Summary Class notes - Begeleiden

Course
- 9586 Pedagogisch Werk SAW3 - Kerntaak 1 - Begeleiden -
-
- 2015 - 2016
- NTI (Leiden)
- pedagogisch medewerker jeugdzorg
233 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Begeleiden

 • 1441058400 9586 Pedagogisch Medewerker SAW3 Kerntaak 1 Begeleiden


 • Wat is een Pedagogisch kader?

  Richtlijnen waarbinnen de Kinderopvang plaatsvindt. Het kader is een beschrijving van pedagogische doelen en handvatten om die doelen te bereiken.

  Uitgangspunten:
  - veiligheid en welbevinden
  - aansluiten bij de manier waarop jonge kinderen leren, spelen en ontwikkelen
  - samenwerken met ouders en aandacht voor thuis en cultuur
 • Wat is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?
  In het LRKP staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

  Deze worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.
 • waar staan de drie R's voor
  1. rust reinheid en regelmaat,
  2. tegenwoordig ruimte, respons en respect
 • Wat is LRKP
  Landelijk Registratie Kinderopvang en Peuterspeelzalen
 • Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar
  Aansluiting van PSZ op Basisschool en overdracht kennis
 • Wat is het VVE-programma’s
  Programma Voor- en Vroegschoolse Educatie. Landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling.
 • Wat bedoelen we met achterbankgeneratie
  Kinderen die van en naar activiteiten gereden worden met de auto.
 • Wat wordt er bedoeld met Verbreding van het opvoedingsmilieu
  Door tijd op KO (Kinderopvang) is er ook een tweede opvoedplaats waardoor het kind aan meer opvoeders wordt blootgesteld. In dat andere milieu leren zij omgaan met andere kinderen, conflicten oplossen, delen, voor zichzelf opkomen en ze krijgen ontwikkelingsgerichte materialen aangeboden
 • Beschrijf de episode uit de geschiedenis van de kinderopvang tot 1900
  Periode tot 1900:
  platteland opvang thuis, vaak vrijwilligers/familie, vrouwen werken, armoede, in grote steden bewaarplaatsen voor arme kinderen met betaald personeel, slechte kwaliteit, geen regels, lezen en spellen

  Maatschappij tot Nut van het Algemeen maakt handleiding
  jongens vanaf 8 jaar naar school of werk,
  meisjes vanaf 8 jaar leerden breien, spinnen en naaien

  na 1827 opleiding voor bewaarschoolhouderessen,
  in 1863 verschillende soorten opvang,
  in 1869 Vereniging tot Verbetering der Kleine Kinderbewaarplaatsen, kinderarbeid,
   
  1874 Kinderwetje van Van Houten moest een einde moest maken aan kinderarbeid. = Wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen.
  De wet kwam tot stand op initiatief van de liberale politicus Samuel van Houten en verbood kinderen tot 12 jaar in fabrieken te werken. Het verbod was "niet toepasselijk op huiselijke en persoonlijke diensten en op veldarbeid".
 • Beschrijf de episode uit de geschiedenis van de kinderopvang van
  1900 tot 1950:
  1900 20% kinderen naar bewaarschool, vrouwen meer thuis,
  1901 Wet op de Leerplicht voor 6-12 jaar, dochters en boerenzonen somsvrijgesteld van leerplicht, leerplichtige leeftijd steeds verhoogd, Amsterdamsche Vereeniging tot Instandhouding van Kinderbewaarplaatsen, drie R’s,
  Friedrich Fröbel ontwikkelt methode voor kleuters,
  Maria Montessori ontwikkelt hem verder

  Na 2e wereldoorlog meer aandacht voor het doel, meer aandacht voor opvoeding, term kinderdagverblijf ingevoerd, subsidie, inspectie op kwaliteit, gemeente controleert, rol in vrouwenemancipatie, wachtlijsten groeien, bureau voor ondersteuning kinderopvang, nieuwe initiatieven,
  Wet op de kindercentra, peuterspeelzalen vallen onder Welzijnswet, meer aandacht voor ontplooiing en ontwikkelingsstimulering, rol van ouders is groter, ouderavonden,.
  1986 kleuterscholen ondergebracht bij basisscholen,
 • Beschrijf de episode uit de Kinderopvang van 1990 tot 2005
  kinderopvang belangrijke functie voor kinderen waarvan beide ouders werken
  grote uitbreiding, nieuwe subsidieregelingen, beperking doelgroepen, bedrijven dragen financieel bij aan opvang, inkomensafhankelijke ouderbijdrage, veel uitbreiding met subsidies,

  experimenten tieneropvang, flexibele openingstijden, vakantieopvang en opvang zieke kinderen, aanvullende diensten als boodschappen, strijken, veel discussie over kwaliteit in wet of eigen kwaliteitssysteem kinderopvang,

  peuterspeelzalen en tussenschoolse opvang niet in wet, opvang alleen voor ouders die beide werken, medische of sociale problemen hebben of een opleiding volgen,

  Belangenvereniging Ouders in de Kinderopvang (BOinK), kinderopvang geen basisvoorziening.
 • Voor welke doelgroepen is de kinderopvang nu bestemd?
  ouders, ouders met sociaal-medische problemen, studenten, mensen in traject op weg naar werk, mensen die inburgeringscursus volgen.
 • Wat wordt verstaan onder ‘marktwerking’ in de kinderopvang en wat is het doel daarvan?
  doordat ouders via belasting kosten kinderopvang terugkrijgen worden de kinderopvangorganisaties gedwongen concurrerend en kwalitatief te werken.
 • Hoe wordt de kwaliteit van de kinderopvang ontwikkeld en bewaakt?
  Naast de eisen die de wet en de branche aan de kinderopvang stellen, zijn er pedagogische kaders ontwikkeld die beschrijven hoe de Nederlandse kinderopvang eruit ziet en hoe men streeft naar goede kwaliteit.

  • Opstellen landelijk pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar.
  • Minimale kwaliteitseisen in de wet, certificeren,
  • controle door GGD aan de hand van een lijst van kwaliteitscriteria,
  • gemeente grijpt in als kwaliteit te laag is,
  • wetenschappelijk onderzoek naar de effecten opvang op kinderen en eisen die gesteld moeten worden aan de opvang,
 • Op welke punten is de visie op de functie van de kinderopvang verbreed?
  Vindplaats voor opvoedproblemen en problemen in de ontwikkeling, soms vraagbaak voor ouders en pedagogisch werkers, meer samenwerking met andere organisaties zoals consultatiebureaus, huisarts, opvoedbureau, basisscholen, sportverenigingen buurthuizen, scouting
 • Hoe wordt de kwaliteit in de peuterspeelzalen ontwikkeld en bewaakt?
  Wet OKE

  Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie Het doel van de wet is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit van de peuterspeelzalen te verbeteren.
 • Welke taken hebben peuterspeelzalen in het voorkomen van achterstanden?
  • Signaleren en voorkomen ontwikkelingsachterstand.
  • Integratie.
  • Maatschappelijke functie bij emancipatie
  1. Welke functies hieronder behoren niet tot de kinderopvang?
  • lichte vormen van opvoedingsondersteuning bieden
  • ouders de gelegenheid geven hun hobby’s te beoefenen
  • kindermishandeling voorkomen
  • kindermishandeling signaleren
  • zieke kinderen opvangen
  • hulpverlening aan ouders bieden die hun kind niet zelfstandig kunnen opvoeden
  1. Welke functies hieronder behoren niet tot de kinderopvang?
  • lichte vormen van opvoedingsondersteuning bieden wel
  • ouders de gelegenheid geven hun hobby’s te beoefenen niet
  • kindermishandeling voorkomen niet
  • kindermishandeling signaleren wel
  • zieke kinderen opvangen kan wel/hoeft niet
  • hulpverlening aan ouders bieden die hun kind niet zelfstandig kunnen opvoeden niet
 • Geef 3 verschillen in functies aan tussen een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf
  1. Peuterspeelzaal is primair niet voor werkende ouders
  2. Primaire functie peuterspeelzaal is gericht op kinderen, die in de kinderopvang op de ouders
  3. Ontwikkelingsstimulering, opvoedingsondersteuning en het voorkomen van achterstanden hebben in de speelzaal meer nadruk dan in de kinderopvang.
 • Noem 3 taken van de kinderopvang
  • Economische, maatschappelijke en pedagogische functie.
  • Voorkomen achterstanden.
  • Harmonisatie en kwaliteit.
  • Professionele begeleiding
  • Ontwikkeling en verbreding opvoedmilieu.
 • Wat is de functie van Kinderopvang voor ouders
  Werken, solliciteren, studeren.
  gezondheidsproblemen
 • Wat is de functie van Kinderopvang voor kinderen
  • Veilige en op kinderen afgestemde omgeving
  • voldoende mogelijkheden voor spel met ontwikkelingsgerichte materialen en educatieve activiteiten
  • sociale contacten met andere kinderen
  • aanbieden van ontwikkelingsgerichte materialen en educatieve activiteiten. 
 • Wat is de functie van kinderopvang voor de samenleving
  Economische groei en werkgelegenheid stimuleren
  Voorkomen ontwikkelingsachterstand
  Integratie
  Maatschappelijke functie bij emancipatie
 • Wat is de functie van kinderopvang voor de werkgever
  Personeel krijgen en vasthouden
  Tevreden personeel genereert meer productiviteit
 • Beschrijf de Wet op de Kinderopvang en wanneer werd deze ingevoerd..
  • In 2005.
  • Ouders krijgen geld via de overheid –geen subsidie.
  • Peuterspeelzalen blijven onder welzijnswet.
  • GGD toetst of organisaties aan kwaliteitseisen voldoen.
  • HZK en ISO keurmerk in kinderopvang.
  • BKK Bureau Kwaliteit Kinderopvang heeft scholingsbudget.
 • Noem 3 redenen voor observatie (H20.2)
  in het kader van het kindvolgsysteem

  als een kind opvallend gedrag vertoont

  als een kind op medische of sociale indicatie is geplaatst

  als een kind meedoet aan een ontwikkelingsstimuleringprogramma
 • Wat is een sociale indicatie (bij plaatsing op Kinderopvang) (H20.2)
  Kinderen worden als zij thuis niet goed functioneren of als de gezinssituatie problematisch is, op indicatie van huisarts of maatschappelijk werk bij een kinderopvang geplaatst
 • Wat is een kindvolgsysteem
  Een systeem waarbij over een langere periode de ontwikkeling van kinderen gevolgd en vastgelegd wordt.
 • Wat is observeren
  Observeren is het nauwkeurig, objectief en doelgericht waarnemen volgens een vooraf gemaakt plan
 • Noem 2 manieren van observeren
  Beschrijvend observeren (een verslag) of een met het gebruik van een observatieschema. Feitelijke weergave.
 • Hoe kun je een observatie rapporteren
  Mondeling en schriftelijk. Schriftelijk via standaard formulier of vrije rapportage
 • Noem 3 methodes van observeren
  een aantal keren op een bepaald moment; bijv. tijdens het eten of spelen.

  als je het kind globaal wil volgen over een dag; ieder uur een drietal minuten

  als je gericht wilt observeren; tijdens een activiteit of gebeurtenis
 • Noem 3 observatiemiddelen
  video-opnamen

  geluidsopnamen

  observatieformulieren
 • Noem 3 observatieformulieren en waar ze op gericht zijn
  • observatieformulier voor algemene ontwikkeling - lichamelijke, zintuigelijke, cognitieve ontwikkeling, taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Observatieformulier Zo doe ik - gericht op sociaal-emotionele ontwikkeling van baby's
  • Observatie van het welbevinden van een individueel kind - het kind zelf, relatie met pedagogisch medewerker en kind in relatie tot andere kinderen (M. Balledux)
  • Observatie groepsfunctioneren - sfeer, spel, activiteiten, gebruik van de ruimte, kinderen onderling, structuur (M. Balledux)
 • Noem 3 onderdelen van het observatieformulier voor de algemene ontwikkelingen van iedere ontwikkeling 2 voorbeelden
  1. Lichamelijke ontwikkeling - grove motoriek, fijne motoriek, eten, slapen, zindelijkheid
  2. Zintuigelijke ontwikkeling - horen, zien, voelen, ruiken, smaak, kinesthesie
  3. Cognitieve ontwikkeling - oorzaak en gevolg kennen, volgen van voorwerpen (baby's) geheugen, abstracte begrippenkennis
  4. Taalontwikkeling - woordenkennis, vormen van zinnen, geschreven taal, begrijpen wat er bedoeld wordt, kenbaar maken wat er bedoeld wordt
  5. Sociaal-emotionele ontwikkeling - Ontwikkeling Persoonlijkheid - contacten met kinderen, non-verbale communicatie, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel, gehechtheid, zelfbewustheid, angsten, samenspel, sociaal gedrag, omgaan met normen en regels
 • Wat is het Programma ontwikkelingsstimulering –
  programma’s met extra activiteiten bedoeld voor kinderen die een ontwikkelingsachterstand hebben of dreigen op te lopen, zoals Kaleidoscoop of Piramide
 • Voor en nadelen Observatieplan

  Nadelen
  1. Het registreren en uitwerken kost veel tijd.
  2. Door de flinke hoeveelheid informatie zijn de verschillende beschrijvende rapporten moeilijk met elkaar te vergelijken.
  3. De manier van observeren is meestal subjectief.

  Voordelen
  1. • Je kunt alles opschrijven wat je opvalt. •
  2. Je krijgt zodoende erg veel informatie.
  3. Er komen dan vragen aan de orde, als: wat werd er gedaan, wat werd er gezegd, wie neemt initiatief, hoe vaak vindt iets plaats? •
  4. Je krijgt door de uitgebreide registratie beter zicht op het geheel; groepsprocessen worden dan bijvoorbeeld duidelijker
 • Medische indicatie bij plaatsing op Kinderopvang
  Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking of stoornis worden op indicatie van huisarts bij een kinderopvang geplaatst.

  Dit kan uiteraard alleen als zij in staat zijn om in een groep van normale gezonde kinderen te functioneren.
 • Wat is een overdrachtsformulier
  formulier waarop de ontwikkeling van het kind wordt aangegeven, waarmee de volgende groep of de basisschool zich kan voorbereiden op de komst van het kind.
 • Beschrijvende observatie
  feitelijk schriftelijk verslag van wat je gezien hebt.
 • Observatieschema
  leidraad voor de observatie in de vorm van een schema.
 • Scorelijst
  Een lijst waarop je de observatiescores van een kind uit één observatie bij kunt houden.
 • Bedenk 3 voorbeelden van opvallend gedrag waarbij het belangrijk is om een kind extra te observeren.
  1. Als het kind zich anders ontwikkelt
  2. Als het kind anders reageert
  3. Als het kind gespannen of lusteloos is
  Bijvoorbeeld. Een kind heeft vaak ruzie met andere kinderen. Een kind van 4 speelt meestal alleen. Een kind maakt een ongelukkige indruk.
 • Wanneer kun je het beste gebruikmaken van video-opnamen bij het observeren?
  • Als je bepaalde aspecten van het gedrag of handelen van een kind vaker wilt kunnen bekijken.
  • Voor de begeleiding van pedagogisch werkers: als je goed wilt kunnen zien hoe je te werk gaat, wat de effecten van je handelen zijn en hoe kinderen op je reageren.
 • Wat zijn de voordelen van geluidsopnamen?
  Door op een later moment te luisteren naar de gesprekken kun je veel leren over hoe kinderen denken en wat ze doen en waar hun interesses en gevoeligheden liggen. Zo kun je de begeleiding van de kinderen aanpassen en de manier waarop ze gestimuleerd kunnen worden.
 • Welk(e) observatieformulier(en) kun je gebruiken als je het gedrag in een groep wilt bestuderen?
   Observatieformulier groepsfunctioneren van M. Balledux 2001
 • Welk(e) formulier(en) kun je gebruiken om de ontwikkeling van één kind in het algemeen te volgen?
  Observatieformulier voor de algemene ontwikkeling.
 • Welk(e) formulier(en) kun je gebruiken als je de sociaal-emotionele ontwikkeling van een baby of peuter wilt volgen?
  ‘Zo doe ik’ van de CED-groep.
 • Welk(e) formulieren kun je gebruiken om een kind in specifieke situaties, zoals bij het afscheid nemen of naar bed gaan, te observeren?
  Observatieformulieren voor het observeren  van het welbevinden van een individueel kind van M. Balledux.
 • Noem de kenmerken van welbevinden
  1 open / levenslustig - gesloten/lusteloos

  2 tevreden / ontspannen - ontevreden/gespannen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?
In het LRKP staan alle gastouderbureaus, gastouders, kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen.

Deze worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.
Welke functies hieronder behoren niet tot de kinderopvang?lichte vormen van opvoedingsondersteuning biedenouders de gelegenheid geven hun hobby’s te beoefenenkindermishandeling voorkomenkindermishandeling signalerenzieke kinderen opvangenhulpverlening aan ouders bieden die hun kind niet zelfstandig kunnen opvoeden
 1. Welke functies hieronder behoren niet tot de kinderopvang?
 • lichte vormen van opvoedingsondersteuning bieden wel
 • ouders de gelegenheid geven hun hobby’s te beoefenen niet
 • kindermishandeling voorkomen niet
 • kindermishandeling signaleren wel
 • zieke kinderen opvangen kan wel/hoeft niet
 • hulpverlening aan ouders bieden die hun kind niet zelfstandig kunnen opvoeden niet
Bedenk bij elke functie van dans, bewegen, drama en audiovisuele middelen een activiteit.Lichamelijke ontwikkeling:Creativiteit:Taal:Gevoelens uiten:Presenteren:Sociale ontwikkeling:
 1. Lichamelijke ontwikkeling:Jan Huigen in de ton, jazzballet, streetdance.
 1. Creativiteit: vrij dansen op muziek, beelden in dans omzetten.
 2. Taal: teksten in dans omzetten, toneel/theaterstukken.
 3. Gevoelens uiten: agressie in dans omzetten, capoeira.
 4. Presenteren: catwalk, fotoshoots.
 5. Sociale ontwikkeling: elkaars bewegingen nadoen, met een tegenbeweging reageren op de beweging van een ander.
Exploratief spel
materialen vormen ontdekken. onderzoekend en verkennend spel,

 • bij baby's zintuiglijke activiteiten als proeven, voelen, kijken, ruiken en horen 
 • bij oudere kinderen onderzoeken van materialen, de omgeving, techniek en vaardigheden ontwikkelen .
Constructief spel
het maken van iets nieuws of het samenvoegen van verschillende onderdelen, bijvoorbeeld bouwen met blokken en lego, tekenen, puzzelen en kleien.
Piramide

programma voor 2,5-tot 6 jarigen gericht op kinderen die extra steun nodig hebben, bijv. allochtone kinderen in achterstandssituaties
Welke spelvorm hoort bij sociaal-emotionele ontwikkeling

Fantasiespel ( alle spelen waarbij kinderen hun fantasie gebruiken, bijvoorbeeld poppenspel, doktertje spelen) en sociaal spel als gezelschapsspelen, expressieve spelen als dans, muziek en toneel.
Wat is creatieve handvaardigheid (beeldende vorming)?
De vaardigheid om beelden die je ziet, of indrukken en gevoelens die je hebt, om te zetten in vormen.

Bijvoorbeeld schilderen en tekenen (plat vlak), beeldjes van klei, gips en beeldhouwwerken (driedimensionaal).
Welke eisen aan spelmaterialen zijn belangrijk?
Iets aan de fantasie overlaten: om hun fantasie op gang te brengen en hen de mogelijkheid te geven zelf vorm te geven aan de activiteit, de activiteit uitdagend te maken.

Herkenbaarheid: om de ‘grote mensenwereld’ te kunnen imiteren, om geïnspireerd te raken door materialen, beelden en geluiden die zij van thuis kennen.

Veiligheid: gewoon kunnen spelen en exploreren zonder angst zich pijn doen.

Aantrekkelijk en uitdagend: zodat het uitnodigt tot individueel spel en samenspel, aansluit bij de belangstelling, er op elk ontwikkelingsterrein iets is, oplopend in moeilijkheidsgraad. Hierdoor blijft materiaal boeien en blijven de kinderen onderzoeken en zich ontwikkelen.
Welke algemene eisen gelden voor veilig spelmateriaal
niet giftig
geen scherpe uitsteeksels of randen
past bij het ontwikkelingsniveau
is stevig en duurzaam