Summary Class notes - Deurwaarderspraktijk

Course
- Deurwaarderspraktijk
- Onbekend
- 2018 - 2019
- LOI Hogeschool
- Rechten
382 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Deurwaarderspraktijk

 • 1515366000 Kennismaking met het ambt van gerechtsdeurwaarder

 • Een aloude taak van de gerechtsdeurwaarder is de oproeping van de gedaagde procespartij. Vanaf wanneer tm wanneer was een mondelinge oproep gebruikelijk en per wanneer gebeurde dit schriftelijk?
  Van de Karolingische tijd tot laat in de middeleeuwen. Vanaf de 14e eeuw was een schriftelijke oproep vereist (terwijl het overgrote deel van de bevolking analfabeet was).
 • De revolutie van 1795 en de daarop volgende Bataafse Republiek brachten grote veranderingen mee voor het hele rechtsbestel. Door een decreet uit ... werd ...
  1813, het ambt van gerechtsdeurwaarder geformaliseerd
 • Het decreet van 1815 na het verdwijnen van de Franse bezetting bleef in stand en is pas in ... weer verdwenen bij de ...
  1838, bij de grote staatskunde hervormingen ten tijde van het ontstaan van het Nederland zoals we dat nu kennen.
 • In Nederland zijn gerechtsdeurwaarders in dienst bij?
  Zichzelf, niet (meer) bij de gerechten. Ze zijn ondernemer
 • Welke twee 'petten' heeft deurwaarder op?
  De gerechtsdeurwaarder heeft al lang de bevoegdheid zowel ambtelijke als niet-ambtelijke taken te vervullen.
 • Geef een voorbeeld waarbij de gerechtsdeurwaarder eerst niet-ambtelijk optreedt en vervolgens wel:
  als een gerechtsdeurwaarder een vordering ter incasso krijgt, een niet-ambtelijke taak, zal hij de schuldenaar daarvoor aanmanen. Bij niet-betaling krijgt de gerechtsdeurwaarder van de schuldeiser opdracht over te aan tot het instellen van een procedure. Het uitreiken van die dagvaarding is een ambtelijke taak.
 • Wat is een typische onderdeel bij een ambtelijke taak van de gerechtsdeurwaarder?
  het zorgvuldig informeren van de schuldenaar over de rechten die deze heeft, zoals het voeren van verweer
 • De gerechtsdeurwaarder dient feitelijk twee heren:
  1. de schuldeiser
  2. de schuldenaar
 • De gerechtsdeurwaarders hebben zich in ... georganiseerd in een vereniging, de...
  1873, de toenmalige Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders.
 • Wat zijn taken van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders?
  De vereniging heeft zich altijd ingezet voor een goede wettelijke regeling van de taak van de gerechtsdeurwaarder, met bijbehorende rechtsbescherming en een wettelijk geregeld tuchtrecht. Deze wet, de Gerechtsdeurwaarderswet, is in 2001 in werking getreden.
 • Vanaf 15 juli 2001 is de Gerechtsdeurwaarderswet in werking getreden. Wat voor gevolgen heeft dat voor de naam gerechtsdeurwaarder?
  Vanaf dat moment komt de naam gerechtsdeurwaarder exclusief toe aan zodanig geïnstalleerde personen.
 • Wat zijn de kerntaken van de gerechtsdeurwaarder?
  - Betekening van stukken
  - Tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen
 • Waarom is de gerechtsdeurwaarder niet te zien als verlengde van de schuldeiser?
  Hij zal de grenzen die de wet aan zijn handelen stelt scherp in het oog houden. Hij heeft ook oog voor de rechten van de schuldenaar.
 • De bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarders is landelijk/provinciaal/...?
  landelijk, ze mogen in het hele land stukken uitreiken, maar de VERPLICHTING, de zgn. ministerieplicht, is beperkt tot het arrondissement waar de door de gerechtsdeurwaarder gekozen plaats van vestiging is gelegen.
 • Opdrachtgevers benaderen de gerechtsdeurwaarder met zowel ambtelijke als niet-ambtelijke opdrachten. Welke kan hij wel/niet weigeren?
  De niet-ambtelijke opdrachten kan hij weigeren.
 • De gerechtsdeurwaarder valt juridisch onder de overeenkomst van opdracht, art.? met alle aansprakelijkheden van dien. Hoe zijn zijn relatie met de opdrachtgever en hoe met de wederpartij en wat gebeurt er met onjuist handelen?
  7:400, BW. = overeenkomst van opdracht
  Een contractuele relatie met de opdrachtgever
  Met de wederpartij geen contractuele relatie, maar bij onjuist handelen is er wel aansprakelijkheid o.b.v. onrechtmatige daad. 
 • In de hedendaagse praktijk werken de meeste gerechtsdeurwaarders in ...verband met andere (benoemde) gerechtsdeurwaarders dan wel een of meer kandidaten
  maatschapsverband
 • Waarom zijn er zo veel regels omtrent de gerechtsdeurwaarderspraktijk?
  De gerechtsdeurwaarder bekleedt een monopoliepositie en heeft vergaande bevoegdheden om vermogens van schuldenaren uit e winnen. Er is, na het spreken van de rechter, geen andere partij meer. Dat gegeven vereist een streng kader voor de regulering van het ambt en de gelden die de gerechtsdeurwaarder incasseert. Verder kan het onjuist uitreiken van stuken een ernstige of zelfs fatale gevolgen hebben voor een van de partijen: een procedure kan mislukken. 
  Om onduidelijkheid te voorkomen en daadwerkelijk rechtszekerheid te bereiken, is het ook van belang dat alle gerechtsdeurwaarders in NL hun werk op dezelfde zorgvuldige manier doen. 
 • Wanneer kan je lid worden van de KBvG?
  Alle gerechtsdeurwaarders, waarnemend gerechtsdeurwaarders en toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders in NL zijn van rechtswege lid van de KBvG.
  LET OP: een kandidaat-gerechtsdeurwaarder is geen lid, dat wordt hij pas door zijn toevoeging. 
 • De KBvG is een openbaar lichtaam als bedoeld in art....? met als belangrijkste taak:
  art. 143, Gw
  belangrijkste taak is zorg voor een goede beroepsuitoefening van het deurwaardersambt en van zijn vakbekwaamheid
 • Wat is een exploot?
  Een exploot is een akte die feitelijk een mededeling van de ene partij aan de andere partij inhoudt en overhandigd wordt an die andere partij (denk aan een dagvaarding). Van een beslaglegging maakt de gerechtsdeurwaarder een verslag op dat meestal in een later stadium bij afzonderlijke akte aan de betrokkene wordt uitgereikt
 • Wanneer heeft een akte dwingende bewijskracht?
  Indien het een ambtshandeling betreft, dus een handeling die specifiek aan de gerechtsdeurwaarder is opgedragen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wie kan een verzoek doen?
Een verzoek kan altijd gedaan worden door een advocaat; voor bedragen die de bevoegdheid van de kantonrechter niet te boven gaan, is dat niet vereist en kan iedereen het doen.
Wat betekent rekest?
Officieel verzoek
Hoe wordt een betrokken partij in Nederland beschermd tegen een tenuitvoerlegging (bescherming via art. 27, EEX-verdrag)?
O.g.v. art. 475c, Rv
Wanneer is erkenning niet mogelijk?
Zie art. 27, EEX-verdrag

- strijdigheid met openbare orde
- inleidende stuk heeft de gedaagde te laat bereikt
- onverenigbaarheid met een eerdere beslissing
Wat houdt erkenning in als het gaat om het EEX-verdrag?
Het erkennen van de vreemde beslissing als processueel feit.
Waarom ontstaat er 'rampen' vanuit de constructie van art. 477b lid 1, Rv en het conservatoir beslag onder derden?
Derden hielden loon in van een werknemer, potten dit loon op, maar vlak voor de afdracht gingen ze failliet. Omdat alleen de afdracht door de derde als betaling door de geëxecuteerde geldt (art. 477b lid 1, Rv) is de geëxecuteerde én zijn geld kwijt én moet hij (opnieuw) aan de beslaglegger betalen.
Hoe pas je art. 477 en 477a, Rv toe op conservatoir beslag?
De derde moet verklaren, maar de sancties van bovenstaande artikelen zijn er niet in de conservatoire fase. De derde moet wel inhouden maar moet wachten tot het toewijzende vonnis in de hoofdzaak aan hem is betekend (art. 723, Rv)
Kunnen beslagkosten worden verhaald?
Ja, art. 706, Rv
Waarom kan een verzoeker (die lichtvaardig conservatoire maatregelen aanvraagt) bij afwijzing van zijn vordering grote problemen krijgen?
De aanlegger is aansprakelijk voor ALLE schade die het gevolg is van het conservatoir beslag.
De rechter beslist na ... onderzoek
summier