Summary Class notes - Boa

Course
- Boa
- Piet
- 2015 - 2015
- Ipol
- Boa
224 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Boa

 • 1421622000 Staatsrecht

 • Staat is een volk op een bepaald grondgebied dat onder een eigen overheid leeft
 • 3 kenmerken van een staat
  Grondgebied 
  volk
  gezag
 • Een gecentraliseerde staat dan ligt de macht bij 1 centraal overheidsorgaan. Een gedecentraliseerde staat dan wordt de macht ook toegekend bij lager overheidsorganen. Nederland is een gedecentraliseerde eenheidsstaat en een erfelijk constitutionele monarchie met een parlementair stelsel
 • Wettelijke voorschriften(procedures) door Regering & staten generaal is een Wet in formele zin.  Verordeningen(gedragingen) gemaakt door lagere overheden door provinciale staten en de gemeenteraad is een Wet in materiële zin 
 • Raad van state
  Adviesorgaan van de regering
 • Staten Generaal(Parlement)
  1e + 2e Kamer
 • Regering, hoogste bestuursorgaan
  Koning + ministers
 • Kabinet, hoogste beleidsvoerend
  Ministers + staatssecretarissen
 • De wetgevende macht is de Regering + Staten Generaal, zij maken de wet. De wet is een voor alle burgers bindende overheidsregel
 • AMvB i seen algemeen maatregel van bestuur, vastgesteld bij KB. Het is een besluit van de regering waar iedereen zich aan heeft te houden
 • Actief kiesrecht is kiezen, passief kiesrecht is gekozen worden.
 • Scheiding der machten, Trias Politica, welke drie
  - wetgevende macht
  - uitvoerende macht
  - Rechterlijke macht
 • Wetgevende macht zijn de regering en staten Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad. Uitvoerende macht(dagelijks bestuur) zijn de Regering en de Gedeputeerde Staten en het College van BW. Rechterlijke macht zijn de  Rechtbank (11), Gerechtshof(4) Hoge raad (1)
 • Het hoofd van de Provincie zijn de PS. De GS bestaat uit de CvdK en de Gedeputeerden. de CvdK is de voorzitter van de GS en van de PS
 • Hoofd van de Gemeente is de Gemeenteraad. Het college van B&W bestaat uit de burgemeester en de wethouders. De burgemeester is de voorzitter van het College van B&W en van de gemeenteraad
 • Een minister behoort tot de
  uitvoerende macht
 • Wie benoemt in een gemeente de wethouders?
  De gemeenteraad
 • Het nederlands parlement wordt in de grondwet aangeduid met
  de Staten Generaal
 • Het hoogste bestuursorgaan in Nederland is
  De regering
 • 1421708400 Rechterlijke organisatie

 • In de wet op de rechterlijke organisatie worden de taak en de organisatie van de rechterlijke macht geregeld.. Burgerlijke strafrechtspraak is rechtspraak waarmee de burger in aanraking komt bij overtreding van strafrecht
 • Voor uitvoering van de rechtspraak draagt de BOA zorg voor
  verdachten
  getuigen 
  bewijsmiddelen
 • De rechterlijke macht(magistratuur) bestaat uit
  Rechters/raadsheren
  griffiers
  leden van het OM
  Procureur generaal
 • Leden van het OM zijn de OvJ bij een rechtbank, Advocaat Generaal bij het gerechtshof en Procureur Generaal bij de Hoge Raad. Rechters en raadsheren zijn de zittende magistratuur en leden van het OM zijn de staande magistratuur.
 • Rechtsprekende leden van de rechterlijke macht zijn:
  -rechters bij de rechtbank
  - raadsheren bij het gerechtshof
  - raadsheren bij de Hoge Raad
 • Bij een Misdrijf moet het OM bewijzen dat ik het was. Bij een overtreding moet ik bewijzen dat ik het niet was.
 • Een rechtsgebied bij een rechtbank heet een arrondissement. Bij een gerechtshof en bij deHoge Raad heet het een ressort
 • 3 type rechtbanken
  politierechter
  kinderrechter
  kantonrechter
 • De politierechter doet misdrijven.  heeft een enkelvoudige kamer en een meervoudige kamer en doet misdrijven die op een eenvoudige manier te bewijzen zijn door de OvJ.
  De kinderrechter doet misdrijven en overtredingen van VE tussen de 12-18 jr, heeft enkelvoudige en meervoudige kamers
  De Kantonrechter doet overtredingen en heeft enkelvoudige en meervoudige kamers
 • Cassatierechtspraak is vernietiging van een vonnis. Gerechtshoven doet zijn vonnis met 3 raadsheren.  Een rechter bij de rechtbank heet een rechtercommissaris. een rechter bij een gerechtshof/Hoge Raad heet een raadscommissaris. Zij kunnen aan BOA's opdragen om getuigen te horen en hebben een toezichthoudende taak
 • DE Hoge Raad kan een lid van de rechterlijke macht ontslaan:
  - wanneer hij onherroepelijk is veroordeeld voor een misdrijf
  - wanneer hem een vrijheidsbenemende maatregel is opgelegd 
  - hij onherroepelijk onder curatele is gesteld
 • Absolute competentie
  is de soort rechtelijke instantie
 • Relatieve competentie
  Welk bepaald gerecht, locatie
 • Aan het hoofd van organisatie van het OM staat het college van Procureur-Generaals (3-5).
  OM is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken. Zijn Hoofdtaak is:
  - opsporing van strafbare feiten
  - vervolging van strafbare feiten
  - het doen uitvoeren van strafvonnissen
 • Opportuniteitsbeginsel is dat het
  OM kan van vervolging afzien op grond van algemeen belang
 • Hoofd Advocaat Generaal is het hoofd van het ressortpakket van het gerechtshof. het OM olv MvJenV verantwoording afgeven aan de Staten Generaal
 • De fase van de procedures in strafzaken, voor het opstarten het verkennend onderzoek.
  - voorbereidend(opsporings) onderzoek
  -Onderzoek ter terechtzitting (belangrijkste fase)
  - beslissing van de rechter
  - aanwenden van gewonde rechtsmiddelen
  - tenuitvoerlegging van het vonnis
  - aanwenden van buitengewone rechsmiddelen
 • Het OM kan een zaak:
  - aanhouden tot er voldoende bewijs in die zaak is.
  - Alsnog seponeren

  Rechtspraak alleen bij de wet......
  - aangewezen rechter
  - inrichting samenstelling en bevoegdheden geregeld zijn.

  Niemand kan tegen zijn wil worden afgehouden van de rechter die de wet hem toekent.
 •                                aantal      OM            Uitspraak
  Rechtbank               11           OvJ            Vonnis
  Gerechtshoven         4           AG              arrest
  Hogen Raad              1            PG              arrest
 • Tijdens het voorbereidend onderzoek wordt het strafbaar feit door OA en de RC onderzocht ter voorbereiding op het onderzoek ter terechtzitting
 • Wettig bewijsmiddel:
  - eigen waarneming van de rechter
  -Verklaring van de VE
  - verklaring van een getuige
  - Verklaring van een deskundige
  - Schriftelijk bescheiden (PV)
 • Uitspraak mag niet later plaatsvinden dan op de 14e dag na sluiting van het onderzoek.
  Uitspraak:
  - oplegging van een straf of maatregel
  - De VE vrijspreken ( feit kan niet worden bewezen)
  - De VE ontslaan van rechtsvervolging ( wel bewezen maar geen strafbaar feit)

  Buitengewoon rechtsmiddel:
  -Herziening(revisie) in het belang van VE
  - cassatie in het belang der wet
 • Opsporingsambtenaar zijn
  alle personen met de opsporing van het strafbare feit belast
 • 2 soorten OA:
  -AOA - OvJ, Ambtenaar van de politie, door MvJ aangewezen militairen van de KMAR, bijzondere opsporingsactiviteiten
  -BOA - Domein I tot en met VI

  Boa uit hoofde van zijn taak:
  - DZV de opsporing van strafbare feiten
  - voorbereiding van vervolging van deze feiten
 • De titel van opsporingsbevoegdheid wordt verkregen door:
  - Akte van opsporingsbevoegdheid
  - de aanwijzing door de MvVenJ
  - aanwijzing van personen bij bijzondere wetten of verordeningen
 • Geweld 
  Elke dwangmatige kracht van meer dan geringe betekenis uitgeoefend op personen of zaken
 • Besluit BOA zegt(AMvB)
  - Titel van opsporingsbevoegdheid
  - Voldoen aan de eisen van bekwaamheid/betrouwbaarheid
  - beedigd zijn
 • Algemene instructie BOA
  - bevoegdheid waarmee hij is beedigd
  - onthouden van optreden waarvoor niet is bevoegd
  - aan de regels wetBOA houden
  - bij het uitoefenen van zijn taak draagt hij LB
  - toont `LB aanstonds
 • Onder toezicht verstaan we, het toezicht op de opsporingsactiviteiten en het functioneren van de BOA
 • Toezichthouder is de 
  HOvJ
 • Direct toezichthouder is de 
  korpschef
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke staatsvorm heeft Nederland?
Een gedecentraliseerde eenheidsstaat
Wanneer spreek je over een staat?
Als een volk op een bepaald grondgebied onder een eigen overheid leeft
Strafbare feiten kunnen worden begaan door...
Natuurlijke personen en rechtspersonen. 
Wanneer is er sprake van een eendaadse samenloop? 
Als een dader één feit pleegt, dat onder meerdere strafbepalingen valt. 
Iemand pleegt een feit, dat in meerdere strafbepalingen valt en waarop verschillende straffen zijn gesteld. Hoe wordt nu de strafmaat bepaald?
 De hoogste strafmaat wordt toegepast. 
Mag een bijkomende straf altijd worden opgelegd? 
Nee, alleen daar waar de wet dat toestaat. 
U heeft de verdachte van een strafbaar feit staande gehouden en schrijft zijn personalia over van zijn rijbewijs. U vraagt hem daarna niet naar de juistheid van de gegevens. Achteraf blijken deze gegevens vals te zijn. Is deze verdachte strafbaar voor het opgeven van een valse naam?
Ja, want u mag ervan uitgaan dat de gegevens in het rijbewijs correct zijn. 
U bent jachtopziener in de gemeente Apeldoorn. Bij u komt een inwoner van Apeldoorn, die aangifte wil doen van een strafbaar feit, stroperij, gepleegd in de gemeente Ermelo. Bent u verplicht deze aangifte op te nemen? 
Ja, een bevoegde opsporingsambtenaar is altijd verplicht een aangifte op te nemen. 
Is iedere poging strafbaar?
Nee, alleen een poging tot misdrijf is strafbaar, behalve poging tot eenvoudige mishandeling en poging tot tweegevecht. 
Hoe heet de rede van de officier van justitie, waarin hij zijn visie op een strafzaak uiteenzet?
Requisitoir