Summary Class notes - Bouwkunde

Course
- Bouwkunde
- Harry van der Veen
- 2015 - 2016
- IPD
- Makelaar
558 Flashcards & Notes
5 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Bouwkunde

 • 1442700000 Hoofdstuk 1 Wonen, woonvormen

 • Geef de onderverdeling in de verschillende bouwwerken..
  Burger of woningbouw en de Utiliteitsbouw
 • Wat is Utiliteitsbouw?
  Alle gebouwen die geen woonbestemming hebben 
 • Wat is een woongebouw?
  Een woongebouw is een gebouw waarin twee of meer woningen zijn gemaakt. De woningen zijn toegankelijk via een of meer gemeenschappelijke verkeersruimten.
 • Wat is laagbouw?
  Dit woongebouw heeft als regel twee bovengrondse bouwlagen/woonlagen
 • Wat is middelbouw?
  Woningblokken hoger dan 2 bouwlagen zonder lift
 • Wat is hoogbouw?
  Alle gebouwen waarbij volgens de wettelijke voorschriften, uiteraard naast trappen ook een lift aanwezig is.
 • Noem een 5 type woningen?
  Duplexwoningen, Suitewoningen, Doorzonwoningen, Woningen volgens het Z type, Drive in woningen, Patiowoningen, Hofjeswoningen, geschakelde woningen, Pied-a-terre, Atrium woning, Studio, Halalwoning, Penthouse
 • Wat betekent WRO?
  Wet op de ruimtelijke ordening
 • Wat betekent Wro?
  Wet ruimtelijke ordening (2008)
 • Wat betekent WABO?
  Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
 • Wat is de WABO geregeld?
  In de Wabo is geregeld dat het verboden is om zonder omgevingsvergunning gronden of bouwwerken te gebruiken die strijdig zijn met het bestemmingsplan
 • Wat zijn bestemmingen in een bestemmingsplan?
  Wonen, sport, detailhandel, verkeer, bos of groen
 • Waarin staat welke bestemmingen precies zijn toegestaan in bestemmingsplan?
  In de bestemmingsomschrijving welke in de plankaart of verbeelding is opgenomen.
 • Wat zijn  rooilijnen?
  Dit zijn denkbeeldige lijnen die bij het bouwen niet mogen worden overschreden. Ze worden altijd vastgelegd voor de naar de weg gekeerde gevels.
 • Welke belangrijke definities zijn opgenomen in de Woningwet?
  Rooilijn, Gebouw, Bouwen, slopen
 • Wat betekent de afkorting MOR?
  Ministeriële regeling omgevingsrecht  
 • Wat regelt de WABO?
  De WABO regelt de omgevingsvergunning
 • Wat betekent de BOR?
  Besluit omgevingsrecht, dit een algemene maatregel van Bestuur waarin staat omschreven welke activiteiten een vergunning nodig is en welk bevoegd gezag de vergunning verleent
 • In welke hoofdstukken is het bouwbesluit verdeeld?
  Algemene bepalingen,Veiligheid, Gezondheid, Bruikbaarheid, Energiezuinigheid en milieu, Voorschriften inzake installaties, Voorschriften inzake het gebruik van bouwwerk open erven en terreinen, Bouw en Sloopwerkzaamheden, Overgangs en slotbepalingen, Eisen.
 • Wat betekent NEN?
  Nederlandse Normen
 • Wat betekent NNI?
  Nederlands normalisatie instituut
 • Wat is een bedgebied of Bedruimte?
  Is in plaats gekomen van verblijfsgebied voor nachtverblijf in het bouwbesluit. Een bedgebied is een bijzondere vorm van een verblijfsgebied en een bedruimte is een bijzondere vorm van een verblijfsruimte
 • Wat een functiegebied?
  Dit is een gebruiksgebied of gedeelte daarvan waar de voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten niet zijnde het verblijven van personen plaatsvinden
 • Wat is een functieruimte?
  Een functieruimte is een in een functiegebied gelegen ruimte. Het bewerken of verhandelen van materialen of goederen, het verlenen van diensten of het beoefenen van sport zijn voorbeelden van kenmerkende activiteiten doe gepaard gaan met het verblijven van personen zodat de betreffende ruimte zal moeten voldoen aan de eisen voor een verblijfsgebied of verblijfsruimte.
 • Wat is een gebruiksfunctie?
  Gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die samen een gebruikseenheid vormen.Liggen op hetzelfde perceel.Hier vinden voor die gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaats. Woon, Bijeenkomst, industrie, kantoor, logies, sport....functie
 • Wat is het gebruiksgebied?
  Een vrij indeelbaar gedeelte van de gebruiksfunctie waar de voor de gebruiksfunctie kenmerkende activiteiten plaatsvinden
 • Wat is Gebruiksoppervlak?
  Onder de gebruiksoppervlakte als bedoeld in de NEN 2580 wordt verstaan het totaal van de tussen omsluitende wanden gelegen vloeroppervlakten van in een bepaalde gebruiksfunctie gelegen ruimten.
 • Wat is een verkeersruimte?
  Een ruimte bestemd voor het bereiken van een andere ruimte, niet zijnde een ruimte in een verblijfsgebied of een functiegebied, toiletruimte, badruimte of technische ruimte.
 • Wat zijn de minimale maten van een verblijfsruimte?
  Breedte 1,80 meter, Hoogte 2,60 meter, vloeroppervlak minimaal 5m2
 • Wat is er bepaald in de Woningwet?
  Het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk, zowel op zichzelf als in verband met de omgeving of de te verwachten ontwikkeling daarvan, mag niet in strijd zijn met redelijke eisen van welstand, beoordeeld naar de criteria die in de welstandsnota staan.
 • Wat betekent SWK?
  Stichting Waarborgfonds Koopwoningen
 • Wat betekent Wgh?
  Wet geluidshinder
 • Wat betekent DUBO?
  Duurzaam bouwen
 • Geef de definitie van DUBO
  Het ontwikkelen en onderhouden van een gebouwde omgeving met een wederkerig respect voor mens en milieu
 • Waar wordt op gelet bij de keuze van bouwmethoden?
  De wens van de opdrachtgever, keuze tussen hoogbouw of laagbouw, materiaalkeuze, beschikbare bouwsom, plaats waar het bouwwerk moet komen en de specialisatie van het bouwbedrijf.
 • Welke systemen worden er gebruikt bij het bouwen?
  Traditionele bouw, industriële bouw
 • Welke verschillende bouwmethodes zijn er?
  Stapelbouw, Systeembouw, Skeletbouw, Experimentele bouw
 • Wanneer spreekt men van Traditionele stapelbouw?
  Als op d bouwplaats het gehele bouwwerk met de hand gemaakt wordt
 • Wat zijn kenmerken voor Systeembouw?
  Rationalisatie en mechanisatie gekoppeld aan prefabricage en montage zijn de kenmerken van de systeembouw.
 • Wat is Hallenbouw?
  Gebouwen zoals loodsen en fabriekshallen.Hallenbouw kenmerkt zich door toepassingen van houten gelamineerde draagconstructies als liggers en spanten.
 • Wat is Elementenbouw?
  Elementen worden in de fabriek vervaardigd ter grootte van een hele wand of vloer. Deze elementen worden in de bouw gemonteerd
 • Wat is Airey?
  Woningbouwsysteem uit Engeland waarbij de buitenmuren opgetrokken worden uit tegen een staalconstructie gemonteerde betontegels.
 • Wat is Muwi?
  Stapelbouwsysteem van holle lichtbetonnen blokken die gevuld moesten worden grindbeton
 • Noem de kenmerken van Gietbouw?
  De dragende wanden en vloeren worden ter plaatse gestort.De structuur van de wanden en vloeren is in de gevel vaak duidelijk zichtbaar.
 • Wat is BMB (Baksteen montage Bouw)?
  Een montagebouwsysteem waarbij geprefabriceerde korrelbetonnen wandelementen met een buitenspouwblad van machinaal gemetselde baksteen worden verwerkt.
 • Wat is het Coignet Systeem?
  Frans montagebouwsysteem waarbij zo groot mogelijke betonnen elementen worden gebruikt.
 • Wat is Gietbouw?
  Als dragende muren en vloeren van gewapend beton in het werk worden gestort.
 • Basisregels van Cradle to Cradle?
  Afval= voedsel, De zon is de energiebron, Respect voor diversiteit
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Bouwkunde

 • 1422745200 A. Algemeen A1-A8

 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht in het bouwproces?
  - De ambtenaren toetsen de bouwaanvraag aan het bestemmingsplan, de bouwverordening en het Bouwbesluit.
  - Controlerende en handhavende functie.
  - Advies geven aan B&W wat betreft bouwvergunningen.
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever (principaal, aanbesteder) in het bouwproces?
  - Particulier, projectontwikkelaar, overheid of semi-overheidsinstelling.
  - Voor eigen gebruik of met het doel te verkopen/verhuren.
  - Programma van Eisen (eigenschappen bouwproject, max. bouwkosten en opleverdatum) wordt besproken met architect.
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van de architect in het bouwproces?
  - Maakt de tekeningen, het bestek en de begrotingen.
  - Deskundige op het technische en esthetisch gebied.
  - Voert vaak de directie tijdens de uitvoering van het werk (traditionele model).
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van de directie (uitvoeren) in het bouwproces?
  - Het uitoefenen van het toezicht op het werk en op de naleving van de overeenkomst.
  - Door architect of door speciaal bureau.
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van de opzichter in het bouwproces?
  - Vertegenwoordiger van de architect, rapportage aan architect.
  - Toezicht houden op de naleving van het contract tussen de principaal (opdrachtgever) en aannemer.
  - Gebouwd wordt volgens het bestek en tekeningen, kwaliteit bewaken.
  - Deelnemen aan bouwvergaderingen, keuren van bouwstoffen, meer- en minderwerk, werkbare en onwerkbare dagen.
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van de aannemer in het bouwproces?
  - Persoon of ondernemer die zich verbindt enige arbeid of leverantie onder bepaalde voorwaarden uit te voeren (aannemersovereenkomst, geen dienstverband).
  - De afgesproken prijs is de aanneemsom.
  - Volgens bestek en tekeningen.
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van de uitvoerder in het bouwproces?
  - Vertegenwoordiger van de aannemer die primair verantwoordelijk is voor de uitvoering van het bouwwerk.
  - Machtiging van de aannemer met bevoegdheden voor de uitvoerder.
  - Werkzaamheden; voorbereiding, controle gemaakte werk, werk regelen, samenwerking met opzichter, administratieve zaken (dagboek, weekrapport, urenregistratie, tekeningenregister).
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van de onderaannemer (gespecialiseerde aannemer) in het bouwproces?
  - Uitvoeren van zeer specialistisch deel van een bouwwerk.
  - Onderaannemer wordt betaald door de hoofdaannemer en werkt onder diens verantwoording.
  - Voorbeelden; stukadoors-, schilders-, metsel- en loodgieterbedrijven.
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van de kostendeskundige in het bouwproces?
  - Het budget bewaken d.m.v. nacalculatie.
  - Advies geven m.b.t. financiële consequenties meer- of minderwerk.
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van de adviseur in het bouwproces?
  - Adviseurs op specifiek gebied bij complexe bouwwerken; speciale materialen en technische installaties.
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van de constructeur in het bouwproces?
  - Specialist op het gebied van bouwkundige berekeningen en tekeningen voor wat betreft grondmechanica, staal, hout en beton.
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van derden in het bouwproces?
  - Derden zijn bedrijven die tijdens het bouwproces via een opdracht, die rechtstreeks van de opdrachtgever komt (!), werkzaamheden gaan uitvoeren.
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van de projectontwikkelaar in het bouwproces?
  - Ontwerpen, financieren en/of bouwen van grote projecten.
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van de makelaar in het bouwproces?
  - Voor verkoop, verhuur of beheer van het gebouw.
  - Schakel tussen koper, aannemer en notaris (bouwkoopovereenkomsten).
  - Onderdeel van bouwteam.
 • A.1.1 Wat is de plaats, functie en verantwoordelijkheden van de kopersbegeleider in het bouwproces?
  - Vaak in dienst bij de aannemer.
  - Begeleidt de kopers bij het hele traject van kopen, het bouwen en de nazorg na de oplevering.
  - Contact onderhouden met onderaannemers.
  - Informatiebijeenkomsten organiseren.
  - Individuele koperswensen, alternatieven, meer- en minderwerklijsten.
 • A.1.2 Wat wordt er verstaan onder een turn-key overeenkomst?
  Aannemingsovereenkomst tussen een aannemer en opdrachtgever tot de bouw van een geheel gebruiksklaar gebouw. De opdrachtgever hoeft alleen nog maar de sleutel in het slot te steken.


  Concept waarbij één enkele firma er voor zorgt dat een project geheel gebruiksklaar wordt opgeleverd.
 • A.1.2 Wat wordt er verstaan onder een P.P.S.-constructie?
  Publiek-Private Samenwerking (PPS) is een samenwerkingsvorm tussen een overheid en een of meer private ondernemingen.
  In tegenstelling tot de openbare aanbesteding van de overheidsbestedingen, waarbij de aanbestedende overheid de uitvoering gedetailleerd vastlegt in een bestek en/of Programma van Eisen (PvE), bemoeit de overheid zich bij PPS-constructies niet met de inhoud en stuurt volledig op het gewenste einddoel (de 'output'). Op deze wijze hebben de marktpartijen alle vrijheid om naar eigen inzicht de uitvoering (de 'input') vorm te geven. Op die manier wil de Rijksoverheid gebruikmaken van de denk- en innovatiekracht van de markt.
  De marktpartij wordt voor een lange periode gecontracteerd om niet alleen te ontwerpen, te bouwen en/of te beheren, maar vaak ook om het project te financieren.
 • A.4.2 Bouwproces.
 • A.1.2 Wat is een bouwteam, wie zijn de leden en wat is het doel?
  Een bouwteam is een projectgebonden samenwerkingsverband tussen een opdrachtgever en één deskundige of meerdere deskundigen die, in gecoördineerd verband, samenwerken aan het ontwerp, de engineering van het ontwerp en de bouw.
  Het doel van het bouwteam is om gezamenlijk tot een uitvoeringsgericht ontwerp te komen dat dan gerealiseerd kan worden.
  De samenwerking komt aan het begin van het het ontwerpproces tot stand en voor de aanbesteding. Het bouwteam heeft in principe een looptijd voor de duur van slechts één bepaald bouwproces.
  Het bouwteam bestaat in ieder geval uit de opdrachtgever, ontwerpende (architect) en uitvoerende partijen (aannemer). Het bouwteam kan gedurende het proces worden uitgebreid met adviseurs, zoals een constructeur.
 • A.1.2 Wat is een werkbegroting en voor welke planning vormt dit de basis?
  In de werkbegroting zijn de gekozen werkwijze (bouwmethode) en het bijbehorende materiaalgebruik, de materiaalinzet, Arbo- en milieuzorg en de benodigde arbeidsuren vastgelegd.

  Een werkbegroting is bedoeld als basis voor de primaire planning. Het tijdschema is onderdeel van de primaire planning.

  De werkbegroting bestaat uit:
  - Bouwvoorbereiding
  - Fundering
  - Ruwbouw
  - Afbouw
 • A.1.2 De werkbegroting is de basis voor de primaire planning. Wat is de secundaire planning?
  Aan de hand van de werkbegroting worden diverse schema's gemaakt. Deze horen bij de secundaire planning:

  - Terreinplan (waar keten staan, aan- en afvoerwegen etc.)
  - Materiaalplan (welk materiaal wanneer aanwezig moet zijn)
  - Materieelplan (wanneer bepaald materieel nodig is)
  - Personeelsplan (hoeveel mensen er van bepaalde vakgroepen nodig zijn)
 • A.4.3 Wat is een tijdstrook, een planstrook en een interval?
  Een tijdstrook in de tijdsplanning laat de benodigde tijd van alle bouwactiviteiten zien.

  De lengte van alle planstroken plus de intervallen is de totale tijd die nodig is voor het realiseren van het bouwwerk.

  Een interval is de tijd tussen het eind van de ene bewerking en de start van de volgende bewerking.
 • A.4.3 Wat is het verschil tussen een kalenderschaal en een prognoseschaal?
  In de kalenderschaal in de tijdsplanning worden geen verlet- en vrije dagen aangegeven. In de prognoseschaal worden de onwerkbare dagen (< 5 uur werk) als gevolg van weersomstandigheden, vakantie, feestdagen en roostervrije dagen per maand aangegeven.

  Als het gebouw wind- en glasdicht is, wordt overgegaan op de kalenderschaal.
 • A.2.1 Wat is tekenen op schaal en wat is de meeteenheid?
  Tekenen op schaal is tekenen met een bepaalde verkleining of vergroting waarbij mm de meeteenheid is. In een tekening worden altijd de werkelijke maten bijgeschreven.
 • A.2.2 Wat is een situatietekening en welke gegevens staan er op?
  De situering (ligging) van het gebouw ten opzichte van de perceelgrenzen en het noorden wordt in een situatietekening weergegeven. Bevat de volgende gegevens:
  - Kadastrale gegevens
  - Straatnaam
  - Schaal tekening (vaak 1:1000)
  - Noordpijl
  - Omliggende bebouwing en percelen
  - Bebouwingsgrenzen
 • A.2.2 Wat is een schetsontwerp?
  Het schetsontwerp wordt ook wel voorlopig ontwerp, voorontwerp of schetsplan genoemd.

  Op basis van het Programma van Eisen wordt het schetsontwerp en een kostenraming (per m3) met technische toelichting gemaakt.

  Na goedkeuring van de opdrachtgever gaat het schetsontwerp naar de welstandscommissie van de gemeente (beoordeling esthetica i.c.m. zijn omgeving).

  Voor grotere projecten wordt op basis van het schetsontwerp een definitief ontwerp gemaakt die de basis vormt voor de bestektekeningen.
 • A.2.2 Wat is een bestektekening?
  Bestektekeningen vormen een volledige uitwerking van het voorlopig of definitief ontwerp. Ze bestaan uit:


  - Situatietekening
  - Plattegrond fundering en riolering, verdiepingen en kapplan (1:100)
  - Verticale doorsnede (1:100)
  - Principedetails (1:1, 1:5, 1:10)
  - Uitvoerige maat- en materiaalaanduiding
  - Bouwfysische en sterkteberekeningen

  Bestektekeningen dienen als basis voor de aanvraag voor een bouwvergunning.
 • A.2.2 Wat is het verschil tussen een bestektekening en een werktekening?
  De werktekeningen zijn eigenlijk de bestektekeningen maar dan op schaal 1:20 of 1:50. 
 • A.2.2 Wat is een detailtekening?
  Details van bepaalde onderdelen van het bouwwerk op grotere schaal 1:5 of soms zelfs 1:1. Aansluitingen of bijvoorbeeld de dakvoet.
 • A.2.2 Wat is een constructietekening?
  Tekeningen op het gebied van staal, hout, beton of grondmechanica met bijbehorende sterkteberekeningen (statische berekeningen) gemaakt door constructeur.

  Naast bestektekening moet de constructietekening ook ingediend worden bij de welstandscommissie van de gemeente (Bouw- en woningtoezicht).
 • A.2.2 Wat is een installatie- en sparingstekening?
  Installatietekening voor ligging, benaming en afmetingen van bijvoorbeeld leidingen, lichtpunten en kabels.

  Sparingstekeningen voor sparingen door vloeren, muren of daken voor installaties.
 • A.2.2 Wat is een revisietekening?
  Een revisietekening is een tekening van de werkelijke situatie (na veranderingen tijdens de uitvoering) wat betreft de ligging van riolering, elektrische bedrading, water- of gasleiding. 
 • A.2.2 Noem 2 voorbeelden van projectietekenen?
  Parallele projectie en perspectieftekenen. Doel is om het voorwerp of het gebouw zo ruimtelijk mogelijk uit te beelden.
 • A.2.1 Arcering van tekeningen (renvooi)
 • A.2.1 Arcering van tekeningen (renvooi)
 • A.2.1 Arcering van tekeningen (renvooi)
 • A.2.1 Arcering van tekeningen (renvooi)
 • A.2.1 Arcering van tekeningen (renvooi)
 • A.2.1 Waar staat de NEN2574 normering voor bij o.a. tekeningen? (Stichting Nederlands Normalisatie Instituut)
  De NEN2574 regelt o.a. het benoemen van gebouwdelen en ruimtedelen, het coderen van tekeningen en verwijzingen van gebouwdelen op tekeningen naar andere tekeningen.

  Onderverdeling NEN2574 tekeningen:
  - Functie tekening in bouwproces (LACS-methode)
  - Functie gebouwdelen (NL-SfB-codering)
 • A.2.1 Wat wordt er verstaan onder de LACS-methode?
  Onderdeel van de NEN2574 tekeningen: functie tekening in bouwproces.

  LACS staat voor:
  - Locatietekeningen
  Gevels, doorsneden, plattegronden, rioleringsplannen, situatietekeningen.

  - Assemblagetekeningen
  Hoe gebouwdelen en/of diverse materialen in het gebouw worden aangebracht. Wapenings-, plafond- en detailtekeningen.

  - Componententekeningen
  Welke prefab-onderdelen moeten worden vervaardigd en toegepast.

  - Staten
  Bijvoorbeeld een overzicht van de wand-, vloer-, trap- of plafondafwerking.
 • A.2.1 Wat wordt er verstaan onder de NL-SfB-codering?
  Deze codering zorgt voor een directe aansluiting tussen de codes van een elementenbegroting en de elementencodes van het STABU-bestek.

  Drie tabellen:
  - Elementen (9 groepen met onderverdeling)
  - Constructie Hoofdletters A-Z)
  - Productiemiddelen (Kleine letters a-z)

  Voorbeeld NL-SfB-code: 21 F f
  21 = Onderbouw, buitenwanen
  F = Metselwerk
  f = Niet-gebakken kunststeen
 • A.2.5 Wat wordt er verstaan onder een bestek (en voorwaarden)?
  Een bestek is een beschrijving van het werk met:
  - Voorwaarden (wederzijdse rechten en plichten tussen opdrachtgever en aannemer, standaardvoorwaarden met arbitraal beding)
  - Materialen
  - Werkzaamheden
 • A.2.5 Wat zijn de 6 belangrijkste standaardvoorwaarden bij aannemingscontracten (aansprakelijkheid vastleggen)?
  1. Uniforme Administratieve Voorwaarden 1989 (UAV 1989)
  Traditionele model; aannemer werkt volgens het ontwerp van de opdrachtgever. Aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk voor gebreken. UAV is geen wet en geldt niet als hij van toepassing is verklaard.

  2. Algemene Voorwaarden voor Aannemingen (AVA 1992)
  Vooral voor kleinere bouwwerken waarbij namens de opdrachtgever geen direct wordt gevoerd. Bestek is bindend, boven tekeningen. Aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk voor gebreken.

  3. Standaardvoorwaarden 1997 (SR 1997)
  Regelt rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect.

  4. RVOI 2001
  Regelt rechtsverhouding tussen opdrachtgever en het adviserend ingenieursbureau.

  5. DNR 2005
  Regelt rechtsverhouding tussen opdrachtgever, architect, ingenieur en adviseur.

  6. Model Koop-/Aannemingsovereenkomst met bijbehorende algemene voorwaarden (Model KA/AV). Aannemer na oplevering niet meer aansprakelijk voor gebreken.
 • A.2.5 Wat is het verschil tussen de nota van inlichtingen en het proces-verbaal van aanwijzing bij de AVA 1992?
  De nota van inlichtingen is het verslag van het (telefonisch) overleg tussen aannemers en architect over het bestek en tekeningen.

  Het proces-verbaal van aanwijzing is ook een verslag, maar dan wanneer de aannemer naar de toekomstige bouwlocatie gaat om vragen aan de architect te stellen.
 • A.2.5 Voor welk type contract is de UAV-GC 2005 het beste? 
  Voor geïntegreerde contracten zoals turn-key contracten waarbij de opdrachtgever maar één partij contracteert voor de realisatie van het volledige project, dus ontwerp en uitvoering en soms ook nog meerjarig onderhoud.
 • A.2.5 Wat wordt er verstaan onder een Dispute Review Board (DRB)?
  Dit is een Raad van Deskundigen die wordt ingeschakeld wanneer er een geschil is tussen partijen in de bouwovereenkomst. Er is nu ook een officieel DRB reglement samengesteld.
 • A.2.5 Wat is de opbouw en indeling van het STABU-bestek?
  Het STABU-bestek is opgebouwd uit:
  - STABU standaardbepalingen 1990
  - STABU computerbestanden

  De STABU standaardbepalingen zijn als volgt ingedeeld:
  A. Technische bepalingen
   1. Begrippen
   2. Eisen en uitvoering
   3. Informatieoverdracht
   4. Risicoverdeling en garantie
   5. Bijbehorende verplichtingen
   6. Bouwstoffen
   7. Meet- en werkmethoden
  B. UAV 1989
 • A.3.1. Bij de ruimtelijke inrichting van Nederland spelen verschillende overheden een rol. De Wet op de Ruimtelijke Ordening werkt op 3 niveaus. Welke?
  1. Rijk met planologische kernbeslissingen (nota's / pkb's)
  PKB's bevatten globaal de uitgangspunten voor de verdeling van de ruimte in Nederland. Voorbeeld is VINEX: Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

  2. Provincie met streekplannen
  Provinciale beleidsvoornemens op planologisch gebied door Provinciale Staten / Gedeputeerde Staten.

  3. Gemeente met structuur- en bestemmingsplannen
  Het structuurplan geeft in grote lijnen de toekomstige ontwikkeling binnen de gemeente aan. Bestaat uit 3 delen
  - Beschrijving gewenste ontwikkeling
  - Kaarten waarop deze ontwikkeling is aangegeven
  - Toelichting mbt vooronderzoek, achtergrondgedachte en de resultaten van het gevoerde overleg.
 • A.3.1 Wat is de Wet op de Ruimtelijke Ordening?
  De Wet ruimtelijke ordening (Wro, voorheen Wet op de Ruimtelijke Ordening, WRO) is een Nederlandse wet die regelt hoe ruimtelijke plannen in Nederland tot stand komen en gewijzigd worden.
  Zowel het Rijk, de provincies als de gemeente hebben de bevoegdheid om ruimtelijke plannen op te stellen. Hiervan is het bestemmingsplan het belangrijkste instrument, dat ook juridisch bindend is. Hoe de ruimtelijke plannen tot stand komen en gewijzigd worden, is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening, die vanaf 1 juli 2008 van kracht is. Deze wet bepaalt de taken van de overheid en de rechten en plichten van burgers, bedrijven en instellingen.
  Het is een raamwet. De uitwerking van de details die daarvoor in de wet zijn aangewezen, vindt plaats in uitvoeringsmaatregelen, zogenaamde Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's).
 • A.3.1 Waar staat de afkorting WABO voor en wat betekent het?
  Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.


  De omgevingsvergunning is wettelijk geregeld met de WABO.

  Een omgevingsvergunning is een vergunning waarbij slechts één procedure vereist is voor het verkrijgen ervan in plaats van meerdere vergunning voor verschillende aspecten (bouwvergunning, milieuvergunning, kapvergunning etc.).
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is tijdelijk onderhoud?
Hierbij gaat het om het treffen van noodmaatregelen om een storing op optredend gebrek te verhelpen, een definitieve voorziening wordt later getroffen.
Wat is serviceonderhoud?
Dit is het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden die voor rekening zijn van de huurder maar uitgevoerd worden door verhuurder. De financiering geschiedt dan via de zogenaamde servicekosten. Voorbeelden zijn schoonmaakwerkzaamheden, tuinondehoud, schoorsteenvegen, opheffen rioolontstopping.
Wat is projectmatig onderhoud?
De functie hiervan is het bundelen van planmatige ingrepen in enig kalenderjaar. Veelal wordt gelijktijdig gekozen voor collectieve woningverbetering en huuraanpassingen. Het gaat hierbij om het vernieuwen van keukenblokken, badcelverbetering, vervanging sanitair, aanbrengen dubbel glas.
Wat is periodiek onderhoud?
Dit is het met een zekere frequentie onderhoud verrichten aan die elementen welke periodiek onderhoud vereisen. Voorbeelden van periodiek onderhoud waarvan de kosten deel uitmaken van de exploitatielasten van een gebouw zijn onderhoud van buitenschilderwerk en van bitumineuze dakbedekking.
Wat is planmatig onderhoud?
Dit is het op collectieve wijze verhelpen van technische problemen die voor rekening van de verhuurder verholpen dienen te worden en ingepland zijn in een bepaald kalenderjaar. Het gaat om het herstellen van slijtage aan het gebouw en zijn inrichtingen.
De levensduur van een bouwwerk is afhankelijk van 3 aspecten welke met elkaar in evenwicht moeten zijn, welke?
De maatschappelijke levensduur, de technische levensduur en de economische levensduur, oftewel de evenwichtsdriehoek
De bouwfouten en oorzaken van gebreken worden in grote lijnen ingedeeld, welke?
Ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, gebruiksfouten, fouten ten gevolge van verkeerde communicatie, materiaalfouten, fabricagefouten, gevolgen van extreem weer.
Ook kan het onderverdeeld worden in probleemgebieden, welke?
Vocht, verzakking, aantasting, geluid, ventilatie, stank en aardbevingen
Noem de verschillende indelingen van de klachten of gebreken?
Aard van de schade, gebouwenonderdeel, oorzaak
Wat is een brandweerlift?
Een gewone lift die echter een brandvrije voeding en een specifieke kooibediening heeft. Oude liften alleen goederen vervoer voor blusmiddelen tijdens de brand, nieuwe liften ook voor personen.