Summary Class notes - Cargo handling standard

Course
- Cargo handling standard
- Meerdere leraren
- 2019 - 2020
- NHL Hogeschool (Maritiem Instituut Willem Barentsz Terschelling, Terschelling)
- Maritiem Officier
128 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Cargo handling standard

 • 1569362400 Cargo documents

 • Wat is een charter party?
  Een vervoerovereenkomst waarbij een schip wordt gecharterd (gehuurd) voor een bepaalde tijd of reis.
 • Wat doet een charteraar?
  Huurt het kale schip en handelt alsof hij reder is. (rompbevrachter regelt bemanning enzo)
 • Wat voor een overeenkomst onder charter is een tijd- of reisbevrachting?
  Een overeenkomst van goederenvervoer waarbij de reder (de vervrachter) het schip verhuurt waarbij de lading niet gedekt wordt
 • Wat is een charterparty?
  Een overeenkomst tot goederenvervoer waarbij een schip wordt gecharterd om het te gebruiken voor ladingtransport.
 • Wat zijn de verschillen tussen een charterparty en een cognossement?
  Charterparty regelt de verhoudingen tussen owner en charteraar.
  Cognossement regelt de verhoudingen tussen vervoerder en cognossementshouder.
  een charter vertegenwoordigt de lading niet en het cognossement wel
 • Zijn de Rotterdam Rules al in werking gesteld?
  Nee
 • Sinds wanneer zijn de Hague Visby Rules (HVR) van toepassing voor Nederland?
  Sinds 1982
 • Wanneer zijn de HVR's van toepassing?
  Wanneer er goederen over zee gaan en wanneer er een cognossement is afgegeven. Vanaf het moment van inlading!
 • Wanneer gelden de HVR niet?
  Wanneer er geen Cognossement is afgegeven en ook niet bij levende lading en deklading.
 • Waar kan je de bepalingen vinden van de HVR?
  Het nederlandse burgelijk wetboek boek 8
 • Welke verdragen zijn er allemaal op de wereld die te maken hebben met vervoer over zee?
  Hague Visby Rules
  Hamburg Rules
  Harter Act
  Merchant Shipping Act
  Rotterdam Rules (nog niet in werking)
 • Wat is contractuele aansprakelijkheid?
  Aansprakelijkheid voor het niet namkomen van contractule verplichtingen
 • Wat is buitencontractule aansprakelijkheid?
  Aansprakelijkheid voor schade toegebracht aan derden waarmee men geen contractule bindingen heeft zoals aanvaringsschade
 • Wat is een reder?
  Scheepseigenaar. Gebruikt het schip voor de zeevaart en het daartoe zelf voert of doet voeren door een kapitein die in dienst staat
 • Wat is een vervoerder?
  Hij die zich bij overeenkomt verbindt, het vervoer van goederen over zee te berwerstelligen.
 • Wat is een charteraar?
  Hij die een schip op tijd- of reisbasis van een rederij huurt. Charteraar is ook vaak de vervoerder
 • Wat is de afzender?
  De afscheper (ook vaak verscheper genoemd) van goederen
 • Noem 2 verschillende vervoersovereenkomsten
  1. Onder cognossement (bill of lading)
  2. de bevrachtingsovereenkomst
 • Noem 3 bevrachtingsovereenkomsten
  1. Tijdbevrachting
  2. Reisbevrachting
  3. Rompbevrachting
 • Wat is een tijdcharter?
  De reder verbindt zich om een aangewezen schip gedurende zekere tijd ter beschikking van een bevrachter te stellen om tegen betaling van een brdrag tijdstuimte het schip voor de vaart ter zee te gebruiken.
 • Wat is het verschil tussen tijd- en periode charter
  Bij tijd wordt een ingangsdatum benoemd tot dat het schip bijvoorbeeld aankomt op plaats van bestemming. Bij periode charters wordt gecharterd voor bijvoorbeeld 12 maanden.
 • Wat is een cognossement?
  Een gedagtekend geschrift waarin de vervoerder verklaart bepaalde goederen in ontvangst te hebben genomen
 • Waar tekent de vervoerder voor in een cognossement?
  1. Goederen te vervoeren naar bestemming
  2. voor de voorwaarden die in het cognossement worden genoemd
  3. om de goederen aldaar uit te leveren aan de aangewezen persoon
 • Wat is grofweg de functie van een cognossement?
  1. Ontvangstbewijs
  2. uitleveringsbelofte
  3. vervoersovereenkomst die de rechten en plichten regelt van vervoerde en          afscheper
  4. eigendomsbewijs
  5. kwijtingsbewijs
 • Wanneer is een vervoerder aansprakelijk
  Wanneer er lading is kwijt geraakt of beschadigt onderweg mits het gaat om gesloten containers of duizenden stukladingen die niet te tellen zijn.
 • Wat is de Akte van cessie?
  Wanneer de lading over gaat op een andere eigenaar wanneer nog onderweg
 • Wat is een endossement?
  Wanneer de koper de lading nog onderweg doorverkoopt aan een andere koper.
 • Wat is Kwijting?
  De goederen worden in de loshaven uitgeleverd tegen inname van een verhandelbaar exemplaar waarop de geconsigneerde voor het ontvangst tekent.
 • Wat is een verhandelbaar exemplaar van een cognossement?
  Dit is voor de ontvanger die hij kan inleveren bij aankomst van de goederen om het daarna in ontvangst te nemen.
 • Wie geeft het cognossement af?
  De kapitein is bevoegd om het af te geven maar vaak wordt dit gedaan door een agent van het schip.
 • Wat zijn verplichtingen van de vervoerder onder een vervoersovereenkomst?
  1. Zeewaardig maken van het schip
  2. het goed uitrusten en bemannen van het schip
  3. het geschikt maken en in goede staat brengen van de ruimen,koel en vrieskamers enzovoort.
  zorgvuldig laden, stuwen,vervoeren, bewaren en te lossen
 • Wanneer is een vervoerder niet aansprakelijk voor ladingschade?
  Wanneer deze voldoet aan alle verplichtingen die staan in de vervoersovereenkomst.
 • Noem 6 voorbeelden wanneer een vervoerder niet aansprakelijk is van verlies of schade?
  1. Bij een navigatiefout
  2. brand (tenzij ontstaan door persoonlijke schuld)
  3. oorlogshandelingen
  4. natuurgebeuren bijvoorbeeld een orkaan   
  5. onvoldoende verpakking
  6. Niet zeewaardig schip
 • Wat is multimodaal vervoer?
  Wanneer er meerdere vervoersmiddelen zijn gebruikt. Bijvoorbeeld vrachtwagen en schip. Of 2 verschillende schepen.
 • Wat is een voorbeeld van intermodaal vervoer?
  Wanneer een vrachtwagen op een Ro-Ro schip vervoerd wordt en de vrachtwagen zelf weer door rijdt naar de ontvanger.
 • Wat betekend consolidatie?
  Het bundelen van vervoersstromen op een gemeenschappelijk traject
 • Wat is een Expediteur?
  Deze sluit contracten af met verschillende vervoerders zodat multimodaal vervoer makkelijk wordt met 1 contactpersoon.
 • Wat wordt er bedoeld met vervoerstechnieken?
  De wijze van vervoer
 • Welke vervoerstechnieken zijn er?
  1. Wegvervoer
  2. Internationaal zeevervoer 
  3. Internationaal luchtvervoer
 • Wat betekend de afkorting UNCTAD?
  Uniform Rules for a Combined Transport
 • Hoe zijn de UNCTAD tot stand gekomen?
  onder auspiciën van de internationale kamer van koophandel (ICC int. Champer of Commerce)
 • Wat zijn de oplossingen voor het niet te achterhalen schade bij multimodaal vervoer?
  1. Men volgt het systeem van boek 8 van het Burgerlijk wetboek
  2. Men stelt afzonderlijke aansprakelijkheidsregels voor dit soort schaden vast (ICC Rules)
 • Wat is het Uniforme aansprakelijkheidssysteem?
  Een systeem waarbij aansprakelijkheid van de multimodaal vervoerder uitgaat van een geheel autonoom aansprakelijkheidssysteem.
 • Wat is een Combined Transport Bill of Lading?
  Dan neemt de multimodaal vervoerder aansprakelijkheid over het gehele traject
 • Wat is een Cargadoor?
  Deze treedt op als agent van een rederij
 • HVR dekt alleen Tackle to Tackel. Wat betekend de uitdrukking Tackle to Tackle?
  Van kraan tot kraan bij laden en lossen van schip
 • Wat betaald de rederij bij het kwijt raken of beschadigen van lading onder de HVR?
  2 euro per kilo
 • Wat is het grootste verschil tussen de Rotterdam- en HV rules?
  1. Navigatiefout eruit (dus wel aanspraakelijk bij het maken van een navigatiefout)
  2. 3 euro per kilo bij schade
  3. Elektronisch vervoerdocument.
  4. Cattle (vee) vervoer zit er bij in.
  5. Geldt voor het hele traject van fabriek tot winkel (waarbij lading over ze moet gaan).
 • Waar staan de regels voor "schade"aan passagiers?
  IMO verdrag van Athene 2002
 • Wanneer is de EU Athene verordening in werking gesteld?
  23 april 2014
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.