Summary Class notes - BRAVO

Course
- BRAVO
- Foendoe
- 2014 - 2015
- haagse hogeschool
- huidtherapie
263 Flashcards & Notes
0 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - BRAVO

 • 1422226800 Algemeen

 • In welke 2 kosten wordt ziekte verdeeld? 
  • Directe kosten
  • Indirecte kosten 
 • Wat valt er onder directe kosten? 
  • Hieronder vallen kosten die direct een verband hebben met de behandeling
  • Psychische stoornissen vormen de grootste kostenpost
  • Uitgaven aan preventie zijn lager dan de overige uitgaven 
 • Wat valt er onder indirecte kosten? 
  • Economische consequenties voor verloren arbeidsproductiviteit 
  • Invloed van gezondheid en ziekte op arbeidsdeelname- en productiviteit 
  • Schattingen van de kosten die samenhangen met uittreding van betaald werk (arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim) 
 • Wat is primaire en secundaire preventie? 
  • Primaire preventie: voorkomen van nieuwe ziektegevallen 
  • Secundaire preventie: vroegtijdig opsporen van aandoeningen 
 • Welke soorten preventie zijn er? 
  • Gezondheidsbescherming: Beperking van blootstelling aan bedreigingen 
  • Gezondheidsbevordering: Leefstijlbeïnvloeding 
  • Specifieke ziektepreventie: Voorkomen of vroegtijdig ontdekken 
 • Welke kosten zijn hoger, indirecte of directe kosten?
  De indirecte kosten bedragen ongeveer het dubbele van de directe kosten 
 • Wat zijn de effecten van volksgezondheid op de economische groei? 
  • Ziekte en vroeg overlijden belemmeren de economische groei 
  • Wegnemen van de belemmering versnelt welvaartstoename 
  • Wat vervolgens de volksgezondheid weer op hogere pijl brengt 

  HEALTH IS WEALTH 
 • Wat is gezondheid? 
  Gezondheid concurreert met zaken die het leven de moeite waard maken. Het is geen doel op zich, maar het is een middel tot een algemener doel zoals geluk of welzijn 
 • Welke variaties zijn er voor geluk op individueel niveau?
  1. Intacte gezinsrelaties 
  2. Een goede financiële situatie 
  3. Het hebben van werk 
  4. Vertrouwen in anderen 
  5. Goede gezondheid 
 • Wat is hedonistische adaptatie? 
  Gewenning. Aan gunstige omstandigheden raak je snel gewend, waarna het verlangen zich naar volgende doelen verlegt 
 • Wat is medicalisering? 
  proces waarbij het menselijk bestaan steeds meer wordt gezien in gezondheid en ziekte 
 • Wat zijn de risico's van medicalisering?
  • De maatschappij raakt steeds meer in de greep van gezondheidszorg 
  • Iatrogenese: het creëren van ongezondheid door bezorgdheid op te roepen en de tolerantie voor pijn en ongemak te verminderen 
 • Wat is utopisch denken? 
  Verlangen naar en besef van de mogelijkheid van een leven zonder ziekte, beperkingen en vroegtijdige dood. 
 • Waarbij speelt utopisch denken een grote rol?
  Bij de vooruitgang in de gezondheidszorg. Het geloven in de maakbaarheid van gezondheid en een betere wereld houdt de motor van vooruitgang gaande
 • Waarop richt de publieke gezondheidszorg zich?
  Op het collectief. Bijvoorbeeld collectieve maatregelen (niet drinken onder 18) of massale campagnes 
 • Noem een aantal successen van de publieke gezondheidszorg:
  • Vaccinaties 
  • Bestrijden van infectieziektes: schoon drinkwater riolering
  • Veiligheid van de werkplek: ARBO 
  • Gezondere moeders en baby's 
  • Veiliger en gezonder voedsel 
  • Gezinsplanning: anticonceptie 
  • Veiligheid van motorvoertuigen 
  • Bestrijding van tabaksgebruik 
  • Daling van sterfte aan hartziekten en broerte 
 • Welke 3 verschijningsvormen kent ziekte? En wat is het gevolg van deze vormen? 
  1. Illnes/subjectieve ervaring: Dit staat voor het ervaren van ziekte, het algemeen onwelbevinden 
  2. Sickness/gedrag: het ziek gedragen. Doktersbezoek, ziekteverzuim, bedlegerig
  3. Disease/objectieve waarneming: het objectief waarneembare afwijking van de normale toestand van het organisme 

  Dit bemoeilijkt een sluitende definitie van ziekte
 • Met welke visies kan worden vast gesteld of een psychische stoornis een ziekte is? 
  1. Het medisch model
  2. Het gemengde model 
 • Wat houdt het medisch model in?
  Benaderd de stoornissen objectief door buitenstaanders zonder waardeoordelen te laten vaststellen of er een afwijking is en een nadeel in het functioneren is. Hierbij is de oorzaak van biologische oorsprong
 • Wat houdt het gemengde model in?
  Waardeoordelen bepalen in sterke mate wat afwijkingen zijn en in hoeverre we die als nadelig ervaren. Dit model stelt dat de oorzaken biologisch, sociaal of psychisch van aard kunnen zijn.
 • Op welke 2 manieren kan volksgezondheid worden ingedeeld?
  1. Het kan gaan over de gezondheid van de bevolking in zijn geheel 
  2. Het kan gaan over de gezondheid van een populatie. Kan verschillen door bijvoorbeeld economische tegenspoed/cultuur 
 • Waarop deelt MC Keown ziekte in?
  Op basis van ontstaanswijze
 • In welke groepen wordt ziekte ingedeeld door MC Keown?
  • Prenataal: Ontstaan als erfelijke aandoening 
  • Postnataal in samenhang met armoede: geen geld voor medicijnen of goed voedsel 
  • Postnataal in samenhang met welvaart: auto's en straling
 • Waaruit bestaat het determinantenschema van Lalonde? 
  factoren die invloed kunnen hebben op ziekte en gezondheid
 • Uit welke 4 factoren bestaat het determinantenschema van Lalonde?
  1. Biologische en genetische factoren: Geeft ruimte aan persoonsgebonden determinanten, zoals erfelijke factoren, verwoven somatische factoren en verwoven psychische factoren 
  2. Fysieke en sociale omgeving
  3. Leefstijl 
  4. Gezondheidszorgsysteem 
 • Wanneer treedt ziekte op? 
  Wanneer de veranderingen in het interne milieu zo groot zijn dat er geen correctiemogelijkheden zijn of wanneer het correctiemechanisme tekort schiet. 
 • Wanneer worden correctiemechanismen in gang gezet?
  Bij een nadelige uitwisseling met de externe omgeving. Meestal is er wel meer nodig om ziek te worden dan alleen nadelige uitwisseling, bijvoorbeeld een falend correctie mechanisme. Ook wel ontwerpfout genoemd 
 • Wat zijn ontwerpfouten?
  • Een organisme kan niet alle binnen gedrongen micro-organismen doden 
  • Foutjes bij het kopiëren van DNA bij cel vermeerdering: aangeboren afwijking of kanker 
  • Voorraden raken op: Eicellen/immuuncellen 
 • Hoe ontstaat ziekte?
  Leven in een vijandige omgeving en evolutionaire erfenissen zorgt voor een combinatie van nadelige uitwisseling met de omgeving en ontwerpfouten, hierdoor begint het ziekteproces en ontstaan ziekteverschijnselen 
 • Wat is schadelijke agentia? 
  werkzame middelen die de gezondheid kunnen schade. Noxae 
 • Op welke manieren worden oorzaken van ziekte onderzocht? 
  1. Epidemiologie: wetenschap die het voorkomen van ziekten in menselijke populaties en de factoren die daarop van invloed zijn bestudeerd 
  2. Ecologie: Onderzoeken van de relatie tussen gezondheid en de leefomgeving door het vergelijken van verschillende groepen 
 • Wat is demografische transitie?
  Beschrijft veranderingen in sterfte en geboortecijfers 
 • Wat is epidemiologische transitie? 
  Het  dalen van het sterftecijfer gaat samen met een radicale verschuiving in het doodsoorzakenpatroon 
 • Welke 4 tijdsperken worden onderscheiden in de epidemiologische transitie?
  1. Epidemieën & hongersnood: Hoge sterfte aan infectieziekten 
  2. Afnemende pandemieën (bijv. pest): Hiervoor komen ziekten als kanker, hart- en vaatziekten en ongevalsletsel in de plaats 
  3. Degeneratieve en door de mens veroorzaakte aandoeningen: Het doodsoorzaken patroon wordt gedomineerd door nieuwe ziekten zoals hart- en vaatziekten, vrijwel niet meer door infectieziekten 
  4. Delayed degenerative diseases: Uitschakeling van degeneratieve ziekte (ouderdom)/uitstel naar hogere leeftijden en afnemende ongevalsletsels 
 • Wat is gezondheidstransitie? 
  Dit omvat de veranderingen in mortaliteit (sterftecijfer) als morbiditeit (ziektecijfers) en onderliggende determinanten en gezondheidszorggebruik
 • Waardoor is de volksgezondheid tot op zekere hoogte stuurbaar?
  • Toegenomen kennis over oorzaken van ziekte 
  • Toegenomen mogelijkheden tot interventie in ziekte 
  • Bereidheid om in te grijpen in gangbare productie- en consumptie wijzen begrensd deze stuurbaarheid (keuzes die gemaakt worden) 
 • Wat is globalisering?
  Het voortdurende proces van wereldwijde economische, politieke en culturele integratie 
 • Wat zijn gevolgen van de globalisering voor de volksgezondheid overal ter wereld? 
  • Snellere verspreiding van infectieziekten door kortere reistijden en toegenomen internationale contacten 
  • Inkomensongelijkheid, de welvaart in het noorden vormt een keerzijde voor de armoede in het zuiden (dit roept morele vragen op) 
 • Hoe kunnen gezondheidsverschillen worden gezien? 
  Als de letterlijke belichaming van maatschappelijke verhoudingen. Dit komt door de sterke samenhang tussen de sociale structuur en gezondheid 
 • In welke groepen kunnen sociaal economische gezondheidsverschillen worden ingedeeld? 
  • Geslacht: Mannen leven korter maar zijn minder ziek. Vrouwen leven langer maar brengen meer jaren door met chronische ziekten en lichamelijke beperkingen 
  • Burgerlijke staat: Gehuwden en samenwonende leven langen dan singles, weduwen en mensen die gescheiden zijn 
  • Etnische verschillen: Sommige ziekten komen meer voor bij allochtonen, andere juist minder. Deze verschillen berusten op een mix van genetische verschillen, economische verschillen en culturele verschillen 
  • Geografische verschillen: Dit komt door sociale, economische en culturele ongelijkheid 
  • Godsdienst: Vooral iets van vroeger 
  • Stad en platteland 
 • Wat is de belangrijkste oorzaak van ziekte in Nederland?
  Roken, excessief alcohol gebruik, gebrek aan lichaamsbeweging en een verkeerd voedingspatroon
 • Waaruit is een samenleving opgebouwd? 
  Uit lagen. Omvangrijke sociale groepen waartussen systemische verschillen bestaan in de beschikking over hulpbronnen 
 • Waardoor wordt de maatschappelijke positie bepaald? 
  • Opleidingsniveau
  • Beroepsklasse
  • Inkomensniveau 
 • Wat zijn verklaringen voor sociaal economische gezondheidsverschillen?
  • Fysieke omgevingsfactoren: Hoger inkomen brengt gezondere leefstijl dichter binnen handbereik 
  • Sociale omgevingsfactoren: Lagere SES heeft meer psychosociale stress door geldzorgen en het lijden onder werkdruk met weinig eigen regelmogelijkheden 
  • Gedragsfactoren: Gedragskeuze wordt sterk ingeperkt door financiële, sociale en culturele omstandigheden.
 • Waardoor komen de verschillen tussen sociaal economische status? 
  • Financiële situatie
  • Het aanbod van voeding en sportvoorzieningen 
  • Psychosociale stress
  • Sociale normen 
  • De te ervaren gedragscontrole (mate waarin iemand zelf het gevoel heeft zijn gedrag te kunnen veranderen) 
 • Wat is cultuur?
  Behoort tot de basiscomponenten waaruit de Nederlandse samenleving bestaat . Mensen uit één samenleving vormen elkaar en ontwikkelen een gedragsrepetoire. 
 • Waardoor ontstaat een gedragsrepetoire in een samenleving?
  Doordat mensen gewoonten, opvattingen, normen en ideeën delen. 
 • Hoe worden de normen en ideeën in een samenleving doorgegeven?
  1. Socialisatie -> Generatie op generatie
  2. Horizontaal -> Binnen families, scholen, bedrijven en buurten bestaan gedeelde sociale normen 
 • Welke doelstellingen heeft de wet van publieke gezondheid?
  1. Vertrouwen in gezondheidsbescherming
  2. Zorg en sport dichtbij in de buurt 
  3. Zelf beslissingen maken over leefstijl: gezonde keuze aantrekkelijk en toegankelijk maken
 • Wat houdt the theory of planned behavior in?
  Legt de focus op individuele factoren. De intentie om bepaald gedrag te vertonen wordt bepaald door: Attitude, sociale en persoonlijke normen en de ervaren controle over het gedrag.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - BRAVO

 • 1432418400 Minor Bravo

 • Noem bij elke 1 voorbeeld
  - Fysiologische levensbehoefte
  - Bestaanszekerheid
  - Sociale behoefte
  - Zelfontwikkeling
  - Voedsel, water, zuurstof, warmte
  - Huisvesting, werk, inkomen, veiligheid
  - Vriendschap, intimiteit, waardering, aanzien
  - Kennis, schoonheid, zelfverwerkelijking
 • incidentie
  het aantal nieuwe gevallen van een ziekte per tijdseenheid per aantal van de bevolking
 • Prevalentie
  hoeveel mensen uit een gegeven aantal op enig moment aan een ziekte lijden
 • ICD  zijn ziektes gegroepeerd naar
  * international classifiactiond of diseases 

  1: oorzaak ( bijv. infectieziektes, letsen)

  2: ziektemechanisme (bijv. kwaadaardige nieuwvormingen, endocriene afwijkingen)

  3: anatomisch gebied (bijv. ziekten van ademhalingsorganen)
 • ICF brengt functiebeperking t.g.v. ziekte in kaart
  *international lassifiactions of functioning 
  1: stoornissen -> imairments 
  2: activiteitenbeperkingen
  3: participatierestricties
 • DSM-IV
  * diagnostic and statical manual of mental disorders 
  (classificatiesysteem voor  spychiatrische stoornissen)
  - primaire symptomatologie
  - de achterliggende ontwikkelings- of persoonlijkheidsstoornissen
  - bijkomende somatische ziekten     ( m.b.t. het lichaam) 
  - de psychosociale en uitlokkende factoren
  - het niveau van beperkingen en het functioneren
 • volksgezondheid definitie 1
  omvang en spreiding van de gezondheid en ziekte in de bevolking. Wordt bepaald door meetsystemen te gebruiken.
  Indicidentie, prevalentie van bepaalde ziekten of de gem. leeftijdsverwachting bij de geboorde te bekijken.
 • definitie volksgezondheid 2
  je kijkt naar de gzh van de populatie in het algeheel. De volksgezondheid heeft emergente eigenschappen.  het geheel is meer dan de som der delen. Dat komt omdat populaties zich vaak gedragen als een systeem met positieve en negatieve feedbackmechanismen.
 • Hoe ontstaan emergente eigenschappen?
  door de positieve en negatieve feedbackmechanismen
 • voorbeeld postitieve en negatieve feedbackmechanisme
  postitieve feedbackmechanisme is > besmetting
  negatieve feedbackmechanisme > verminderde arbeidsproductiviteit
 • determinanten schema van Lalonde
  - biologische en genetische factoren
  - fysieke en sociale omgeving
  - leefstijl
  - gezondheidszorgsysteem -> toegankelijkheid
 • persoongebonden determinanten
  endogene determinanten
  - erfelijke factoren (genetische aanleg voor bepaalde ziekten) 
  - verworven somatische factoren (hoge cholestorol, overgewicht)
  - verworven psygische factoren ( copingstijl. psychosociale stres)
 • factoren van buiten de persoon
  exogene determinanten
  - fysieke en sociale omgeving
  - leefstijl
  - gezondheidszorgsysteem
 • entropie
  de neiging tot wanorde in ons biologische systeem 
  - aageboren afwijkingen
  - kanker ontwikkelen
 • oorzaken van ziekte
  - een tekort of overschot aan levensbehoeften
  - wanneer men noxea tegen het lijf loopt
  -  falend corectiemechanisme 
  - ontwerpfouten > entropie (de neiging tot wanorde in ons systeem)
 • penetrantie
  de kans op ziekte bij aanwezigheid van de betreffende genvariatie
 • oorzaak van ziekte worden onderzocht door 2 manieren:
  - epidemiologie
  - ecologie
 • epidemiologische onderzoek
  Het onderzoeken van de oorzaken van ziekte door een systematische analyse van meerdere personen binnen 1 groep (populatie)
 • atomistische valkuil
  bij het onderzoeken van een relatie tussen een determinant en een ziekte op groepsniveau blijven determinanten die ook die ziekte veroorzaken buiten beschouwing (ROKEN EN LONGKANKER, PASSIEK ROKEN WORDT NIET MEEGETELD)
 • ecologische onderzoek
  Wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoeken van een  relatie tussen gezondheid en leefomgeving door het te vergelijken met verschillende groepen.

  MAAKT BASIS VOOR DE PREVENTIEMAATREGELEN VOOR DE PUBLIEKE GEZONDHEID - Geoffrey Rose
 • ecologische valkuil
  nadelen zijn dat de andere oorzaken van die ziekte uitsluit doordat je maar 1 determinant vergelijkt
 • waardoor werden infectieziekten bevorderd
  Agrarische samenleving werd groter en er onstonden steden, waardoor de bevolking dichter op elkaar leefden, dit bevorderde de infectieziekten
 • onstaan chronische ziekten
  - agrarische samenleving werd groter en er onstonden steden, waardoor de bevolking dichter op elkaar leefden, dit bevorderde de infectieziekten
  - mensen leefden samen met vee, waardoor micro-organismen konden overspringen hierdoor ontstond, tuberculose, pokken en mazelen 
  - boer moest harder en lnager werken dan de jagers en verzamelaars
 • wanneer werd het verschil tussen rijk en arm groter
  tijdens industriele revolutie, hierdoor werd de gezondheidsongelijkheid groter
 • welvaartziekte
  westerse zieken > komt voor in rijkere landen bij de lagere inkomstengroepen
 • demografische transitie
  daling an het sterftecijfer wordt gevolgd door daling geboortecijfer
 • epidemiologische transitie
  daling van het sterftecijfer die samengaat met een radicale verschuiving in het doodsoorzaken patroon. hier worden 4 tijdperken onderscheiden
 • 4 tijdperken van de epidemiologische transitie
  tot 1875: epidemieen en hongersnood > deze zorgen voor voor heftige schommelingen in het sterfteniveau

  1875 - 1920: afnemende pandemien, infectieziekten maken plaats voor ziekten als hart en vaar ziekten, kanker en ongevalletsel ( gebeurd geleidelijk) 

  1920 - 1970 degeneratieve en door de mens veroorzaakte aandoeningen. doodoorzaken patroon wordt volledig overgenomen door niet infectieziekten

  1970 - heden: delayed degeneratieve disseases. er is geen sprake meer van degeneratieve ziektes. er is meer sprake naar uitsstel naar hogere leeftijd en afname van het ongevallenletsel met dodelijke afloop
 • gezondheidstransitie
  omdat demografische en epidemiologische transitie geen info geeft over de gezondheid van afgelopen 150 jaar willen ze dit nieuwe begrip er in gooien 

  dit omvat de mobiliteit, mortaliteit en de veranderingen van de onderiggende determinanten en gezondheidszorggebruik
 • globalisering
  voortsurend proces van wereldwijde economische, politieke, en culturele integratie.
 • eigenschappen globalisering
  - door kortere reistijden verloopt de spreiding van infectieziekten veel sneller dan vroeger
  - zorgt voor een volksgezondheidsprobleem door de toegenomen etnische variaties die zijn onstaan door de enorme migratiestromingen.
  -   inkomstenongelijkheid door competitie om schaarse goederen???
 • SEGV - geslacht
  vrouwelijk oestrogeen beschermt tgen ischemische zieken zoals aderverkalking 
  - oestrogeen bevorderd de auto-immuunproces waardoor het de kans op reumatische artritus verhoogd.

  ook hebben traditionle rolpatronen vrouwen tegen gzh risico's beschermd.
 • causatie
  verhoofd voorkomen van gzh risico's > bij burgelijke staat 
  mensne met een partner staan minder aan risico factoren blootgesteld en hebben een gezondere leefstijl
 • selectie
  een slechtere gezondheidstoestand kan leiden dat iemand tot de lagere SES behoord. 
  - mensen met een een goede gezondheid zijn interessanter dan op de vrijgezellen markt. Daarom zijn mensen met een partner gemiddeld gezonder.
 • welke gezondheidsverschillen tussen verschillende etniciteit berusten op een curieuze mix?
  genetische verschillen 
  economische verscillen
  culturele veschillen
 • `calvinisme
  protestand, werken harder en leven meer volgens de regels dan katholieken
 • secularisering
  verwererldlijkng betekend het letterlijk
  wordt vooral gebruikt wanneer godsdienst de greep op de maatschappij verliest.
 • sinds welk jaartal neemt de levensverwachting buiten de stad toe?
  sinds 1970. door de veranderde bevolkingssamenstelling 
  rijken en hoogopgeleiden weiken uit naar voorsteden en in de grotere steden wonen de mensen die grotere gzh risicos hebben.
 • waardoor wordt de SES bepaald?
  - opleidngsniveau
  - beroepsklasse
  - inkomstenniveau
 • verklaring van sociaal economische gzh verschillen
  - fysieke omgevingsfactoren 
  - sociale omgeving
  - gedragsfactoren
 • gedragsfactoren bij mensen met een laag SES
  - roken meer
  - vaker ongezonde voedingsgewoonten
  - hebben minder lichaamsbeweging
  - hebben vaker overgewicht
 • de verschillen in gedrag bij mensen met een laag SES status zijn terug te voeren naar
  -financiele situatie
  -het aanbod van voeding en sportvoorzieningen
  -psychosociale stress
  -sociale normen
  -ervaren gedragsfactor - de mte waarin iemand het gevoel heeft zijn gedrag te kunne veranderen
  - overige omstandigheden die ongustig zijn in de omgeving van mensen met en lage SES
 • wat wordt er verstaan onder fysieke omgevingsfactoren bij de SEGV
  een goed inkomen brengt een gezonde leefstijl dichterbij 
  (veilige buurt, ontspannen, sporten e.d.)
 • wat wordt er verstaan onder de sociale omgevingsfactoren bij de SEGV
  hebben meer geldzorgen, lijden onder een hogere werkdruk. Krigen minder sociale steun en hebben een grotere kans om alleenstaand te zijn
 • wat is de verklarinng voor het feit dat de verdeling v/d risico factoren over van verschillende bevolkinsggroepen zijn veranderd?
  - gebrek aan welvaart > 
  bron voor psychosociale stress ( roken) of belemmering voor gezond eten ( groente zijn duur)  

  - sociale differentiatie> 
  Consumptie gedrag kent sterke social differentiatie. Ze veranderen regelmatig, dringen de bovenste laag binnen en zakt langzaam door naar de onderste laag. waardoor de bovenste laag ook weer nieuws verzint om zich te onderscheiden
 • Dicatatotgame
  als je mensen zelf de macht geeft, wordt de fatsoennorm geschonden en ontstaat er een oneerlijke verdeling
 • ultimate-game
  regels waarbij nadelige consequenties aan zijn verbonden, hierdoor gaat men zich rechtvadiger en minder hebzuchtig gedragen
 • reciporcal punishment
  wederkerig straffen > verzacht de pijn van onrechtvaardigheid en stimuleert het beloningssysteem in de hersenen
 • reciprocal fairness
  wederkerige eerlijkheid > komt door de nucleus caudatius > zetten de hersenen in vertrouwenstand.
 • nucleus caudatuis
  zorgt ervoor dat je hersenen in vertrouwenstand wordt gebracht, als je vertrouwen wordt geschaad, wordt de nucleus caudatius gedeactiveerd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe hangen stress en de stad samen?
 • 21% meer angststoornissen 
 • 39% meer depressieve mensen 
 • 50% vaker schizofreen (bij opgroeien in de stad) 
 • Gevoeliger voor sociale stress 
Hoe ontspan je je geest?
Slapen 
Of overdag door:
 • Recreëren 
 • Ademhalingstechnieken 
 • Massage
 • Meditatie
 • Yoga
Wat is ontspanning?
lichaam en geest laten rusten 
Wat is slaap?
Complexe toestand die wordt geïnitieerd en onderhouden door specifieke mechanismen 
Wat voor stressoren zijn er ? 
 1. Lichamelijke stressoren -> ziekte of letsel 
 2. Omgevingsstressoren -> extreme temperaturen 
 3. Stofwisseling -> verhongering
 4. Emotionele stressoren -> depressie of angst 
 Wat gebeurd er in de uitputtingsfase bij langetermijn stress?
 • Uitputting vetreserves
 • Verstoring mineralen balans
 • Homeostatische regulatie stopt
 • Beschadiging vitale organen 
 • Uitval organen
Wat is stress?
Elke lichamelijke of emotionele aandoening die de homeostase bedreigt
Welke slaaphygiëne adviezen zijn er?
 1. Regelmatige bedtijden -> vooral zelfde tijd opstaan 
 2. Begin de dag met voldoende licht -> duidelijke markering van nacht naar dag 
 3. Bewaar het bed om te slapen of te vrijen 
 4. Beperk lezen of tv kijken tot max. 30 minuten voor slapen gaan
 5. Ontspan voor het slapen gaan 
 6. Doe geen dutje 's avonds 
 7. Draai de wekker om zodat u er niet op kunt kijken 
 8. Voldoende beweging overdag 
 9. Vermijd cafeïne na 18:00 uur 
 10. Gebruik alcohol niet als slaapmiddel 
 11. Zorg voor warme voeten bij het inslapen 
 12. Een warm bad 1-2 uur voor inslapen 
 13. Drink een glaasje melk -> het bevat L-tryptofaan 
Wat is het doel van slaaphygiëne adviezen?
Het creëren van goede omstandigheden om te slapen
Wat wordt veroorzaakt door gebrek aan REM-slaap?
 • Prikkelbaarheid
 • Angst
 • Concentratieproblemen 
 • Hallucinaties
 • Spanning 
 • persoonlijkheidsproblemen