Summary Class notes - D- Cluster- Procesmanagement Sqeme

Course
- D- Cluster- Procesmanagement Sqeme
- Dhr. Hamming
- 2014 - 2015
- Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
- Bedrijfskunde MER
138 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - D- Cluster- Procesmanagement Sqeme

 • 1426719600 D- Cluster- PMT Sqeme hoofdstuk 2

 • Wat vindt de Sqeme methode van een organisatie?
  De sqeme methode vindt dat de organisatie moet worden gezien als een samenwerkingsverband tussen mensen.
 • Welke 4 vensters bevat de Sqeme- methodologie?
  • Constitutie: formuleren van de managementfilosofie.
  • Chemie: samenwerking tussen mensen.
  • Constructie: hierin verschijnt de tastbare werkelijkheid. Hoe dingen zich in de werkelijkheid manifesteren.
  • Correspondentie: kijken naar hoe de organisatie functioneert.
 • Wat zijn de 4 principes die aantonen hoe de Sqeme- methode met ontwikkelingen omgaat?
  1. Resultaatgericht management in context van inclusief denken en opensysteemdenken
  2. Informatievoorziening als aanjager voor horizontaal organiseren
  3. Bouwstenen en patronen voor het ordenen van processen
  4. Vakvolwassen medewerker als uitgangspunt
 • Wat wordt er bedoeld met inclusief denken?
  Het besef dat mensen pas tot volle ontplooiing kunnen komen als men niet op zichzelf blijft werken, maar samen gaat werken met anderen.
  - Je moet jezelf niet superieur achten boven anderen
  - Je moet ervan uitgaan dat het de ander ernst is met zijn mening
  - Je moet bereid zijn te luisteren naar de ander
  - Je moet oppassen voor stereotyperingen
  - Je moet een vorm vinden door samen te werken en te leven door elkaar te helpen
 • Wat wordt er bedoeld met: 'de informatievoorziening als aanjager voor horizontaal organiseren?'
  De verschuiving van de traditionele kijk naar proces denken (verticaal-> horizontaal). Organisaties wijzen dan procesmanagers aan die soms een functionele, soms een operationele taak krijgen (dus geen matrixorganisatie).
 • Wat wordt er bedoeld met: 'bouwstenen en patronen voor het ordenen van processen?'
  Bedrijven willen complexe systeem zien te doorgronden. Dit doen ze door problemen op te delen in deelproblemen, net zo lang tot men een vraagstuk overhoudt dat behapbaar is.
 • Wat wordt er bedoeld met: 'de vakvolwassen medewerker als uitgangspunt?'
  De kwaliteit van de organisatie wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van de individuele medewerker en de mate waarin deze medewerker in staat is samen te werken met anderen.
 • Kennis en vaardigheden zijn nodig om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. Welke 2 principes herkent Sqeme daarbij?
  • Tacit knowledge
  • Explicit knowledge
 • Wat is Tacit knowledge?
  Onbewuste of ontastbare kennis. De niet, of bijna niet expliciete kennis en ervaring van iemand (vakmanschap).
 • Wat is Explicit knowledge?
  Alle wel vast te leggen kennis en ervaring van mensen.
 • 1426806000 D- Cluster- PMT Sqeme hoofdstuk 3

 • Wat is procesmanagement volgens Sqeme?
  Het geschikt maken van de organisatie voor gebruik. Je bent continu bezig met inrichten en verbeteren van de organisatie. Dit heeft ook wel met kwaliteitsmanagement te maken.
 • Wat zijn normseries met betrekking tot de kwaliteit?
  • ISO 9000: voor kwaliteit
  • ISO 14000: voor milieu
  • Arbo: voor gezondheid en veiligheid medewerkers
  • HKZ: voor gezondheidszorg
 • Welke verschillende abstractieniveaus bestaan er voor het managen van processen?
  1. Richten
  2. Inrichten en in stand houden
  3. Verrichten
 • Wat wordt er bedoeld met richten?
  Het vaststellen van het beleid, de strategie, missie en visie.
 • Wat wordt er bedoeld met inrichten en in stand houden?
  Het werken aan de bedrijfsvoering (middenmanagement).
 • Wat wordt er bedoeld met het verrichten?
  Werken met de bedrijfsvoering (werkvloer).
 • Hoe geef je een proces weer in een tekening (abstractie)?
  Met behulp van werkwoorden!!!
 • Waarom gebruik je dan ook een zelfstandig naamwoord als je een tekening maakt met betrekking tot een organisatie?
  De zelfstandige naamwoorden staan voor de informatievoorziening in de organisatie en het behaalde resultaat.
 • Wat is procesarchitectuur?
  Gaat over het werken aan de processen, waarin de processen als bouwstenen worden gezien van de organisatie.
 • Wat is de white box- benadering?
  Hierbij wordt iemands vakmanschap uitgediept en opgeschreven. Dit is gericht op het niveau van 'verrichten'. Hierdoor is de werkwijze beter overdraagbaar op andere medewerkers binnen de organisatie.
 • Wat is de black box- benadering?
  Dit gaat over de inrichting van de bedrijfsvoering en wel over de gewenste samenwerking. Er wordt niet veel aandacht besteed aan de inhoud van het werk, maar aan de koppelingen van de processen en de wijze waarop professionals samenwerken.
 • Wat is de organisatie als sociaal systeem en wat zijn de 3 pijlers voor organisatieontwikkeling?
  'Een groep betrokken en vakvolwassen werkers' moet de organisatie naar een hoger plan brengen door te investeren in de 3 pijlers:
  1. Structuur: formele afspraken op basis waarvan er wordt samengewerkt
  2. Cultuur: gedragsregels zoals die in de loop der tijd zijn ingegroeid in de organisatie
  3. Managementstijl: manier waarop vanuit leiderschap lijnen worden uitgezet, en het voortouw wordt genomen.
 • Wat is de tekenset van de Sqeme methode en bij welke vensters behoren ze?
  Blauwdrukvenster: constitutie (formuleren van de managementfilosofie)
  Berichtenverkeervenster: chemie (samenwerking tussen managers)
  Bestekvenster: construct (tastbare werkelijkheid van de organisatie)
  Bureaubladvenster: correspondence (kijken naar hoe functioneert de organisatie)
 • Wat komt er allemaal in het blauwdrukvenster voor?
  Dit venster staat voor overzicht. Delen van beelden, visie, missie enzovoorts.
  • Bedrijfsvoeringsmodel: overzichtsplaat van de organisatie die de resultaatgebieden weergeeft.
  • Resultaatgebiedbeschrijvingen: schema's die antwoord geven op de vraag hoe de samenwerking binnen de organisatie is georganiseerd en hoe de organisatie daardoor tot stand komt.
 • Wat komt er allemaal in het berichtenverkeervenster voor?
  Dit venster staat voor samenhang en afstemming binnen de organisatie.
  • Berichtspecificaties: minicontracten tussen professionals over het delen van informatie.
  • Randvoorwaarden: analysematrix die antwoord geeft of de organisatie in compliance is (naleven van wet- en regelgeving binnen de organisatie).
 • Wat komt er allemaal in het bestekvenster voor?
  Dit venster staat voor de inrichting binnen de organisatie.
  • Spelers: bevatten het geheel van taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden ten aanzien van procesmanagement.
  • Voorzieningen: hulpmiddelen waarmee de werknemers worden gefaciliteerd en hoe de implementatie wordt vormgegeven.
 • Wat komt er allemaal in het bureaubladvenster voor?
  Dit staat voor het monitoren van het proces, het inzicht.
  • Procesbeschrijvingen: flowcharts voor medewerkers en proceseigenaren over welke activiteiten op welk moment moeten worden uitgevoerd.
  • Prestatiekenmerken: instrument dat antwoord geeft op de vraag op welke wijze de gewenste situatie correspondeert met de werkelijkheid.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.