Summary Class notes - AIS-IC

Course
- AIS-IC
- Schipper
- 2021 - 2022
244 Flashcards & Notes
3 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - AIS-IC

 • 1612393200 Tentamen info

 • Wat zijn de toetsingsonderwerpen?
  1. Belangrijkste aanknopingspunten voor de inrichting van BIV (PT)
  2. grondpatroon van de materiële omspannende totaalcontroles (PT)
  3. totstandkoming van de begroting (PT)
  4. werking van richtlijnen en procedures
  5. belangrijkste typologische betrouwbaarheidsrisico's (PT)
  6. veel voorkomende andere betrouwbaarheidsrisico's
  7. General IT Controls en ingebouwde geautomatiseerde controls
  8. een bijzondere situatie met een BIV-probleem
 • Wat zijn de mogelijke vragen?
  4 mogelijke standaardvragen per typologie:
  1. grondpatroon materiële omspannende totaalverbandscontrole
  2. blauwdruk/aanknopingspunten
  3. totstandkoming begroting
  4. analyse en oplossing typologische risico's

  2 mogelijke specifieke risicovragen:
  1. opzet en toepassing procedures/richtlijnen in een bepaalde casuïstiek
  2. analyse en oplossing van bepaalde specifieke risico's

  2 mogelijke IT vragen:
  1. toepassing op organisatorische beheersmaatregelen (GITC)
  2. toepassing op geprogrammeerde controles (application controls)
  3. soms gecombineerd met één van de specifieke risicovragen
 • Waar worden inventarisaties en detailcontroles voor gebruikt?
  1. Inventarisaties: volledigheid van Q vast te stellen = negatieve controle
  2. Detailcontroles: juistheid van P vast te stellen = positieve controle = steekproef
 • Wat is een standaardvraag mbt functiescheiding?
  Wat als er een schakel ontbreekt?
  Voorbeeld: golf winkel waar 1 medewerker verhuurt en afgeeft. Oplossing: materiaal separaat in afgesloten ruimte bewaren
 • Waarom is Q*P heel belangrijk bij dienstverlening?
  Beantwoord de vraag: wat is het verdienmodel?
  • betaalt de klant per stuk?
  • betaalt de klant voor een onbeperkt abonnement?
 • Wat zijn de 5 typologieën bij dienstverlening?
  Beperkte goederenbeweging:
  • eigen goederen
  • goederen van derden

  capaciteit:
  • met specifieke reservering 
  • zonder specifieke reservering
  • netwerk
 • Wat is de structuur van BIV risico?
  • BIV risico is gericht op de volledigheid opbrengsten verantwoording
  • Doelstelling niet halen
  • iets kan mis gaan (bedreiging/gevolg/schade)
 • 1613084400 AIS-IC begrippen

 • Wat is een belangrijk principe mbt organisaties?
  Organisaties willen winst. In Starreveld taal: "voor de markt"
 • Wat wil de leiding van een organisatie?
  1. Volledigheid van omzet + zo laag mogelijke kosten > rationele behoefte (= rationele norm te bepalen en te meten).
  2. ALLES wordt vastgelegd (hekken, functiescheiding etc)
  3. Iedereen houdt zich aan de regels (procedures, richtlijnen, controles, inventariseren) => dit zorgt ervoor dat alles wordt vastgelegd
  4. Hoe? Dmv inrichtingsprincipes (hekken in de gehele waardenkringloop)
  5. Dan volg je toestand / gebeuren en opgeofferde / verkregen waarden
  6. Dan komen de risico's
 • Wat is de informatiebehoefte van het management?
  • Hebben we winst gemaakt?
  • Wat is de omzet?
  • Waar is het mis gegaan?
  • Wie moet de schuld krijgen?
 • Wat houd "hekken" in?
  Concept "bewaren", beveiligingsmaatregel. Van toepassing op alles.
  Goederen in afgesloten magazijn, afgifte van goederen alleen met bon, kwijting etc)
  beveiliging van zaken
  bewaarfunctie op goederen
 • Wat zijn de 3 hoofdhandelingen mbt informatieverzorging?
  1. Inbreng basisgegevens (verzamelen + vastleggen)
  2. Transactieverwerking (verwerken)
  3. Rapportages (verstrekking)
 • Wat zijn de risico's mbt inbreng basisgegevens?
  1. Onjuiste invoer basisgegevens
  2. Onvolledige invoer basisgegevens (incl. Niet tijdig)
  3. Verlies van data
 • Wat zijn de risico's mbt transactieverwerking?
  1. Fouten bij verwerking van de transacties (incl. Gebruik van onjuiste applicatie)
  2. Gebruik van verkeerde data bij de transactieverwerking
  3. Ongeautoriseerde journaalposten
  4. Interne controle maatregelen niet goed of onvolledig uitgevoerd
 • Wat zijn risico's mbt rapportages?
  1. Onjuiste output (als gevolg van niet betrouwbare basisgegevens, onrechtmatigheid, niet goed toepassen van regelgeving)
  2. Onvolledige output
  3. Gebruik van verkeerde kpi's
  4. Ongeautoriseerd openbaar maken van cijfers
  5. Bewust onjuist presenteren van cijfers
  6. Management override
 • Wat houdt het betrouwbaarheidssysteem in?
  Het systeem = inforverz over het proces. 3 kernelementen:
  1. Vaststellen van de norm
  2. Meten van de werkelijkheid
  3. Conclusies trekken en betrouwbaarheidsoordeel formuleren
 • Wat is de kern van AIS-IC?
  1. Verzamelen + vastleggen
  2. verwerken
  3. controleren
  4. rapporteren
 • Waarom volgt de inrichting van betrouwbaarheidssysteem de waardekringloop?
  Spoor wordt gevolgd van de ene bewaarfunctie naar de andere totdat de goederen zijn verkocht.
  Spoor: vastlegging, bonnen, facturen etc
  Controleren: toetsen van de werkelijkheid aan de norm (soll-ist)
 • Bij een soll-ist controle, wat is de werkelijkheid?
  Is het wat er in de boeken staat?
  Is het wat het had moeten zijn?

  Wat in de boeken staat is niet de werkelijkheid. Door te controleren zorg je ervoor dat wat opgeschreven wordt wel de werkelijk is.
 • Wat is van belang om betrouwbaarheid vast te stellen?
  1. Eerst de organisatorische maatregelen toetsen (beveiliging van zaken, functiescheidingen, richtlijnen en procedures)
  2. daarna de werkelijkheid meten
 • Wat is het belangrijkste om alles te kunnen volgen en betrouwbaarheid vaststellen?
  De bewaarfunctie (hekken, beveiliging)
 • Wat is kwijting?
  Overdracht met een papiertje ertussen.
  Bewijs dat je aan de verplichting hebt voldaan.
 • Welke bouwstenen kun je gebruiken? Bouwstenen mitigeren de "standaard" risico's
  1. Hekken
  2. Functiescheiding
  3. Richtlijnen/procedures
  4. Overige preventieve maatregelen
  5. Detailcontroles
  6. Inventarisaties
  7. Verbandscontroles
  8. Processen
  9. Registraties
 • Wat zijn kenmerken van de begroting ivm AIS-IC?
  Begroting heeft een normstellende functie: instrument om de gewenste kostendekking en winstmarge te behalen.
  Is van belang om prijzen te berekenen (QxP te bepalen)
  Is ook een informatieverzorgingsproces: voorziet in een deel van de informatie behoefte.
 • Wat is de beta formule bij handel?
  Begin - eind + toename - afname = 0
 • Wat is de BETA formule?
  Beginstand (wat je hebt) + wat erbij komt - wat eraf gaat = eindstand
 • Wat zijn kenmerken van een systeem?
  Systeem = cybernetisch systeem. Heeft een logische structuur en een doel. Systeem borgt dat informatieverzorging gebeurt. Binnen het systeem: proces.
  Sprake van:
  • Input
  • Throughput
  • Output
  • Outcome
  • Feedback en feedforward regelkringen (zie KAD model)
 • Wat zijn de 3 soorten processen?
  1. Bedrijfsproces
  2. Vastleggingsproces
  3. Beheersingsproces
 • Wat is de kern van AIS-IC?
  Vastleggen EN controleren:
  • transacties: verzamelen + vastleggen EN dat controleren
  • Registraties: bewerken + verstrekken EN dat controleren
  • Controleren: inregelen + vastleggen EN dat controleren
  • Rapporteren
 • Wat zijn de 6 inrichtingsprincipes voor het ontwerp van AIS-IC?
  1. Eerst verzamelen + vastleggen, dan controle 
  2. altijd 3 stappen van controle: normeren/ meten/ oordelen
  3. eerst de hekken eromheen: systematisch verzamelen van gegevens zodat betrouwbare informatievoorziening mogelijk is
  4. eerst de hekken erom heen: verband tussen toestand en gebeuren
  5. omspannende controles: passende eenheid voor omspannen van Q en P
  6. omspannende controles: verband tussen opgeofferde en verkregen waarden
 • Wat is de essentie van AIS-IC?
  1. Systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken (AO)
  2. systematisch controleren (IC)
  3. gaat over informatieverzorging, niet over de primaire processen (BIV)
  4. interne betrouwbaaarheidssysteem
  5. inclusief controleproces


  Het is een informatiefabriek
 • Wat houdt het "controleren" in? SOLL-IST
  Is het vastgelegd?
  is het goed vastgelegd?
  controleren of werkelijkheid overeen komt met de boeken
  controleren: inclusief medewerkers

  1. vastleggen
  2. normeren
  3. meten
  4. conclusie trekken
 • Wat is de definitie van betrouwbare informatie?
  Volledig
  Juist
  Relevant
 • Wat is de centrale vraag mbt het belang van AIS-IC?
  Hoe kom ik aan (of weet ik dat er sprake is van) relevante informatie en of deze betrouwbaar is?
  Vak steunt zwaar op het gebruik van informatie
 • Wat vereist het verantwoord gebruik van info van de professional?
  1. betrouwbaarheid en relevantie van info te kunnen beoordelen
  2. bestaande processen en info te analyseren 
  3. nieuwe processen en informatiesystemen te ontwerpen
 • Wat is relevant voor AIS-IC?
  Informatie:
  • administratieve processen
  • benodigde info:
   • sturing
   • beheersing
   • verantwoording


  Kwaliteitseisen van info, w.o.:
  • volledigheid
  • betrouwbaarheid
  • relevantie
 • Wat is de hoofddoelstelling van AIS?
  Ontwerpen, analyseren en beoordelen van een systeem van BIV voor verschillende typen organisaties, gericht op de betrouwbaarheid:
  1. volledigheid van de opbrengstverantwoording
  2. juistheid van de kosten
  3. rechtmatigheid van besteding van middelen
 • Wat zijn de 6 componenten van AIS volgens Romney & Steinbart?
  1. People
  2. Procedure and instructions
  3. Data
  4. Software
  5. Information Technology Infrastructure
  6. Internal controls and security measures
 • Wat zijn de belangrijkste 3 subsystemen van AIS volgens Hall?
  1. Transaction processing system
  2. General ledger / financial reporting system
  3. Management reporting system
 • Wat is de gedachte bij de Waardenkringloop?
  Begin + erbij - eraf = eindstand
  Dit is het bedrag wat er in de kas ZOU MOETEN ZIJN (= soll).
  Het bedrag wat daadwerkelijk in de kas is = ist.
 • Wat zijn de 4 categorieën COSO doelstellingen?
  1. Strategische doelstellingen
  2. Betrouwbaarheid van de verantwoordingsinformatie ($ en niet-$, informatieverzorging)
  3. Effectiviteit en efficiëntie van bedrijfsprocessen
  4. Naleving van relevant w+r
 • Wat is belangrijk mbt het begrip "interne controle"?
  • Toesten van de werkelijkheid (ist) aan de norm (soll)
  • vaststellen van de soll = cruciaal
  • soll = norm, stelt eisen:
   • objectief vast te stellen
   • vooraf te bepalen
   • haalbaar
   • onderscheidend tussen goed en slecht
 • Wat zijn de 3 vormen van controle?
  1. Zelf controle
  2. interne controle
  3. externe controle
 • Wat zijn de 5 controlebegrippen?
  1. Directe en indirecte controle
  2. formele en materiele controle
  3. positieve en negatieve controle
  4. detail en totaal controle
  5. steekproef en verbandscontrole
 • Wat zijn de doelstellingen van het interne betrouwbaarheidssysteem?
  1. Betrouwbaarheid van informatie:
   1. is alles volledig verantwoord?
   2. is alles juist verantwoord?
  2. Betrouwbaarheid van handelen:
   1. compliance aan w+r?
   2. activiteiten uitgevoerd door bevoegde personen?
  3. Zorgvuldig omgaan met waarden van de org:
   1. beveiliging van waarden: zijn alle waarden die aanwezig moeten zijn nog aanwezig?
 • Wat zijn de 3 aspecten van controle?
  1. Vaststellen van de norm (soll) - preventieve maatregelen
  2. Meten van de werkelijkheid (ist) - repressieve maatregelen
  3. Conclusies trekken en betrouwbaarheidsoordeel formuleren
 • Welke preventieve maatregelen vallen onder vaststellen van de norm?
  1. Beveiliging van zaken (wat moet er bewaard worden)
  2. Functiescheidingen
  3. Procedures en richtlijnen
  4. Begrotingen, normen en tarieven (vloeit voort uit 1, 2 en 3)
 • Welke repressieve maatregelen vallen onder meten van de werkelijkheid?
  1. Waarneming ter plaatse
  2. Verbandscontroles
  3. Detailcontroles (toets of medewerker check op aanwezigheid van bewijs heeft uitgevoerd. Niet het checken zelf maar de controle op uitvoering van de check)
  4. Cijferbeoordelingen
 • Wat zijn de 4 bewaarfuncties in de waardenkringloop?
  1. Goederen
  2. debiteuren
  3. geld
  4. crediteuren
 • Wat zijn de algemene inrichtingsprincipes?
  1. Belangrijke preventieve maatregelen
  2. Begroting (incl. Normen)
  3. Controletechnische functiescheiding (CTFS)
  4. Richtlijnen en procedures
  5. Beveiliging van zaken
  6. Belangrijke repressieve maatregelen
  7. Controleverbanden en analyses
  8. General IT Controls (alleen als specifiek nodig)
  9. Het betrouwbaarheidsoordeel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - AIS IC

 • 1536271200 College 1

 • Welke 3 vormen van controle onderscheid Starreveld?
  1. Zelfcontrole
  2. Interne controle
  3. Externe controle
 • Welke 5 soorten controlebegrippen onderscheid Starreveld? (2 per stuk)
  Directe en indirecte controle
  Formele en materiele controle
  Positieve en negatieve controle
  Detail en totaalcontrole
  Steekproef en verbandscontrole
 • Wat is de grondslag van de typologie van Starreveld?
  - Verband tussen opgeofferde en verkregen waarden
  - Verband tussen toestand en gebeuren
 • Wat zijn de basisformules van Starreveld? Voor welke controlerichtingen?
  Goederen
  Debiteuren
  Cash
  Crediteuren

  Zie plaatje
 • Wat zijn de 5 inrichtingsprincipes van Starreveld?
  - Begroting
  - Richtlijnen en procedures
  - Controletechnische functiescheiding
  - Verbandscontroles
  - General IT Controls   

  NB: Deze moeten wel casus specifiek worden toegesneden.
 • Wat zijn de aandachtspunten bij een Begroting? Welke soorten begroting zijn er?
  Meerjarenbegroting
  Jaarplannen / begroting
  Exploitatiebegroting
  Investeringsbegroting
  Liquiditeitsbegroting    

  Aandachtspunten 
  - Welke begroting;
  - Wie stelt de begroting op;
  - Totstandkoming van tarieven voor mens- en machine-uren
  - Standaardkostprijs
  - Specifieke aspecten van casus meenemen (bv ontwikkelingsafdeling) 

  Kort voorbeeldOnder verantwoordelijkheid directie wordt begroting opgesteld.
  - Start met verkoopbegroting opgesteld door hoofd verkoop
  - Op basis hiervan wordt een productiebegroting opgesteld door bedrijfsbureau
  - Daarmee rekening houdend worden grondstoffen ingekocht
  etc....
 • Waarom heb je richtlijnen en procedures nodig? (incl voorbeelden)
  Richtlijnen / procedures zijn de norm voor het uitvoeren van activiteiten (preventieve controlemaatregel)

  Voorbeelden:
  - Procedures met betrekking tot inkopen, investeringen, offerte, verkopen, verlenen van kortingen;
  - Productievoorschriften
  - Bewaringsrichtlijnen
  - Verkoopvoorwaarden
  - Kasprocedure
  - Inventarisaties
  - Etc.
 • Welke soorten functiescheiding zijn er en wat zijn de functies?
  SoortenPrimaire functiescheiding - tussen afdelingen
  Secundaire functiescheiding - binnen afdelingen

  FunctiesBeschikken
  Bewaren
  Registreren
  Controleren
  Uitvoeren  

  - Opsplitsen van functies die 'slechts' delen van de keten omvatten
  - Gebaseerd op tegengestelde belangen
  - Kwijting
  - Voorbeeld: de scheiding tussen bewaren van de grondstoffen en de productie van goederen
 • Hoe zitten de controleverbanden van de geld goederen beweging er globaal uit?
  Zie plaatje

  * Essentie: Tellen, tellen, tellen
  * Essentieel is de overgang van goederen naar geldbeweging
  * Aantallen verkochte geoderen (q) x de prijs (p) per goed = totaal facturering
  * Expliciete aandacht voor de zekerheid over:
  - Volledigheid van de verkochte goederen (q)
  - Juistheid van de gehanteerde prijs (p)
  - Toerekening van de juiste prijs aan het juiste goed

  * Is dit niet geborgd, dan geen zekerheid over de volledigheid van de opbrengstenverantwoording.
 • Welke 2 soorten GITC worden onderscheiden? Wat zijn de onderliggende kenmerken?
  General IT Controls- Betrekking op alle applicaties;
  - Gericht op betrouwbaarheid, vertrouwlijkheid en continuïteit
  - Functiescheiding
  - Logische en fysieke beveiliging

  Application controls- Interne beheersing binnen één applicatie;
  - Betrouwbare en controleerbare invoer, verwerking, uitvoer en opslag
  - Secundaire functiescheiding door autorisatie.
 • Wat zijn de 7 voorbeelden van application controls?
  Fully automated controls to ensure the complete and accurate processing of data, from input through output. Categories of IT application controls may include:

  - Completeness checks
  - Validity checks
  - Identification
  - Authentication
  - Authorization
  - Input controls
  - Forensic controls
 • Welke 5 elementen zijn nodig voor de algemene inrichtingsprincipes voor GITC?
  1. Definiëren van bevoegdheden per
  - Functie of rol
  - Gebruiker / medewerker

  2. Organisatorische hoofdindeling (SO, BO, GO)

  3. Processturing
  - Logische toegangsbeveliging
  - Fysieke toegangsbeveiliging
  - Change management
  - Back-up, recovery en uitwijk
  - Encryptie, firewall, virusscanner   

  4. Inregelen bevoegdheden per functie voor:
  - Lezen / raadplegen
  - Aanvullen / Muteren
  - Verwijderen

  5. Organisatie van toekenning en implementatie voor onderhoud
  - Inclusief gevolgen functiewijzigingen en vertrek
 • Welke twee typen risico's onderscheid Starreveld?
  Opbrengsten <> opbrengstverantwoording
  - Risico dat het niet (volledig) geregistreerd wordt
  - Risico dat het niet juist geregistreerd wordt

  Kosten <> kostenverantwoording
  - Risico dat het niet juist geregistreerd wordt     

  --

  Let op: Het gaat om risico's die blijken uit de beschrijving van de casus. Niet bedoeld zijn de bedrijfsrisico's.
 • Hoe beantwoord je vragen over risico's?
  Vereist is een opsomming van bedreigingen die specifiek bij het vraagstuk van belang zijn. Ze moeten blijken uit de tekst van het vraagstuk.
  Dit wordt beschreven in termen van risico's. Het aantal risico's is in het algemeen beperkt (4 tot 8) en wordt in de vraagstelling benoemd.

  Tevens zal er op hoofdlijnen gevraagd worden hier de belangrijkste beheersingsmaatregelen voor te benoemen.

  Beschrijf:Per bedreiging is een korte toelichting nodig waarin ingegaan wordt op:
  - Waarom er sprake is van een risico
  - Wat de mogelijke consequenties daarvan kunnen zijn.

  Beheersing door:
  - Preventieve maatregelen
  - Correctieve maatregelen
  - Monitoring van informatie rond risico's

  En vervolgens een evaluatie van de werking van de beheersingsmaatregelen.

  StructuurProbleem: Herhaal de tekst in de "........."
  Bedreiging: geef aan wat er mis kan gaan.
  Risico's: Waardoor mogelijke onjuiste / onvolledige registratie en daardoor ook onjuiste / onvolledige verantwoording
 • Wat zijn de 8 fasen van een inkoopproces?
  1. Initiatief tot inkoop
  2. Aanvragen offertes
  3. Inkoopbeslissingen
  4. Plaatsen bestelling
  5. Ontvangst van de goederen
  6. Eventuele retouren
  7. Controle op levering
  8. Controle en ontvangst facturen
 • Wat zijn mogelijke impulsen voor en inkoopproces?
  1. Inkoopbegroting
  2. Signalering minimale voorraadniveau door:
     - Magazijnmeester
     - Bedrijfsbureau bij specifieke opdrachten
     - Inkoper of verkoper bij commerciële inkoop
  3. Inkoop duurzame productiemiddelen is technische inkoop
  4. Interne inkoopopdracht
 • Wat zijn mogelijke factoren bij het bepalen van een minimale bestelvoorraad?
  - Verbruik per periode
  - Levertijd (hoe langer, des te hogere voorraad)
  - Inkoopprijs (kortingen?)
  - Inkoopkosten
  - Kosten opslag
 • Hoe komen contracten tot stand en hoe worden bestellingen gedaan?
  Contracten- Opstellen door inkoop;
  - Vaststellen door beschikkende functie (directeur)
  - Ondertekening en registratie van contracten in het contractregister

  Bestelling- Vervaardiging bestelling
  - Autoriseren bestelling
  - Registratie bestelling
 • Wat zijn de activiteiten van "ontvanst goederen"? Wat voor functie is dit?
  - Bewaarfunctie

  Vaststellen dat ontvangst goederen gelijk is aan de bestelling
  - Juistheid, volledigheid, tijdigheid en kwaliteit

  Controle en ontvangst door magazijnmeester of afzonderlijke afdeling

  Kwaliteitscontrole => Inkoopresultaat
  Ontvangstmelding => Opboeken KVA
  Registratie voorraad en opboeken crediteuren
 • Wat is het verschil tussen inkoop van goederen en inkoop van diensten?
  Beide zijn gelijk aan elkaar

  Controle op levering van de dienst door de bugethouder / opdrachtgever
  - Deze controle vervangst de ontvangstmelding in de three-way-match
 • Wat zijn mogelijke soorten voorraadadministraties?
  Vezamelrekening in geldtotalen, vaak per artikelgroep (permanence tegen ver- of inkoopprijzen).

  Per artikelsoort

  Per partij

  Per afzonderlijk exemplaar

  Waardering meestal tegen vvp
 • Wat is de functie van een voorraadadministratie?
  Actuele omvang van de technische voorraad
  Actuele omvang van de economische voorraad
  Beschikbare voorraad
  Plaats voorraad
  Informatie over verbruik, ouderdom, omloopsnelheid, minimale voorraad- en bestelniveau, optimale bestelhoeveelheid
 • Wat zijn mogelijke impulsen voor een verkoop?
  - Offerte aanvraag
  - Verkrijgen order
  - Invoer bestelling  

  Kan op vele manieren binnenkomen (telefonisch, internet, vertegenwoordiger, etc)
 • Welke 3 vormen facturering zijn er?
  Voorfacturering
  Nafacturering
  Tussenfacturering
 • Wat is het voordeel van voorfacturering? En wanneer is nafacturering noodzakelijk?
  Voordeel van voorfacturering is dat er geen goederen de deur uit gaan zonder dat ze op de factuur staan.

  Nafacturering is noodzakelijk wanneer er een verschil is tussen de eenheid van leveren en de eenheid van de prijs
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de controles uit te voeren mbt de omspannende totaalverbandscontroles bij productie op voorraad?
 1. Inventarisaties:
  1. grondstoffen, half fabricaat en eindproduct
  2. door ad medewerker en magazijnmeester
  3. vastleggen in verslag
  4. verschillen analyse door hoofd administratie
 2. Prijzen:
  1. integraal in detail prijzentabel (eenmalig bij het vaststellen van de prijzen), daarna hashtotal
  2. kortingen (bandbreedte in prijzentabel conform prijzentabel)
  3. prijsafspraken: integraal adhv contractafspraken
Wat zijn de omspannende totaalverbandscontroles bij productie op voorraad?
 • Grondstoffen in #: beginvoorraad +/+ totaal ingekocht -/- eindvoorraad = totaal verbruik productie
 • totaal ingekochte grondstoffen * prijs = ingang crediteuren
 • uitgang crediteuren = uitgang liquide middelen
 • totaal verbruik grondstoffen * productienorm = totaal geproduceerd eindproduct
 • gereed product in #: beginvoorraad +/+ totaal geproduceerd -/- eindvoorraad = totaal verkocht
 • totaal verkochte goederen * prijs = ingang debiteuren
 • uitgang debiteuren = ingang liquide middelen
Wat zijn de belangrijke begrotingselementen bij productie op voorraad?
 • Meerjarenplan (p/business unit)
 • investerings- en onderhoudsplan kapitaalintensieve machines
 • vertaling meerjarenplan naar jaarplan verkoop (verkoopbegroting)
 • productie en voorraadniveaus (in afstemming op activiteiten van marketing en business units) - hoeveelheid + prijsontwikkeling lopende producten
 • inkoopbegroting (verwachte hoeveelheid inkopen, normeringen, v.v.p.)
 • vertaling productieplan naar benodigde fte's, kosten p/activiteit + afdeling, productiekosten naar uurtarieven machines + personeel)
 • vertaling verwachte productieomvang, v.v.p., uurtarieven en andere toeslagen naar standaardkostprijs per vaste omvang blok
 • gewenste brutowinstmarge, verkooptarieven, kortingen op basis van marktontwikkeling. !!! Bandbreedtes stellen voor discretionaire prijzen en kortingen!!!
 • goedkeuring begroting door divisiedirecteuren en RvB
Wat zijn de aanknopingspunten bij stukproductie,
 1. Geld-goederenbeweging
 2. CTFS tussen inkoop, bedrijfsbureau, productie en verkoop (= cruciaal)
 3. voorcalculatie (= de norm)
 4. inventarisatie
Wat zijn de aanknopingspunten bij productie op voorraad?
 1. Geld-goederenbeweging
 2. CTFS tussen inkoop, bedrijfsbureau, productie en verkoop (= cruciaal)
 3. standaardkostprijs (= de norm)
 4. inventarisatie
Wat zijn de 2 soorten risico's bij AIS?
 1. Business risks
 2. Information reliability risks


Voorbeeld: valutaproblematiek
 • Business risk: onnodige verliezen
 • Information reliability risk: onbetrouwbare informatie over het business risk
Wat is een belangrijk inrichtingsprincipe voor AIS-IC?
2 toestanden om 1 gebeuren te controleren
Wat zijn repressieve beheersmaatregelen?
 1. Omspannende verbandscontroles
 2. cijferbeoordeling/analyse
Wat zijn preventieve beheersmaatregelen?
 1. Begroting
 2. functiescheiding
 3. procedures/richtlijnen
Wat zijn omspannende verbandscontroles?
De formules (al dan niet afgeleid van de beta formules)