Summary Class notes - Bedrijfseconomie

Course
- Bedrijfseconomie
- Aad Markenstein
- 2014 - 2015
- NCOI
- HBO Financiële Administratie
312 Flashcards & Notes
5 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Bedrijfseconomie

 • 1412719200 Hoofdstuk 1

 • De bedrijfseconomie is een gespecialiseerd onderdeel binnen de ecenomische wetenschap. De bedrijfseconomie probeert verschijnselen in en rondom bedrijven te verklaren en zelfs te voorspellen.
 • Een bedrijfshuishouding of simpelweg een bedrijf kan worden omschreven als een financieel economisch zelfstandige productieorganisatie
 • Produceren in economsiche zin is het combineren van productiemiddelen (zoals grondstoffen, arbeidskrachten en machines) tot hogere waarde.
 • Economische productie is de productie waarbij volgens gerede verwachting de verkoopopbrengsten meer bedragen dan de productiekosten
 • Profitorganisaties worden als ondernemingen aangeduid. Ondernemingen zijn zijn productorganisaties die streven naar continuiteit en onzekerheid aanvaarden inzake het resultaaat van de aangeboden goederen en diensten.
 • Non-profitorganisaties hebben een maatschappelijk doel , bedrijfsecomische doelen als nevenwoorwaarden.
 • Maatschappelijke ondernemingen hebben een maatschappelijk doel met bedrijfseconomische doelen.
 • Productiehuishouding staan tegenover consumptiehuishouding, ook aangeduid als als gezinshuishouding of kortweg gezinnen.
 • Economische kringloop :
  Gezinnen ------> Geld (aankopen) ------> Bedrijven
  Bedrijven ------>  Geld (loon, rente, dividend) -----> Gezinnen
  Gezinnen ------> Arbeid en/of vermogen ------> Bedrijven
  Bedrijven -------> Goederen en diensten ------> Gezinnen
 •         Input > Economie < Doelstelling > Effectiviteit < Output > Efficiency --
              ^-------------------------------------------------------------<
 • Als het gedrag van de organisatie als een geheel wordt wordt dit aangeduid als the holistic concept of the firm, het gedrag van het geheel, de organisatie, wordt 1 op 1 doorgetrokken naar de organisatieonderdelen, de belangengroeperingen. In deze holistische visie neemt als het ware een persoon alle beslissingen in de onderneming.
 • De vise waarbij een organisatie wordt gezien als een een geheel dat opgebouwd is uit participantengroeperingen (die elk hun  handelingen richten op realistische van individuele belangen, wordt aangeduid als the behavioral concept of the firm. Verschillende personen beinvloeden de besluitsvorming in de onderneming
 • De financiele economische zelfstandigheid duidt erop dat de bedrijfshuishouding in staat is elke participant in voldoende mate te belonen voor zijn bijdrage.
 • Winst is een overschot van opbrengsten boven kosten
 • Over het algemeen worden natuur, arbeid en kapitaal aangeduid als productiemiddelen
 • De door een bedrijf opgebouwde kapitaalpositie kan worden weergegeven met behulp van een balans. Op de debetzijde daarvan staat het kapitaal van de onderneming. Op de creditzijde staat hoe het bedrijf het desbetreffende kapitaal heeft gefinancieerd
 • Balans, resultatenrekening en de toelichting op beide stukken worden aangeduid als de jaarrekening
 • Bestuurlijke informatievoorziening of administreren is het systematisch verzamelen, vastleggen en verwerken van gegevens ten behoeve van het besturen en doen functioneren en beheersen van een huishouding en ten behoeve van de verantwoordingen die daarover moeten worden afgelegd.
 • Het strategisch management of topmanagement bepaalt het toekomstig beleid van de organisatie.
 • Het tactisch management of middlemanagement houdt zich bezig met minder complexe zaken. De beslissingen hebben in het algemeen een rijkwijdte van 1 jaar, het gaat om aangelegenheden als budgetbepaling, prijszetting en personeelsaanstelling.
 • Het operationeel management of lager management regelt de zaken van alle dag. Deze beslissingen hebben een vrij routematig karakter
 • Accounting is ruimer dan boekhouden, omdat het hierbij niet alleen gaat om de verantwoordingsfunctie maar vooral ook om het aanmaken van informatie ten behoeven van de planning en beheersing van bedrijfsprocessen
 • De financieel economische informatievoorziening ten behoeve van het management (intern gericht) wordt aangeduid als management accounting.
 • De financieel economische informatievoorziening ten behoeve van externe belanghebbende staat bekend als financial accounting
 • Het ondernemingsmodel bezitsmodel bevinden eigendom en leiding van de onderneming zich goeddeels in een hand, die van de eigenaar
 • Het ondermemingsmodel klassieke of gesloten model is representatief voor het tot middelgrote onderneming uitgegroeide familiebedrijf; op historische gronden hebben de oprichters-eigenaren nog vrije grote invloed op het beleid van de onderneming, veelal een BV
 • Bij het moderne of open ondernemingsmodel is de scheiding tussen leiding en eigenaren vrij ver doorgevoerd. Eigenaren zijn de aandeelhouders.
 • Bij het bedrijfseconomisch onderzoek kan men proberen een zekere regelmaat te ontdekken in de waargenomen verschijnselen om zo inzicht te verwerven en tot een algemeen geldende uitspraak te komen. Dit wordt de empirische methode genoemd ofwel inductieve methode.
 • De deductieve methode is de methode waarbij de wetenschapper van achter zijn bureau, uitgaande van bepaalde veronderstellingen, probeert te komen tot een logische onvermijdelijke conclusie.
 • Een belangrijke bijdrage van bedrijfseconomisch onderzoek betreft de gedragswetenschappelijke aspecten van de bedrijfseconomie. Dit wordt behavioral accounting genoemd.
 • Bij de agency theorie wordt een organisatie gezien als een netwerk van principaal agentrelaties. De principaal is de opdrachtgever, de agent is de uitvoerder van de opdracht.
 •  Een belangrijke principaal agentrelatie is die tussen de aandeelhouders en raad van bestuur. De aandeelhouders geven het management de opdracht het bijeengebrachte vermogen zo rendabel mogelijk te investeren. Zij benoemen een Raad van Commissarissen, die toezicht uitoefent op het bestuur.
 • Agency-costs bestaan hoofdzakelijk uit de kosten van communicatie, coordinatie, controle en overleg
 • De agency theorie is een visie op mens en organisatie waarbij ieder mens wordt geacht zijn eigen belang na te streven
 • Het vakgebied administratieve organisatie stemt de gegevensverwerking af op de besluitvorming in de organisatie. Hierbij centraal staat de gegevensverwerking en informatievoorziening inzake transactieprocessen.
 • Welvaart wordt bepaald door de mate waarin een mens of een samenleving materiele en immateriele behoeften kan bevredigen. Deze behoeften lopen uiteen van primaire levensbehoeften tot luxe wensen
 • Een bedrijf is een financieel economische zelfstandige productorganisatie
 • Effinciency is de verhouding tussen input en output; betreft de vraag of met de ingezette middelen niet meer output had kunnen worden gerealiseerd
 • Effectiviteit is de verhouding tussen output en doelstellingen; betreft de vraag of de ingezette middelen hebben geleid tot realisatie van de gestelde doelen
 • Bonus plans beogen een een convergentie van belangen te bewerkstelligen
 • Het economische principe is het principe dat men zo veel mogelijk tracht te realiseren met de beschikbare middelen
 • De marketing wordt genoemd als een onderdeel van de bedrijfseconomie. Kenmerkend voor de marketing is dat het productieproces als een afgeleide van de huidige en toekomstige wensen van de afnemers wordt beschouwd
 • Ecionomische productie is de productie waarbij volgens gerede verwachting de verkoopobrengsten meer bedragen dan de productiekosten
 • Informatie inzake de opbouw van de eigenvermogensaanwas wordt gegeven in de resultatenrekening.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Bedrijfseconomie

 • 1541718000 Week 1 notities boek

 • Wat bestudeert algemene economie?
  Relaties tussen consument en producenten en de relaties tussen producenten onderling
 • Categorieën van algemene economie en wat houden die in?
  Micro-economie en die houdt zich bezig met theorie van marktvormen: hoe komen prijzen tot stand, bepalend zijn o.a. het aantal aanbieders
  Macro-economie en die houdt zich bezig met economische problemen voor de maatschappij als geheel, zoals: inflatie en werkloosheid
 • Waar richt bedrijfseconomie zich op?
  Bedrijfseconomie richt zich op het economisch handelen binnen productieorganisaties - productie in ruime zin, dus niet alleen produceren van fysieke producten.
 • Wat is/gebeurt er in een productieorganisatie?

  Er worden productiemiddelen bij elkaar gebracht en vervolgens in een productieproces omgezet in producten. Een productieorganisatie opereert op twee markten:
  Inkoopmarkt: daar verwerft de po de productiemiddelen
  Verkoopmarkt: daar verkoopt de po haar producten
 • Hoe kan je een onderneming omschrijven?
  Een op winst gerichte productieorganisatie
 • Wat is waardecreatie

  Dat is de prijs die op de inkoopmarkt wordt goedgemaakt/overtroffen door de prijs die wordt verkregen op de verkoopmarkt.

  Additioneel: waardecreatie vindt plaats omdat eigenaar van een productieorganisatie deelnemen aan het economisch verkeer om eigen gewin te bewerkstelligen
 • Welke doelen zijn er naast winst nog meer?

  Continuïteit: de voortzetting van de onderneming dient ook in ogenschouwing genomen te worden. Producten leveren die nu van inferieure kwaliteit zijn kan op korte termijn zeer winstgevend zijn. Maar op lange termijn niet. Daarom moet ook op lange termijn ervoor gezorgd worden dat de onderneming winstgevend is om te blijven bestaan.

  Mission statement: tegenwoordig stellen productieorganisaties zichzelf doelstellingen wat zij in de toekomst willen bereiken. Vaak komt hier winstgevendheid niet in voor.
 • Wat zijn de verschillen tussen non-profit en profit?

  x Non-profit instellingen hebben als doel om bepaalde voorzieningen tot stand te brengen welke onlosmakelijk met het doel van de organisatie verbonden zijn. Overschakelen op andere activiteiten vanwege economisch gewin is niet aan de orde. Dit zouden profit organisaties wel doen. Wanneer een andere activiteit economisch winstgevender zou zijn. Zouden aandeelhouders geen moeite hebben om daarnaar over te schakelen.

  x Non-profit organisaties zijn niet in staat om zakelijke transacties uit te voeren en zijn dus niet economisch zelfstandig - in tegenstelling tot profit organisaties. Non-profit organisaties zijn, bijvoorbeeld, afhankelijk van: donaties, subsidies, erfenissen, etc.

  x De beoordeling van effectiviteit bij een non-profit organisatie is veel moeilijker dan bij een profit organisatie
 • Wat zijn de verschillende soorten categorieën van ondernemingen?

  - Landbouw
  - Industrie
  - Handel
  - Dienstverlening
 • Wat zijn kenmerken van landbouw ondernemingen?

  - onderneming maakt gebruik van 'rijkdommen van de natuur'
  - duurzame productiemiddelen zijn van belang
 • Wat zijn kenmerken van industriële ondernemingen

  - creëren een fysiek tastbaar product dmv input wat daarvoor nog nooit bestond
  - of stukproductie: maatwerk, product op wensen afgestemd en op bestelling geproduceerd
  - of massaproductie: geen maatwerk, in grote volumes producten produceren op voorraad geproduceerd
  - of serie-stukproductie: klant kan individueel product krijgen, maar componenten worden massa geproduceerd. door het kiezen uit de beschikbare componenten kan het product nog geïndividualiseerd worden
  - of serie-massaproductie: om de zoveel tijd worden er varianten van een goed geproduceerd en moeten de machines opnieuw worden ingesteld.
 • Wat zijn de kenmerken van handelsondernemingen

  - bestaansrecht wordt gehaald uit het feit dat er geen gelijkheid is tussen productie en consumptie;
  - twee soorten handelsondernemingen: detailhandel, groothandel
  - detailhandel is de laatste schakel en levert rechtstreeks aan de consument
  - groothandel koopt producten in en verdeelt/levert het aan de detailhandelaren

  - kosten bestaan uit: inkopen goederen, arbeid, duurzame prod middelen
  - door internet grote veranderingen: detailhandel onder druk en groothandel kan direct aan consument leveren.
 • Kenmerken van dienstverleningsorganisaties

  - nauwelijks grondstoffen die ingekocht worden om dienst te verlenen
  - leveren vaak een niet tastbaar en/of concreet product
  - duurzame productiemiddelen in sommige gevallen heel belangrijk - denk aan pand voor hotel
 • Wat wordt bepaald door een rechtsvorm?

  - wie heeft het in de onderneming uiteindelijk voor het zeggen
  - hoe kunnen er financieringsmiddelen worden aangetrokken
  - welke waarborgen zijn er voor het gedurende langere tijd kunnen voortbestaan van de onderneming
  - wat is de fiscale positie van de onderneming
  - in hoeverre dient de onderneming haar financiele cijfers openbaar te maken
  - in hoeverre zijn de eigenaren van de onderneming juridisch aansprakelijk voor de schulden van de onderneming en andere aangelegenheden
 • Wat is rechtspersoonlijkheid
  Als de onderneming een rechtspersoon is, wordt de onderneming als een partij beschouwd in een juridische overeenkomst en is ook de onderneming dus verplicht iets te leveren en niet een natuurlijk persoon. Dis contracten worden gesloten in naam van de onderneming. Bij geen rechtspersoonlijkheid gebeurt dat dan op nam van de eigenaar
 • Wat is het verschil tussen een bv en een nv

  - Bv's kennen alleen aandelen op naam. Terwijl het voor een NV ook mogelijk is om aandelen aan toonder uit te hebben staan - juridisch makkelijk te wijzigen van eigenaar laatst genoemde
  - In statuten van Bv kan blokkeringsclausule worden opgenomen die beperkingen oplegt aan de aandeelhouder bij de verkoop van zijn aandelen
  - Oprichting NV is minimum kapitaal van 45.000 vereist bv geen kapitaal vereist om op te richten.
 • Wat is een omzetbelasting?
  De omzetbelasting is een consumptieve belasting. Dit betekent dat de belasting voor rekening komt van de eindafnemer. Immers belast de ondernemer deze belasting weer door aan de eindafnemer. Wanneer een onderneming (X) een goed koopt bij een andere onderneming (Y). Dan mag onderneming X zijn betaalde btw terugvorderen bij de belastingdienst. Consumenten kunnen dit niet.
 • Wat zijn de Europese regels voor omzetbelasting(VAT)?

  - minimaal tarief van 15% voor levering van goederen en diensten
  - minimaal tarief van 5% voor levering van specifieke goederen en diensten - zoals eerste levensbehoeften
 • Wat is vrijgesteld van omzetbelasting? En wat zijn de gevolgen daarvan?

  - Diensten van banken en verzekeringen, medische diensten, agrarische leveringen en leveringen die betrekking hebben op onroerend goed
  - gevolgen is dat de ondernemer geen omzetbelasting is verschuldigd maar ook niet de aan hem doorberekende omzetbelasting door leveranciers kan terugvorderen
 • Wat betekent integratie?
  Integratie is dat een bedrijf een overname doet en daarbij een anere schakel in de bedrijfskolom overneemt - kan voorwaarts als achteruit
 • Wat betekent parallellisatie?

  Overnemer en overgenomene opereren in dezelfde schakel in een andere bedrijfskolom. Groothandel in olie neemt een groothandel in levensmiddelen over
 • Wat betekent conglomeratie?
  Overnemer en overgenomene opereren in verschillende schakels in verschillende bedrijfskolommen. Tegenwoordig niet meer populair. Blijkt lastig een goede mix te vinden en een dergelijke operatie effectief en efficiënt te management. Trend laatste jaren: back to core business. Activiteiten die niet bij de core business passen worden afgestoten en dus verkocht
 • Wat is een 'normale' overname?
  Overnemer en overgenomene werken in dezelfde schakel in dezelfde bedrijfskolom
 • Wat is kartelvorming?
  Zelfstandige producenten maken onderling afspraken die de vrije concurrentie beperken. De mogelijkheid om dit soort fspraken te maken is afhankelijk van de marktvorm - volledige mededingen, monopolie of oligopolie
 • Wat is ondernemingsfinanciering?
  Het houdt zich o.a. bezig met hoe productiemiddelen gefinancierd worden. En ook met de vraga in welke productiemiddelen geïnvesteerd kan worden.
 • Wat bepaalt waarin een onderneming gaat investeren
  Het soort activiteiten bepaald in grote mate in welke productiemiddelen geïnvesteerd wordt. Eveneens wordt bij het maken van een keuze geprobeerd de gevolgen van een keuze zo goed mogelijk in geld uit te drukken en kijken wat de extra kosten zijn. Maar ook niet financiële factoren spelen een rol - milieu
 • Waar draait financiering om?
  Als een keuze is gemaakt waarin wordt geïnvesteerd moet worden bepaald hoe het gefinancierd moet worden. Daar draait financiering om.
 • Waar staat accounting voor?
  Accounting is een bedrijfsecomisch vakgebied dat zich bezighoudt met het verschaffen van informatie betreffende de onderneming
 • Wat is een administrateur?
  Dat is een functionairs die zich bezighoudt met de boekhoudkundige verwerking van transacties met financiele gevolgen voor de onderneming
 • Wat is een controller?
  Een controller is een functionairs die verantwoordelijk is voor de financiële sturing van de organisatie, met name voor het budgetteringsproces en de investeringsselectie.
 • Wat houdt creative accounting in?

  Creative accounting is het publiceren van cijfers die de financiële positie van de onderneming rooskleuriger voorstellen dan zij in werkelijkheid is.

  Eigenlijk dus ook wel het flatteren van de winst door te optimistische schattingen bij het opstellen van de jaarrekening
 • Wat is financial accounting?
  Financial account is ook wel externe verslaggeving. Dat iis dat er financiële informatie wordt verstrekt door de ondernemingsleiding aan andere belanghebbenden bij de onderneming
 • Wat is management accounting
  Dat is de informatieverstrekking aan de ondernemingsleiding, ten behoeve van het nemen van beslissingen
 • Wat is een treasurer?
  Functionaris die verantwoordelijk is voor een optimaal verloop van de geldstromen binnen de onderneming, met name voor het aantrekken van financieringsmiddelen
 • Wat houdt activa in?
  Activa zijn de productiemiddelen waarin een onderneming heeft geïnvesteerd
 • Wat betekent een balans?
  Een balans is een overzicht van zowel de geïnvesteerde productiemiddelen (activa) en haar waarde tegenover de manier hoe deze productiemiddelen zijn gefinancierd(passiva)
 • Wat wordt er gehoord met: degressieve afschrijving
  Degressieve afschrijving is een methode waarbij aan de beginjaren een hoger afschrijvingsbedrag wordt toegerekend dan aan de latere jaren
 • Wat wordt er bedoeld met: lineaire afschrijving?
  Lineaire afschrijving is dat elk jaar eenzelfde bedrag worrdt afgeschreven
 • Een onderneming heeft - hopelijk - eigen vermogen. Wat wordt daarmee bedoeld?
  Met eigen vermogen wordt verwezen naar het gedeelte van het vermogen wat ter beschikking is gesteld door de eigenaren voor onbepaalde tijd
 • Wat houdt passiva in?
  Met passiva wordt bedoeld wat de financieringsvormen zijn van de onderneming (EV en VV)
 • Wat kan je aflezen uit de resultatenrekening?
  Uit de resultatenrekening kan je aflezen wat het verschil is tussen de opbrengsten en de kosten in een bepaalde periode. Hetgeen wat overblijft is dan of de winst of het verlies.
 • In een balans kan de volgende post worden opgenomen: voorziening. Wat betekent dit?
  Een voorziening is een balanspost die mogelijke toekomstige verplichtingen weergeeft die zich kunnen voordoen als gevolg van de bedrijfsuitoefening in het afgelopen jaar.
 • Een onderneming heeft op de balans vreemd vermogen staan. Wat wordt hiermee bedoeld?
  Het vreemd vermogen is het vermogen dat ter beschikking is gesteld door schuldeisers voor een bepaalde tijd; de vergoeding is normaliter vast(rente)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Bedrijfseconomie

 • 1538863200 Hoofdstuk 1.1. en 1.2

 • Bedrijfseconomie
  Het deel van de economische wetenschap dat gericht is op bestudering van het gedrag van individuele ondernemingen.
 • ondernemingen/commerciele organisaties
  organisaties die naar winst streven
 • niet-commereciele organisaties
  organisaties die niet naar winst streven maar een ander doel hebben
 • organisaties
  een samenwerkingsverband van mensen die bepaalde doelen willen bereiken
 • rechtsvorm
  de juiridische vorm van de organisatie. Voor commerciele oprganisaties: eenmanszaak, vennootschap onder firma., besloten vennootschap (bv) en naamloze vennootschap (nv) Voor niet commerciele organisaties: vereniging en stichting
 • taken management
  het bepalen van doelstellingen van de organisatie. het plannen, organiseren, het geven van leiding en het controleren
 • doelen
  een organisatie streeft naar doelen en werkt deze uit in doelstellingen. Van boven naar beneden (topmanagement - midden management - lager management ) zijn dit strategische, tactische en operationele doelstellingen
 • eisen doelstellingen
  doelstellingen moeten duidelijk, acceptabel, haalbaar en niet strijdig zijn.
 • plannen
  de gedetailleerde uitwerking van de doelstellingen
 • organiseren
  het scheppen van doelmatige verhoudingen tussen mensen, middelen en handelingen om een bepaald doel te bereiken
 • geven van leiding
  begeleiden van activiteiten van de verschillende werknemers en afdelingen
 • controleren
  nagaan of medewerkers hun taken zo doelmatig mogelijk uitvoeren
 • 1538949600 Hoofdstuk 2.1 procenten en promillages

 • procent
  per honderd
 • brutowinst
  de brutowinst is het verschil tussen de verkoopprijs en de inkoopprijs
 • nettowinst
  de nettowinst is de brutowinst verminderd met de overige kosten
 • promillage
  per duizend
 • afzet
  de afzet is het aantal verkochte producten
 • omzet
  de omzet is het aantal verkochte producten vermenigvuldigd met de verkoopprijs per stuk
 • 1539036000 Hoofdstuk 2.2 Eerstegraads vergelijking

 • Eerste graads vergelijking
  een vergelijking met 1 onbekende grootheid
 • 1539122400 Hoofdstuk 2.3 Ongewogen en gewogen gemiddelde

 • ongewogen rekenkundig gemiddelde
  het ongewogen rekenkundig gemiddelde berekenen we door de waarde van de verschillende waarnemingen op te tellen en te delen door het aantal waarnemingen
 • gewogen rekenkundig gemiddelde
  het gewogen gemiddelde berekenen we door de verschillende waarden van de verschillende waarnemingen te vermenigvuldigen met het gewicht en dit totaal te delen door de som van de gewichten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - bedrijfseconomie

 • 1448924400 Balans, RR en liquiditeitsbegroting week 1.1, 1.2 en 1.3

 • waarom staat lease niet om de balans?
  omdat het niet van jou is,
 • waarvoor staat voorziening garantie claims?
  garantie voor bijvoorbeeld reisbureau alvast geld gereserveerd van de winst
 • netto winst of verlies van de rr rekening word doorbelast naar
  Eigen vermogen winst of verlies
 • formule crediteuren eindbalans
  crediteuren begin balans +inkopen - betalingen
 • formule eind voorraad
  begin vooraad +inkopen - inkoopwaarde verkopen
 • wat is een andere naam voor explotatiebegroting?
  resultaten rekenening
 • welke termen horen bij winst en verlies rr of explotatiebegroting
  opbrengst en kosten
 • als men iets op rekening koopt komt dit op de rr
  nee
 • aflossing van de bank komen die op rr?
  nee nooit
 • wat is een andere woord voor liquiditeitsbegroting
  kasstroom begroting
 • winst en verlies op liquiditeit of kastroom heet
  ontvangsten en uitgaven
 • formule om liquiditeit te berekenen
  liquiditeit = kortlopende bezitting - kortlopende schulden
 • waar valt liquiditeit onder
  nettowerkapitaal
 • wat kan men aflezen van de balans
  hoeveel een bedrijf waar is
 • wat brengt men in kaart met de liquiditeitsoverzicht
  hoeveel geld een onderneming in kas heeft
 • wat betekend het begrip rekening courant lening bank
  rood staan bij de bank
 • hoe heet de waarde van de balans en waar staat het waar staat de weg hoe het gefinancierd is?
  link credit hier staat de waarde vaste en vlottende activa, recht debit zijde hier staat de weg hoe het gefinancierd is e.v llv kvv
 • hoe bepaal je met de balans de waarde van een bedrijf?
  e.v. = totale activa - totaal vreemd vermogen
 • leg het verschil uit tussen crediteut en debiteuren
  debiteuren= mensen die jou geld schuldig zijn, crediteuren = jij bent andere mensen geld schuldig
 • 1449010800 H1 en H3 begrippen

 • de algemene economie bestudeer uit een relatie tussen
  tussen consument en product en tussen producten en onderling.
 • Begrip micro economie
  valt de theorie van marktvormen bijv prijs vorming in een markt
 • begrip macro economie
  houdt zich bezig met het economische probleem van de maatschappij zoals werkloosheid en inflatie
 • begrip business economie
   richt zich op de handel binnen de productieorganisatie en het verlenen van diensten
 • wat bedoelt men met het efficiency van een onderneming
  de doelmatigheid van het productieproces of ook wel gezegt de mate waarin het eindproduct geschikt is om voldoen aan de eisen van een afnemer.
 • mission statement
  een bedrijf stelt zichzelf doelen dit hoeft niet winstgevend te zijn kan ook sier
 • collectiviteits goederen
  infrastructuur
 • hoe noemt men als iedereen belasting betaald
  budgetmechanisme
 • privatisering
  proces als eigendom van bedrijf of diensten overgaan naar van de overheid naar de particulieren sector
 • landbouw en extractie
  hebben veel rijkdom uit de natuur en men kan tegen lagen kosten een eindproduct leveren
 • wat betekend als men in serie product produceert?
  men maakt verschillende variante van het zelfde soort product zoals suiker klontjes en korrels
 • omzetbelasting hoe werkt dat?
  word betaald door afnemer van dienst of product, standaard tarief van 15%,
 • vrijstelling in belasting wanneer is dat van toepassing? welke gevolgen kan dit hebben?
  bij ontroerend goed of agrarische levering.  ondernemer is over levering van diensten geen omzetbelasting verschuldigt. men kan het door belastende niet terug vorderen.rr speelt geen rol omdat het kosten excl. btw is
 • Export moet men van nederland naar belgie belasting betalen?
  Nee
 • begrip vlottende activa
  verschil tussen de inkoop en het verbruik van de voorraad. Het is minder dan een jaar. bezetting dat binnen een jaar omgezet is in geld of vermogen dat in een jaar is vastgelegd.
 • vaste activa begrip
  langer dan een jaar en heeft onbeperkte levenstijd
 • vreemdvermogen
  is bij elkaar gesteld van schuldeisers en is een tijdelijk vermogen. van tevoren zijn er afspraken gemaakt over het terug betalen hiervan. het is nooit risicoloos
 • debet en credit zijde
  debetzijde investering opgesomd en creditzijde is de financiering ervan.de passiva is bij een balans de manier waarop deze investering is gefinancieerd
 • wat betekend lineare afschrijving?
  hierbij word elk jaar het zelfe van de levensduur afgeschreven
 • degressieve afschrijving begrip
  kan gebruikt worden als het in de eerste jaren meer oplevert dan n de laatste jaren
 • sum of the year digitsmethode
  jaarlijkse afschrijving bepaal door een afnemende wegingsfactor naelijk de resteren levensduur
 • boekingwaarde
  vastpercentage afgeschreven
 • neemt prive opnamen deeluit van de kosten en opbrengst?
  nee
 • benoem de formule van nettowerkkapitaal
  nettowerkkapitaal = vlottende acitiva - kortlopende vreemd vermogen
 • noem 2 verbanden tussen balans en rr
  - debiteuren en omzet, crediteuren en vooraad,
 • wat betekend het begrip deposito
  geld op de bank vastgezet voor langere termijn
 • wat betekend financial lease
  koop op afbetaling, schuld aan leasemaatschappij
 • wat is de goude regel van de balans?
  dat de vaste activa, vlottend activa met het e.v. en llv en kvvgefinancieerd moet worden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Bedrijfseconomie

 • 1444514400 12. Waarde en winstbepaling

 • Leg uit wat het nominalistische winstbepalingsstelsel inhoudt.
  Dat betekent dat in beginsel elke toename van het eigen vermogen als winst wordt beschouwd. In formulevorm: Winst = het eigen vermogen aan het einde van de periode minus het eigen vermogen aan het begin van de periode.
 • Welke drie substantialistische winstbepalingsstelsels zijn er?
  Lifo-methode, het ijzerenvoorraadstelsel en de vervangingswaarde.
 • Waaruit bestaat de historische kostprijs voor een handelsonderneming?
  Uit de factuurprijs verhoogd met bijkomende kosten, zoals inkoop- en magazijnkosten.
 • Waaruit bestaat de historische kostprijs voor een industriële onderneming?
  Uit de in het verleden betaalde prijzen voor grondstoffen, machines, arbeidskracht en diensten voor derden.
 • 1444773600 7. Eigen vermogen

 • In welke vier groepen kan het vermogen worden ingedeeld?
  Indeling naar de groep vermogensverschaffers (eigen vermogen en vreemd vermogen), indeling naar de duur van de vermogensoverdracht (permanent vermogen en tijdelijk vermogen), indeling naar het risico van de vermogensverschaffers t.a.v. zijn inbreng en de vergoeding daarover (ondernemend en niet-ondernemend vermogen) en indeling naar de herkomst van het vermogen (interne en externe financiering).
 • Wat wordt verstaan onder de vermogensmarkt?
  Het geheel van vraag naar en aanbod van vermogen, waarbij de beschikbare hoeveelheid door de marktprijs (de rentevoet) wordt afgestemd op de gevraagde hoeveelheid.
 • Wat is het verschil tussen de nominale waarde van een aandeel en de emissiekoers?
  De nominale waarde is het bedrag dat bij uitgifte van de aandelen op het aandeel(bewijs) minimaal wordt afgedrukt en dat betaald moet worden. De emissiekoers is het te betalen bedrag voor een nieuw aandeel.
 • Hoe wordt de reserve genoemd als er bij uitgifte meer voor de aandelen betaald is dan de nominale waarde?
  Agioreserve.
 • Wat wordt bedoeld met de term maatschappelijk kapitaal?
  Het maximum aandelenkapitaal dat de nv of bv van plan is uit te geven en dat in de oprichtingsakte is vermeld.
 • Beschrijf de begrippen dividendbewijs, talon en mantel.
  Dividendbewijs = een klassiek aandeelbewijs waarmee het dividend kan worden geïnd. Talon = met behulp van het talon krijgt de aandeelhouder een geheel nieuw dividendblad als alle dividendbewijzen zijn gebruikt. Mantel = de buitenkant van het aandeel.
 • Hoe wordt de intrinsieke waarde van het aandeel berekend?
  Door het totaal eigen vermogen te delen door het aantal uitstaande aandelen.
 • Wat zijn cumulatief preferente (winstdelende) aandelen?
  Als er in een bepaald jaar onvoldoende winst is gemaakt, waardoor aan de preferentie aandeelhouders geen of te weinig dividend uitgekeerd kan worden, dan is overeengekomen dat dit gemis in een volgend jaar alsnog zal worden goedgemaakt. 
 • Wat is het verschil tussen Nederlandse aandelen van nv's en Amerikaanse aandelen?
  Nederlandse nv's mogen wettelijk geen aandelen zonder nominale waarde in omloop brengen en Amerikaanse aandelen kennen geen nominale waarde.
 • Wat houdt kapitalisatie in?
  De keuze inzake mogelijke combinaties van omvang en samenstelling van het nominale eigen vermogen (aandelenkapitaal).
 • Wat zijn bonusaandelen en wat is het gevolg van het uitgeven van bonusaandelen?
  Bonusaandelen zijn gratis aandelen aan de aandeelhouders om het nominale aandelenvermogen uit te breiden. Het gevolg hiervan is dat de intrinsieke waarde per aandeel lager wordt. Het aandeel wordt 'lichter' en daardoor zijn de aandelen beter verhandelbaar.
 • Wat betekent afstempeling van het aandeel?
  Het verlagen van de nominale waarde van het aandeel om zo het nominale aandelenvermogen te verlagen.
 • Wat is kapitaalverwatering?
  De intrinsieke waarde van het eigen vermogen is kleiner dan de nominale waarde daarvan.
 • Wat is het verschil tussen over- en onderkapitalisatie?
  Bij overkapitalisatie is er te veel eigen vermogen aanwezig voor een minimaal gewenste vergoeding op dat vermogen en bij onderkapitalisatie is de instrinsieke waarde van het eigen vermogen groter dan de nominale waarde daarvan. Een onderneming weet dan met de opbrengsten uit de investeringen (het kapitaal) een meer dan minimaal vereist rendement te realiseren.
 • Wat is een onderhandse plaatsing van aandelen?
  Het rechtstreeks plaatsen van een pakket aandelen bij belangstellende beleggers en instellingen ter verwerving van extra ondernemend vermogen. Het voordeel hiervan is dat de condities van de transactie in onderling overleg kunnen worden vastgesteld.
 • Wat is het verschil tussen een claimemissie en een vrije inschrijving?
  Bij een claimemissie kunnen de zittende aandeelhouders via claims hun voorrecht uitoefenen en bij een vrije inschrijving heeft iedereen die kan en wil de gelegenheid om zich tegen een door de bedrijfsleiding vastgestelde emissiekoers in te schrijven op de nieuwe aandelen.
 • Hoe wordt het aantal benodigde claims bij inschrijving normaal gesproken berekend?
  Door het aantal in omloop zijnde aandelen te delen door het aantal nieuw uit te geven aandelen.
 • Wat is de formule voor het berekenen de claimwaarde, berekend volgens de intrinsiekewaardemethode?
  Kn - Ek / n

  Kn = Koers nieuw
  Ek = Emissie koers
  n = Aantal benodigde claims


  Houd er rekening mee dat de intrinsieke waarde per totaal aan uitgegeven aandelen en de intrinsieke waarde per totaal aan nieuw uit te geven aandelen berekend moet worden waarbij de totalen samengevoegd worden en vervolgens gedeeld worden door het nieuwe totaal aantal aandelen om de Kn te krijgen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.