Summary Class notes - Administratie

116 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Administratie

 • 1419807600 Hst 1

 • Hoe luidt de definitie voor de gezondheid van het WHO?
  Gezondheid is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet alleen de afwezigheid van ziekte of zwakte.
 • Wat betekend de afkorting WHO
  World Health Organization
 • In welke 3 zorggebieden kan de gezondheidszorg worden onderverdeeld?
  Lichamelijke gezondheidszorg
  Geestelijke gezondheidszorg
  Maatschappelijke gezondheidszorg
 • Omschrijf het doel en leg uit wat wordt verstaan onder de volgende begrippen.
  Curatieve zorg;  
  Preventieve zorg;
  Positieve zorg;
  Curatieve zorg;         genezen van ziekten
  Preventieve zorg;      voorkomen van ziekten
  Positieve zorg;          bevorderen van gezondheid
 • Noem de vier belangrijke gezondheidsbepalende  factoren
  De biologische mens  - erfelijke factoren
  Omgevingsfactoren - milieufactoren/sociale invloeden
  Gedragsinvloeden - eigen hygiëne
  Gezondheidszorg- door wetgeving etc.
 • Wat wordt er verstaan onder de begrippen;
  Intramurale zorg
  Extramurale zorg
  Transmurale zorg
  Intramurale zorg;   gezondheidszorg gegeven in ziekeninrichting
  Extramurale zorg;  gezondheidszorg gegeven buiten de muren van ziekenhuis
  Transmurale zorg;  zorg tussen basiszorg en specialistische zorg met als doel de patiënt zo lang mogelijk buiten het ziekenhuis te houden.
 • Noem 3 instellingen en/of personen werkzaam in de intramurale zorg?
  Algemene ziekenhuizen, psychiatrische inrichting, revalidatiecentra.
 • Noem 3 instellingen en/ of personen werkzaam in de extramurale zorg?
  Huisarts, Fysiotherapeut, GGZ
 • Behoort een poliklinische behandeling tot intra of extramurale zorg?
  Intramurale zorg, de polikliniek vormt een onderdeel van het ziekenhuis.
 • De gezondheidszorg kan in een 0 t/m 3e lijn worden onderverdeeld. Noem van elke lijn twee disciplines of instanties:
  0- niet proffessionele hulp - mantelzorg en vrijwilligers
  1- de niet gespecialiseerde basiszorg- huisarts en wijkverpleegkundige
  2- de gespecialiseerde zorg- algemene ziekenhuizen, psychiatrische inrichting
  3- de hooggespecialiseerde zorg- categorale ziekenhuizen en UMC's
 • Wat is het verschil in zorg tussen de eerst en tweede lijn?
  Eerstelijns zorg is niet gespecialiseerde basiszorg, tweedelijnszorg is specialistisch.
 • Wat verstaan we onder zelfzorg
  Het eigen vermogen tot het doen van activiteiten ten behoeve van behoud van eigen gezondheid en welzijn.
 • Wat verstaan we onder mantelzorg?
  Alle zorg die in kleine sociale netwerken aan elkaar gegeven wordt.
 • Wat verstaan we onder thuiszorg?
  Professionele zorg die aanvullend op zelf-en mantelzorg thuis gegeven wordt.
 • 1419894000 Hst 2

 • Wat is de taak van de landelijke overheid? Wat is de drieledige taak en door welke instantie wordt elke taak uitgevoerd?
  Regelend:  ministerie VWS
  Toezichthoudend: staatstoezicht volksgezondheid
  Uitvoerend:  rijksinstituten
 • Wat is de wet AWBZ?
  Dekt medische kosten die niet onder de zorgverzekering vallen en die door bijna niemand op te brengen zijn.
 • Wat wordt door de wet marktordening gezondheidszorg ( WMG) geregeld?
  Bevat regels voor een doelmatig en doeltreffend stelsel van zorg en helpt de ontwikkeling van de kosten van de zorg in de greep te houden.
 • Voor welke doelgroepen is de ZZP in het leven geroepen? Wat houd deze vorm van bekostiging in?
  De ZZP is voor oudere mensen of mensen met een langdurige ziekte of handicap die niet meer zelfstandig kunnen blijven wonen. Het CIZ bepaalt hoeveel en wat voor zorg een bewoner ongeveer nodig heeft.
 • De overheid laat zich op het gebied van de gezondheidszorg bijstaan door een aantal adviesorganen. Noem drie van deze organen met hun adviestaak.
  Gezondheidsraad; adviseert op gebied volksgezondheid
  Raad voor de volksgezondheid: adviseert mbt gezondheid, kwaliteit en toegankelijkheid van de gezondheidszorg.
  College van Zorgverzekeringen; overheidsorganisatie die erover waakt dat verzekerden via de zorgverzekeringswet en de AWBZ de zorg kunnen krijgen die voor hen noodzakelijk is.
  College tarieven gezondheidszorg; adviseer over de vaststelling van tarieven binnen de zorg.
  College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen; adviseert over bouw en bouwkosten.
 • Wat is de wet BIG en welke beroepen zijn hierin opgenomen?
  Beschermt de patiënten tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van zorgverleners.

  Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen.
 • Hoe worden de kosten van de gezondheidszorg opgebracht?
  Zorgverzekeraars, AWBZ, subsidies van de overheid, overige inkomsten bijv schenkingen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Hoe luidt de definitie voor de gezondheid van het WHO?
1
Wat betekend de afkorting WHO
1
In welke 3 zorggebieden kan de gezondheidszorg worden onderverdeeld?
1
Omschrijf het doel en leg uit wat wordt verstaan onder de volgende begrippen.Curatieve zorg;  Preventieve zorg;Positieve zorg;
1
Page 1 of 29