Summary Class notes - Auditing Theory

Course
- Auditing Theory
- C. Wismeijer
- 2019 - 2020
- Nyenrode Business Universiteit
- Accountancy
102 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Auditing Theory

 • 1558648800 Procedurele-ethiek

 • Wat is de hoofdvraag van Procedurele-ethiek?
  Wat zijn onze wensen/belangen?
 • Waar ligt de focus bij Procedurele-ethiek?  De manier (procedure) waarop tegemoet is gekomen aan de wensen en belangen van betrokkenen en de weerslag hiervan in de spelregels.
 • Wat is het uitgangspunt van Procedurele-ethiek?  Spelregels zijn rechtvaardig indien ze de onpartijdige instemming van betrokkenen krijgen (de spelregels zijn principieel bepaald door de eis van gelijkwaardigheid van alle betrokkenen; macht, positie en status mogen hierbij geen rol spelen).
 • Welke hulpvragen bestaan er bij de Procedurele-ethiek?
  • Op welke manier zijn de spelregels tot stand gekomen?
  • Wie zijn hier allemaal bij betrokken? Wie mist?
  • Zouden alle betrokkenen kunnen instemmen met deze spelregels?
  • Kunnen alle betrokkenen hun standpunten onderbouwen met goede argumenten en laten ze zich overtuigen door goede argumenten?
  • Menen de betrokkenen wat ze zeggen en hebben ze geen andere bedoeling dan samen een goede discussie voeren?
  • Wordt er rekening gehouden met belangen en opvattingen van anderen?
 • 1558735200 Gevolgen-ethiek

 • Wat is de hoofdvraag van Gevolgen-ethiek?  Wat is voor zoveel mogelijk belanghebbenden de beste keuze?
 • Waar ligt de focus bij Gevolgen-ethiek?  De gevolgen van een handeling, kijkend naar het algemene welzijn.
 • Wat is het uitgangspunt van Gevolgen-ethiek?  Een handeling is goed als de gevolgen van een handeling goed zijn: minimaliseer de schade, maximaliseer het welzijn - ‘Het grootste geluk voor het grootste aantal mensen’.
 • Welke hulpvragen kent de Gevolgen-ethiek?
  • Wie zijn de belanghebbenden in deze casus?
  • Wat zijn voor hen de gevolgen van de verschillende handelingsalternatieven?
  • Welk handelingsalternatief minimaliseert de schade en maximaliseert het welzijn van alle belanghebbenden het beste?
 • 1558821600 Beginsel-ethiek

 • Wat is de hoofdvraag van Beginsel-ethiek?
  Mag dit? Wat is mijn plicht?
 • Waar ligt de focus bij Beginsel-ethiek?
  De handeling zelf staat centraal.
 • Wat is het uitgangspunt van Beginsel-ethiek?
  Een handeling is moreel juist als deze overeenstemt met een in zichzelf geldende morele regel (wet, norm of fundamenteel beginsel), ongeacht de gevolgen van de handeling.
 • Welke hulpvragen kent de Beginsel-ethiek?

  • Welke morele regels, normen of (fundamentele) beginselen spelen in deze casus een rol?
  • Wat moet/mag ik doen volgens deze morele regels, normen of (fundamentele) beginselen? 
  • Welke bedreigingen spelen hierbij een rol en wat zijn gepaste maatregelen om die bedreigingen weg te nemen?
 • Welke bedreigingen kent de Beginsel-ethiek?
  • Eigen belang
  • Zelftoetsing
  • Belangenbehartiging
  • Vertrouwdheid
  • Intimidatie
 • 1558908000 Deugd-ethiek

 • Wat is de hoofdvraag van Deugd-ethiek?  Hoe gedraag ik mij als een goed accountant? Hoe geef ik zo goed mogelijk invulling aan mijn rol? Past dit bij mijn beeld van een goede accountant? Wil ik op deze manier gekend zijn als accountant?
 • Waar ligt de focus bij Deugd-ethiek?  De accountant zelf staat centraal.
 • Wat is het uitgangspunt van Deugd-ethiek?  Handelen overeenkomstig hetgeen een deugdzame accountant betaamt in termen van voorzichtigheid, rechtvaardigheid, zelfbeheersing en moed.
 • Beschrijf voorzichtigheid in het kader van Deugd-ethiek.
  Behoedzaam, zorgvuldig en welafgewogen rekening houden met alle belanghebbenden.
 • Beschrijf rechtvaardigheid in het kader van Deugd-ethiek.
  Ervoor zorgen dat iedereen krijgt wat hem toekomt (gelijken gelijk behandelen en ongelijken ongelijk).
 • Beschrijf moed in het kader van Deugd-ethiek.
  Moed gaat over externe verleidingen en bedreigingen. Je moet standvastig zijn, ook als dit door partijen als zeer onwelgevallig wordt gezien.
 • Beschrijf zelfbeheersing in het kader van Deugd-ethiek.
  Zelfbeheersing gaat over interne verleidingen en bedreigingen. Gedisciplineerd blijven, niet meer willen hebben dan je toekomt, jezelf in acht nemen tegen excessen en onmatigheid.
  Zelfbeheersing is wachten met conclusies trekken, maar objectief en met open vizier de discussie ingaan.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.