Summary Class notes - Basiscursusrecht

Course
- Basiscursusrecht
- Onbekend
- 2014 - 2015
- Basiscursusrecht
- Universiteit
392 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Basiscursusrecht

 • 1433887200 1.1 Plaats van het recht

 • Hoe komt het dat het onmogelijk is om een definitie te geven aan het begrip recht   ?
  Omdat het recht een niet grijpbare materie betreft en niet beantwoordt aan een waarneembare werkelijkheid.
 • Waarmee moet de inleiding van een studie recht beginnen en waarom?
  Met de uitleg wat is RECHT. Zonder hier kennis over te dragen en dit te begrijpen is de studie niet haalbaar.
 • Wie merkte vroeger al op : "Iemand die zich zet aan de studie van het recht, dient eerst te weten waar dit begrip vandaan komt"?
  De Romeinse jurist Ulpianus.
 • Hoe probeerde men vroeger de vraag te beantwoorden omtrent de betekenis van het begrip recht?
  Door recht tevergeefs proberen te definiëren.
 • Hoe definieerde de Romein Celsius het begrip recht?
  Het recht is de kunst van het goede en het billijke.
 • Waarom is het onmogelijk het begrip recht te definiëren?
  Omdat de definitie nooit iedereen zal bevredigen.
 • Hoe kan het dat sommige wel denken dat het begrip recht zichtbaar is?
  In zijn uitwerking ofwel effect binnen de samenleving.
 • Wat schreef de Duitse filosoof Kant over het begrip recht in de 18e eeuw?
  Noch suchen die juristen  eind definition zu ihrem begriffe vom recht.
 • Wat is nog een reden waarom bijna allen die een definitie geven aan het begrip recht tot een eigen formulering komen?
  Niet iedereen kijkt vanuit hetzelfde perspectief.
 • Op welke twee manieren kun je het begrip recht omschrijven?
  Het beschrijven van het begrip recht en het wezen van het begrip recht.
 • Wat is de etymologische betekenis van het woord definiëren?
  De grenzen van het recht vaststellen.
 • Waarom zullen sommige het tegenwerpen dat het begrip recht niet zichtbaar is?
  Zij zien het wel in de wet.
 • Is het onjuist om het recht in de eerste plaats in de wet te zoeken?
  Nee, er is immers veel van het recht te zien.
 • Welke positieve noot levert de wetstudie op?
  De gedachte dat zij horen te worden nageleefd.  De wetten leveren immers regels op.
 • Kan worden gesteld dat alle recht van de overheid afkomstig is?
  Nee, de menselijke samenleving heeft een tijd gekend - de langste van haar bestaan- waarin er zelfs geen wetten waren.
 • Wanneer en bij welk volk was het nog wetteloos?
  Bij de Germanen in de eerste eeuwen na het begin van onze jaartelling.
 • Was er bij de Germanen sprake van geschreven recht/
  Nee, van gewoonterecht.
 • Noem een tweede voorbeeld van het feit dat menigeen het recht beschouwt als iets tastbaar.
  Men ziet het recht in de vorm van bijvoorbeeld justitie, de rechter, de advocaat of de politie.
 • Waaraan denkt deze groep als men het woord recht hoort?
  Het fysieke proces.
 • Welke nauwe relatie bestaat er tussen de wet en de rechterlijke beslissing?
  Er wordt verwacht dat de rechter zijn beslissing baseert op de wet.
 • Wat geeft de wet?
  Een algemene regel.
 • Wat doet de rechter met deze algemene regel?
  Hij legt de algemene regel uit ( interpretatie) in het concrete geval wat  er aan hem is voorgelegd.
 • Wat doet de rechter vervolgens met de uitleg ( interpretatie) van deze algemene regel?
  Beslist welk gevolg er concerto moet worden verbonden.
 • Hoe kan de zo geconcretiseerde algemene regel van de rechter worden verwezenlijkt?
  Met behulp van de sterke arm, ofwel de deurwaarder en politie.
 • Welke functies heeft de rechter?
  Een regelende functie ( of ordenend) en een dwingende functie.
 • Wat doet een rechter wanneer een zelfde of soortgelijk geval zich later  aandient dan bij een ambtgenoot?
  Dan houdt hij daar rekening mee.
 • Hoe noemt men dit?
  Een precedent.
 • Wat bedoelt men met jurisprudentie?
  Dat zich een vaste lijn heeft gevormd door eerdere uitspraken van rechters.
 • Wanneer geldt dit temeer?
  Wanneer de beslissing van een hogere rechter afkomstig is.
 • Waarom worden veel rechterlijke uitspraken gepubliceerd?
  Omdat deze van belang worden voor verdere uitspraken in de toekomst.
 • Wat is het principiële verschil tussen de uitspraak van de rechter en de algemene rechtsregel?
  De rechter regelt de concrete verhouding tussen partijen en de algemene rechtsregel een leidraad geeft voor allen.
 • Wat doet de algemene rechtsregel?
  Het stelt regels waarnaar mensen zich moeten gedragen en het dwingt de mensen zich ten opzichte van elkaar zich te moeten gedragen.
 • Wat maakt het recht tot een levende macht?
  Omdat zich telkens nieuwe gevallen aandienen verzint het zich voortdurend. ( Door uitspraken van rechters ).
 • Waar openbaar het recht zich veel veelvuldiger?
  Buiten de rechtszaal.
 • Hoe bedoelt men dat met veelvuldiger?
  Het beheerst het leven van uur tot uur voor de geboorte tot na de dood.
 • Wat bedoelt men met rechtsbetrekkingen?
  Al de betrekkingen die door het recht zijn geregeld.
 • Noem een aantal voorbeelden van rechtsbetrekkingen?
  Afstamming, bloedverwantschap, huwelijk, geboorte, scheiding, woonplaats, nationaliteit.
 • Noem een synoniem voor rechtsorde.
  Geordende samenleving
 • Waarom kan men het recht een wereldverschijnsel noemen?
  Omdat het recht er is over de gehele wereld.
 • Wat is echter overal anders?
  De inhoud van het recht.
 • Waar kan men het recht mee vergelijken?
  Met een taal. Er bestaat geen wereldtaal en ook geen wereldrecht.
 • Waarom zal het aantal rechtsstelsels niet onder doen voor het aantal talen gezien over de hele wereld?
  Door de culturele verschillen.
 • Hoe kan het recht anders worden geïnterpreteerd door culturele verschillen?
  Voorstellingen over wat wel/niet geoorloofd is behoorlijk/onbehoorlijk is worden in sterke mate bepaalt door de heersende cultuur.
 • Wat bepaalt mede de interpretatie van de verschillen in het recht?
  De historie omtrent culturele verschillen.
 • Noem nog een voorbeeld waardoor het recht anders kan worden geïnterpreteerd?
  Samenhangende met de godsdienst.
 • Wie bepaalt de vorm waarin het meeste recht gegoten wordt?
  De staat.
 • Waaruit bestaat het meeste recht?
  Het nationaal recht.
 • Bestaat er bij onderlinge vergelijking dan geen overeenkomst tussen de verschillende vormen van recht wereldwijd?
  Wel
 • Waar blijkt dit duidelijk?
  In Europa.
 • Hoe komt dit?
  Binnen dit gebied heeft ieder land en volk weliswaar zijn eigen cultuur, maar er is ook veel gemeenschappelijke.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer kan men de grondwet wijzigen?
Wanneer men van tevoren het volk raadpleegt. Wanneer het Nederlandse parlement tezamen met de regering bij wet beslist dat de grondwet dient te worden gewijzigd. Let wel de tweede kamer dient te zijn ontbonden en door verkiezingen opnieuw is samengesteld.
Wie mag wel beoordelen of een door hem gewenste regeling met de grondwet overeenstemt?
De wetgever.
Wat is de rechter ten opzichte van de grondwet?
Onbevoegd om wetten in formele zin te toetsen aan de grondwet.
Wat betekent dit bijzondere karakter?
Dat de grondwet niet zomaar gewijzigd mag worden.
Wat heeft de grondwet wel?
Een bijzonder karakter.
Moet de wet in formele zin strijden met de grondwet?
Nee, de grondwet is ook een wet in formele zin.
Hoe noemt men dat ook wel?
De superioriteitsregel.
Wat zegt men?
De hogere wet gaat voor de lagere ( Lex superior derogat lex inferiore )
Welke voorschriften moeten er in geval van conflict wijken?
De voorschriften uit de categorieën:
- Algemene maatregelen van bestuur.
- De ministeriële regelingen.
- De provinciale verordeningen.
- De gemeentelijke verordeningen, de waterschap keuren, en de verordeningen van andere openbare lichamen.
Is deze hiërarchie absoluut?
Nee