Summary Class notes - Beheer

Course
- Beheer
- 2021 - 2022
- Van Hall Larenstein
- bos en natuurbeheer
111 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Beheer

 • 1612134000 natuurbeheer

 • Stuifzand is een aardkundig systeem van eolische zandafzettingen (door de wind)
 • Processen stuifzandgebied
  eolische processen(erosie en sedimentatie)
  pluviale processen (afspoeling van zand)
  pedologische processen (ophoping van organische stof)
  biotische processen (successie, algenfixatie, herbivorie)
 • Het is een systeem van planten en dieren in een milieu van stuivend zand (stuifzandgebied)
 • Er moet een bepaald aantal stormdagen zijn voor stuifzand ook heeft het gebied een bepaalde strijklengte nodig (je hebt dus minimaal 30 meter open grond hebben)
 • Je hebt zon 12-25 dagen in het jaar storm nodig
 • Je hebt genoeg erodibiliteit nodig , de zandkorrel grootte moet niet te groot en te klein zijn. Verder moet het zand geen organische stof bevatte, droog zijn en vrijwel geen leem bevatten
 • Regen zorgt voor eenbepaalde zand structuur
 • Bij pedologische processen worden organische stoffen opgehoopt er worden podzollagen gevormd en de organische stoffen worden afgebroken
 • De klimatologische processen zorgen voor verdamping en verdroging verder zorgt het voor temperatuur wisselingen
 • Planten zorgen voor een microklimaat
 • Geomorfologische voreenheden van stuifzanden
  uitstuif laagten
  plateaux
  heuvels, ruggen en welvingen
  hellingen
  depressies
  randwallen
  forten  
  desert pavement
 • Welke biotopen komen in het stuifzand voor
  open stuivend zand met algen en buntgras
  open stuivend zand met mosvegetaties
  open stuivend zand met gesloten mosvegetaties met algen
  korstmosvegetatie op dode mosvegetatie
  soortenrijk korstmosvegetatie
  mosvegetatie van grijs kronkelsteeltje
  mozaiek stuifzandvegetatie met gras en heidevegetatie
  mozaiek stuifzandvegetatie met boomopslag
  boomheide
 • 1612220400 bosbeheer

 • Wat zijn de 3 vegetatieve organen van een boom
  kroon, stam en wortels
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de gevolgen van eutrofiering
Veralging
vermossing
vergrassing
verzuring
habitatdegradatie/nevillering
interne eutrofiering
Wat is de kritische depositiewaarde voor stikstof
De grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat significant wordt aangetast (door de verzurende en of vermestende invloed van atmosferische stikstofdepositie)
Welke stikstofvormen zijn vernietigend voor het stuifzand
NH3 NO NO2
Hoe kunnen er eutrofierende stoffen het stuifzand bereiken
Regen en wind
Eutrofiering wat is daar het grootste probleem
N
Wat zijn factoren die zorgen voor een achteruitgang van kwaliteit van stuifzand
Eutrofiering
successie
verandering vegrazing
recreatie
versnippering
Kenmerkende dagvlinders van het stuifzand zijn
Kleine heivlinder
Herpetofauna in het stuifzand zijn
Zandhagedis en gladde slang
Verder komen deze vogels in het stuifzand voor
Nachtzwaluw, Draaihals, Boomleeuwerik, Klapekster, Geelgors, Roodborsttapuit en de gewone Tapuit
Vogels uit dit gebied die sterk gebonden zijn aan deze gebieden zijn
De duinpieper en de griel