Summary Class notes - Environmental economics and policy

Course
- Environmental economics and policy
- van Koppen
- 2018 - 2019
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Internationale Ontwikkelingsstudies
144 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Environmental economics and policy

 • 1552863600 Milieueconomie college 1: Milieu-economie en natuurlijke hulpbronnen

 • Veelte veel natuurlijke hulpbronnen uit de ecosystemen halen. Veelte veel afvalstoffen die worden verbrand. Als we toe willen naar een circulaire economie dan moeten we niet meer afval in de wereld brengen dan dat er nu al is en we moeten de natuurlijke hulpbronnen veel minder erg gaan aantasten.
 • Door economische groei en groeiende wereldbevolking wordt steeds meer land gebruikt voor het economisch systeem. Steeds een groter deel wordt ingenomen door landbouwgronden en menselijke activiteiten.
 • Hoe bereken we de impact van economische activiteit op het milieu?
  Impact wordt bepaald door drie hele belangrijke factoren: 
  • P: populatie grootte. Als de grootte van de bevolking toe gaat nemen zal de impact op het milieu ook toenemen.  
  • A: inkomen. Als het inkomen hoger wordt dan zal de impact op het milieu ook hoger worden. 
  • T= technologie. Tonnen aan hulpbronnen/$. Door schonere technologie kan er ook minder uitstoot plaatsvinden. 


  Uiteindelijk krijg je dan de formule: I = P x A x T 
 • Geïndustrialiseerde landen moeten helemaal weg van kolen, olie en gas. Dit moet worden veroorzaakt door veranderingen in de landbouw etc. Aantal landen doen niet mee met bepaalde klimaatbeleid. De staten in de VS doen wel het een en ander aan klimaatbeleid, maar op internationaal niveau is het wat lastiger.
 • Wat zijn de stappen binnen de hydrologische kringloop?
  1. Binnen de oceanen vindt er verdamping plaats 
  2. Ook op het land vindt er verdamping plaats 
  3. Deze lucht komt tegen de bergen aan en koelt af 
  4. Hierdoor ontstaat er regen wat weer in de oceanen terecht komt
 • Het meeste zoetwater wordt gebruikt in de landbouw. Maar het percentage daalt. Door gebrek aan water ontstaan er ook steeds meer conflicten. Bijvoorbeeld de voedselprijzen gaan omhoog omdat er steeds meer mislukte oogsten zijn door klimaatverandering.
 • Wat is de watervoet afdruk?
  Hoeveel water nodig is om een bepaald iets te produceren.
 • Wat is de environmental Kuznets curve?
  De milieudruk neemt in het eerste stadium toe. Na een bepaalde tijd gaan mensen zoveel verdienen dat ze rijk worden en het zich kunnen veroorloven om beter te gaan nadenken over de gevolgen van hun acties op het klimaat en ze gaan betalen om de milieukwaliteit te verbeteren. Mensen willen en kunnen ervoor gaan betalen en dan gaat de milieudruk naar beneden.
 • Milieudruk neemt toe op de verticale as, maar na een inkomensverhoging gaan mensen betalen om de milieukwaliteit te verbeteren. De milieudruk gaat nu naar beneden.
 • Wat zijn drie thema's binnen de milieu-economie en beleid?
  1. Efficiency: wat is een efficiënte verdeling van natuurlijke hulpbronnen?
  2. Optimaliteit: welke verdeling geeft het optimale niveau van 'welvaart'? 
  3. Duurzaamheid: wordt er rekening gehouden met de toekomst? 
 • Wat zijn de vier fundamentele elementen van milieu-economie?
  1. Eigendomsrechten 
  2. De waarde van het milieu
  3. Tijdsaspect van milieuveranderingen
  4. Duurzaamheid en onomkeerbaarheid 
 • 1552950000 milieubeleid college 1: institutionalisering van milieubeleid

 • Wanneer is de eerste milieugolf ontstaan en wat was het onderwerp, de sociale drager, het debat, de geografie en de institutionalisering?
  De eerste milieugolf kwam tot stand laat 19de/vroeg 20ste eeuw. Het onderwerp was natuurbescherming en de sociale drager was de urbane elite (natuurmonumenten). Veel mensen in de upper klas vonden dat de natuur bescherming verdient. Ze zijn niet tegen de industrie of het kapitalisme, maar ze vonden dat naast de ontwikkeling van modernisering ook bepaalde natuurgebieden beschermt moesten worden zodat de komende generaties er ook nog van konden genieten. De geografie was vooral West-Europa, USA, Rusland (en koloniën). De institutionalisering waren allerlei natuurbeschermingsorganisaties, private aankoop natuurgebieden, nationale parken, soortenbescherming (vogels).
 • Wanneer is de tweede milieugolf ontstaan en wat was het onderwerp, wie waren de sociale dragers, wat was het debat, geografie en institutionalisering?
  De tweede milieugolf ontstond tegen het eind van de jaren '60 - midden jaren '70 (''modern environmentalism''). Dit was het tijdperk van de wederopbouw na de tweede wereldoorlog. Mensen kregen opnieuw aandacht voor het milieu. Het onderwerp verschuift van natuur naar giftige stoffen, naar uitputting van grondstoffen, naar luchtverontreiniging. De aandacht verschuift naar het grijze milieu, maar dit betekent niet dat het groene milieu niet meer belangrijk is. De sociale dragers zijn hier de nieuwe middenklasse en de NGOs. Het debat is tegen moderne instituties: industrie, markteconomie, bureaucratische staat. Dit vindt vooral plaats in de geïndustrialiseerde landen (OECD) landen. De institutionalisering zijn de milieuorganisaties (WWF, Friends of the Earth, Greenpeace), milieuministeries, wet-en regelgeving, milieuonderzoek en -onderwijs.
 • Wat was de ''Limits to Growth'' uit 1972?
  Dit was een rapport aan de Club van Rome waarin een computer model een ineenstorting van het economische systeem bij ongeremde groei voorspelde.
 • In het computer model van Limits to Growth zien we dat de populatie omhoog gaat, even voor 2050 gaat het naar beneden toe. Populatie gaat naar beneden omdat voedselvoorziening af gaat nemen. Voedselbeschikbaarheid gaat enorm naar beneden, omdat de hulpbronnen raken helemaal uitgeput en de lucht verontreiniging schiet helemaal uit de grafiek. industriële productie dezelfde verhaal. Als we zo doorgaan dan stort de hele wereld economie helemaal in. Dit was in de 70e jaren. Dit was een van de redenen waarom al de milieu-instanties tot stand kwamen. 
 • Wanneer ontstond de derde milieugolf, wat was het onderwerp, wie waren de sociale dragers, wat was het debat, de geografie en de institutionalisering?
  De derde milieugolf ontstond midden jaren '80 tot het begin van de jaren '90. 
  • Onderwerp: economie en milieu, grootschalige milieuproblemen
  • Sociale dragers: brede segmenten samenleving 
  • Debat: Noord-Zuidproblematiek, economie en milieu
  • Geografie: alle landen (maar nationaal gebaseerd)
  • Institutionalisering: geïntegreerde milieubeleidsplanning, regionaal (zure regen) en internationaal beleid (ozon, biodiversiteit, begin van aandacht klimaat), duurzame ontwikkeling  
 • Derde milieugolf: Na de enorme aandacht in de jaren 60 en 70 wordt de aandacht voor milieu minder. Er komt weer een nieuwe golf. Nu worden economie en milieu steeds meer met elkaar betrokken. In de eerste plaats doordat het mondiaal bekeken wordt. Er zijn heel veel landen die de economische ontwikkeling nog heel erg nodig hebben. Tegen die landen kan je niet zeggen dat alle kaarten op milieu bescherming moeten worden geplaatst.
 • Waar ging het Brundtland-report uit 1987 over?
  Over milieu en ontwikkeling: milieu, verhouding ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Het gaat vooral over duurzame ontwikkeling wat volgens Brundtland het volgende betekent: ''development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations.''
 • Wanneer ontstond de vierde milieugolf, wat was het onderwerp, wie waren de sociale dragers, wat was het debat, geografie en institutionalisering?
  De vierde milieugolf ontstond aan het eind van de jaren 1990 tot midden jaren 2000. 
  • Onderwerp: klimaatverandering, ontbossing, overbevissing, consumptiepatronen
  • Sociale dragers: niet-statelijke actoren (bedrijven, NGOs), paternerships
  • Debat: global action, global burden sharing, globalisering & protest, klimaatskeptici
  • Geografie: van internationaal naar transnationaal 
  • Institutionalisering: mondiale milieuverdragen (Kyoto protocol voor reductie broeikasgassen) globale regulering door NGOs (MSC, FSC).  
 • Tijdens de vierde milieugolf: Klimaatverandering, bebossing, overbevissing worden de centrale (internationale) problemen.
  De boosdoener van het milieuprobleem is consument. Het is niet zozeer het bedrijfsleven maar het zijn de consumenten die meer willen consumeren. Veel milieueffecten die we nu zien doen zich voor in de consumptie fasen.
  We zoeken op dit moment naar manieren hoe we op mondiaal niveau kunnen meedelen aan klimaat. Landen die het meest hebben meegedragen zullen de meeste lasten hiervan ondervinden.
  De geografie gaat naar transnationaal.
  Mondiale milieuverdragen. Kyoto protocol. Er komen nieuwe vormen van regulering die niet door overheden worden gedragen maar door NGOs.
  Aandacht voor milieu gaat naar beneden na de 4e golf. 
 • Tussen 2007 en 2012 was er een wereldwijde economische recessie en daling van aandacht voor milieu. In 2014 was het de vraag of er nu sprake was van een nieuwe milieugolf. In 2015 werd het klimaatverdrag in Parijs getekend en in hetzelfde jaar waren de Sustainable Development Goals aanvaard.
 • Wat zijn de vier karakteristieken van de sustainable development goals?
  1. Vervolg op Millennium Development Goals en leidend tot 2030 - worden ook gemonitord 
  2. Uiteindelijke 17 doelen, aangenomen in 2015, wijken af van Sachs' voorstel in 2012
  3. Wel herkenbaar: principe van tripe bottom line (people, planet, prosperity, ofwel social inclusing, environmental sustainability, and economic development), plus good governance
  4. Op de website van de SDGs: ''Achieving the SDGs requires the partnership of governments, private sector, civil society and citizens alike to make sure we leave a better planet for future generations.'' 
 • Wat zijn de zeven principes in milieubeleid?
  1. Stand-still beginsel
  2. De vervuiler betaalt
  3. Beste beschikbare technieken
  4. Bestrijding aan de bron en preventief handelen
  5. Voorzorgsbeginsel
  6. Sociale en economische rechtvaardigheid
  7. Participatie van burgers
 • Wat houdt het stand-still beginsel in?
  Milieu is zo’n groot probleem, we moeten in iedergeval niet zorgen dat het erger wordt. Iedereen moet zich houden aan het niveau dat het nu is. Je mag niet meer verontreiniging veroorzaken dan dat nu het geval is. 
 • Wat houdt de vervuiler betaalt principe in?
  De persoon die het meeste vervuilt moet ook voor de kosten hiervan opdraaien. Een voorbeeld is zuiveringsheffing ter financiering van rioolwaterzuiveringsinstallaties.
 • Wat houdt het principe best beschikbare technieken in?
  Bedrijf moet zich houden aan die technieken die het schoonst zijn voor het milieu. Als deze technieken te duur zijn dan hoeft je dit niet aan te nemen, maar als het redelijk betaalbare technieken zijn dan moet je die in principe toepassen. Omdat dit principe ook doorwerking te geven heeft de EU allerlei documenten voor allerlei bedrijfstakken. Daarin staan beschreven precies de soort technieken die je dan kan gebruiken. Een vergunning verlener en een inspectuer kunnen dan naar een bedrijf gaan met dat document om te zeggen dat deze technieken niet behoren tot de BBT. 
 • Wat houdt het principe bestrijding aan de bron en preventief handelen in?
  Verontreiniging tegengaan aan de bron en het beleid moet gericht worden op het voorkomen van milieuaantasting. Dit is vergelijkbaar maar meer algemener dan bestrijding aan de bron.
 • Wat houdt het voorzorgsbeginsel in?
  ''Where there are threats of serious irreversible damage, lack of full scientific certainty shall not be used as a reason for postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation''. Het is eigenlijk dat ook al weet je niet helemaal wat de effecten zijn toch kunnen er maatregelen worden genomen.
 • Wat houdt het principe van sociale en economische rechtvaardigheid in?
  “The right to development must be fulfilled so as to equitable meet developmental and environmental needs of present and future generations.” 
  • intergenerationele en intragenerationele rechtvaardigheid 
 • Wat houdt het principe van participatie van burgers in?
  Environmental issues are best handled with the participation of all concerned citizens, at the relevant level.”
 • Wat zijn de vier kenmerken van de rol van de algemene principes in milieubeleid?
  1. Vatten belangrijkste uitgangspunten samen
  2. Geven richting aan beleid
  3. Kunnen worden aangehaald in juridische procedures (maar worden lang niet altijd consequent toegepast)
  4. Worden in verschillende landen en voor verschillende problemen op uiteenlopende wijze toegepast
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.