Summary Class notes - Europeesrecht 2

Course
- Europeesrecht 2
- Jeroen Kerver
- 2019 - 2020
- Hanzehogeschool Groningen (Hanzehogeschool Groningen, Groningen)
- HBO - Rechten
136 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Europeesrecht 2

 • 1556661600 Doorwerking

 • Wat is doorwerking?
  Doorwerking is de wijze waarop Europees recht doordringt in de nationale wetgeving.
 • Wat zijn de kenmerken van een internationale organisatie?
  • Vorm van samenwerking (onder internationaal publiekrecht)
  • Opgericht bij verdrag/ internationale overeenkomst
  • Éen of meer organen
  • Behartigen gemeenschappelijke belangen
  • Ten minste twee staten    
 • Instellingen EU: Europese Raad
  Grote beleidslijnen (art. 13 en 15 VEU)
 • Instellingen EU: Raad van de Europese Unie:
  Wetgevend orgaan. De leden vertegenwoordigen de landen (art. 13 en 16 VEU)
 • Instellingen EU: Europese Commissie
  Dagelijks bestuur (waakhond) hebben initiatief voor wetgeving, de leden vertegenwoordigen het algemeen belang (art. 13 en 17 VEU)
 • Instellingen EU: Europees Parlement
  Politieke controle, mede wetgever. Leden worden rechtstreeks gekozen (art. 13 en 19 VEU)
 • Instellingen EU: Hof van Justitie
  Rechtspraak (art. 13 en 19 VEU)
 • Instellingen EU: Europese rekenkamer
  Financiële controle (art. 13 VEU en 285 -287 VWEU)
 • Instellingen EU: Europese centrale bank
  monetair bestuur (art. 13 VEu en 282 - 284 VWEU)
 • Wat zijn de beginselen van het EU recht?
  • Autonomie/ attributie
  • Voorrang
  • Rechtstreekse werking (Eigen rechtsorde)
  • Loyaliteitsbeginsel (Eigen rechtsorde)
  • Subsidiariteit (Eigen rechtsorde)
  • Proportionaliteit (Eigen rechtsorde)
  • Mensenrechten (Eigen rechtsorde)
  • Gelijkheid (Eigen rechtsorde)
 • Wat houdt een eigen rechtsorde in?
  Een eigen rechtsorde houdt de harmonisatie van wetgeving binnen verschillende landen in.
 • Welke bronnen heeft het Europees recht?
  Primair en Secundair Europees recht 
  Artikel 288 VWEU:
  1. Verdragen (en het Handvest)
  2. Verordeningen
  3. Richtlijnen
  4. Besluiten/Beschikkingen
  5. Aanbevelingen en adviezen
  6. Rechtspraak = bron        
 • Van Gend en Loos arrest:  Europees recht kan rechten scheppen die individuen onafhankelijk van
  hun nationale recht kunnen inroepen voor de nationale rechter. Om deze
  directe werking te hebben moet en bepalingen aan een aantal
  voorwaarden voldoen: 
  1) de bepaling is duidelijk en onvoorwaardelijk 
  2)de bepaling schept een negatieve verplichting voor de lidstaat 
  3) de bepaling bevat geen voorbehouden 
  4) de aard van de bepaling leent zich voor directe werking
 • Costa Enel
  Europees recht gaat boven Nationaal recht.
  Autonoom karakter en verhouding tot lidstaat EEG verdrag:  Het Europees recht vloeit voort uit autonome bron en kan op grond van
  zijn bijzondere karakter niet door enige voorschrift van nationaal recht
  opzij worden gezet. Het Europees recht heeft dus, onafhankelijk van de
  nationale rechtsorde, voorrang op strijdige nationale bepalingen
 • Simmenthal arrest
  De nationale rechter, belast met de toepassing van de bepalingen van het Unie-recht, is verplicht zorg te dragen voor de volledige werking van deze normen, daarbij, zo nodig op eigen gezag, elke strijdige bepaling van de zelfs latere nationale wetgeving buiten toepassing latende, zonder dat hij voorafgaande opheffing hiervan via de wetgeving of enige andere constitutionele procedure heeft te vragen of af te wachten.
 • Wat is harmonisatie?
  Richtlijnen bewerkstelligen een zelfde handelswijze van lidstaten.
 • Wat zijn de kenmerken van lidstaten?
  • art. 288 VWEU, richtlijn verbindend ten aanzien van het resultaat
  • Doel: harmonisatie
  • implementatietermijn
  • Goed geïmplementeerd? aangepaste nationale wetgeving geldt
  • niet goed geïmplementeerd? richtlijn heeft dan rechtstreekse werking, burger kan zich op de richtlijn beroepen.
 • Marshall arrest
  Implementatieplicht, anders rechtstreeks beroep op de richtlijn mogelijk. Reden: lidstaten mogen geen voordeel halen uit eigen falen.
 • Francovich arrest
  de overheid kan aansprakelijk zijn voor schade van particulieren als gevolg van implementatieproblemen. 
  • richtlijn niet tijdig omgezet
  •  richtlijn onvoldoende duidelijk en onvoorwaardelijk 
 • Marleasing arrest:
  Richtlijn conforme implementatie (door nationale rechter) na ommekomst van implementatietermijn
 • Kolpinghuis arrest
  geen omgekeerde rechtstreekse werking bij onjuiste implementatie
 • Faccini Dori arrest
  geen horizontale rechtstreekse werking bij richtlijnen
 • Hoe werken verordeningen?
  verordeningen zijn direct werkend, rechtstreeks verbindend voor:
  • hele EU
  • ook horizontale werking
 • Richtlijnen moeten omgezet worden in wetgeving. Verordeningen gelden direct
 • Wat is primair recht?
  verdragen 
  1. VEU
  2. VWEU
  3. Handvest 
 • Wat is secundair recht?
  1. verordeningen
  2. richtlijnen
  3. secundair is afgeleid van primair.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.