Summary Class notes - Burgerproces- en insolventierecht

Course
- Burgerproces- en insolventierecht
- idk
- 2021 - 2022
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Rechtsgeleerdheid
283 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Burgerproces- en insolventierecht

 • 1613170800 BPI: random notes

 • Procesvertegenwoordiging advocaat
  In advocaatzaak, kanton en kort geding
  > Arrest Airey/Ierland: art. 6 lid 1 EVRM.
 • Procesvertegenwoordiging in persoon
  Kantonzaak en kort geding
 • Procesvertegenwoordiging gemachtigde
  Kanton
 • Minimum eisen (3B)
  - hoor en wederhoor, 19 Rv
  - onafhankelijkheid en onpartijdigheid rechter (117-118 Gw, jo 36-41 Rv)
  - openbaarheid (121 Gw, 27-28 Gw)
  - motiveringsbeginsel (121 Gw, 30, 230 en 287 Rv)
  - partij autonomie  (24, 26,27, 149 Rv)
 • Dagvaarding: mini stappen
  >Eiser vordert in dagvaardingsexploot
  > gedaagde reageert hierop in conclusie van antwoord
  > eiser reageert op verweer/concl. Van antw. = repliek
  > gedaagde reageert op repliek = dupliek
 • Arrest toegang rechter
  Airey/Ierland
 • Arrest redelijke termijn/ doorlooptermijn
  Capuano italy, 20 rv
  = staat is aansprakelijk als een zaak onnodig lang duurt, art. 6 lid 1 EVRM. 
  > kijken naar
  1. Complexiteit van geding
  2. Gedrag van partijen
 • Gezag van Gewijsde?
  De bindende kracht van een oud vonnis die dezelfde partijen hebben gevoerd. 

  twee eisen: 
  - zelfde partijen
  - vonnis in kracht van gewijsde
 • Kracht van gewijsde ?
  Er staat geen gewoon rechtsmiddel (verzet, hoger beroep, revisie/cassatie) meer open voor een vonnis.
 • Incidenteel appel
  Gedaagde gaat in hoger beroep, ingesteld in de memorie van antwoord in al de aanhangige hoger beroep. 
  > mini zaak in een hoofdzaak
 • 801 Rv
  Zaken levensonderhoud > geen mondelinge behandeling.  ALS geen verweer op tijd is ingediend door verweerder. Dan ziet rechter af van een mondelinge behandeling
 • Bewijs (149-207 rv)
  Wel:
  -Dagv;
  - in beginsel in verzoekschriftprocedure. Tenzij aard..

  Niet:
  - in beginsel niet in kort geding
  - arbitrage
  > rechter heeft wel bewijsrecht.
 • Grievenstelsel
  Alleen bezwaren van appellant tijdens cassatie
 • Devolutieve werking
  Zaak gaat in zijn geheel over naar hoger beroep
  > Arrest Niekoop Ago: in beginsel geldt grievenstelsel. Dus rechter HB behandelt alleen wat de appellant heeft gegeven. Maar door devolutieve werking; behandelt rechter toch stellingen en verweren van de wp die in 1ste aanleg zijn verworpen/niet behandeld. Al is er geen grief of incidenteel appel hierover. 


  > = uitz.  grievenstelsel
 • Petitum?
  Eis in appel
 • Herroepen?
  Terugdraaien/ongedaanmaken van een vonnis bij vb. Bedrog.
  Vonnis moet wel kracht van gewijsde hebben. 38 lid 2 Rv
 • Declaratoir vonnis
  Verklarend voor rechter
  > in kort geding
 • Constitutief vonnis
  Grijpt in rechtstoestand
 • Condemnatoir vonnis
  Veroordeling
 • Deelvonnis
  Eindvonnis + tussenvonnis
 • Domiciliekeuze 79 lid 2
  Kiezen van woonplaats van een (kantoor van een) advocaat en procespartij in processtukken
 • Fundamentum petendi
  grondslag(en) van de eis in de dagvaarding voor een burgerlijk proces

  Gronden van een vordering hoeven niet in appel @memorie van griezen @ HB
 • Waarheidsplicht
  Wat je deelt moet kloppen, 21 Rv

  > hoeft niet alles te delen, maar ook niet te weinig
 • Forum acti
  In een kort geding --> relatieve bevoegdheid --> plaats waar de voorziening wordt getroffenn
 • Kort geding
  - spoedeisende zaken
  - voorzieningsrechter altijd bevoegd
  - kanton, alleen als hij ook bevoegd is in een bodemprocedure
 • Provisioneel vonnis
  Vonnis + voorlopig voorziening
 • Alimentatie-uitspraken
  Nooit gezag van gewijsde
 • Berusten , 334 Rv
  Afstand doen van rechtsmiddelen/ zich neerleggen bij de uitspraak
 • Principaal verweer
  Gedaagde voert verweer door inhoudelijke te reageren op de eis in de dagvaarding
 • Objectieve cumulatie
  1 eiser én 2+ vorderingen optellen
 • Subjectieve cumulatie
  2+ eisers > niet optellen. Je kijkt per vordering
 • Bevrijdend verweer
  'ja, maar..' argument. 

  = erkenning + rechtsgevolg
 • Zuivere betwisting
  'Nee, want ... '

  alleen laten twijfelen is voldoende
 • Paritas creditorum
  Gelijkheid schuldeisers @failliet (FW) én schuldsanering
 • Probandum
  De zin wat beschrijft wat bewezen moet worden
 • Lijdelijkheid
  Rechter toetst alleen over de geschilpunten die partijen naar voren brengen

  arrest: Aanv. Feit..: rechter mag niet aanvullen
 • Collectieve actie
  Actie samen ondernomen door een groep mensen met als doel hun toestand te verbeteren en gemeenschappelijke doel te bereiken
 • Drietrapsraket
  Stellen > betwisten > bewijzen
 • Verlichting van de bewijslast
  X = aan omkering van de bewijslast
 • Royement
  Beëindiging van een rechterlijke procedure op verzoek van partijen
 • Civiele procedure/alternatief
  - dagvaarding
  - verzoekschriftprocedure
  - arbitrage
  - collectieve actie
  - mediation
  - deelgeschilprocedure
  - bindend advies
 • Rechtbank deuren
  Deur 1: civiele zaken
  Deur 2: kantonzaken 

  beide dagvaardingen.
 • Interlocutoir
  Tussentijdse vonnis 

  arrest: 'Aan feitelijke grondslag'
 • Incidenteel vordering
  Mini proces over processueel punt @hoofdproces
 • Referte
  = een vorm van niet-betwisten

  > bewijs: vaststaande feiten: andere manier
 • Kort geding
  -Voldoende aannemelijk
  - onverwijlde spoedeisend (motiverend)

  > arrest M. Barek:
  1. Spoedeisendheid moet vezwaarde motiveringseisen hebben
  2.  terughoudendheid hoeft niet heel ver te gaan; financiele noodsituatie van eiser is niet nodig.
 • Restitutierisico
  Risico onmogelijkheid terugbetaling (schulden)
 • Hoofdbeginselen BPR
  - art. 6 EVRM > fair trial
  - 19 rv algemene beginselen
  - HR/ EHRM
  - minimumeisen & hoofdkenmerken
 • Geen verwijzing open tegen:
  1. Verwijzing naar nieuwe rechter (absolute bev). Art. 71 ldi 5
  2. Verzuim inlichten rechterswissel, 155 lid 2
 • Rechter kiezen
  1. Absolute rechter 42 RO
  2. Kanton of niet, 93 Rv
  3. Relatief comp..: > dagv. 99 rv
                                    > verzoeks. 262 Rv
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Procedure aanhangig + fw-verklaring/schuldsanering?
Art. 27. 28 en 29
Procedure niet aanhangig + fw verklaring/schuldsanering
25 of 26
Renvooiprocedure
Verdergaan met een procedure tussen schuldenaar en schuldeiser, die eigenlijk was geschorst ten gevolge van schuldsanering van de schuldenaar
Tussentijdse beëindiging schuldsaneringsregeling 350
Vaak bij niet naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit een schuldsaneringsregeling
Einde schuldsanering 349a fw
In beginsel 3 jaar. 

@pro-forma zitting bij de rb .. 352 fw
> beoordeling schone lei 354 jo 358
Taken bewindvoerder bij schuldsanering 316
-Boedel beheren en vereffenen
-controleren van de verplichtingen van de schuldenaar:
> sollicitatie, afdrachtplicht, geen nieuwe schulden, informatieplicht
Schuldsaneringsverzoek 285 fw
-minnelijke regeling: 285f
- schuldregeling: 287a 

inhoud: 284 jo 288. 
afwijzen: hardheidsclausule
Schuldsanering
In beginsel 3 jaar spaart schuldenaar zoveel mogelijk geld voor schuldeisers. Daarna begint hij een 'schone lei'..

na afloop: schuldeisers kunnen niks meer vorderen bij schuldenaar
Massafaillissementen
Arrest Lehman Brothers
Rechter-commissaris 64-69
- toezicht curator
- rechtsprekende taak
- voorlichtende taak 
- organisatorische taken