Summary Class notes - Financiering 1

Course
- Financiering 1
- M.M. Vredendaal
- 2017 - 2018
- Nyenrode Business Universiteit
- Accountancy & Controlling
213 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Financiering 1

 • 1486076400 College 1

 • Kasstroom
  Kasstroom is het saldo of verschil tussen inkomende en uitgaande geldstromen.
 • Rendement
  Waardevermeerdering per periode in % (r)
 • Enkelvoudig rendement
  Rente vergoed alleen over de oorspronkelijke inleg of investering
 • Samengesteld rendement
  Rente vergoed over de inleg + rentevergoeding. Ook wel samengestelde interest, of saldo incl. bijgeschreven rente, of rente op rente
 • Huidige waarde
  Ook wel, Present value (PV) of Contante waarde of de actuele waarde van een toekomstig bedrag aan geld over een tijdsperiode, op dit moment (t=0).

  Uitgezet tegen samengestelde interest bij gegeven rentevoet na een periode van een x-aantal jaren, levert de huidige waarde, het gegeven bedrag op.
 • Huidige waarde van 1 bedrag (formule)
  PV=C/(1+r)t
 • Huidige waarde van een reeks gelijke bedragen (formule)
  PV=Cx[1-(1+r)-n]/r
 • Huidige waarde van een oneindige reeks gelijke bedragen (formule)
  PV=C/r
 • Huidige waarde van een oneindige reeks gelijke bedragen met groeivoet (formule)
  PV=C1/r-g
 • Toekomstige waarde
  De waarde op een tijdstip na de (laatste) kasstroom.
 • Toekomstige waarde van 1 bedrag (formule)
  FV=Cx(1+r)t
 • Toekomstige waarde van een reeks gelijke bedragen/kasstromen (formule)
  FV=Cx(1+r)x [(1+r)n-1]/r
 • Voorwaarden voor toepassing van FV=Cx(1+r)x[(1+r)n-1]/r en PV=Cx[1-(1+r)-n]/r
  1. Het aantal stortingen zijn gelijk in waarde
  2. De perioden tussen de opeenvolgende kasstromen zijn gelijk
 • Nominale percentage
  Het rentepercentage dat wordt berekend op jaarbasis.
 • Effectieve rentepercentage
  Een gelijkwaardig rendementspercentage op jaarbasis, uit een maandelijks percentage. Ook wel de werkelijke rente op jaarbasis
 • Gelijkwaardig rendementspercentage op jaarbasis, uit een maandelijks percentage (formule)
  Rj=(1+Rm)^12-1
 • Gelijkwaardig rendementspercentage op maandbasis, uit een jaarlijks percentage (formule)
  Rm=(1+Rj)^1/12-1
 • Risicovrije rentevoet
  Het rendement dat kan worden gerealiseerd door geen of een zeer beperkt risico te lopen. In Nederland wordt over het algemeen gebruik gemaakt van het rendement op langlopende staatsobligaties.
 • Risico is op te delen in:
  1. Risico-opslag 
  2. Risicovrij rendement
 • Risico-opslag
  1e deel van een rendementseis , ook wel risicopremie waarin het marktrisico besloten ligt. Extra rente die een investeerder of geldverstrekker vraagt als het gaat om een debiteur / investering met een hoger risicoprofiel dan die van vergelijkbare debiteuren / investeringen.
 • Risicovrij rendement
  2e deel van een rendementseis en compensatie voor het marktrisico dat in een investering besloten ligt. Hoe hoger het risico, hoe hoger de opslag. Ook wel het rendement dat kan worden gerealiseerd door geen of een zeer beperkt risico te lopen
 • Intern rendement
  Ook wel Internal Rate of Return (IRR). Het verwachte rendement op een investering.

  Er kan een verschil zijn tussen het intern (= het verwachte rendement) rendement van een project en het gewenst rendement van de onderneming. Wanneer het intern rendement hoger is dan het gewenste rendement wordt er waarde in de onderneming gecreëerd.

  Het verwachte rendementspercentage is afhankelijk van het risico, ook wel de mate van onzekerheid over de hoogte van de kasstromen.
 • Intern rendement (formule)
  IRR= ((nieuw-oud)/oud))*100%

  of PV= C/(1+r)^t - waarbij r  = IRR
 • Bij twee verschillende reeksen moet je deze beide apart behandelen. De toekomstige waarden tel je dan bij elkaar op voor een totaal
 • De huidige waarde (PV) gaat omlaag als de marktrente (R) omhoog gaat.
  Bij gelijke verwachte kasstromen betaalt de belegger een lagere prijs (PV) om een hoger rendementspercentage te kunnen behalen/realiseren
 • Bij meerdere kasstromen rekening houden met:

  a. De bedragen en tijdstippen verschillen: per bedrag uitrekenen
  b. De bedragen en tijdstippen zijn gelijkmatig: formule toepassen
  c. Een combinatie van beide is mogelijk: beide berekeningenuitvoeren
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Informatie Assymetrie in de Agency theorie
De agent weet altijd meer dan de principaal
Financieringskasstroom
Aandelenkapitaal (+)
Agioreserve (+)
Uitbetaalde dividend (-)
Verschil lang vreemd vermogen (+/-)
Verschil rekening courand (+-)
Betaalde rente (-)
Belastingbesparing op rente (+)
Financieringskasstroom
Marktwaarde en WACC
Als de marktrente stijgt dan stijgt ook de WACC, waardoor de waarde van de onderneming zakt.
Marktwaarde
De waarde wordt beïnvloed door stijgende dividenden en lagere vereiste rendementen. (multiple choice opgave 3.4 college 3)
Marktwaarde van een obligatie
De marktwaarde van een obligatie stijgt wanneer er sprake is van tussentijdse aflossing, mits de marktrente > nominale rente. Want vrijgekomen aflossingen kunnen worden herbelegd tegen de marktrente (die hoger is dan de nominale rente).
Toelichting r
r  = het gewenste rendement van de belegger in het aandeel
(bekeken vanuit de belegger die een bepaald rendement eist gezien het risico)

of

r = de kostenvoet van het eigen vermogen, ook wel cost of equity capital
(bekeken vanuit de onderneming die het dividend moet uitbetalen en dat dus als een kostenpost beschouwt)
Zero-coupon bonds
Ookwel Nulprocentsobligaties. Dit zijn obligaties zonder rentevergoeding
Noem de 2 componenten van een belegging
1. de uitgekeerde rente
2. de mutatie in de marktwaarde
Gewenste rendement (vanuit het ook van de onderneming)
Kostenvoet van het eigenvermogen (Cost of Equity Capital)
Nominale rente (Couponrente)
Het rentepercentage dat de bank rekent over spaargeld of een lening op jaarbasis.

Rendement = (Inleg/100) x nominale rente