gezondsheidszorg
 • wat is mobiliteit?
  de verplaatsing van mensen en goederen met behulp van een vervoersmiddel
 • Wat is suburbanisatie?
  de verstedelijking van het landelijk gebied rond een grote stad
 • wat is agglomeratie?
  een stad met de daaraan vastgegroeide steden en dorpen
 • wat is een stedelijk gebied?
  agglomeraties en steden die dicht bij elkaar liggen
 • wat is een stedelijke zone?
  agglomeraties en steden die dicht bij elkaar liggen
 • wat is re-urbanisatie?
  als het aantal inwoners van de stad na vele jaren weer toeneemt
 • wat betekent ruimtegebruik?
  de inrichting van stad en platteland voor wonen, werken, verkeer, recreatie en andere functies
 • wat is een landelijk gebied?
  gebieden met weinig bebouwing en veel open ruimte andere naam: platteland
 • Wat betekent historische stadskern?
  oudste deel van de stad
 • wat betekent bebouwingsdichtheid?
  het gemiddeld aantal gebouwen er vierkante kilometer
 • wat betekent stratenpatroon?
  vorm van de plattegrond van de straten in een drop of stad
 • wat betekent concentrisch groeimodel?
  de groei van een stad vanuit het centrum met de historische stadskern
 • Wat zijn meerkernen groeimodel?
  de groei van een stedelijk gebied vanuit meerdere steden
 • wat is leefbaarheid?
   de mate waarin een woonwijk geschikt is om in te leven
 • wat is veiligheid?
  als je geen gevaar loopt en goed beschermd bent
 • wat is congestie?
  als door verkeersdrukte de wegen verstopt raken
 • wat is bereikbaarheid?
  het gemak en de snelheid waarmee mensen op een bepaalde plaats kunnen komen
 • wat is infrastructuur?
  alle voorziening die nodig zijn om personen goederen of informatie te vervoeren
 • wat is ruimtelijke ordening?
  het maken van plannen voor de inrichting van de ruimte
 • wat is bestemmingsplan?
  plan van een gemeente waarin staat hoe de grond gebruikt moet worden voor wonen, werken, verkeer, recreatie en andere functies
 • wat is migratie?
  iemand die verhuist buiten de eigen woonplaats
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Aardrijkskunde

 • 1469656800 Hoofdstuk 4

 • Arbeidsextensief
  Bedrijf dat weinig werknemers nodig heeft
 • Arbeidsintensief
  Bedrijf dat veel werknemers nodig heeft
 • Bevolkingsdiagram
  Staafdiagram met de leeftijdsopbouw van de bevolking
 • Bevolkingskrimp
  Afname van de bevolking
 • Binnenstad
  Het (oude) centrum van een stad
 • Bruto nationaal product (bnp)
  Het geld dat alle inwoners van een land in een jaar samen verdienen
 • Central business district (cbd)
  Het kantoren-, winkel- en uitgaansgebied van een stad. Heet ook centrale zakenwijk of stadcentrum.
 • Dagbouw
  Winning van delfstoffen aan het aardoppervlak
 • Delfstof
  Grondstof die je uit de aarde haalt
 • Dienstensector
  Alle bedrijven die zich bezighouden met het verlenen van diensten
 • Europese integratie
  Ontwikkeling om in Europa tot meer eenheid te komen.
 • Europese Unie (EU)
  Europese organisatie waarin 28 landen samenwerken.
 • Export
  Als producten een land uit gaan. Heet ook uitvoer.
 • Geboortecijfer
  Het aantal geboorten per duizend inwoners per jaar
 • Geboorteoverschot
  Als er in een jaar meer mensen geboren worden dan dat er mensen sterven.
 • Grondstof
  Stof waarmee een fabriek de productie begint.
 • Halffabricaat
  Bewerkte grondstof die in een andere fabriek verder bewerkt wordt tot een product
 • Highteckindustrie
  Industrie waarvoor hoogstaande technische kennis nodig is.
 • Industrie
  Het maken van goederen met behulp van machines in een fabriek
 • Infrastructuur
  Alle voorzieningen die nodig zijn om personen, goederen of informatie te vervoeren.
 • Kapitaalintensief
  Bedrijf dat dure machines en dure gebouwen nodig heeft.
 • Leeftijdsopbouw
  De samenstelling van een bevolking in verschillende leeftijdsgroepen
 • Lichte industrie
  Bedrijven die weinig (ruwe) grondstoffen gebruiken, maar veel halffabricaten.
 • Mijnbouw
  Winning van delfstoffen
 • Multinational
  Bedrijf met vestigingen in verschillende landen
 • Natuurlijke bevolkingsgroei
  Bevolkingsgroei door het aantal geboorten min het aantal sterfgevallen
 • Ontgroening
  Afname van het aandeel jongeren in de bevolking
 • Open grens
  Grens die makkelijk te passeren is en waar geen formulieren gecontroleerd hoeven te worden en waar niet betaald hoeft te worden.
 • Oude woonwijk
  Stadswijk met een hoge woningdichtheid, gebouwd tussen 1870 en 1920
 • Regionale ongelijkheid
  Verschillen in welvaart tussen het ene en het andere gebied
 • Renovatie
  Het opknappen van een huis
 • Restauratie
  Herstel van oude, waardevolle gebouwen
 • Ruwe grondstof
  Grondstof die nog niet bewerkt is
 • Schachtbouw
  Winning van delfstoffen onder de grond
 • Sloop en nieuwbouw
  Slechte huizen afbreken en er op dezelfde plek nieuwe woningen voor in de plaats bouwen
 • Sociale bevolkingsgroei
  Bevolkingsgroei door vestiging min vertrek
 • Staat
  Een gebied met duidelijke grenzen en een bestuur dat eigen baas is (soeverein)
 • Stadscentrum
  Zie CBD (central business district)
 • Stedelijke vernieuwing
  Vernieuwing van woonwijken in een stad
 • Steftecijfer
  Het aantal sterfgevallen per jaar per duizend inwoners.
 • Sterfteoverschot
  Er gaan meer mensen dood dan dat er kinderen worden geboren.
 • Suburbanisatie
  De verstedelijking van het platteland rond een stad.
 • Vergrijzing
  Toename van het aandeel ouderen (65-plussers) in de bevolking
 • Vertrekoverschot
  Als er in een jaar meer mensen uit een gebied vertrekken dan dat er zich vestigen
 • Vestigingsoverschot
  Als zich in een jaar meer mensen in een gebied vestigen dan dat er vertrekken
 • Werkloosheid
  Deel van de bevolking dat geen werk heeft en ernaar op zoek is
 • Zware industrie
  Bedrijven die veel zware grondstoffen gebruiken, zoals steenkool, ijzererts of ruwe olie.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Territoriaal conflict
Onenigheid tussen twee of meer staten over het bezit en/of bestuur van een gebied.
Regionale autonomie
Grotere zelfstandigheid van een regio binnen een staat.
Machtspolitiek
Politiek die berust op het gebruik van machtsmiddelen.
Leefstijl
Manier van leven (op het gebied van voeding, kleding, huisinrichting, relaties en recreatie).
Isolement
Afgezonderd van anderen leven.
Integratie
Samengaan van verschillende groepen in de samenleving met behoud van de eigen cultuur.
Inheemse bevolking
Nakomelingen van de volkeren met een eigen cultuur die een land volledig of gedeeltelijk bewoonden in de tijd dat personen van een andere cultuur of etnische oorsprong daar arriveerden.
Grond- en watereigendom
Beschreven of onbeschreven rechten op water en/of grond.
Discriminatie
Het achterstellen van mensen, omdat ze bv een andere godsdienst of huiskleur of andere gewoonten hebben.
Decentralisatie
Het geven van meer macht aan lagere overheden, zoals provincies en gemeenten.