Summary Class notes - De advocatenpraktijk

Course
- De advocatenpraktijk
- Onbekend
- 2018 - 2019
- LOI Hogeschool
- Rechten
361 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - De advocatenpraktijk

 • 1514761200 Rechterlijke organisatie

 • Hoeveel arrondissementen en ressorten heeft NL sinds 1 april 2013?
  11 arrondissementen
  4 ressorten
 • Wat is een voordeel van de herziening van rechtbanken en gerechtshoven?
  - Door het feit dat rechtbanken en gerechtshoven meer zaken behandelen ontstaat er meer kennis en ervaring bij de medewerkers. 
  - Tevens ontstaat er meer ruimte voor deskundigheid op specialistisch terrein. 
 • Wat houdt Forum rei in?
  Dit is de hoofdregel dat bevoegd zijn de rechters van de staat waar de VERWEERDER woonplaats heeft, zonder rekening te houden met de nationaliteit van de verweerder.
 • Wat is het verschil tussen het Brussel I VO en Brussel Ibis?
  De afschaffing van het exequatur (de procedure die nodig is voor de tenuitvoerlegging van een beslissing van een gerecht van de ene lidstaat in een andere lidstaat onder Brussel I VO). 

  De beslissingen vallend onder Brussel Ibis zijn automatisch erkend en uitvoerbaar in andere lidstaten. 
 • Naast vorderingen tot €25.000,- is de sector kanton bevoegd over kwesties m.b.t. ...
  consumentenleningen en consumentenkoop (zie art. 93, Rv).
 • Bij de sector kanton is procesvertegenwoordiging wel/niet verplicht
  niet
 • De hoofdregel betreffende de relatieve competentie is?
  Dat de woonplaats van de gedaagde bepalend is (art. 99 lid 1, Rv)
 • Waar vind je de bepalingen over de relatieve bevoegdheid in verzoekschriftprocedures?
  art. 262 - 270, Rv.
 • De ... staat bij de Hoge Raad aan het hoofd van het parket aldaar. Dit parket bestaat naast deze figuur en dienst plaatsvervanger uit ....
  procureur-generaal
  advocaten-generaal
 • Naast de rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad zijn er nog andere (internationale) rechterlijke instanties:
  - EHRM; op verzoek van een procespartij kijken ze of het EVRM geschonden is

  - Hof van Justitie van de EG; op verzoek van de hoogste rechterlijke instantie van een lidstaat doet ze uitspraak over prejudiciële zaken

  - Benelux Gerechtshof; doet uitspraken over de uitleg van Benelux-wetgeving
 • Op nationaal niveau spelen ook de ... en ... nog een belangrijke rol binnen het Nederlandse rechtssysteem:
  - Centrale Raad van Beroep; hoger beroep in ambtenarenzaken en sociale zekerheidszaken

  - Het College van Beroep voor het Bedrijfsleven; sociaaleconomisch bestuursrecht

  (- Raad van State; behandelt bestuurszaken (tegen de overheid)) tussen haakjes omdat dit geen onderdeel is van de rechterlijke organisatie. 
 • Waar staat ADR voor?
  Alternate Dispute Resolution
 • Wat is een compromis binnen arbitrage?
  zie pag. 1.11
 • Waar vind je de bepalingen omtrent arbitrage?
  art. 1020, Rv, e.v.
 • Indien partijen zich voorafgaand aan een tot stand komen van een overeenkomst verplichten tot arbitrage, heet dit een ...
  arbitraal beding
 • Indien partijen nadat een geschil is ontstaan, verplichten tot arbitrage, wordt dat een ... genoemd
  compromis
 • Art. 1022, Rv bepaalt?
  Dat de rechter zich onbevoegd dient te verklaren indien sprake is van een geldige overeenkomst tot arbitrage.
 • Wat zijn de voordelen van arbitrage?
  - Deskundigheid 
  - Gebrek aan formaliteiten

  - Echter wel dure aangelegenheid omdat het honorarium van de arbiter door de partijen zelf betaald wordt. 
 • Wat is een bindend advies?
  Een derde vragen bindend (indien er een verschil van mening tussen de partijen blijkt te zijn) vast te stellen hoe een overeenkomst tussen partijen uitgelegd met worden. Het dient als aanvullend stuk op de overeenkomst die al gesloten was.
 • Is bindend advies 'bindend'?
  Het staat partijen vrij indien een bindend advies is overeengekomen, de overheidsrechter te raadplegen over de geldigheid van het bindend advies en/of de redelijkheid en billijkheid daarvan.
 • Noem een geïnstitutionaliseerde bindend adviescommissie:
  - Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken te Den Haag
  - De rijdende rechter
 • Mediation is wel/geen rechtspraak
  geen
 • Wat doet de Raad voor de rechtspraak?
  Is de schakel tussen de minister van Justitie en de gerechten
  - behartigt de belangen van de gerechten naar buiten
  - draagt zorg voor gerechtsoverstijgende voorzieningen
  - houdt toezicht op bedrijfsvoering en financieel beheer
  - geeft voor zover nodig algemene aanwijzingen op het gebied van bedrijfsvoering
 • In welke gevallen is mediation mogelijk?
  civiele zaken
  familierechtelijke zaken
  bestuursrechtelijke zaken
  belastingzaken

  kan zowel bij de rechtbank als bij het gerechtshof
  in strafzaken is mediation in sommige gevallen mogelijk

  in vreemdelingenzaken is mediation niet mogelijk
 • Wat gebeurt er met de rechtsprocedure als tijdens de procedure wordt gekozen voor mediation?
  Tijdens de mediation stopt de gerechtelijke procedure. In strafzaken blijft de zittingsdatum wel staan. Als de bemiddeling niet slaagt, gaat de procedure bij de rechter verder.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waar vind je de regels omtrent voorrang bij verhaal?
Boek 3, art. 3:279 e.v., BW
Waar vind je de paritas creditorum regel? En wat betekent het?
art. 3:277, BW. Alle schuldeisers zijn in principe gelijk
Wat is een omslagpercentage?
- Het omslagpercentage speelt alleen een rol indien er bijzondere voorrechten spelen.
- Indien er geen schuldeisers zijn met een bepaalde voorrang t.o.v. een of meer bepaalde goederen, dan hoeft geen percentage berekend te worden, maar kan worden volstaan met de aftrek van het totaal aan faillissementskosten van de totale opbrengst van de gehele boedel.
Wat zijn bijzondere faillissementskosten? En wat zijn algemene faillissementskosten?
Bijzondere faillissementskosten zijn kosten die t.b.v. het te gelde maken van een bepaald goed worden gemaakt; taxatie, vervoer, veiling, etc.

Algemene faillissementskosten zijn alle kosten/boedelschulden die géén bijzondere faillissementskosten zijn. 
Lees bijlage XIII
DOEN!
Ook crediteuren die hun vordering (geheel of gedeeltelijk) nog niet ter verificatie hebben ingediend, mogen zich verzetten tegen de uitdelingslijst, art.?
art. 186 lid 1, Fw. Hun verificatie vindt dan plaats tijdens de zitting
Wat is de termijn voor verzet tegen de uitdelingslijst?
10 dagen, zie art. 183, Fw
Wie bepaalt, en op basis waarop, wanneer het bedrijf/de boedel verkocht gaat worden?
De rc, o.g.v. art. 179 Fw, indien hij meent dat er voldoende opbrengsten aanwezig zijn
Voortzetting van het bedrijf door de curator. Welk artikel?
art. 98, Fw
Wat is 'staat van insolventie'?
De staat van insolventie treedt in: dit betekent dat er geen akkoord met de schuldeisers is bereikt en dat de curator overgaat tot afwikkeling van het faillissement. De boedel zal worden verkocht en de opbrengst wordt aan de schuldeisers uitgedeeld. (art. 173, Fw)


(Denk aan insolvable)