Summary Class notes - AR

Course
- AR
- AR
- 2014 - 2015
- Open Universiteit
- Rechtsgeleerdheid
212 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - AR

 • 1439762400 AR

 • Trombose arrest (Medisch Protocol Leeuwarden)
  Afwijking van medische voorschriften is slechts in het belang van een goede patiëntenzorg aanvaardbaar.


  Zeug: Schending van een voorschrift uit een medisch protocol levert in het algemeen een tekortkoming in de behandelovereenkomst op. Als de medische schade waartegen dat voorschrift bescherming biedt ontstaat, is het causale verband tussen de schending en de schade in beginsel gegeven.
 • Arrest Speeckaert-Gradener. Beroepsaansprakelijkheid.
  Aansprakelijkheid van een beroepsbeoefenaar (i.c. arts) voor letselschade kan berusten op een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis die uit een contractuele relatie voortvloeit (geneeskundige behandelingsovereenkomst, art. 7:446 BW), maar is ook op grond van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) mogelijk.Zowel binnen een contractuele verhouding als daarbuiten geldt als norm dat de beroepsbeoefenaar jegens zijn cliënt de zorgvuldigheid in acht moet nemen die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden verwacht.
 • Natraparrest
  Risicoaanvaarding is geen zelfstandige rechtsfiguur, in de zin van een rechtvaardigingsgrond van eigen aard die de onrechtmatigheid van een gedraging en daarmee ook de aansprakelijkheid opheft.

  Deelnemers aan een sport hebben tot op zekere hoogte gevaarlijke gedragingen waartoe het spel uitlokt van elkaar te verwachten.

  Een beroep op risicoaanvaarding als rechtvaardigingsgrond gaat volledig op in enerzijds de vraag of de gedraging in de gegeven omstandigheden jegens de benadeelde als onrechtmatig kan worden aangemerkt en anderzijds die of aan de benadeelde omstandigheden kunnen worden toegerekend die aanleiding kunnen zijn (niet alleen tot een vermindering maar ook) tot een vervallen van de vergoedingsplicht naar de maatstaf van artikel 6:101 BW.
 • arrest Philip Morris-X. Omvang schadevergoeding.
  Op grond van artikel 6:108, eerste lid, sub d, BW komt ook schade ‘doordat na het overlijden op andere wijze in de gang van deze huishouding moet worden voorzien’ voor vergoeding in aanmerking.

  Beperkt de achterblijvende echtgenoot deze schade door minder te gaan werken om zelf die zorgtaken te verrichten, dan dient in beginsel de gehele inkomensschade die deze daardoor lijdt, te worden betrokken bij de berekening van de omvang van de in artikel 6:108 bedoelde schadevergoedingsplicht.
 • Kwidama/Raphael. Sommenverzekering.
  Een levensverzekering, dat wil zeggen een uitkering uit een sommenverzekering, bepaalt mede de behoefte van de nabestaanden en vermindert daarmee ook de schadevergoedingsplicht van de aansprakelijke persoon.
 • Arresten omvang schadevergoeding
  Voor vergoeding komt slechts in aanmerking schade die in zodanig verband staat met de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid van de schuldenaar berust dat zij hem, mede gezien de aard van de aansprakelijkheid (i.c. bepaald door art. 6:162 BW, schending van verkeers- (en veiligheidsnorm(en)) en de schade, als een gevolg van deze gebeurtenis kan worden toegerekend (art. 6:98 BW).
   
  Schending van geschreven (en overigens ook ongeschreven) verkeers- en veiligheidsnormen rechtvaardigen een ruime toerekening van schade (i.c. letselschade). Bij schending van geschreven en ongeschreven verkeers- en veiligheidsnormen wordt ook (letsel)schade die buiten de normale lijn van de verwachtingen ligt, aan de overtreder van die norm toegerekend (o.a. Ziekenhuis De Heel-Körver, Renteneurose) en speelt predispositie (i.c. de osteoporose) van de gelaedeerde vrijwel geen rol (ABP-Stuyvenberg).
  Anders ligt het bij de kosten die het gevolg zijn van de weigerachtige houding van benadeelde om aan zijn herstel mee te werken, deze kosten zullen voor zijn rekening komen (ABP-Stuyvenberg).

  Ook buiten verkeers- en veiligheidsnormen wordt letselschade ruim toegerekend (JOE-CIBC).
 • Meppelse ree arrest. Schulduitsluiting.
  Onder de gegeven omstandigheden (naar de berm kunnen uitwijken of remmen) kan niet worden geoordeeld dat W rechtens geen enkel verwijt (in objectieve zin) valt te maken (arrest Meppelse ree).


  Zeug: Als een bestuurder van een motorvoertuig een ongeluk veroorzaakt waarbij slachtoffers vallen, heeft hij alleen dan geen schuld als hem geen enkel verwijt kan worden gemaakt.
 • Taxibus. Verkeers- en veiligheidsnorm.
  Indien iemand door overtreding van een veiligheids-of verkeersnorm - dus niet bij andere (kwalitatieve) aansprakelijkheden - een ernstig ongeval veroorzaakt, handelt hij onder omstandigheden niet alleen onrechtmatig jegens degene die dientengevolge is gedood of gekwetst, maar ook jegens degene bij wie door het waarnemen van het ongeval of door de directe confrontatie met de ernstige gevolgen ervan, een hevige emotionele schok wordt teweeggebracht waaruit geestelijk letsel voortvloeit.

  Daarvoor is dan wel vereist dat het bestaan van geestelijk letsel, waardoor iemand in zijn bestaan is aangetast, in rechte kan worden vastgesteld, hetgeen in het algemeen slechts het geval zal zijn indien sprake is van een in de psychiatrie erkend ziektebeeld.


  Zeug: Wie een ernstig ongeval veroorzaakt door een verkeers- of veiligheidsnorm te overtreden, handelt onrechtmatig jegens degene die:
  - het ongeluk ziet gebeuren of met de ernstige gevolgen wordt geconfronteerd;
  - daardoor hevig emotioneel wordt geschokt
  - en als gevolg van die schok geestelijk letsel oploopt (in de psychiatrie erkend ziektebeeld).
 • Relevante artikelen boek 7
  Artikel 7:962 BW bepaalt ten aanzien van schadeverzekeringen: indien de verzekerde ter zake van door hem geleden schade vorderingen tot schadevergoeding op derden heeft, anders dan uit verzekering, gaan die vorderingen bij wijze van subrogatie over op de verzekeraar voor zover deze die schade vergoedt.

  artikel 7:658
   
  Consumentenkoop 7:5 BW artikel 7:17 BW art. 7:24,
 • Stad Rotterdam-Ibrahim. Billijkheidscorrectie.
  Ook de ernst van het letsel bij het slachtoffer kan aanleiding zijn tot een billijkheidscorrectie.
 • Lars Rurode. Causaliteit schadevergoeding onder 14 jaar.
  Toerekening als eigen schuld van eigen gedragingen van een kind onder de veertien jaar is uitgesloten, behoudens opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.


  Zeug: Bij de verdeling van de schade tussen een aansprakelijke en een benadeelde die 'eigen schuld' heeft, moet worden onderzocht wat de billijkheid eist. Als een kind letselschade lijdt, ten dele door zijn 'eigen schuld' en ten dele door de onrechtmatige daad van een ander, moet de schade in beginsel geheel voor rekening komen van de pleger van de onrechtmatige daad.
 • Manege Nieuw Amstelland. Dieraansprakelijkheid en eigen risico.
  Artikel 6:179 BW (aansprakelijkheid voor dieren) is ook in een contractuele relatie van toepassing.
   
  Het enkele feit dat de gelaedeerde weet dat zij bepaalde risico’s loopt, staat niet aan iedere vergoeding in de weg.
 • Besmette varken arrest / Zeug Geel-113. Dieraansprakelijkheid.
  De grondslag van de aansprakelijkheid van artikel 6:179 BW (aansprakelijkheid voor dieren) is het gevaar dat in de eigen energie van het dier schuilt en het onberekenbare element dat daarin is gelegen.
  Ook een bereden dier kan dus wel degelijk schade teweegbrengen die valt onder artikel 6:179 BW.
 • Bussluis. Wegbeheerdersaansprakelijkheid en eigen schuld.
  De Staat als wegbeheerder dient er voor te zorgen dat een weg zodanig wordt ingericht en onderhouden dat hij geen gevaar oplevert voor de weggebruikers.
   
  Niet iedereen zal steeds de nodige voorzichtigheid en oplettendheid betrachten.

  Zeug: Als het in het leven roepen van een gevaar onrechtmatig is, dan is het dat ook als dat gevaar door de overheid in het leven wordt geroepen ter fysieke ondersteuning van verkeersregels. Een bestuurder die schade lijdt doordat hij een verkeersnorm overtreedt, heeft altijd eigen schuld aan die schade.
 • Veenbroei (Staat/Daalder). Terreinbeheerdersaansprakelijkheid.
  Aan degene die de zorg voor een gevaarlijk terrein/bouwwerk heeft, worden zeer zware eisen gesteld om ongelukken te voorkomen.


  Zeug: Wie de zorg heeft over een terrein waarvan hij weet dat er een niet waarneembaar gevaar dreigt, moet voorkomen dat mensen die het gevaar niet kennen het terrein betreden.
 • Omgevallen boom. Zorgvuldigheidsplicht.
  Het is een zorgvuldigheidsplicht om een einde te maken aan de inbreuk op eens anders eigendom, zodra men daarvan op de hoogte komt, ook al valt de inbreukmaker van het ontstaan van de inbreuk als zodanig geen verwijt te maken.

  Doet iemand dat niet, dan is hij in beginsel ex artikel 6:162 BW jegens benadeelde aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit.

  N.B. Indien de schade ontstaat door het omvallen van de boom, is de  "eigenaar" van de boom niet aansprakelijk ex 6:174. Een boom is immers geen opstal.

  Een boom kan zelfstandig geen inbreuk maken op een subjectief vermogensrecht van een ander, een boom is immers geen subject.

  Beginsel aansprakelijkheidsrecht: een ieder draagt in beginsel zijn eigen schade.
 • Bijenspat II. Onrechtmatige hinder en schadeberekening.
  Voor onrechtmatigheid op grond van hinder geldt als vereiste dat de dader grotere schade toebrengt dan ter plaatse als normaal te beschouwen is. Als benadeelde zich na de dader ter plaatse heeft gevestigd, heeft hij een zeker mate van hinder eerder te dulden.

  De gehoudenheid om schade als gevolg van hinder te vergoeden strekt in beginsel niet verder dan tot vergoeding van het verlies dat door die hinder wordt geleden. De kosten van reiniging zijn niet voor toewijzing vatbaar voor zover zij het bedrag van de exploitatieschade overtreffen, een en ander behoudens bijzondere omstandigheden. De schade dient niet abstract te worden berekend.


  Zeug: Wie exploitatieschade lijdt door hinder heeft in beginsel slechts recht op vergoeding van het verlies dat door de hinder wordt geleden en dus niet op eventuele hogere kosten voor herstel of reiniging.
 • Aalscholvers. Criteria hinder.
  Of het toebrengen van hinder onrechtmatig is hangt af van:
  • de aard,
  • de ernst 
  • de duur van de hinder en
  • de daardoor toegebrachte schade in verband met de verdere omstandigheden van het geval, waaronder de plaatselijke omstandigheden waarbij onder meer rekening moet worden gehouden met het gewicht van de belangen die door de hinder toebrengende activiteit worden gediend, en de mogelijkheid, mede gelet op de daaraan verbonden kosten, en de bereidheid om maatregelen ter voorkoming van schade te nemen´.
 • Verdeling draagplicht bij meerdere schadeplichtigen
  De primaire maatstaf van artikel 6:101 BW is de causaliteit. Is jegens de benadeelde tevens een derde wegens onvoldoende toezicht aansprakelijk, dan is deze derde jegens de dader verplicht tot bijdragen in de schadevergoeding voor het gehele bedrag van zijn aansprakelijkheid jegens de benadeelde.
 • 't Ruige Veld. Zorgvuldigheidsnorm.
  Als er een verhoogde kans is dat een kind schade veroorzaakt, moet degene die toezicht houdt maatregelen treffen om schade te voorkomen.

  Voor de vraag wat 'de zorgvuldigheidsnorm' inhoudt in een concreet geval, spelen de verhaalsmogelijkheden van de benadeelde een rol.
 • St. Willibrord-V. Omkering bewijslast bij verwezenlijking door OD/WP geschept risico.
  Omkering bewijslast causaal verband.
  Als een onrechtmatige daad of wanprestatie risico op schade schept, en deze schade verwezenlijkt, dan staat causaal verband tussen normschending en schade in beginsel vast. De bewijslast voor causaal verband wordt dan omgekeerd.
 • Amercentrale. Toerekening schade.
  Schuldaansprakelijkheid leidt tot ruimere toerekening dan risicoaansprakelijkheid. 

  Bij aansprakelijkheid voor zaken (risicoaansprakelijkheid) worden in beginsel alleen de typische gevolgen toegerekend.
 • Van Hees/Esbeek. Toerekening schade.
  Naarmate de schade meer als gevolg van de gebeurtenis te voorzien was, zal toerekening eerder kunnen plaatsvinden. Ook indien de schade in de keten van causale feiten en/of in tijd dichter bij de gebeurtenis ligt, zal het causale verband eerder aangenomen worden.


  Zeug: Of er causaal verband is tussen een gebeurtenis waarvoor aansprakelijkheid bestaat en schade, hangt onder meer af van de aard van de aansprakelijkheid en de schade.
 • Leer Smits (ook Breda/Nijs en Taxus en Maas/Willems)
  Voor het aannemen van onrechtmatigheid in de zin van artikel 162 BW is naast een inbreuk op een recht ook vereist dat gehandeld is in strijd met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt.
 • Kelderluik
  Het kan onrechtmatig zijn anderen in gevaar te brengen door niet te anticiperen op onvoorzichtig en roekeloos gedrag van die anderen. Of dat onrechtmatig is, hangt af van:

  1.de aard van de gedraging

  2.kans dat daaruit ongevallen ontstaan

  3.ernst van de gevolgen van zulke ongevallen

  4.bezwaarlijkheid van de voorzorgsmaatregelen
 • Zwiepende tak. Onrechtmatigheid. 
  De enkele mogelijkheid dat bepaald gedrag tot een ongeval leidt, maakt dat gedrag nog niet onrechtmatig.
   
  Gevaarscheppend gedrag is slechts onrechtmatig indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval (het oplopen van letsel door een ander) zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had behoren te onthouden.
 • Jansen-Jansen (Verhuizende zusjes). Onrechtmatigheid en OSVO.
  Niet reeds de enkele mogelijkheid van een ongeval als verwezenlijking van een gevaar dat aan een bepaald gedrag inherent is, doet dat gedrag onrechtmatig zijn.

  Gevaarscheppend gedrag is slechts onrechtmatig indien de mate van waarschijnlijkheid van een ongeval (het oplopen van letsel door een ander) zo groot is, dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had behoren te onthouden.  Zeug: Indien schade het gevolg is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden, is er geen sprake van een onrechtmatige daad.
 • Losser/Kruidhof (Johanna Kruidhof). Verplaatste schade. Abstracte begroting hulpverlening.
  De ouders kunnen ex artikel 6:107 (verplaatste schade) BW zelfstandig de door hen persoonlijk geleden schade vorderen.

  Indien de ouders van een ernstig gewond kind op redelijke gronden zelf de noodzakelijke verpleging en verzorging op zich nemen, kan de rechter bij het begroten van de schade abstraheren van de omstandigheid dat die taken niet door professionele, betaalde hulpverleners worden vervuld en dat de ouders jegens het kind geen aanspraak op geldelijke beloning kunnen doen gelden en dat zij in staat zijn die taken te vervullen zonder daardoor inkomsten te derven, mits geen hogere vergoeding ter zake van verpleging en verzorging wordt toegewezen dan het geschatte bedrag van de bespaarde kosten van de professionele hulp.


  Zeug: De rechter mag 'verplaatste schade' (6:107) eventueel abstract begroten tot ten hoogste het bedrag dat de gewonde aan professionele hulpverlening heeft kunnen uitsparen.
 • Iza/Vrerink en Anja Kellenaers (50%-regel)
  Wanneer de eigenaar van het motorrijtuig in beginsel krachtens artikel 185 WVW aansprakelijk is, omdat hij zich niet op overmacht kan beroepen, maar er wel een fout van de fietser is, zonder dat evenwel sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid (wat in casu niet het geval is), eist de billijkheid bij de verdeling van deze schade over de betrokkenen dat ten minste 50% van de schade ten laste van het motorrijtuig wordt gebracht, wegens de verwezenlijking van het daaraan verbonden gevaar.


  Zeug: Bij een aanrijding tussen een voetganger/fietser en een motorrijtuig is de bestuurder aansprakelijk voor minstens 50% van de schade van de voetganger/fietser, tenzij hij zich op overmacht kan beroepen of er sprake is van opzet/roekeloosheid. Gesubrogeerde verzekeraars kunnen zich niet op deze regel beroepen (geen regreswerking).
 • Ingrid Kolkman en Marbeth van Uitregt (100%-regel)
  De automobilist wordt voor het geheel aangesproken bij verkeersongevallen tussen gemotoriseerde verkeersdeelnemers en niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers tot veertien jaar die ook zelf hebben bijgedragen aan de schade.


  Zeug: Bij een aanrijding tussen een motorrijtuig en een kind dat nog geen veertien jaar is, is de 'eigen schuld' van het kind in beginsel niet van belang. Zijn gehele schade moet worden vergoed. (Marbeth van Uitregt: behoudens opzet of roekeloosheid bij het kind).
 • ABP-Winterthur. Overmacht 185 WVW.
  De eigenaar van een motorrijtuig kan zich ten aanzien van personen van veertien jaar of ouder met succes op overmacht beroepen, indien hij aannemelijk maakt dat hem van de wijze waarop hij aan het verkeer heeft deelgenomen rechtens geen enkel verwijt kan worden gemaakt.

  In beginsel dient een weggebruiker rekening te houden met fouten van andere weggebruikers, dus ook met weggebruikers die in strijd met de verkeersregels handelen.
 • Oerlemans Agro-Driessen. Verkopersaansprakelijkheid bij industrieel vervaardigde zaak.
  Iedere tekortkoming in de nakoming van een verbintenis verplicht de schuldenaar de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend (art. 6:74, eerste lid, BW). Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (art. 6:75 BW).
  Bij verkoop van een industrieel vervaardigde zaak die de verkoper niet zelf heeft geproduceerd, komt een tekortkoming bestaande in een gebrek van het verkochte product dat geheel buiten toedoen van de verkoper is ontstaan en dat hij kende noch behoorde te kennen, in beginsel krachtens verkeersopvattingen voor zijn rekening.
 • Koopovereenkomst algemeen
  De koopovereenkomst is een consumentenkoop als bedoeld in artikel 7:5, eerste lid, BW. Indien op grond van een consumentenkoop een zaak is afgeleverd die niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten, heeft de koper jegens de verkoper recht op schadevergoeding overeenkomstig de afdelingen 9 en 10 van titel 1 van Boek 6 (art. 7:24, tweede lid, BW). Voor gevolgschade (art. 6:190, eerste lid, sub b) is de verkoper in beginsel (art. 7:24, tweede lid, BW) niet jegens de particuliere koper aansprakelijk, maar in dit geval wel. Weliswaar is het gebrek van de auto een gebrek als bedoeld in de afdeling over productenaansprakelijkheid (art. 6:185 e.v. BW) maar in casu is de uitzondering van artikel 7:24, tweede lid, onder b, BW van toepassing, omdat de verkoper de afwezigheid van het gebrek heeft toegezegd.
 • Subrogatie verzekeraar, meerdere schuldenaren
  Ingevolge artikel 7:962 BW wordt de schadeverzekeraar, die de schade vergoedt, gesubrogeerd in de rechten van de benadeelde.Artikel 6:102, eerste lid, BW bepaalt dat indien op twee of meer personen een verplichting tot vergoeding van dezelfde schade rust, zij hoofdelijk aansprakelijk zijn. De verzekeraar kan daarom ieder voor het gehele bedrag aanspreken. Echter, indien verhaal op een hoofdelijke schuldenaar geheel of gedeeltelijk onmogelijk blijkt, wordt het onverhaalbaar gebleken deel over alle draagplichtige medeschuldenaren omgeslagen naar evenredigheid van ieders interne aandeel (art. 6:13, eerste lid, BW).
 • PTT-Kabels. Abstracte schadeberekening.
  De vergoeding voor een door een onrechtmatige daad veroorzaakte zaakbeschadiging beloopt steeds ten minste het bedrag van de daaruit voortvloeiende waardevermindering.
   
  Indien het een zaak betreft waarvan herstel mogelijk en verantwoord is, zal het geldbedrag, waarin de waardevermindering van een beschadigde zaak kan worden uitgedrukt, in het algemeen gelijk zijn aan de naar objectieve maatstaven berekende kosten welke met het herstel zullen zijn gemoeid.


  Zeug: Bij onrechtmatige zaakbeschadiging kan de benadeelde in het algemeen als schadevergoeding de naar objectieve maatstaven berekende herstelkosten vorderen.
 • Voorwaarden onrechtmatige daad
  1. Onrechtmatigheid
  2. Toerekening
  3. Schade
  4. Causaal verband
  5. Relativiteitseis
 • Coma. Immateriële schadevergoeding.
  De staat van bewusteloosheid heeft in elk geval tot gevolg dat aan de benadeelde de mogelijkheid heeft ontbroken van zijn leven te genieten. Dus ook in comateuze periode bestaat aanspraak op immateriële schadevergoeding.
 • Druijf/Bouw. Immateriële schadevergoeding.
  Bij de begroting van de immateriële schadevergoeding moet de rechter met alle omstandigheden rekening houden, in het bijzonder de aard en de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor de betrokkene.
   
  De rechter dient daarbij te letten op de bedragen die door Nederlandse rechters in vergelijkbare gevallen zijn toegekend met inachtneming van de opgetreden geldontwaarding; de rechter mag daarbij letten op de hoogte van de bedragen die in het buitenland worden toegekend, ontwikkelingen in het buitenland kunnen echter niet beslissend zijn voor de in Nederland toe te kennen bedragen.
 • Ziekenhuis De Heel-Korver. Causale toerekening, verzwaarde verweerplicht en regreswerking.

  Een ziekenhuis heeft een verzwaarde stelplicht wanneer het zich verweert tegen het verwijt een patiënt onzorgvuldig verzorgd te hebben.

  Bij letselschade die het gevolg is van overtreding van (on)geschreven veiligheidsnormen vindt ruime causale toerekening plaats.

  Er is geen onderscheid tussen slachtoffer en regresnemer. De strekking van verkeers- en veiligheidsnormen (het voorkomen van ongevallen) gaat ook op voor regresprocedures.
 • Renteneurose. Causale toerekening.
  Indien bij iemand als gevolg van een aan de schuld van een ander te wijten aanrijding een psychisch letsel ontstaat, is die ander voor de daardoor veroorzaakte schade in de regel over de gehele met de genezing van dat letsel gemoeide tijd als een door zijn daad veroorzaakte schade aansprakelijk. De omstandigheid dat de genezing langer duurt dan in de normale lijn der verwachtingen ligt, doet daaraan op zichzelf niet af.
 • ABP-Stuyvenberg. Predispositie en meewerken aan herstel.
  Persoonlijke predispositie speelt geen rol bij toerekening van de schade.

  Weigert gelaedeerde om mee te werken aan zijn herstel, dan komen de extra kosten voor zijn rekening.
  .
 • Marloes de Vos (Klaverblad/IZA) en Said Hyati. Geen regreswerking 50 en 100%-regel.
  50- en 100%-regels hebben geen regreswerking. 

  Wel kan dit aan bod komen bij de billijkheidscorrectie, gelet op de omstandigheden van het geval. Zal slechts tot beperkte bijstelling leiden, omdat het gaat tussen een geding tussen verzekeraars (feitelijk benadeelde heeft schade immers al vergoed gekregen: geen subrogatie in zieligheid).
 • Boogaard/Vesta. Onrechtmatige daad bij contractspartijen.
  Een schadeveroorzakende handeling jegens een contractspartij levert slechts een onrechtmatige daad op indien deze handeling ook zonder de contractsschending (6:74) een onrechtmatige daad (6:162) oplevert.
 • Jeffrey. Zuiver emotioneel belang bij overige vorderingen.
  Vorderingen naast schadevergoeding: verklaring voor recht. Een zuiver emotioneel belang (hoe zwaarwegend ook) kan niet worden aangemerkt als voldoende belang als bedoeld in art. 3:303.
 • Dorpshuis Kamerik (natronloog-arrest). Zorgvuldigheidsnorm.
  Het bij het vuilnis zetten van een onbekende vloeistof is in strijd met de maatschappelijk betamelijke zorgvuldigheid. Het niet in achteren van deze zorgvuldigheidsnorm is onrechtmatig en leidt tot aansprakelijkheid jegens het slachtoffer, ook wanneer de schade niet voorzienbaar was.
 • Vermeulen/Lekkerkerker. Vergunning en onrechtmatige daad.
  Handelen overeenkomstig een vergunning kan onrechtmatig zijn.

  Een hinderwetvergunning vrijwaart niet tegen aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.
 • Van Dam/Beukeboom. Overtreding vergunning.
  Het overtreden van beschermingsvoorschriften uit een vergunning moet worden beschouwd als een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht.
 • Leffers / Staat. Onevenredige benadeling door overheid.
  Het algemeen belang kan meebrengen dat een onrechtmatige regeling niet door de rechter buiten werking wordt gesteld.

  Onder omstandigheden kan de overheid onrechtmatig handelen, door financieel onevenredig benadeelden van regelgeving geen schade te vergoeden.
 • Staat / Lavrijsen. Onevenredige benadeling door overheid.
  Indien de overheid bij een rechtmatige handeling onevenredig nadeel toebrengt, handelt zij onrechtmatig indien zij dat nadeel niet compenseert.
 • Staat / Hoffmann-La Roche. Vernietiging overheidsbeschikking.
  Als de rechter een overheidsbeschikking vernietigt wegens strijd met de wet, heeft het overheidslichaam onrechtmatig gehandeld en heeft het daaraan in beginsel schuld.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Pollemans/Hoondert. Roekeloosheid. Werkgeversaansprakelijkheid.
Werkgeversaansprakelijkheid 7:698, omkering bewijslast. Voor het aannemen van bewuste roekeloosheid van de werknemer is vereist dat het roekeloze karakter van het gedrag onmiddellijk voorafgaande aan het ongeval in het bewustzijn van de werknemer leefde.
Roeffen/Thijssen (wegrollende steiger). Werkgeversaansprakelijkheid.
Werkgever moet rekening houden met het feit dat werknemers niet steeds de nodige zorg betrachten. Hij kan niet volstaan met het geven van instructies, hij moet ook toezicht houden.
 
Den Haag/Van Schravendijk. Abstracte schadeberekening.

De eigenaar van een beschadigde onroerende zaak kan ook herstelkosten vorderen wanneer deze hoger zijn dan de waardevermindering.
Herstelkosten overschrijden waardevermindering aanzienlijk. Toch is vergoeding van de herstelkosten op zijn plaats gezien de functie van de panden voor de eigenaar, de onmogelijkheid om op korte termijn een vergelijkbaar pand te verkrijgen en het feit dat afbraak en nieuwbouw nog meer kosten met zich meebrengt.
De Groene Specht (Koker/Cornelius). Ongerechtvaardigde verrijking: causaal verband verrijking en verarming.
Wie een zaak onder marktwaarde koopt, heeft een voordeel. Dat voordeel vindt in het algemeen zijn rechtvaardiging in de koopovereenkomst. De verrijking is dan dus niet ongerechtvaardigd. 
Van Hese/Schelde. Verjaringstermijn 3:310 lid 2.
De termijn van 30 jaar kan in uitzonderlijke gevallen buiten toepassing blijven. Bijvoorbeeld wanneer de schade naar haar aard verborgen is gebleven en dus pas kon worden geconstateerd nadat de verjaringstermijn al was verstreken.
S./Academisch Ziekenhuis VU. Korte verjaringstermijn 3:310 lid 1.
Korte verjaringstermijn staat niet alleen in het teken van de rechtszekerheid, maar ook van de billijkheid.
Van den Bos/Provincial. Rechtsverwerking (twee gronden).
Er zijn twee gronden voor rechtsverwerking:
1. De schuldeiser wekt bij schuldenaar het gerechtvaardigd vertrouwen dat hij zijn aanspraak niet meer geldend zal maken.
2. De positie van de schuldenaar wordt onredelijk benadeeld of verzwaard als de schuldeiser zijn aanspraak alsnog geldend zou maken.
Vermobo/Van Rijswijk. Vermindering ongerechtvaardigde verrijking. 
- Men kan onrechtmatig handelen door, gezien de omstandigheden van het geval, zich onvoldoende de belangen van de benadeelde aan te trekken. 

- Een vermindering van de verrijking blijft buiten beschouwing wanneer de vermindering plaatsvond in de periode waarin de verrijkte redelijkerwijze met een verplichting tot schadevergoeding rekening behoorde te houden.
Goudse bouwmeester. Natuurlijke verbintenis.
Een betaling op een natuurlijke verbintenis kan niet als onverschuldigd worden teruggevorderd.
Goudse bouwmeester. Natuurlijke verbintenis.
Een betaling op een natuurlijke verbintenis kan niet als onverschuldigd worden teruggevorderd.