Summary Class notes - BPR

Course
- BPR
- fernhout
- 2021 - 2022
566 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - BPR

 • 1611615600 college 1

 • Wat is de eerste vraag in de praktijk?
  Is er een beter alternatief voor de procedure bij de rechter?
 • Welke andere vormen procedures dan de rechterlijk zijn er?
  Mediation, regelen, bindend advies, arbitrage.
 • Wat is regelen?
  Dat is afspraak doormiddel van een vaststellingsovereenkomst
 • Wat is mediation?
  Afspraak met hulp van een ander persoon vaak een advocaat.
 • Welke van de vormen andere vormen dan rechtelijk regelen verkrijg je een executoriale titel.
  Alleen arbitrage
 • Wat is een exequator?
  Een voorzienningen rechter
 • Welke 2 procedeer modellen zijn er?
  Kantonrechter en sector civiel
 • kenmerken Kantonzaken
  Eenvoudig/ ook mondeling. Lagere kosten. Geen verplichte procesvertegenwoordiging.
 • Kenmerken sector civiel?
  Ingewikkeld, alleen schriftelijk, standaardkosten, verplichte procesvertegenwoordiging.
 • Wat is rechtsmacht?
  Mag de nederlandse rechter over een zaak een beslissing nemen.
 • Moet de rechter altijd de rechtsmacht toetsen?
  Ja
 • Wat als er geen rechtsmacht is?
  Dan is de rechter onbevoegd
 • Waar moet je kijken om de rechtsmacht te bepalen?
  Eerst: internationaal recht dan de wet rv en gw.
 • Wat is de staatsrechtelijke taakverdeling?
  Is de burgerlijke rechter bevoegd.
 • Wat zijn de preliminaire vragen?
  Rechtsmacht, staatsrechtelijke taakverdeling, absolute competentie, relatieve competentie, kamercompetentie, functionele competentie, interne competentie.
 • Wat is de absolute competentie ?
  Welke rechter uit het kolom mag oordelen
 • Wat is de relatieve competentie?
  Welk gerecht mag oordelen?
 • Kamercompetentie wat is dat?
  Is de zaak voor de kantonrechter of andere kamer
 • Bv. Kinderrechter
 • Wat is de interne competentie?
  Op welke zittinglocatie moet de zaak behandeld worden?
 • Als er een verkeerde zittingslocatie is wat is het gevolg
  Niks
 • Wat voor soorten procedures zijn er?
  Dagvaardingsprocedures, verzoekschriftprocedure en bijzondere procedures
 • Kunnen verzoekschriftprocedures gehouden worden voor kantonzaken en andere dan kantonzaken.
  Ja
 • Is een wrakingsprocedure of een kortgeding een bijzondere procedure?
  Ja
 • Wat is een bijzondere procedure ?
  Een procedure met deels eigen regelingen
 • Waar zijn de formele eisen van het opstellen van een dagvaarding te vinden?
  Art 111 rv
 • Wat zijn de treden van het bewijsrecht
  Stelplicht, bewijslast, invulling bewijslast, bewijsopdracht, bewijslevering, bewijswaardering, beslissing op basis van bewijsposities.
 • Wat is het petitum
  De eis
 • Wat is fundamentum petendi
  Grondslag van de eis
 • Wat is de substianseringsplicht
  Ingaan op de verweren en bewijsaandrachtplicht.
 • Is het stellen van een advocaat in een kanton zaak verplicht?
  Nee
 • Welke 2 fase zijn er in beslag en executie
  Conservatoire fase en  Executoriale fase
 • In verzoekschriftprocedure heten de partijen
  Verzoeker( rekwestant) en verweerder ( gerekwesteerde)
 • Wat is een procureur
  en procureur was in Nederland een jurist, die bij één bepaalde rechtbank stond ingeschreven en bevoegd was bij die rechtbank procedures te voeren. Dat deed hij voor zichzelf bij die bepaalde rechtbank als hij tevens advocaat was (dan was hij advocaat en procureur) en voor een andere advocaat die in een ander arrondissement stond ingeschreven alleen als procureur. Dit procuraat, dat in de regel bij elke procedure bij een arrondissementsrechtbank verplicht was, is op 1 september 2008 afgeschaft. In de gevallen waarin de wet procederen door middel van een procureur verplicht stelde, moet voortaan geprocedeerd worden met een advocaat als procesvertegenwoordiger.
 • Hoe verloopt de standaard procedure
  1. Dagvaarding/ verzoekschrift/kei procesinleiding
  2. Naar de rechtbank
  3. Conclusie van antwoord of mondelinge behandeling/ verweerschrift/kei verweerschrift
  4. Comparitie na antwoord/zitting/kei mondelinge behandeling 
  5. Tussen vonnis(dagvaardingsprocedure)/ tussen beschikking ( beschikking  in verzoekschriftprocedures)
 • Hoe begint de dagvaardingsprocedure

  •Advocaat stelt dagvaarding op (maar formuleert alles alsof de deurwaarder het geschreven heeft)
  • Advocaat stuurt dagvaarding naar deurwaarder (met hier en daar stukjes blanco die de deurwaarder moet invullen)
  • Deurwaarder betekent de dagvaarding aan gedaagde, want dagvaarding geschiedt bij exploot (art. 111 lid 1 Rv); zaak is aanhangig (art. 125 lid 1 Rv)
  • Deurwaarder stelt het exploot op (=vult dagvaarding in) conform voorschriften art. 45 ev Rv (exploot = verslag = proces-verbaal)
  • Deurwaarder stuurt betekend exploot terug naar advocaat
  • Advocaat stuurt het betekend exploot naar de rechtbank ter inschrijving op de rol (art. 125 Rv)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de inzet geding in cassatie
- schending van het recht
  - verzuim van vormen ( is de motiveringseis)
  - beperking gronden bij cassatie tegen kantonrechtersbeslissingen (art. 80 RO), maar klagen over schending art. 6 EVRM kan altijd (Johannes/Baranco)
Schriftelijke toelichting moeten 1 voor een
Nee altijd tegelijkertijd ook repliek en dupliek
In het conclusie van antwoord 1 ding gezegt wat is dat.
Dat het beroep word tegen gesproken.  niks meer
Wat is de process in cassatie volgorde
door middel van kei 
Procesinleiding [!]/verzoekschrift met middelen van cassatie


Conclusie van antwoord: formele frase


Schriftelijke toelichtingen, re- en dupliek


Conclusie AG met daarna Borgers-reactie (44 lid 3)
Wat is het termijn van cassatie

drie maanden vanaf de dag van de uitspraak, tenzij de dubbele hogerberoepstermijn korter is (402 lid 1 en 2; resp. 426, incl. ander tijdstip ingaan cassatietermijn)
Waar tegen kan je in cassatie

Tegen iedere rechterlijke beslissing in eerste en hoogste ressort of in hoger beroep gewezen, tenzij

  - er een rechtsmiddelverbod is (wetgever bepaalt dat geen cassatie of geen rechtsmiddel open staat); ( bv er is nog hoger beroep open)
  - bezwaar kan worden hersteld bij zelfde rechter (399; verraderlijk: leer van de bindende eindbeslissingen; verzet tegen arrest Hof/vs Rb bij verstek);
  - er sprake is van een tussenuitspraak zonder verlof (401a).
....
Het is erg lastig na toepassing van 80a of 81 RO conclusies te trekken over de visie van de Hoge Raad. Er kan namelijk van alles aan de hand zijn geweest en dat wordt door de HR niet uitgelegd. Het beste aanknopingspunt biedt nog de conclusie van de AG. 
Art 81 ro is handig voor de hoge raad
Omdat je ook afworden gedaan met een klein zinnetje  voor dingen die nergens opslaan.
Cassatie rechter word verbrekingsrechter genoemd waarom
Gaat alleen over het recht niet de feiten( kan nooit zeggen het was goed alleen het was fout)
Wat is de ratio achter cassatie
- rechtseenheid
  - rechtsontwikkeling
  ==> cassatierechter: verbrekingsrechter
  - geen verlofstelsel, dus ook: rechtsbescherming
- wel mogelijkheden tot vereenvoudigde afdoening voor zaken/middelen die evident kansloos of zinloos zijn (art. 80a RO) of niet van belang zijn voor de rechtsontwikkeling en niet tot cassatie kunnen leiden (art. 81 RO)
  - zelfde wordt nu ook bereikt langs de weg van de prejudiciële beslissing (art. 392 Rv)