Summary Class notes - Arbeidsverhoudingen

Course
- Arbeidsverhoudingen
- -
- 2019 - 2020
- Fontys Hogescholen (Fontys Hogescholen Eindhoven, Eindhoven)
- Human Resource Management
304 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Arbeidsverhoudingen

 • 1577833200 Stellingen

 • Een selectieve staking is een staking van een essentieel bedrijfsonderdeel met het doel op termijn de gehele bedrijfsvoering plat te leggen?
  Juist
 • Een stiptheidsactie is hetzelfde als een langzaamaanactie?
  Juist
 • Een politieke staking is een staking die als doel heeft sympathie te betuigen met stakende werknemers in een andere bedrijf (tak)?
  Onjuist
 • Het Europees sociaal handvest bevat bepalingen die in het algemeen niet seld-executing zijn. Volgens de HR geldt dit niet voor art.6 lid 4 waarin het recht op collectieve actie van werknemers wordt erkend?
  Juist
 • Sinds het Panhonlibco-arrest (1960) beschouwt de HR een staking in beginsel niet meer als wanprestatie?
  Onjuist
 • In de huidige opvatting is een stakingsoproep in beginsel rechtmatig?
  Juist
 • Bij de doel-middelentoets bij stakingen kijkt de rechter naar de vraag of staking het laatste middel is dat kan worden ingezet?
  Onjuist
 • De rechter toets het misbruikcriterium marginaal?
  Juist
 • Een rauwelijks opgedrongen staking zal al gauw door de rechter onrechtmatig worden geacht?
  Juist
 • Werkwillige buitenstaanders bij een wilde protestactie behouden recht op loon volgens de criteria uit het Wielemaker de Schelde arrest?
  Juist
 • Een vakcentrale voert met de werkgeversverenigingen CAO-overleg?
  Onjuist
 • De SER is bipartiet samengesteld?
  Onjuist
 • Formele en geïnstitutionaliseerde participatie zijn identieke begrippen?
  Juist
 • Directe participatie vindt plaats in jet overleg met de OR?
  Onjuist
 • In Zweden is geëxperimenteerd met directe vormen van participatie?
  Juist
 • Cressey en Williams hebben modellen gebaseerd op motieven voor participatie. Een model heet: participatie als productieve kracht?
  Juist
 • Het participatiemodel (Cressey en Williams) 'participatie als democratisch beginsel' heeft betrekking op de behartiging van de belangen van de verschillende bij de organisatie betrokken partijen?
  Juist
 • Volgens de AMO-theorie is participatie een 'opportunity' om organisatieresultaten te verbeteren?
  Juist
 • De OR heeft de volgende 4 rechten: informatie, amendement, advies en instemming?
  Onjuist
 • De voorzitter van de OR wordt door de OR zelf uit haar midden gekozen?
  Juist
 • Een onderdeelcommissie van de OR bereidt normaliter één onderwerp voor?
  Onjuist
 • Wanneer de OR niet om advies wordt gevraagd, terwijl dit wel had gemoeten, dient de OR dit eerst voor te leggen aan de bedrijfscommissie?
  Onjuist
 • De ondernemingskamer is een gespecialiseerde kamer van het Hof Amsterdam?
  Juist
 • De ondernemingskamer toetst een voor adviesrecht vatbare beslissing van de ondernemer formeel en materieel en beide marginaal?
  Juist
 • Marginale toetsing houdt in: globale toetsing?
  Juist
 • In een structuurvennootschap kan de OR een lid van de Raad van Commissarissen ontslaan?
  Onjuist
 • Het EP wordt rechtstreeks door de burgers van Europa gekozen?
  Juist
 • Verordeningen van de EU zijn self-executing?
  Juist
 • Een diagonale bepaling in een CAO legt verplichtingen op aan de contactpartijen?
  Onjuist
 • In de nieuwe-nog niet algemeen verbindend verklaarde CAO voor de bouw is afgesproken om de werknemers een loonsverhoging van 4% toe te kennen alsmede 100% uitbetaling van loon bij ziekte voor het eerste jaar. Een werkgever in de bouw is niet aangesloten bij de werknemersvereniging, die de CAO heeft afgesloten. Hij is van mening dat hij niet aan de CAO gebonden is. Is zijn mening juist?
  Ja
 • Participatie is (volgens Kluijtmans) het geheel van formele en informele overlegvormen binnen een organisatie, waardoor ondergeschikten de besluitvorming kunnen beïnvloeden. Met medezeggenschap wordt doorgaans vooral gedoeld op de formele overlegvormen, voornamelijk in ondernemingsraadverband?
  Juist
 • Het Nederlandse stelsel van Geïnstitutionaliseerde arbeidsverhoudingen noemt men ook wel het Poldermodel. Een kenmerk hiervan is dat op decentraal niveau wordt onderhandeld over arbeidsvoorwaarden?
  Juist
 • De sociaal-economische raad (SER) bestaat uit vertegenwoordigers van centrale werkgevers en werknemersorganisaties, aangevuld met deskundige kroonleden (door de regering benoemd)
  Juist
 • Medezeggenschap uit zich in: informatierecht, adviesrechten en instemmingsrecht. Als de ondernemer een deel van de productie van zijn bedrijf wil verplaatsen naar een 'lage-lonen' land kan hij dat alleen maar doen met instemming van de OR?
  Onjuist
 • Het Europees Sociaal Handvest (ESH) is een Europees verdrag waarin het rect op collectieve acties (inclusief staking) wordt erkend?
  Juist
 • Normatieve of horizontale CAO-bepalingen verschillen van obligatoire CAO-bepalingen in die zin dat de eerste niet doorwerken in de individuele arbeidsovereenkomsten?
  Onjuist
 • Het stakingsrecht in Nederland is bij nationale wet geregeld?
  Onjuist
 • Een ondernemingsraad is een indirecte vorm van participatie binnen de onderneming?
  Juist
 • Het instellen van een ondernemingsraad (OR) is wettelijk verplicht bij 50 of meer werknemers. Beneden dit aantal werknemers is er op het punt van medezeggenschap geen enkel wettelijke verplichting voor de onderneming/ werkgever?
  Onjuist
 • Participatie kan worden ingedeeld naar de inhoud. Hierbij gaat het om de vraag waarop medewerkers invloed kunnen uitoefenen. Globaal zijn er drie gebieden waarop participatie mogelijk is: de werkinhoud, personeels-aangelegenheden en algemeen beleid. De ondernemingsraad houdt zich voornamelijk bezig met de werkinhoud en personeelsaangelegenheden?
  Onjuist
 • Men kent twee soorten CAO's: de bedrijfstakcao en de ondernemingscao. De CAO van AKZO Nobel is een vorm van bedrijfstakcao omdat bij de totstandkoming daarvan meerdere vakbonden betrokken waren
  Onjuist
 • De directeur is voorzitter van de ondernemingsraad?
  Onjuist
 • Het Nederlands arbeidsrecht kent een wettelijke plicht tot collectief onderhandelen?
  Onjuist
 • Men kan participatie onderscheiden naar de mate van formalisering (formeel- informeel) en wijze van vertegenwoordiging (direct- indirect). Een typisch voorbeeld van informele directe participatie is financiële participatie (aandeelhouderschap van werknemers)?
  Onjuist
 • Voor bepaalde medezeggenschapsconflicten bestaat in Nederland een speciale rechtelijke instantie. Dit is de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam?
  Juist
 • Bij de beoordeling van de rechtmatigheid van een oproep tot een klassieke werkstaking gelden in Nederland twee criteria: het ultimum remedium (uiterste middel) criterium en de doel- middeltoets?
  Onjuist
 • CAO's worden door de sociale partners in de stichting van de arbeid afgesproken?
  Onjuist
 • In het zogenaamde Panhonlibco-arrest van de Hoge Raad uit 1960 benaderde de rechter de staking vanuit het oogpunt van het individuele arbeidscontact?
  Juist, wanprestatietheorie
 • Een ondernemer wil de werktijdenregeling die binnen de onderneming geldt wijzigen. Er is geen CAO van toepassing in de onderneming. De ondernemer heeft voor wijziging van de regeling advies van de ondernemingsraad nodig?
  Onjuist, deze beslissing is onderhevig aan het instemmingsrecht.
 • Het invoeren van een nieuwe werktijdenregeling, waarbij diensten opnieuw worden bepaald is onderhevig aan instemmingsrecht van de OR?
  Juist
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een georganiseerde staking?
Staking door 1 of meer vakbonden ondersteund
Wat is een wilde staking?
Staking niet door 1 of meer vakbonden wordt ondersteund
Wat is een arbeidsverhouding op MESO niveau?
Verhouding tussen werkgever en werknemer (bedrijfstak)
Welke 5 organen vallen onder EU-supra-nationaal?
 1. Raad van de Europese unie (RVEU)
 2. Europese commissie (EC)
 3. Europees parlement (EP)
 4. hof van justitie 
 5. raad van Europa 
Wat houdt het ESH (Europees sociaal handvest) in?
Bescherming jeugdigen & vrouwen beloning, arbeidstijden, veiligheid en collectief onderhandelen --> meeste instructienormen geen directe werking, opdracht aan overheid om verdrag om te zetten in nationale wetgeving

 • veel arbeidsrecht
Wat is het Europese hof voor de rechten van de mens (EHRM)?
Europees gerechtshof waar Individuen, groepen, organisaties en landen een klacht kunnen indienen tegen een lidstaat van de raad van Europa --> gevestigd in staatburg
Wat houdt het Europees verdrag tot rechten van de mensen in?
 1. Verbod dwangarbeid
 2. vrijheid (vak) vereniging


 • directe werking
 • Europese hof voor de rechten van de mens (EHRM)
Wat zijn 2 belangrijke verdragen van de raad van Europa?
 1. Europees verdrag tot bescherming rechten van de mensen (EVRM, verdrag van Rome)
 2. Europees sociaal handvest (ESH)
Wat houdt de raad van Europa in en wat is hun doel?
 • 47 aangesloten laden
 • doel: veilig stellen en ontwikkelen van idealen en beginselen die lidstaten gemeenschappelijk hebben.
Wat is de IAO (internationale arbeidsorganisatie) en wat is hun doel?
 • Gespecialiseerde instelling van de VN
 • doel: bevorderen recht op werk, verbeteren man/vrouw, invoeren en uitbouwen sociale zekerheid