Summary Class notes - Experimenteel onderzoek

Course
- Experimenteel onderzoek
- ?
- 2019 - 2019
- Open Universiteit
- Onderwijswetenschappen
206 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Experimenteel onderzoek

 • 1552172400 1.1 Ethiek van experimenteel onderzoek

 • Hoe omschrijf je experimenteren?
  Experimenteren kunnen we omschrijven als een gecontroleerde methode van waarnemen waarbij de waarde van een of meer onafhankelijke variabelen door de onderzoeken worden gemanipuleerd met het oogmerk het oorzakelijke of causale effect daarvan vast te stellen op een of meer afhankelijke variabelen.
 • Aan welke drie voorwaarden moet worden voldaan om te kunnen spreken van een causale relatie?
  1.Er moet een statistisch significant verband zijn tussen de predictor en de afhankelijke variabele.
  2.De predictor moet in de tijd voorafgaan aan de afhankelijke variabele.
  3.     De relatie tussen de predictor en de afhankelijke variabele wordt niet veroorzaakt door een derde, mogelijk onbekende variabele.
 • Wat is een zuiver experiment (4 kenmerken)?
  ·Het statistisch significant verband wordt getoetst via een statistische toets.
  ·De opzet van het experiment is zo dat de manipulaties die leiden tot de condities van het experiment (die de waarden van een predictor voorstellen) voorafgaan aan het meten van de afhankelijke variabele. (voorwaarde 2)
  ·Door de subjecten willekeurig aan de condities toe te delen (randomisatie) wordt geprobeerd de invloed van onbekende variabelen te reduceren.
  - Bekende storende variabelen kunnen eventueel worden gemeten en statistisch onder controle worden gehouden door deze variabelen als covariaat in de analyse te betrekken.
 • Wat is de informed consent?
  Het verstrekken van voldoende informatie vooraf zodat een deelnemer een overwogen besluit kan nemen tot deelname aan het onderzoek. Tevens wordt er toestemming gevraagd om mee te doen.
 • Wat is een active informed consent?
  De deelnemer moet een handeling verrichten o toestemming te verlenen. Bijvoorbeeld het onderteken van een informed consent-formulier
 • Wat is een passive informed consent?
  De deelnemer moet een handeling verrichten om niet deel te nemen aan het onderzoek. (wie zwijgt stemt toe, bijv een vragenlijst met informatie vooraf. Deelnemer kan de vragenlijst niet invullen)
 • Welke negen punten moeten er staan in de informed consent?
  ·Vrijwillige deelname
  ·Recht op deelname beëindigen (geen verplichting gegevens te vernietigen, wel te verantwoorden wat er met de gegevens gebeurd bij tussentijds beëindigen)
  ·Doel van het onderzoek
  ·Onderzoeksprocedure
  ·Risico’s
  ·Maatschappelijk nut van onderzoek
  ·Duur van het onderzoek
  ·Contactinformatie
  ·Anonimiteit
 • Wat is de debriefing?
  Na afloop van het onderzoek is het ethisch om de deelnemers de gelegenheid te geven om de onderzoeksprocedure te kunnen bespreken of vragen te stellen.
 • Wat is het doel van de debriefing?
  Het doel van de debriefing is het wegnemen van misconcepties of onzekerheden die ze kunnen hebben over onderzoek. Een goede debriefing laat de deelnemer achter met het gevoel dat hun tijd niet verspild is. Het doel van de debriefing is niet slechts informeren van de deelnemer, maar om de deelnemer de experimentele situatie te doen verlaten in een vergelijkbare stemming met hoe ze het experiment binnenkwamen.
 • Wat is bedrog?
  Er is sprake van bedrog wanneer de deelnemer op een of andere manier wordt voorgelogen.
 • Welke drie bekendste vormen van bedrog zijn er?
  ·Het gebruik van handlangers.
  ·Staged manipulations in field settings
  ·Misleidende instructies
 • Wat is het gebruik maken van handlangers?
  De onderzoeker kan acteurs of onderzoeksassistent inzetten die zich voordoen als respondenten.
 • Wat is staged manipulations in field settings?
  De omstandigheden waarin de proefpersoon zich bevindt, kunnen gemanipuleerd worden, om zo een effect op de proefpersoon te hebben.
 • Wat is misleidende instructies?
  De aard van het onderzoek kan van meet af aan misleidend worden voorgesteld.
 • Wat is de procedure in de methodesectie van een experimenteel onderzoek?
  In de proceduresectie informeert de schrijver de lezers over ethische aspecten van de experimentele manipulaties. Dit moet bondig zijn, maar voldoende gedetailleerd zodat andere onderzoekers het experiment na zouden kunnen doen.
 • Welke 5 punten staan in een goede proceduresectie?
  ·Een samenvatting van de instructies die de proefpersonen ontvangen hebben. (niet het hele script, wel van belang dan in de appendix) plus de informatie van de informed concent.
  ·De beschrijving van de specifieke experimentele manipulaties. (Hoe zijn de onafhankelijke variabelen in experimentele scenarios’s geoperationaliseerd en hoe zijn de proefpersonen hier aan blootgesteld?
  ·Eventuele counterbalancing of andere methoden van experimentele controle als dit is toegepast.
  ·Duur van het experiment
  -       Eventuele beloningen voor het participeren in het onderzoek.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de assumpties van de ancova?
Assumpties specifiek voor het toevoegen van een covariaat:
1. Gelijke Scores - De scores op de covariaat moet ongeveer gelijk zijn voor alle groepen. Dit is te toetsen met een ANOVA, waarbij de covariaat de afhankelijke variabele vormt (gegeven dat de covariaat continu is).
2. Gelijke regressie coëfficiënten - De regressie coëfficiënten van de samenhang tussen de covariaat en de afhankelijke variabele moet voor elke groep ongeveer gelijk zijn (geen interactie).
Assumpties algemeen:
1. Normaal Verdeeld – De afhankelijke variabele moet voor iedere groep normaal verdeeld zijn, zie Normaliteit.
2. Niveau van de variabelen - De onafhankelijke variabelen zijn op categorisch niveau en zowel de afhankelijke variabele als de covariaat zijn op continu of op interval niveau gemeten.
3. Onafhankelijkheid - De scores zijn onafhankelijk, zie Onafhankelijkheid.
Hoe interpreteer je de covariaat? 13.6
In termen van significantie, de p-waarde en in termen van richting, de b-waarde.
Wat is het verschil tussen de ANOVA en de ANCOVA?
Het covariantiemodel levert meer verklaarde variantie op dan een model zonder covariaat, omdat de verhouding van de verklaarde variantie (SS corrected model) ten opzichte van de onverklaarde variantie (SS error) toeneemt.
Kan je bij een ancova een post-hoc analyse draaien?
Nee, er is enkel de optie tot het opvragen van contrasten.
Hoe controleer je of de covariaat afhankelijk is van een interventie?
Je vergelijkt de scores op de covariaat tussen groepen middels een ANOVA met de interventie als onafhankelijke variabele en de potentiele covariaat als afhankelijke variabele. Als de verschillen tussen de groepen op de potentieel covariaat niet significant zijn, dan wordt ervan uitgegaan dat de covariaat onafhankelijk is van de interventie.
Wat is homogeniteit van regressies?
Voorde verschillende groepen is de kracht van het effect van de covariaat gelijkop de afhankelijke variabele, ofwel dat de stijging of daling van de lijnen voor de verschillende groepen gelijk is.
Hoe wordt de ancova in de praktijk toegepast?
Een covariaat wordt opgenomen waarbij deze een deel van het treatment en de onverklaarde variantie verklaard. Dit probleem kan worden opgelost door randomisatie of matching op de covariaat.
Onder welke voorwaarden mag je een ANCOVA uitvoeren?
Als het effect van een coariaat onafhankelijks is van het treatment-effect.
Wat is een model met enkel covariaten?
Een regressieanalyse.
Wat is de covariaat in de ancova?
Een interval of hoger meetniveau predictor in een lineair model.