Summary Class notes - De beroepsspreker

Course
- De beroepsspreker
- Laura Postma
- 2014 - 2015
- han
- Logpedie
381 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - De beroepsspreker

 • 1422831600 Preventie maatregelen

 • De beroepssprekers zijn in de delen in 4 categorieën, benoem deze & beschrijf de mate waarin een stemstoornis de beroepsuitoefening kan verhinderen.
  1. Elite vocal professional
  Een minste afwijking van de stem heeft desastreuze gevolgen voor de beroepsuitoefening.

  2. Vocal professional
  Reeds een matige stemstoornis verhindert een adequate beroepsuitoefening.

  3. Non-vocal professional
  Een lichte of matige stemstoornis beperkt, maar brengt de beroepsuitoefening niet in gevaar. Een ernstige stoornis wel.

  4. Non-vocal non-professional
  Stemstoornis staat beroepsuitoefening niet in de weg.
 • Wat is het percentage van de stemplooiactie op een dag van een leerkracht in het basisonderwijs?
  23% van de tijd is stemplooiactie.
 • Wat is stembelasting en stembelastbaarheid?
  Stembelasting: De hoeveelheid en frequentie dat je van je stem vraagt.
  Stembelastbaarheid: Is de hoeveelheid / capaciteit van je stem.
 • Benoem de drie elementen van stembelasting.
  Duur
  Trillingsfrequentie
  Luider spreken
 • Wat is een fonetograaf?
  Een fonetograaf is een stembelastingstest waarmee men kan nagaan hoe sterk de neiging is tot toonhoogtetoename bij luider spreken.
  Hoe sterker die neiging aanwezig is, hoe geringer de belastbaarheid. 
 • Noem de bepalende factoren voor de belastbaarheid van de stem.
  - Het stemapparaat / larynx zelf
  - Algemene gezondheid / conditie
  - Toxische invloeden
  - Psyche
  - Dispositie voor blessures (man-vrouw, leeftijd)
 • Wat zijn de mogelijke causale (oorzakelijke) factoren voor de stembelasting en -belastbaarheid? 
  1. Stem(over)belasting
  2. Lichameljke risicofactoren
  3. Omgevingsfactoren
  4. Psychische factoren
  5. Persoonlijkheid
 • Wat is de F0?
  De F0 is de gemiddelde spreektoonhoogte.
 • Geef de definities van eustress en distress.
  Eustress is de juiste stress en is soms nodig om te komen tot de juiste resultaten.
  Distress remt en laat prestaties naar beneden gaan.
 • Wat is copingstijl en waar wordt dit mede door bepaald?
  Copingstijl is de manier waarop iemand met moeilijke situaties / problemen omgaat en wordt mede bepaald door de persoonlijkheid.

  Zo kan iemand een actieve of passieve copingstijl hebben.
  Mensen met een actieve copingstijl hebben over het algemeen minder last van stress en beschikken over een betere geestelijke gezondheid.
 • Benoem drie vormen van preventie.
  1. Primaire preventie
  2. Secundaire preventie
  3. Tertiaire prevente
 • Wat is het middel en doel van primaire preventie?
  Middel: Het wegnemen of verminderen van risicofactoren.
  Doel: 
  Voorkomen van nieuwe gevallen van een ziekte of aandoening.
  Bevorderen van de gezondheid van mensen die gezond zijn of genezen.
 • Wat is het middel en het doel van secundaire preventie?
  Middel: Opsporen en behandelen van een ziekte of aandoening in een zo vroeg mogelijk stadium.

  Doel: Voorkomen dat aandoening verergert bij gezonde mensen met een verhoogd risico.
 • Wat is het middel en het doel van tertiaire preventie?
  Middel: Curatieve zorgbehandelingen

  Doel: Het meer zelfredzaam maken van patiënten. 
 • Wat is curatieve zorg?
  De zorg die zich richt op genezing en behandeling van acute en chronische lichamelijke aandoeningen. De zorg wordt geleverd door ziekenhuizen en huisartsen, maar ook door onder andere revalidatiecentra, tandartsenparamedici, verloskundigen, verpleegkundigen en ambulancediensten.


  Is meer van kortdurende aard. 
 • Geef de definitie van pathologie.
  Pathologie is een onderdeel van de medische wetenschap dat oorzaken van ziekten bestudeert en beschrijft hoe het lichaam erop reageert.
 • 1423177200 Stemdiagnostiek

 • Is een hese stem een gestoorde stem?
  Ja
 • Is onderzoek door een KNO arts nodig om een stemstoornis te kunnen diagnosticeren
  Nee. De logopediste kan een functionele stemstoornis wel diagnosticeren, maar geen organische.
 • Noem de 4 factoren die leiden tot het ontstaan van een klacht.
  1. Verandering in stemkwaliteit
  2. Verandering in stemvolume
  3. Verandering in toonhoogte
  4. Ontwikkeling van subjectieve symptomen
 • Geef een aantal voorbeelden van verandering in stemkwaliteit.
  - hees
  - schor
  - krakerig
  - afoon
  - diplofoon
  - instabiel
 • Noem 4 subjectieve symptomen die leiden tot een klacht.
  - keelpijn
  - vermoeidheid
  - globusgevoel
  - hoesten/kuchen
 • Wanneer moet iemand naar een KNO-arts?
  Als de klachten meer dan 3 weken aanhouden.
 • Wat voor soorten KNO onderzoeken zijn er?
  1. Anatomisch - mechanisch 
  Er wordt gekeken naar de bouw van de stemplooien door een endoscoop of een stroboscoop.

  2. Foniatrisch
  Er wordt gekeken naar de trillingen
 • Waar staat KNO voor?
  Mond - keel
  Neus 
  Oren (ontologisch onderzoek)
  Larynx
 • Aan welke 2 factoren wordt bij een KNO-onderzoek aandacht aan besteedt? 
  1. Sensibiliteit
  Hier wordt gekeken naar een verminderde sensibiliteit van de farynxachterwand. Komt er een wurgreflex op of niet.

  2. Motoriek
  Er wordt gekeken naar de (verminderde) heffing van het velum. Bij bijv. het uitspreken van de /k/ of /a/.
 • Welke hersenzenuwen hebben effect op de stemgeving en horen deze bij sensibiliteit of motoriek?
  De Nervus Glossopharyngeus (IX) is de zenuw bij de sensibiliteit en 
  de nervus Vagus (X) gaat over de motoriek.
 • Welke soorten onderzoeken bestaan er voor het stemorgaan (dat door een KNO arts of foniater uitgevoerd wordt)?
  - Laryngoscopisch onderzoek
  - Laryngostroboscopie 
 • Op welke 2 manieren kan laryngoscopie uitgevoerd worden?
  1. Keelspiegel 

  2. Endoscopisch onderzoek

  Waarbij in het lichaam wordt gekeken dmv:
  - Starre endoscoop dat via de mond gaat
  - Flexibele endoscoop door de neus als de persoon veel last heeft van het wurgreflex. 


 • Hoe zien de stemplooien eruit bij een laag stemgeluid?
  Kort en dik
 • Hoe zien de stemplooien eruit bij een hoog stemgeluid?
  Lang en dun
 • Wat is laryngostroboscopie en wat onderzoekt het?
  Stroboscopie = pulserend licht op periodieke bewegingen

  Het onderzoekt:
  -Symmetrie van de mucosale golf
  -Glottissluiting
  - Verloop vibratiecycli
  - Pathologische veranderingen
 • Noem de medische vervolgonderzoeken.
  1. Directie laryngoscopie
  2. Gastro-enterologisch onderzoek
  3. Radiologisch beeld
  4. Slikfoto/-video
  5. longfunctietesten
  6. neurologisch onderzoek
  7. endocrinologisch onderzoek
  8. fysische geneeskunde/orthopedie/kinesitherapie
 • Wat is directe laryngoscopie?
  Een inspectie onder narcose (biopt).
 • Waarvoor dient het gastro-enterologisch onderzoek?
  Een gastro-enteroloog is een maag/darm specialist. Dit onderzoek dient om de reflux uit te sluiten.
 • Wat wordt er bij een slikfoto/-video uitgesloten?
  Het globusgevoel.
 • Benoem een andere term van longfunctietesten en geef daar de definitie van.
  Pneumologie: dit onderzoek wordt verricht om te kijken of de stemplooien ver genoeg geopend zijn of niet. Een benauwdheidsgevoel kan daarnaast ook vanuit de longen komen.
 • Wanneer kan endocrinologisch onderzoek zinvol zijn?
  Endocrinologisch onderzoek kan zinvol zijn bij de evaluatie van mutatiestoornissen, transgenderpatiënten, gekend schildklierlijden of een postmenopauzale stemprobleem.
 • Wat is het doel van een stemonderzoek?
  1. Duidelijkheid over de (on-)mogelijkheden van de spreek- en zangstem

  2. Evaluatie therapie resultaten

  3. Voorspelling
 • Welke 6 factoren komen aan bod bij een logopedisch stemonderzoek?
  1. Anamnese
  2. Zelfevaluatie door de patiënt
  3. Perceptuele / kwalitatieve evaluatie
  4. Evaluatie stemproductie
  5. Beoordeling stemomvang
  6. Akoestische stemanalyse
 • Noem 4 kernmerken van een anamnese.
  1. Het verzamelen van informatie
  2. Motivatie
  3. Inschatting van de problematiek
  4. Verwachtingen en therapiedoel(en) van de patiënt
 • Noem een voorbeeld van een anamnese formulier
  ASHA
 • Noem een voorbeeld van een zelfevaluatie formulier voor de patiënt
  Voice handicap index
  De mate is aan te geven van 0 (Nooit) - 4(Altijd)


  F: functional
  P: physical
  E: emotional
 • Geef de definitie, een synoniem van perceptuele evaluatie
  Kwalitatieve evaluatie


  Bedoordeeld door alleen de zintuigen tijdens spontane spraak en lezen de:
  Kwaliteit
  Steminzetten
  Gemiddelde spreektoonhoogte
  Volume
  Resonans/nasaliteit
 • Wat is de GRBAS en benoem de 5 parameters.
  De GRBAS-schaal is bedoeld voor het beschrijven van heesheid.

  - Grade
  - Roughness
  - Breathiness
  - Asthenicity
  - Strain
  - Instability 
 • Benoem de factoren waar bij de evaluatie stemproductie op gelet wordt.
  Houding
  Adempatroon
  Stemgeving
  Articulatie
  Spreektempo
  Prosodie
  MFT
 • Wat is MFT?
  De maximale fonatietijd.
  Is bij vrouwen ongeveer 16 sec. en bij mannen gemiddeld 22 sec. 
 • Met welk hulpmiddel wordt de stemomvang beoordeeld?
  Een fonetogram
 • Er zijn twee manieren om een fonetogram uit te laten voeren, benoem deze incl de instrumenten die hiervoor nodig zijn.
  Manueel
  toongenerator
  dB-meter

  Computergestuurd
  microfoon
  computer
 • Geef de definitie van het fonetogram.
  In de fonetografie registreert met de laryngalen mogelijkheden aan de hand van de fundamentele frequentie (Hz) en de intensiteit (dB).
 • Een groot en middel fonetogram maakt duidelijk......:
  Een complete glottissluiting.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Benoem de 4 problemen bij een secundair funtionele en organische stemstoornis:
1. onregelmatige stemplooitrillig/incomplete sluiting
2. verhoogde laryngeale spanning
3. slechte stemkwaliteit
4. slechte belastbaarheid
Wat is contralateraal letsel?
letsel aan de andere kant, komt voor bij de contact ulcus tv het hameraambeeld
Wat is het verschil tussen een contact ulcus en een granoloom?
contact ulcus: vaak als contralateraal letsel
granoloom: vaak als gevolg van een chirurgisch trauma
Wie vallen onder de risicogroep bij een contact ulcus?
- refluxlijders

- mannen van middelbare leeftijd met geforceerde agressieve stemgewoonten
Wat zijn de klachten bij een contact ulcus?
- globus gevoel

- gespannen

- hees/keelschrapen/kuchen

- lage toonhoogte
Wat is het processen vocalis van het arytenoid?
het hameraambeeld
Wat is een leasie?
een zweertje
Wat is een contact ulcus?
een goedaardige leasie op de stemplooi thv processor vocalis van het arytenoid. komt op dezelfde plek als een granuloom
Wie vallen onder de risicogroep bij een poliep?
vooral volwassenen
Wat zijn de klachten bij een poliep?
- heesheid
- onvaste stem met stembreuken
- soms diplofonie