Summary Class notes - brein3

Course
- brein3
- Dasselaar
- 2015 - 2016
- Radboud Universiteit Nijmegen
- Psychologie
246 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - brein3

 • 1442613600 Hoofdstuk 4 Hemispheric specialisation

 • Wat is een hallmark van menselijke intelligentie?
  De capaciteit om causale interpretaties te maken, dit zorgt dat we ons kunnen aanpassen aan de wereld die steeds verandert en problemen kunnen oplossen. Causale interpretaties maken gebeurt bijna automatisch.  
 • Waarom is bij splitbrain patienten de intelligentie van de sprekende linkerhersenhelft nog bijna altijd goed en van de rechterhersenhelft niet?
  Omdat de linkerhersenhelft gespecialiseerd is in het maken van causale inferenties en interpretaties. 
 • Wat gebeurt er wanneer een splitbrain patient iets doet geinitieerd door de rechterhersenhelft? Wat doet de sprekende linkerhersenhelft dan? wat doen gezonde proefpersonen?
  Bij split brain patienten geeft de linkerhersenhelft een rationalitatie als de rechterhelft iets geintieerd heeft (want de linkerhelft weet alleen wat er gebeurt is, neit wat de motivatie is en die verzint hij dan). Normale proefpersonen zeggen dat ze iets doen omdat ze de instructie hebben gehad (want de instructie op bijv op te staan is dan gegeven aan de rechterhemisfeer maar komt door de CC in beide hemisferen). 
 • Bedenkt de interpreter alleen verklaringen voor de acties van de rechterhemisfeer?
  Nee, ook bijv voor emoties die komen door de acties van de rechterhemisfeer (emoties komen doos subcorticale wegen in beide hemisferen. Dus als de rechterhemisfeer negatief wordt gemaakt (bij split brain) dan bedenkt de linker een verklaring waarom hij niet blij is.
 • Hoe gaathet onderzoek over de interpreter met de simultaneous concept task van Ledoux en Gazzaniga?
  Een splitbrainpatient krijgt een plaatje van een kippenklauw te zien in de linkerhemisfeer en een foto van een huis met sneeuw in de rechterhemisfeer.  Daarna moet hij plaatjes wijzen die geassocieerd zijn met wat hij net gezien had. Zijn rechterhand wijst naar een kip en zijn linkerhand naar een schep. Als je dan vraagt waarom hij naar de schep wijst verklaart hij dat de schep nodig is om het kippenhok mee uit te mesten. 
 • Hoe gaat de geheugentaak en effect van interpretertaak van Phelps?
  De splitbrainpatienten zagen een serie van fotos in verhaalvorm (bijv een man die naar zn werk ging) en daarna wat nieuwe gerelateerde fotos en nieuwe ongerelateerde fotos. De linkerhersenhelft herkende de nieuwe gerelateerde fotos, als dat ze bij het verhaal hoorden omdat dat in het algmene schema/context past. De rechter maakte bijna geen fouten. De interpreter kan dus geheugen beinvloeden. 
 • Hoe gaat het probability guessing paradigm van Wolford en wat is het resultaat bij splitbrain patienten?
  Mensen meosten raden welke van de twee events zou gaan gebeuren. Dus komt er een rood of een groen lichtje? Rood komt 75% en groen 25%, maar de volgorde is helemaal random. Je kunt hier dan doen aan matching of maximizing. Mensen doen matching, dieren maximizing en mensen hebben heirdoor een slechter resultaat. De linkerhemisfeer matched en de rechter maximized (schade links of rechts). De linker probeert een patroon te vinden ookal wordt er gezegd dat het helemaal random is. Dus links zoekt causale relaties. 
 • Wat de is hallmark van de interpreter?
  Het zoeken naar causale verklaringen.
 • Kan de rechterhelft helemaal helemaal niet causaal redeneren, als het wel kan, hoe gaat dat dan precies?
  De linkerhelft is beter in causale inferenties maken, en de rechter is beter in causale perceptie. Roser onderzocht dit. De rechterhersenhelft was beter ind e taak van de biljartballen (bal komt tegen tweeede bal aan en deze beweegt, bal komt tegen tweede bal aan en er is een tijdgat voor het beweegt, bal komt dicht bij tweede bal maar raakt het niet aan en tweede bal beweegt) en de linkerhelft in de lichtknopjestaak( A= licht, B= geen licht, A+B = licht, welk knopje maakt licht?).
 • Wat is het nut van de interpreter?
  De interpreter zorgt ervoor dat we verklaringen kunnen zoeken voor interne en externe events om een gepaste respons in gedrag te produceren. 
 • Komter hemisferische specialisate alleen bij mensen voor?
  Nee, ook bij dieren, alleen eerst werd het alleen onderzocht bij mensen door de centrale rol van taal in hemisferische specialisatie. Maar het komt zeker ook bij dieren voor.
 • Wat zijn voorbeelden van hemisferische specialisatie bij vogels?
  Kippen en duiven zijn beter in het categoriseren van stimuli die gezien worden door het rechteroog dan door het linkeroog (dus beter bij het linkerhemisfeer, dan rechter!). De rechterhemisfeer van kippen is beter in respons geven op unieke eigenschappen zoals kleur en grootte, of wanneer de taak eist om de extacte locatie  van een etensbron te leren. 
 • De eerste split brainpatienten: W.J werd door Bogen geopereerd in 1961, 20 jaar eerder waren er ook mensen geopereerd (Rochester patienten) en er waren geen bijeffecten gevonden bij het weghalen van de corpus callosum. Het rare was wel dat bij dieren wel effecten werden gevonden. Omdat dit toch raar was werd er een andere methode bedacht: informatie alleen aan de rechter of linkerhelft vanhet visueel veld aanbieden zodat het maar in 1 hersenhelft komt. Deze test was niet gedaan bij de Rochesterpatienten
 • Hoe werkt de anatomie van de optische zenuw en hoe is de nieuwe methode om splitbrainpatienten te onderzoeken hierop gebaseerd?
  De zenuw is gehalveerd, de helft ervan gaat naar de contralateraler hemisfeer en de andere helft projecteert in de ipsilaterale hemisfeer.  De delen van beide ogen die de linkerkant van het visuele veld zien worden verwerkt in de rechterhemisfeer, en de delen van beide ogen die de rechterkant van het visuele veld zien worden verwerkt in de linkerhemisfeer. Dus wanneer alle communicatie weg is tussen de twee helften van de cerebrale cortes, dan blijft info die gepresenteerd wordt voor de rechterhemisfeer dus alleen in die hemisfeer. 
 • Wat waren de eerste conclusies over de CC voordat de splitbrain patienten goed werden getest?
  Dat de CC onnodig was voor interhemisferische integratie van informatie
 • Wat kwam er uit het onderzoek met de splitbrainpatient W.J. (als hij op de juiste manier onderzocht wordt) en er een plaatje aan de rechterhemisfeer getoond werd?
  Als er een plaatje naar zijn rechterhemisfeer werd gestuurd, zag hij niks. Hij kon voorwerpen niet benoemen met zijn rechterhemisfeer, omdat taal links zit. 
 • Hoe weten we dat WJ niet blind was voor stimuli in het linker visuele velds (rechterhemisfeer)?
  Omdat, als hij een morscode mocht aangeven met zijn linkerhand (rechterhemisfeer) als hij een lichtje zag hij dit wel kon. Maar hij zei dan dat hij niks had gezien. Dus het ligt echt aan taal. 
 • Wat kon WJ op visuospatieel gebied na de operatie, dus op de block design test?
  Hij kon niet blokken neerleggen in een simpel figuur met zijn rechterhand: want de operatie had gespecialiseerde sytemen in de rechterhemisfeer afgesloten van het motor apparatus in de linkerhemisfeer (wat de rechterhand bestuurt). Hij kon dit wel met zijn rechterhemisfeer (dus linkerhand). 
 • Wat gebeurde er met WJ op de block design test?
  De rechterhand probeerde de blokken goed neer te leggen maar de linkerhand bleef maar interferen, omdat hij wist wat er fout ging en hoe hij het op moest lossen. ook als beide handen de blokken mochten neerleggen, deed de linkerhand het goed en begon te rechterhand het weer anders te doen: de handen waren in competitie. 
 • Waaruit ontstond de split-brain research?
  Uit het onderzoek van WJ en de handen die in competitie waren: er kwamen vragen op zoals: zijn er twee zelven, zijn de hemisferen vaker in comeptitie, waarom voelen splitbrain patienten zich wel 1 persoon? Hieruit kwam ook de populaire notie van verschillen tussen de twee hersenhelften.
 • Meeste cognitieve processen kunnne uitgevoerd worden door beide hemisferen, maar er zijn wel een paar fundamentele verschillen. 
 • De vraag die in 1940 begon; waarom heeft de splitbrain operatie zo weinig effecten op het gedrag, waarom geen gespleten persoonlijkheid?, blijft nog tot op de dag van vandaag. 
 • Anatomische correlaten: Welk verschil tussen de hemisferen is het meest opvallend?
  De dominante rol vand e linekrhemisfeer in taal. In 1950 is de vastgesteld met de Wadatest (wada en rasmussen). De wadatest geeft consistent een sterke bias voor taallateralisatie in de linkerhemisfeer. 
 • Hoe gaat de wadatest en waarvoor wordt het gebruikt?
  De wadatest wordt vaak gebruikt voordat er een operatie wordt uitgevoerd tegen epilepsie m vast te stellen in welke hemisfeer het taalcentrum zit. Er wordt een injectie van amobarbital gegeven en dat verdoofd tijdelijk de ipsilaterale hemisfeer. Dan krijgt de patient een serie van testen. 
 • Is alleen de linkerhemisfeer betrokken bij taal?
  Nee, ook de rechter, zeker voor taaltaken die hogere-orde berip nodig hebben. 
 • Macroniveau: wat zijn de macroscopische verschillen tussen de twee hemisferen?
  De kwabben zlijken symmetrisch en beide helften van de cortex hebben ongeveer hetzelfde gewicht en dezelfde oppervlakte.
  De rechterhemisfeer steekt uit an de voorkant (frontaal) en de linker aande achterkant (occipitaal).
  De sylvian fissure (laterale fissure): grote sulcus die grens van temporaalkwab aangeeft, heft grotere krul omhoog in rechterhemisfeer dan in de linker (daar is de krul platter). Dit is direct gerelateerd aan de grootteverschillen  van aangrenzende corticale delen). 
 • Wat kwam er uit het onderzoek van Geschwind over de Planum temporale?
  De planum temporale is het centrum van het gebied van wernicke, en deze is groter in de linker dan in de rechterhemisfeer. 
 • Hoe ziet de (a)symmetrie vand e planum temporale eruit bij kinderen en volwassenen met dylexie?
  Bij kinderen met dyslexie ijn de pt's wel symmetrisch (dus ongespecialiseerde  linkerhemisfeer, daarom misschien problemen).Bij volwassenen met dyslexie was er omgekeerde asymmetrie. 
 • Wat zijn de kritiekpunten op de validiteit van het onderzoek van Geschwind over asymmetrie van de planum temporale?
  -Planum temporale groter in linker-hemisfeer in 65% van rechtshandigen, terwijl functionele methoden laten zien dat er bij 96% van de rechtshandigen dominantie van taal in linker-hemisfeer is.
  -De asymmetrie van planum temporale komt tot stand door technieken gebruikt om dit gebied te identificeren. Bij gebruik van driedimensionale technieken is de asymmetrie verwaarloosbaar.
 • De asymmetrie van de PT is een van de weinige waarvan de anatomsiche index gecorreleerd is met een goed gedefinieerde functionele asymmetrie. 
 • Wat kun je in het algemeen zeggen over de dominantie van taal in gross morfologie?
  De anatomische basis voor linker-hemispheric dominantie in taal wordt niet helemaal gezien in gross morfologie. Ook moeten de neurale circuits in deze corticale lociaties onderzocht worden. 
 • Met onderzoek naar cellulaire basis voor hemisferische specialisatie proberen we te vinden of verschillen in neuronale circuits tussen de hemisferen onderliggend zijn aan functionele asymmetries. Veelbelovend is kijken naar specialisatie in corticale circuits in homotopische gebieden (gebieden in corresponderende locaties in de twee hemisferen). 
 • Verschil is gevonden in de microciscuits tussen de twee hemisferen in anterieure (brocas) en posterieure (wernicke)  taalgebieden van de cortex.
   
  De cortex bestaat uit kolommen van cellen, waarvan elke bestaat uit een circuit van neuronen dat zich continu herhaald, over de oppervlakte van de cortex. In taal-gerelateerde gebieden, zijn verschillende asymmetrieën gevonden op microniveau
  tussen beide hemisferen
 • Welke verschillen op microniveau zijn er gevonden tussen de hemisferen in taalgerelateerde gebieden?
  • linkerhemisfeer heeft meer hogere-orde dendritische aftakkingen, dan homoloog in de rechter hemisfeer: meer lagere-orde dendritische aftakkingen
  • In anterieure en posterieure taalcentrum: verschil in celgrootte en grotere long-range connectiviteit in de taalgebieden van de linkerhemisfeer.
  De linkerhemisfeer heeft cellen die tot minder neuronen verbinden. Dit zorgt voor minder overbodige verbindingen, betere onderscheiding tussen lokale verwerking en meer verfijnde verbindingen. 
 • Waarvoor zijn bevindingen op microniveau belangrijk?
  Bevindingen hieruit zijn belangrijk om de mechanismen van bijv taal uti te vinden, hoe evolutie functionele specialisatie heeft gebouwd ind e corticale organisatie en kan licht zetten op ontwikkelingsstoornissen (bijv autisme: minikolommen kleiner en er zijn er meer van). 
 • Anatomy of communication: Hoe ziet de corpus callosum anatomisch uit, uit hoeveel axonen bestaat het en hoe is de organisatie?
  De cc bestaat uit 250 milioen axonvezels die van de ene kant van het brein naar de andere kant gaan en interhemisferische communicatie faciliteren. 

  Het bestaat uit de genu (anterieure deel), de body (midden) en de splenium (posterieur). Kleinere vezels zijn anterieur (verbindt prefrontaal en temporoparietale visuele gebieden) en die worden steeds groter tot posterieur (verbindr sensorimotorische cortices). 

  CC heeft een topografische organisatie. 
 • Met de MRItechniek diffusion tensor imaging kunnen onderzoeks de witte tracks zien van de ene hemisfeer naar de andere hemisfeer die over de CC gaan. De resultaten laten zien dat de cc verdeeld kan worden in verticale segmenten die homotopische en heterotopische connecties tussen specifieke gebieden van iedere hemisfeer zijn. 
 • Wat doen heterotopische vezels?
  heterotopische vezels verbinden verschillende gebieden tussen de hemisferen. 
 • Veel van de callosale projecties verbinden homotopische gebeiden. Dit is meestal zo in de associatiecortex, maar niet altijd in de primaire cortex. Weinig homotopische projecties hier. 
 • Wat zijn heterotopische gebieden en wat zijn de kenmerken?
  Gebieden met verschillende locaties in de twee hemisferen. Deze spiegelen in het algemeen de projecties in de hemisfeer. Dus als een PFgebied projecties stuurt naar een motorgebied in dezelfde hemisfeer, stuurt het PFgebied wss ook projecties naar het analoge motorgebied in de contralaterale hemisfeer.

  Maar heterotopische projecties zijn meestal minder uitgebreid dan projecties in dezelfde hemisfeer. 
 • De commissures: Welke andere banden van vezels verbinden de twee hemisferen met elkaar?
  - De anterieure commisure:  is bij het anterieure deel van de cc en verbindt delen van de temporaal kwab incl de amygdalae, ook vezels voor geur (olfactorisch) en deel van het pijncentrum.
  - posterieure commisure:  papilaire lichtreflex. 
 • Function of the CC:
  De cc is primair de communicatiehighway tussen de twee cerebrale hemisferen. 
  Functionele rol: activerend/faciliterend, of inhibitorisch door competitie: helpt bij selectieproces. 
 • Interhemispheric communication; cooperation or competition: Waarop hebben de theorieen van callosale functie over het algemeen gericht?
  Op dat de CC de primaire pathway is voor interhemisferische transfer. Bijv in het model van warrington over objectherkenning is dit essentieel
 • Hoe zijn de activiteitspatronen in de hemisferen tijdens een taak als de CC inhiberend werkt?
  Hij werkt niet om activiteit die hetzelfde, is, op hetzelfde moment en in dezelfde hersengebieden van de twee hersengebieden te laten communiceren.
  De hersenhelften fluctueren in dominantie , net als dat bij splitbrainpatienten in hun gedrag te zien is. 
 • Wat is een uitdaging voor de theorieen van een cooperatief systeem van de cc?
  Het moet dan zeker zijn dat de hemisferen ongeveer dezelfde informatie binnen krijgen. Maar dat is moeilijk want aandacht en de perceptuele input veranderen de hele tijd. En neurale activiteit is relatief langzaam (pcs kunnen het veel sneller. 
 • Wat zorgt ervoor dat de neurale activiteit langzaam is?
  1. Om een actiepotentiaal te bereiken , moet de activiteit in de ontvangende dendrieten kleine inputs in tijd en ruimte integreren om het threshold te bereiken. 
  2. Hoeveel individuele neuronen kunnen vuren is gelimiteerd: ligt aan membraaneigenschappen.
  3. Belangrijkste: Neurale signalen moeten gepropageerd worden in de axonen. 
  De tijd van deze processe kan aardig lang zin en zeker bij de lange vezels van de CC. 
 • Ringo heeft aangetoond dat de conductietijd ong 6.5 m/s was bij mensen. Dus over de gemiddelde afstand van 175 mm doet het ong 30 sec. 
 • Wat kwam er uit het onderzoek van Ringo waarin hij probeert aan te tonen wat de consequenties zijn van langzame interhemisferische conductietijden? 
  Hij maakte een model van twee hemisferen met inter en intrahemisferische verbindingen (minder interhemisf want zo is het in het normale brein ook). Het netwerk was getrained om een taak uit te voeren en hij vergeleek de netwerken waarin de interhemisferische conductietijd tijdens leren lanzaam was en snel. Conclusie was dat een systeem met langzame interhemis conductie (bijv menselijke brein) werkt met elke hemisfeer vrij onafhankelijk. Want dus: als de interhemisf conductie snel was, was er grote beperking bij disconnectie tussen hemisferen en als de interhemisf conuctie langzaam was was er bijna geen beperking na disconnectie (dus dan wordt het vooral met intrahemisf verbindingen gedaan). 
 • De delays konden minder gemaakt worden als de vezels groter waren want dan wordt de conductietijd sneller. Dit is niet zo omdat het brein dan veel te groot zou zijn. Het brein zit zo in elkaar dat iedere hemisfeer snel toegang heeft tot informatie in tijd en ruimte, maar het slechter doet op taken die veel communicatie nodig hebben  die over het CC gaan. 
 • Wat is het gevolg van dat transcallosale communicatie langzaam is en wat zegt dit over de specialisatie van de hemisferen? 
  De delay van transcallosale communicatie zorgen dus voor weinig samenwerking tussen de hemisferen en was misschien een impetus vooor de ontwikkeling voor hemisferische specialisatie. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Is hemisfeerspecialisatie een unieke menselijke eigenschap?
Nee,
 • sommige vogels fluiten met de linkerhemisfeer
 • Primaten anatomische verschillen gevonden, geen handvoorkeur (populatie vs individu, wel asymm bij perceptuele studies en onduidelijkheid over functionele verschillen. 
Dus bij dieren is het ook maar niet zo uitgesproken als bij ons. 
Wat kwam uit het onderzoek in 1991 van Brdshaw over de asymmetrie bij dieren van links en rechterhemisfeer?
Rechts: zwak gepsecialiseerd voor spatiele en emotionele rollen.
Links: leren discriminatie en communicatierollen. 
Wat werd er vroeger gedacht over symmetrieen in dieren? En nu?
Er werd vroeger gedacht dat dieren dat niet hadden, maar dat had ook te maken met de manier van onderzoek. Ze vonden het in kanaries (links rechtsverschil met fluiten = communiceren). 1980 was er nog neit duidelijk dat dieren links rechts verschillen maar gewoon een paar uitzonderingen. Kippen pikken liever links. 
Is lateraliteit 1 factor? Waarom wel, waarom niet?
 • Belangrijkste teken van hemisferische specialisatie is taal links: blijkt uit laesies en WADA test. 
 • Taal links en hand rechts klopt, maar hand links en taal ....?
 • Lateraliteit voor andere functies (vis-spat) veel minder duidelijk.
 • Is lateraliteit 1 factor? nee. Er is niet iets wat bepaald dit gaat naar links dus gaat dit naar rechts. Beter om te spreken van assymmetrieen ipv lateraliteit. Het is aannemelijk dat er veel meer factoren zijn die bepalen waarom iemand meer rechts of meer links is. 
Wat is een theorie over een generative assembling device waarom taal en handvoorkeur samen gelateraliseerd zouden zijn?
Het generative assembling device kan de evolutionaire basis zijn voor de sequentiele motor programming. Dit zou dan onderliggend zijn aan zowel taal als handvoorkeur? zie opname HC 2 slide 24. Zie plaatje.
Heeft handvoorkeur een correlatie met taal links?
96% van de rechtshandigen heeft taal links. Bij linkshandigen heeft de meerderheid taal links. Dus ze zijn geen spiegelbeelden van elkaar. De dimensies zijn niet met elkaar gecorreleerd. Want dan moest links vaker taal rechts hebben
Vanaf wanneer in de ontwikkeling wordt er lateralisatie in taal gevonden? Is dat later,  of juist eerder?
Linguistische functies zijn al vanaf de geboorte gelocaliseerd in de linkerhemisfeer bij zowel jongens als meisjes. De functionele lateralisatie in de rechterhemisfeer is minder duidelijk. Maar er werden andere factoren dan functionele hersen asymmetrieen gevonden die de effecten beinvloedden, dus dit is niet goed voor de validiteit. 
Kun je rechtshandige kinderen links maken? Is handvoorkeur aangeboren of aangeleerd?
Hele traditie van linkshandigheid gekoppeld aan leerproblemen. Dus ze dachten: we maken ze dan wel rechts. Maar bij babys in de buik kun je een voorkeur al zien. Dus de voorkeur is er al voor de geboorte. Het oude idee dat lateraliteit zich ontwikkeled en pas bij 7 jaar duidelijk si wat het wordt is een mythe. Dat geldt ook voor spraak. Dus biologische verschillen, niet aangeleerd. 
Hoeveel van de lateraliteitsverschillen wordt verklaard door geslacht?
1 - 2 procent. Dit is wel significant, maar is het ook relevant?
Wat is er mis met de testjes van geslachtsverschillen?
Ze kloppen niet, ze zijn te simplistisch, zwart-wit.