Summary Class notes - Finance

Course
- Finance
- Rem Pronk
- 2015 - 2016
- Hogeschool van Amsterdam
- Sport, Management en Ondernemen
266 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Finance

 • 1535752800 Vaak voorkomend in tentamen/aantekeningen

 • Wat is het verschil tussen certificaten en gewone aandelen?
  Bij certificaten heb je geen stemrecht
 • Wat is de rentabiliteitswaarde per aandeel?
  De contante waarde van toekomstige winst per aandeel
 • Wat is intrinsieke waarde?
  Geld van alle bezittingen in het bedrijf min alle schulden (dus wat heeft het bedrijf nu?)
 • Nominale waarde staat vaak vast en vermeld. Het wijkt soms van de koerst af
 • Contante waarde
  Een bedrag waar je pas recht op hebt na een bepaalde periode (vaak plus rente)
 • Welke twee soorten factoring heb je?
  1. Maturity factoring
  2. Old line factoring


  Maturity factoring = de overgenomen vorderingen worden pas op de vervaldatum van de factuur uitbetaald


  Old line factoring = het grootste gedeelte van de vorderingen wordt onmiddellijk betaald. Vermogensbehoefte wordt dus direct kleiner • Wat is factoring?
  Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering. Onderneming draagt facturatie over aan een bedrijf (factoringmaatschappij). in ruil voor vergoeding ontvangt het bedrijf meteen zijn geld, hoeft dus niette wachten tot zijn facturen zijn betaald. (het wort dus uitbesteed aan een extern bedrijf).
 • Welke deelmarkten van de vermogensmarkt zijn er?
  • Middellang krediet
  • Geldmarkt
  • Kapitaal markt
 • Wat houdt EBITA in?
  EBITA is een andere benaming voor cashflow. Het staat voor earnings before deductie of interest, tax and amortisation. Ook wel winst voor aftrek van renten, belastingen en afschrijvingen van immaterieel activa.

  Het is een indicator voor financiële gezondheid van een bedrijf.
 • Wat is interne rentevoet?
  Interne rentevoet is de vermogensvoet waarbij de contante waarde van de verwachte operationele cashflow gelijk is aan het investeringsbedrag.
 • Uit welke drie onderdelen bestaat het masterbudget?
  1. Liquiditeitsbegroting
  2. Resultatenbegroting
  3. Verwachte balans
 • Wat is een claim?
  Een claim is een dividendbewijs dat recht geeft op inschrijven bij emissie.
 • Een onderneming die streeft naar een zo klein mogelijke vermogensbehoefte maakt gebruik van intensieve financiering
 • Wat is een warrent?
  Een soort optie. Het geeft iemand het recht om voor of een bepaalde datum effecten te kopen tegen een vooraf gestelde prijs
 • Rolling forecast
  Rolling forecast is een voortschrijdende prognose die vooruit wordt gemaakt (periodiek door het jaar heen). Het geeft inzicht in de meest waarschijnlijke toekomst.
 • Hoe bereken je het transactieresultaat?
  Een transactieresultaat is te berekenen door de opbrengst van de verkopen te verminderen met de kostprijs van de verkopen

  Transactieresultaat = opbrengsten verkopen - kostprijs verkopen
 • Wanneer zijn differentiële kosten van belang?
  • Als er sprake is van degressie variabele kosten
  • Als er sprake is van progressief variabele kosten
  • Als er sprake is van uitbreiding van de productiecapaciteit met daarbij hogere constante kosten (dus niet bij variabele kosten
 • Het aantal prestaties vermenigvuldigd met de kostprijs noemen we de brutogeldswaarde. Als je van deze kosten de complementeer kosten en eventuele interest kosten aftrekt, blijft de nettogeldswaarde over. Dit bedrag is beschikbaar voor de afschrijvingen.
 • Primitieve opslag methode
  De primitieve opslag methode is meer geschikt voor eenvoudige productie processen met relatief lage indirecte kosten
 • Verfijnde opslagmethode
  Deze methode biedt een beter kostprijsberekening wanneer er meerdere productieprocessen plaatsvinden.
 • Kostenplaatsenmethode
  De kostenplaatsmethode gaat er van uit dat indirecte kosten meer verband hebben met de afdelingen waar de kosten gemaakt worden. Uitgaan van prestaties van verschillende afdelingen. Zo kunnen de afdelingen gelijk het verband leggen tussen de kosten die gemaakt worden de de prestaties die geleverd moeten worden.
 • Equivalentiecijfermethode
  Een soort product dat verschilt in lange, gewicht of inhoud. Deze wordt omgerekend naar een calculatie eenheid. Zo wordt ook de kostprijs bepaald.
 • Activity based costing
  Bijna hetzelfde als de kostenplaatsmethode, maar waar de kostenplaatsmethode werkt met machine-uurtarieven en opslagpercentages op de omzet ofwel de verkoopprijs, werkt activity based casting met cost drivers. De kosten van een productie- of verkoopactiviteiten worden verzameld en gedeeld door de prestaties die een afdeling levert.
 • Welke drie kostenplaatsen zijn er?
  1. Hulpkostenplaats = deze nemen iet rechtstreeks deel aan de productie, de afdeling bestaat alleen in de boekhouding, maar levert wel diensten.
  2. Zelfstandige kostenplaats = dit is een kostenplaats die ook diensten verricht voor andere kostenplaatsen, maar bestaat ook echt als afdeling.
  3. Hoofdkostenplaats = de afdeling waar de producten worden gemaakt of verkocht.
 • Wanneer een bedrijf bonusaandelen uitgeeft verandert de samenstelling van het eigen vermogen. De grootte van het eigen vermogen veranderd niet
 • Wat zijn voorzieningen?
  Voorzieningen zijn toekomstig verwachte verplichtingen of verliezen die de ondernemer kan inschatten. Deze staan onder het vreemd vermogen, omdat het een verplichting is.
 • Dekkingsbijdrage
  Het verschil tussen e verkoopprijs en de variabele kosten per product.

  Na het betalen van de constante kosten houd je dan de winst over.
 • Interest kosten
  Achteraf betaalde rente
 • Wat is het verschil tussen koop op afbetaling en huurkoop?
  Het moment van eigendomsoverdracht
 • Leverancierskrediet
  Een onderneming die goederen op rekening heeft gekocht ontvangt leverancierskrediet. Dit is een kortlopende schuld.
 • Rekening-courantkrediet
  Hiermee kan je bij een bank geld lenen tot een van te voren afgesproken kredietlimiet (dit is een kortlopende schuld).
 • Agioreserve en de winstreserve zijn open reserves!
 • Wat gebeurd er met het eigen vermogen wanneer het stockdividend omhoog gaat?
  Als je stockdivident omhoog gaat dan neemt het eigen vermogen ook toe!
 • Claimemissie
  Hier krijgen de bestaande aandeelhouders voorrang bij het kopen van nieuw te plaatsen aandelen.
 • Uitgeven van warrents
  Warrents geeft het recht om gedurende de uitoefenperiode een of meer aandelen tegen een vooraf vastgestelde uitoefenprijs te kopen. (ook wel optie recht)
 • Converteerbare obligatielening
  tussenweg tussen aandelen en obligaties. Als kapitaalmarkt te ongustig is om aandelen te plaatsen dan heeft de onderneming de mogelijkheid om via het plaatsen van converteerbare obligaties vreemd vermogen aan te trekken
 • Bonus aandelen
  Reserves worden te groot in verhouding tot het geplaatste aandelen kapitaal. NV verstrek gratis aandelen aan de bestaande aandeelhouders
 • Stockdivident
  Het deel van het dividend dat in constanten wordt betaald word cashdividend genoemd. Als het dividend wordt uitgekeerd in aandelen is het stockdividend. De winst blijft dan binnen de onderneming.

  Als je mag kiezen tussen deze 2 dan heet het keuzedividend.
 • Bij homogene massaproductie moet je gebruik maken van delingscalculatie om e komen tot de kostprijs.
 • Als in 2016 een fitnesstoestel wordt gekocht die naar verwachting 5 jaar meegaat is er gedurende het jaar 2016 zowel sprake van een uitgave als een koste. 


  Waarom is dit?
  Het gaat om verschillende bedragen
 • Uitbreiding van het aantal vennoten in een vennootschap belasting onder firma leidt voor de schuldeisers tot meer verhaalmogelijkheden als de vennootschap zijn schulden niet betaald.
 • Betaald een vennootschap onder Firma (VOF) wel of geen vennootschapbelasting?
  Nee, een VOF betaald geen vennootschapsbelasting
 • Tante Aghaatlening
  Dit is een vorm van een achtergestelde lening én een voorbeeld van durfkapitaal
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

afvalresultaat
Het afvalresultaat is het verschil tussen het voorcalculatorische bedrag van afval en het nacalculaotirsche bedrag.

Een afvalresultaat bestaat uit een hoeveelheidsverschil en een prijsverschil. Het is wel van belang of het afval iets opbreng bij verkoop of dat er kosten verbonden zijn aan het verwijderen of afvoeren van het afval 
transacteiresultaat
Het transactieresultaat is het verschil tussen de opbrengst van de verkopen en de kostprijs van de verkopen.
Wat gebeurd er bij een kostenverdeelstaat?
In een kostenverdeelstaat worden de indirecte kosten over de kostenplaatsen verdeeld. Ook de dekking van de kosten van de afdelingen staat hierin, dus is het ook een kostendekkingstaat.
Van welke gedachte gaat de kostenplaatsen methode uit?
De kostenplaatsmethode gaat ervan uit dat de indirecte kosten veel meer verband houden met de afdeling waar de kosten worden gemaakt. 

Denk hierbij aan de inkoopafdeling, het magazijn, de productieafdeling en da afdeling verkoop. 
Verfijnde opslagmethode
Bij de verfijnde opslagmethode nemen we de indirecte kosten niet in de kostprijs op door middel van een enkel opslagpercentage, maar door middel van meerdere opslagpercentages. De indirecte kosten worden daarom in een aantal groepen ingedeeld:
 • Een deel dat samenhangt met het grondstoffenverbruik: denk hierbij aan machines en gereedschappen
 • Een deel dat samenhangt met de loonkosten: de kosten van kantine en loonadministratie kunnen hiertoe behoren
 • Een deel dat niet in verband te brengen is met grondstoffen of lonen en berekend wordt met een opslag op de totale directe kosten
primitieve opslagmethode
Om de kostprijs van de verschillende producten te kunnen bepalen, worden in het algemeen eerst de directe kosten aan een product toegerekend. Vervolgens moeten de indirecte kosten op een bepaalde manier worden verdeeld over de diverse producten. 

Bij de primitieve opslagmethode berekenen we het bedrag van de indirecte kosten met behulp van een enkel opslagpercentage
delingscalculatie
De totale kosten delen door de totale productie
Hoe ziet de liquiditeitsbegroting eruit?
Liquide middelen beginsaldo
Ontvangsen  +
-----------------------------------------------

Beschikbaar
Uitgaven  _
-----------------------------------------------

Liquide middelen eindsaldo 
Hoe ziet de resultatenbegroting eruit?
Opbrengst van de verkopen
Kostprijs van de verkopen  -
-------------------------------------------------

Transactieresultaat
Bezettingsresultaat fabricage  +
Bezettingsresultaat verkoop +
-------------------------------------------------

Bedrijfsresultaat
Liquiditeitsbegroting
De resultatenbegroting wordt opgesteld om de begrote winst te bepalen. Om de veranderingen in de liquide middelen te bepalen, wordt een liquiditeitsbegroting opgesteld. Het gaat nu niet om de kosten en opbrengen maar om de inkomsten en uitgaven