Summary Class notes - Cariologie

Course
- Cariologie
- -
- 2019 - 2020
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
603 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Cariologie

 • 1569794400 Hoofdstuk 1 Tandcaries

 • Waar door kan caries worden gestopt?
  Door dagelijkse verwijdering van tandplaque en door de aanwezigheid van fluoride aan het tandoppervlak
 • Hoe wordt caries als eerst zichtbaar?
  Als een witte plek op het glazuur, dit noemen we ook wel witte vlek leasie
 • Hoe noemen we het als het caries procces zichzelf alleen lokaliseert op het glazuur?
  Glazuurcaries of glazuurlaesie 
 • Hoe noemen we het als een een leasie zich in het cement van de tandwortel bevind of bij afwezigheid van cement in het worteldentine?
  Wortelcaries
 • Als er bij het cariesprocces een glazuurleasie zich uitbreidt in de diepte en het dentine erbij betrokken raakt, hoe noemen we het dan?
  Dentinecaries
 • Hoe noemen we een leasie op het moment dat er een holte ontstaat?
  Een caviteit
 • Wat is het verschil tussen primaire caries en secundaire caries?
  Primaire caries is caries wat voor het eerst op die plek ontstaat, als we spreken over secundaire caries is er op de plek bijvoorbeeld al leasie aanwezig geweest, secundaire caries lokaliseert zich altijd naast of onder een restauratie
 • Hoe noemen we het als caries ontstaat onder een restauratie?
  Restcaries
 • Hoe noemen we het als in de fissuren een caries proces zich ver uitbreid in het dentine terwijl dit niet te zien is op het glazuur?
  Verborgen caries (hidden caries)
 • Wanneer is iets actieve caries?
  Als er op lange termijn processie van de leasie te zien is. Zeker als deze ook nog bedekt is met plaque
 • Wanneer spreken we van inactieve caries of niet actieve caries leasie?
  Als de caries zich niet uitbreid en er geen plaque te zien is op de leasie, en als je ziet dat de leasie een glad en glimmend uiterlijk heeft.
 • Waar staat DMFT -getal of DMFS getal voor?
  D staat voor decayed (hetgeen geactiveerd)
  - D1: niet geactiveerde glazuurcuries
  - D2: geactiveerde glazuurcaries
  - D3: dentineleasies
  M staat voor missing (hetgeen geëxtraheerd vanwege caries)
  F staat voor filled (gerestaureerd)
  T staat voor teeth (aantal tanden)
  S staat voor surfaces (aantal vlakken)
 • Wat zijn de predilectie plaatsen voor caries?
  - Fissuren en putjes
  - Aprocimale gebieden direct cervicaal van de contactpunten
  - Gebieden van de vestibulaire en linguiale vlakken die dicht bij de tandvlees rand liggen 
 • Wat valt er onder de klasse I caviteiten?
  Caviteiten die in putjes of fissuren beginnen, ongeacht in welk vlak van het element ze zich manifesteren
 • Wat valt er onder de klasse II caviteiten?
  Caviteiten die in de approximale vlakken van de premolaren en molaren beginnen
 • Wat valt er onder klasse III caviteiten?
  Caviteiten die in de approximale vlakken van de snij of hoektanden beginnen en waardoor het verwijderen en restaureren van de incisale hoek niet noodzakelijk is.
 • Wat valt er onder klasse IV caviteiten?
  Caviteiten die in de approximalen vlakken van de snij of hoektanden beginnen en waardoor het verwijderen en restaureren van de incisale hoek wel noodzakelijk is
 • Wat valt er onder klasse V caviteiten?
  Caviteiten die in het gingivale derde deel van de vestibulaire of linguale vlakken beginnen (voor zover het geen caviteiten in putjes of fissuren zijn)  (dus langs de tandvleesrand)
 • Hoe ontstaat demineralisatie?
  Onder invloed van zuren, die worden geproduceerd door micro organisme bij het vergisten van suikers. Dit speelt zich af in een laagje van organische substantie: de tandplaque
 • Wat is de samenstelling van tandplaque?
  - Bacterien (70%) 
  Bactieren produceren speekseleiwitten die bestaan uit: uit voeding opgeloste stoffen en plaquevloeistof waarin opgelost mineralen zoals calcium en fosfaat zit 
 • Wat zijn de 3 hoofdfactoren die betrokken zijn bij het cariesproces?
  De tand, tandplaque en dieet
 • Wat zijn de 4 opeenvolgende hoofdfactoren na de tand, de tandplaque en het dieet?
  Fluoride, afweer, speeksel en tijd
 • Waar hangt de samenstelling van tandplaque vanaf?
  Van de locatie in de mond en de voeding en mondhygiëne gedrag van een individu
 • Hoe wordt cardiogene tandplaque getypeerd?
  Door dat er relatief veel zuur wordt geproduceerd, bacterien goed tegen zuur kunnen, een overmaat van suiker kan worden opgeslagen als reserve voedsel, en er veel plaquevolume wordt geproduceerd
 • Welke bacterien zijn vanaf het begin betrokken bij het caries proces?
  De strepto coccen mutans
 • Waar zijn grote aantallen streptococcenmutans en lactobacillen waarschijnlijk het gevolg van?
  Een frequente suiker inname en een daaruit vloeiende periode van een lage pH in de tandplaque
 • Wat verminder de grote aantallen strepttococcenmutans en lactobasillen?
  Het minder consumeren van suiker
 • Waar bestaan tanden uit?
  Uit hydroxylapatiet, een calciumfosfaatmineraal dat demineraliseert wanneer de omgeving-pH lager wordt dan circa 5,5, wanneer er geen fluoride wordt gebruikt, of 5,0 wanneer er dagelijks fluoride wordt gebruikt 
 • Wanneer demineraliseren tanden zich?
  Bij een omgeving pH lager dan 5,5 of bij een pH lager dan 5 als er dagelijks fluoride wordt gebruikt
 • Wat gebeurd er bij remineralisatie?
  Opgelost calcium en fosfaat kunnen weer neerslaan op de overgebleven mineralen kristallen
 • Het voedingsadvies ter preventie van caries is gebaseerd op 3 principes, welke 3 zijn dit?
  1. De frequentie van de voedsel innamen is belangrijker dan de hoeveelheid 
  2. De verlaging van de pH (de zuurstoot) duurt ongeveer 30 minuten
  3. De plakkarigheid van voedsel is een belangrijke factor voor de cariogeniteit van voedsel 
 • Wat is het mechanisme waardoor fluoride caries remt?
  Het doen precipiteren (neerslaan) van het opgeloste calcium en fosfaat, waardoor wordt voorkomen dat deze bouwstoffen uit het glazuur verdwijnen naar de plaque en het speeksel
 • Na cavitatie zijn er histologische 3 lagen te onderscheiden, welke 3 lagen zijn dit?
  Van boven naar beneden:
  1. Geinfecteerd dentine
  2. Gedemineraliseerd dentine
  3. Sclerotische dentine 
 • Wanneer spreken we van necrotische dentine?
  Als het collageen is gedenatureerd, de schade is dan irreversibel
 • Tot hoever moet het caries proces zijn doorgedrongen voordat er irreversibele schade ontstaat?
  Minder dan 0,5 dentine dikte tussen caviteit en pulpaholte
 • Waarom verschilt kroon caries tenopzichte van wortel caries?
  Omdat er op de wortel geen glazuur aanwezig is
 • Wat is een voorwaarde voor wortelcaries?
  Dat de worteloppervlakte is blootgesteld aan het mond milieu
 • Waarom is er een relatie tussen wortelcaries en parodontitis?
  De MMP's aanwezig in de sulcusvloeistof zijn voornamelijk afkomstig van leukocyten die vrijkomen bij parodontitis. Ze spelen een rol bij het de afbraak van het parodontaal ligament en de uitbreiding van wortelcaries
 • Wat is karakteristiek voor wortelcaries?
  Een lateraalwaartse uitbreiding inplaats van de diepte in te gaan
 • Wat is de best voorspellende factor voor cariës?
  Aanwijzingen voor cariës in het verleden, vooral de status van de laatst doorgebroken of bloot gekomen oppervlakken
 • Waar is glazuur uit opgebouwd?
  Uit prismata die zich uitstrekken van het glazuuroppervlak tot aan de glazuur dentine grens
 • Tussen de prismata bevinden zich de interprismatische ruimten, met wat zijn die gevuld?
  Met water en organisch materiaal. Hierlangs vindt diffusie plaats van zuren het glazuur in, en van opgeloste mineralen naar buiten. Een prisma is opgebouwd uit miljoenen apatietkristallieten
 • Hoe ontstaat pulpitis (ontsteking van de pulpa)?
  Doordat het cariesproces is doorgedrongen tot dicht bij de pulpa, wat leidt tot sterke irritatie van het pulpaweefsel omdat stofwisselingsproducten van micro organismen en later de micro organisme zelf via de tubili de pulpa binnendringen
 • Wat wordt er gezegd over het tellen van Mutans-streptokokken en lactobacillen?
  Het tellen hiervan is makkelijker in speeksel dan in de tandplaque, maar deze telling geeft geen informatie over de specifieke locatie en is een slechte voorspeller voor cariesactiviteit
 • Waarom is dentine kwetsbaarder dan glazuur?
  Door de structurele verschillen, dentine is poreuzer van structuur en heeft een groter kristaloppervlak
 • Wat zijn de belangrijke eigenschappen van speeksel?
  De hoeveelheid en de buffercapaciteit. Beiden bevorderen de neutralisatie en verwijderen zuren en koolhydraten uit de tandplaque
 • Waar treedt reiniging door speeksel het langzaamst op?
  Bij de vestibulaire vlakken van de boven incisieven en van de ondermolaren
 • Tot waar strekt een witte vlek laesie die alleen zichtbaar is na het droogblazen?
  Nog in het buitenste deel van het glazuur
 • Tot waar strekt een witte vlek laesie die zichtbaar is in vochtige omstandigheden?
  Heeft zich vaak al uitgebreid tot het buitenste derde deel van het dentine
 • Wat gebeurd er door het oplossen van het minerale front?
  Daar door komen de collagene vezels bloot te liggen en zullen ze gevoeliger zijn voor afbraak
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Op welke temperatuur verwarm je composiet?
Verwarmen tot 37C, hierdoor is het vloeiender, minder microlekkage, betere polymerisatie en minder knobbelverbuiging.
Waar zorgen separatieringen voor?
Voor een goed contact tussen de matrijs en opstaande wanden van de preparatie, waardoor overcontour ter plaatsen kan worden vermeden.
Hoe krijg je de beste afsluiten (matrijs)?
Met een houten wig
Waar kan een te sterke bolling (=overcontouring) tot leiden?
Tot plaque retentie met lokale gingivitis.
Wat zijn de volgende voorwaarden van de vorming van een restauratie?
 • Fissuren zijn ondiep en onscherp;
 • Het contact met een antagonist mag niet prematuur zijn of tot overbelasting leiden; 
 • Het contact met een buurelement moet worden hersteld;
 • De contour van het approximale vlak moet worden hersteld;
 • De vestibulaire en linguale contour mogen niet boller maar bij voorkeur ook niet vlakker zijn dan de oorspronkelijke contour;
 • De overgang van de restauratie naar het tandoppervlak moet vloeiend zijn.
Wat veroorzaakt microlekkage wanneer het later optreedt?
Het gevolg van occlusale drukbelasting of thermische wisselbelasting.
Waar ontstaat de meeste microlekkage?
Bij klasse V of II waarbij de gingivale outline onder de glazuurcementgrens ligt.
--> door slechtere hechting aan dentine ten op zichtte van het glazuur. 
Hoe kan microlekkages verminderd worden?
 • Verarmen van composiet --> verlagen viscositeit;
 • Keuze van adhesiefsystemen;
 • Thermische + mechanische belasting beperken van de restauratie in de mond. 
Wat zijn de verschillende factoren waar het optreden van microlekkage afhankelijk van is?
 • De krimp van composiet;
 • De elasticiteit;
 • De wijze van polymerisatie;
 • De configuratie factor. 
Wat kan randspleten veroorzaken?
Polymerisatiekrimp en onvoldoende of een na verloop van tijd verslechterende hechting kunne neen randspleet veroorzaken