Summary Class notes - Data Analyse

Course
- Data Analyse
- Gjalt Jorn Peters
- 2017 - 2018
- Open Universiteit
- Psychologie
205 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Data Analyse

 • 1506808800 1.1. inleiding en ethiek

 • Waarvan is wetenschap een methode
  om  te leren over de realiteit
 • Waarom zijn onze ideeën over de realiteit niet zomaar te vertrouwen
  men is slachtoffer van dermate veel verstoringen in ons geheugen en onze informatieverwerking
 • Wat is er ingezet om de realiteit in kaart te brengen
  systematische methoden van informatieverzameling en -verwerking
 • Welke 5 fase vormen samen de empirische onderzoekscyclus?

  1. Onderzoeksvraag formuleren
  2. Studie ontwerpen
  3. Data verzamelen
  4. Data analyseren
  5. Rapporteren
 • Om welke 2 redenen zijn Ethiek & integriteit van belang in wetenschappelijk onderzoek (met name psychologie)

  1. de objecten van onderzoek in de psychologie en onderwijswetenschappen meestal mensen (kunnen schade oplopen bij deelname ->Das experiment)
  2.  wetenschappelijk onderzoek meestal uitgevoerd met publieksgeld. Dat geeft onderzoekers de zware verantwoordelijkheid om hun uiterste best te doen te zorgen dat het onderzoek de moeite van de investering en kosten waard is, repliceerbaar is, en dat alle stappen transparant en herleidbaar zijn
 • Wanneer werd er voor het eerst aandacht besteed aan ethiek in onderzoek
  1947 naar aanleiding van experimenten in 2e Wereld Oorlog de Nuremberg Code werd geformuleerd
 • Waarvoor waren de Nuremberg Code & de Helsinki oorspronkelijk geformuleerd?
  Medisch onderzoek
 • Waarom worden de Helsinki & Nuremberg Code gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek?
   de onderliggende principes beschouwd als een basis voor ethische besluitvorming bij wetenschappelijk onderzoek
 • Wat is er ontwikkeld om besluit te maken (als het gaat om onderzoek doen)
  Ethische commissies
 • Wat doet de ethische commissie?

  - afweging van de kosten van een studie
  - de mogelijke opbrengsten
  - bescherming v.d. deelnemers (eventuele nazorg bij studie naar trauma e..d)
  - anonimiteit gewaarborgd wordt
  - of er goed met data omgegaan wordt tijdens onderzoek
 • Waar staat de WMO voor
  Wet medisch onderzoek
 • Waar staat METC voor
  Medische Ethische Toetsings Commissie
 • Wie bepaald of er een onderzoek dat onder de WMO valt uitgevoerd mag worden
  METC
 • Waarom vallen de meeste psychologische en onderwijswetenschappelijke onderzoeken niet onder de WMO
  ze zijn niet medisch-wetenschappelijk
 • Welke ethische code is er ontwikkeld voor sociale en gedragswetenschappelijke onderzoeken in NL?
  Bij OU wordt het getoetst door cETO
 • waar staat cETO voor?
  Commissie Ethische Toetsing
 • Wanneer toetst cETO ?
  Alle mensgebonden onderzoeken bij de Open Universiteit
 • Informed consent
  is een overeenkomst tussen de onderzoekers en de deelnemers aan een studie. Dit is een garantie dat deelnemers volledig vrijwillig meedoen en niets doen dat ze niet willen
 • Welke 4 punten staan er in de Informed Consent  (deelnemers)

  - gelegenheid hebben gehad om de achtergrond-informatie te lezen
  - gelegenheid hebben gehad om vragen te stellen
  - gelegenheid hebben gehad om over hun deelname na te denken
  - begrijpen dat ze op elk moment met het onderzoek kunnen stoppen zonder consequenties en zonder opgave van reden.
 • datamanagement plan
  In dit plan wordt onder andere beschreven hoe data tijdens het onderzoek worden opgeslagen; hoe deze worden geanonimiseerd; wie toegang houden tot de niet-geanonimiseerde (versleutelde) data; en hoe deze na afloop van het project langdurig worden opgeslagen.
 • Wat beschrijft Datamanagement nog meer naast data?
  hoe met de metadata worden omgegaan moet worden
 • Wat is metadata?
  data over de data, die nodig zijn om een databestand te begrijpen
 •  In de praktijk manifesteert een goed datamanagement plan zich in een werkwijze;
  door vanaf het begin van een project netjes te werken, nauwkeurig alle acties en besluiten en hun onderbouwing bij te houden, en een duidelijke directorystructuur en bestandsnamen te gebruiken is adequate archivering na afloop heel eenvoudig.
 • Full disclosure
   houdt in dat er volledige openheid wordt gegeven over het onderzoeksproces
 • Hoe communiceren wetenschappers?
  in de vorm van artikelen, die naar zo’n journal worden gestuurd en dan worden beoordeeld door andere wetenschappers, zogenaamde peer reviewers, voordat ze worden geaccepteerd en gepubliceerd.
 • Welke producten kunnen als metadata worden beschouwd?
  In de praktijk kunnen alle producten van een onderzoek beschouwd worden als metadata
 • Wat zijn voorbeelden van metadata in de praktijk
  1. De ingevulde Informed Consents
  2. Gebruikte materialen, zoals vragenlijsten
  3. De ruwe data, zoals score op vragenlijsten
  4. De uitkomsten van analyses
 • Wat staat er in een datamanagement plan?
  hierin leggen onderzoekers uit hoe alle data opgeslagen en verwerkt zal worden.
 • Waarom is er een datamanagement plan?
  omdat de meeste producten nodig zijn om gegenereerde data te kunnen begrijpen, zal het meestal nodig zijn om al deze producten langdurig op te slaan.
 • Hoe zijn de psychologische wetenschap & onderwijs wetenschap zich bewuster geworden van de noodzaak tot full disclosure?
  Stapel – affaire
 • Wat is stapel affaire?
  een voormalig tilburgs hoogleraraar sociale psychologie die berucht werd als een van de grootste wetenschapsfrauders in de geschiedenis. Hij fraudeeerde met onderzoeksgegevens.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar worden resulterende datareeksen door gekenmerkt
beschrijvingsmaten (centrum-, spreidings-, en verdelingsmaten).
Hoe wordt de standaarfout van normale steekproevenverdeling aangeduid?
Se proportie
Hoe bereken je de standaardfout van een normale steekproef?
Proportie delen door 100
wortel, proportie (1-proportie) : door aantal datapunten x 2. 
Het uitkomst getal van de proportie aftrekken en optellen, om het betrouwbaarheidsinterval voor het 95% percentage te krijgen.
Wat is het verschil tussen staafdiagrammen en histogrammen?
Bij een staafdiagram kan er geen density plot worden gegenereerd. Er wordt ook niet gesproken over verdelingsvormen.
Welke tabel wordt er toegepast als er continue variabelen moeten worden weergegeven?
histogrammen
Hoe bereken je de cummulatieve percentage
Je berekent de percentage van de frequencie. 
Vervolgens krijg je telkens een optelsom van de volgende frequencie erbij op geteld. tot je op 100% uitkomt. 
(bv, 19 jaar is 25% want 5 vd 20 deelnemers is 19. Twee studenten zijn 20 jaar oud, dat is 10% van de deelnemers. 25%+10% = 35% en zo ga je door)
getransponeerd
dat de rijen en kolommen zijn omgedraaid (horizontaal, het aantal is aan het eind van de kolom horizontaal weergegeven niet er onder)
absolute frequenties
aantal qua frequenties
Cummulatief percentage
percentage van een bepaalde meetwaarde/ categorie samen met alle lagere meetwaarden/categorieen
Wat zijn missing values
datapunten die geen meetwaarde hebben voor de variabele