Summary Class notes - Beveiliging gebouwen

Course
- Beveiliging gebouwen oefenexamen
- v
- 2016 - 2017
- ROC van Amsterdam (Hoofddorp)
- Coordinator beveiliging
120 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Beveiliging gebouwen

 • 1472853600 beveiliging gebouwen oefenexamen

 • Welke van onderstaande personen is NIET werkzaam voor een publieke veiligheidsorganisatie?
  Evenementenbeveiliger
 • Voor welk deel of regio in Nederland is een ambtenaar van politie bevoegd om zijn (politie)taak uit te oefenen?
  In het gehele land
 • Wat is NIET juist betreffende de functie van Beheerder brandmeldinstallatie (BBMI)?
  Hij heeft dezelfde taken en verantwoordelijkheden als een Brandwacht
 • Ambulances in Nederland kunnen ingezet worden met drie verschillende urgenties. Deze urgenties worden uitgegeven door de Meldkamer Ambulancezorg (MKA). In welke van onderstaande gevallen is er sprake van een A2-urgentie?
  Daar waar een patiënt die niet in direct levensgevaar verkeert op verzoek van huisarts naar het ziekenhuis wordt vervoerd
 • Wat is de GHOR anders dan brandweer, politie, brandweer en ambulancediensten?
  De GHOR is geen hulpdienst
 • Proactie is één van de vijf stappen die deel uitmaakt van de veiligheidsketen. Waarop is proactie gericht?
  Op inrichting van de maatschappij en omgeving ter voorkoming van structurele onveiligheid
 • Wat is geen taak van de Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV)?
  Het treffen van adequate veiligheidsmaatregelen ter voorkoming van strafbare feiten of ordeverstoringen
 • Wie is in het decentrale domein verantwoordelijk en daarmee beslissingsbevoegd voor het treffen van beveiligingsmaatregelen wanneer gevreesd wordt voor het leven van personen, hun fysieke integriteit of voor andere ernstige delicten?
  Hoofdofficier van Justitie
 • Onder welke categorie valt volgens de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus een vergunning voor een particulier beveiligingsbedrijf?
  Categorie ND
 • Welke instructies hebben tot doel de algemene taakomschrijving van de beveiliger in hoofdlijnen vast te leggen?
  Vaste instructies
 • Van welke eigenschap is sprake wanneer men zich bewust is van het belang van de beveiliging van materialen, collega’s, informatie en werkprocessen en dat men weet hoe er gehandeld moet worden als iets afwijkt van de normale gang van zaken?
  Beveiligingsbewustzijn
 • Hij die opzettelijk iemand wederrechtelijk van de vrijheid berooft of beroofd houdt me het oogmerk een ander te dwingen iets te doen of niet te doen maakt zich schuldig aan:
  Gijzeling
 • Net voordat je wilt aanvangen met het lopen van een totale ronde word je geïnformeerd door het Hoofd beveiliging dat alle afdelingen van het bedrijf uit ontevredenheid vandaag geen extra inspanningen zullen verrichten en precies volgens de voorschriften zullen gaan werken. Van welke actie is hier sprake?
  Een modelactie
 • Hoe noemt men het systematisch analyseren en het wegnemen van structurele oorzaken van onveiligheid bij grote evenementen?
  Crowdmanagement
 • Waarin vindt u antwoord op de vraag welke gevaren een onderneming loopt?
  In een risicoanalyse
 • In welke situatie alarmeert u via het alarmnummer 112?
  U ziet dat iemand wordt bedreigd met een pistool
 • In een bedrijfsgebouw is brand uitgebroken. Er is besloten het hele gebouw te ontruimen. Wat is een belangrijk aandachtspunt bij het snel en veilig verlaten van het gebouw?
  Alle beschikbare uitgangen mogen gebruikt worden
 • Tijdens een mobiele surveillanceronde ziet u bij een bedrijfspand een raam openstaan. Het glas is kapot. Wat is de juiste handelswijze?
  U waarschuwt de centrale post, observeert op veilige afstand en wacht op assistentie
 • Wat is geen strikte voorwaarde waaraan een goed beveiligingsplan moet voldoen?
  Het beveiligingsplan moet onderbouwd zijn met een risicoanalyse van het object
 • In welke situatie moet u een voorwerp veiligstellen?
  Bij toegangscontrole waarbij u een voorwerp in bewaring hebt genomen
 • Welke fouillering mag worden uitgevoerd door een beveiligingsmedewerker?
  Privaatrechtelijke fouillering
 • Wanneer wordt een inbraakalarmsysteem ingeschakeld?
  Elke dag na het lopen van een brand- en sluitrond
 • Op het bedrijfsterrein waar jij als beveiliger werkzaam bent is brand uitgebroken. Welke informatie geeft u de brandweer als deze is gearriveerd?
  De plaats waar de brand zich bevindt
 • welke organisatie is een bedrijfsbeveiligingsdienst?
  De beveiligingsdienst van het ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Tijdens de brand- en sluitronde in een bedrijfspand ziet u een buitenraam openstaan. Hoe handelt u?
  U sluit het raam en rapporteert in het dienstrapport
 • Welke instructies hebben tot doel vaste instructies o specifieke instructies tijdelijk aan te vullen of ongedaan te maken?
  Tijdelijke instructies
 • Wat behoort u in een dienstrapport te vermelden?
  Alle bijzonderheden en ongewenste gebeurtenissen
 • Halverwege de dienst wordt een beveiliger ziek, waardoor een onderbezetting ontstaat. Wat is de juiste handelwijze?
  U roept de beveiliger van de volgende dienst eerder op
 • In het veiligheidsplan wordt gesproken over een beheerder van de brandmeldinstallatie. Wat valt onder verantwoordelijkheid van deze beheerder?
  Hij dient zelf de centrale maandelijks te testen
 • Een beveiliger meldt dat de glazenwasser (werkzaam ter hoogte van de 3e etage) onaangelijnd aan het werk is. Welke actie onderneemt u?
  U geeft de opdracht onmiddellijk het werk te stoppen
 • Welke beveiligingsmiddelen zijn voorbeelden van bouwkundige maatregelen?
  Ramen, deuren en compartimentering
 • U wordt gevraagd advies uit te brengen om een directeur te beveiligen die op reis naar het buitenland gaat. Welke vorm van beveiliging adviseert u?
  Personele beveiliging
 • Het hoofd personeelszaken van het bedrijf, waar u als coördinator beveiliging werkt, vraagt u, aan de hand van de door de beveiligingsdienst opgemaakte specifieke rapporten, de namen van werknemers door te geven die het afgelopen jaar betrokken zijn geweest bij bedrijfsongevallen. Is dit toegestaan?
  Ja, het verstrekken van deze gegevens vloeit voort uit het doel van het opmaken van specifieke rapporten
 • Wat is het beveiligingsrisico als u uw key-card waarop de naam van het bedrijf staat verliest?
  Iemand kan illegaal het object binnenkomen
 • U werkt als coördinator bij een winkelcentrum en ziet een toename van incidenten met zwervers. Welke informatie is van belang om deze incidenten te minimaliseren?
  De exacte tijdstippen van incidenten
 • Wat wordt bedoeld met het opschalen van de organisatie tijden een incident of ramp?
  Vergroten
 • Wie is de portefeuillehouder Conflict- en Crisisbeheersing?
  Korpschef van politie
 • Welke surveillanceronde moet worden uitgevoerd bij extreme weersomstandigheden zoals bijvoorbeeld een zware storm?
  Specifieke ronde
 • In een bepaald gebied op een industrieterrein is herhaaldelijk ingebroken. Met welke vorm van surveillance is de kans het grootst de inbrekers op heterdaad te betrappen
  Doelsurveillance
 • Wanneer men een beveiligingsbedrijf start, moet eerst worden bekeken welke rechtsvorm het beste bij het bedrijf past. Een veel voorkomende rechtsvorm is de besloten vennootschap (B.V.) Wat is hiervan een kenmerk?
  De B.V. zelf is een rechtspersoon
 • Op 1 januari 2013 is de nieuwe politiewet van kracht? Vanaf dat moment is er 1 landelijke politiekorps en zijn er verschillende regionale eenheden en een aantal landelijke eenheden zoals de politieacademie en de dienst ondersteuning (voormalig KLPD). In hoeveel regionale eenheden is Nederland verdeeld?
  10
 • Welk dwangmiddel kan/mag indien nodig wel worden aangewend in het publieke domein door een BOA maar NIET door een Beveiligingsmedewerker?
  Fouilleren
 • Van welke urgentie is sprake wanneer een ambulance binnen 15 minuten ter plaatse moet zijn en daarbij gebruikmaakt van optische en akoestische signalen?
  A1-urgentie
 • Wat wordt verstaan onder een veiligheidsregio?
  Een gebied waarin wordt samengewerkt ten aanzien van taken op het terrein van brandweerzorg en rampenbestrijding
 • Voor het opschalen bij een calamiteit wordt gebruik gemaakt van de term Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdingsprocedure (GRIP). Vanaf welk niveau/procedure wordt bij een calamiteit een Operationeel Team (OT) ingesteld?
  GRIP 2
 • Wie is sinds 1 januari 2013 de hoogste functionaris bij de Nederlandse politie?
  De Korpschef
 • De Nationaal coördinator terrorismebestrijding en veiligheid (NCTV) werkt onder verantwoordelijkheid van de:
  Minister van Veiligheid en Justitie
 • Wat is NIET juist als het gaat om de Eenheid Bewaken en Beveiligen?
  Het betreft een private organisatie
 • In welke van onderstaande gevallen is er sprake van indirecte dienstverlening?
  Het rondbrengen van de post
 • In welke instructie staat omschreven hoe een visitatie dient te worden uitgevoerd en door wie?
  Specifieke instructie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.