Summary Class notes - Financiering 2

Course
- Financiering 2
- dr. A.H.F. Verboven
- 2015 - 2016
- Tilburg University (Tilburg University, Tilburg)
- Fiscale Economie
276 Flashcards & Notes
2 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Financiering 2

 • 1464732000 Introduction

 • Hoe bereken je de Net short term debt?
  Short term debt - excess cash = net short term debt
 • Wat betekent EBITDA?
  Earnings Before Interest Taxes Depreciation and amortization
 • Hoe reken je de EBITDA uit?
  Revenue - expenses (excluding tax, interest, depreciation and amortization).

  EBITDA is essentially net income with interest, taxes, depreciation, and amortization added back to it, and can be used to analyze and compare profitability between companies and industries because it eliminates the effects of financing and accounting decisions.
 • Hoe bereken je de verandering van Operational Net Working Capital?
  • Change of Inventory (+)
  • Change in Accounts receibable (+)
  • Change in other current assets (+)
  • Change in Accounts payable (-)
  • Change in Other current liabilities (-)
 • 1464818400 H14 - Capital structure in a perfect market

 • Wat is een kapitaal structuur?
  De relatieve proporties van schulden, eigen vermogen en andere effecten die een bedrijf uit heeft staan.
 • Wat is een unlevered firm?
  Een bedrijf dat volledig met eigen vermogen gefinancierd is.
 • Wat is een levered firm?
  Een bedrijf dat gefinancierd is met schulden en eigen vermogen.
 • Wat is levered equity?
  Eigen vermogen in een bedrijf dat ook schulden heeft.
 • Wat is de stelling van Modigliani & Miller?
  Een kapitaal structuur maakt niet uit voor de totale waarde van een bedrijf.
 • Waarom is de return on equity anders bij een levered firm?
  Omdat schuldeisers eerst betaalt krijgen, is het risico bij een levered firm groter.
 • Wat is het verschil tussen de accounting balans en de marktwaarde balans?
  • In de marktwaardebalans worden immateriële activa inbegrepen.
  • In de marktwaardebalans worden makrtwaardes gebruikt in plaats van de historische kosten.
 • Wat is leveraged recapitalization?
  Wanneer een bedrijf een significant percentage van de utistaande aandelen koopt met als doel om het leverage te doen stijgen.
 • Wat houdt de eerste propositie van Modigliani & Miller in?
  In een perfecte kapitaalmarkt is de totale van een bedrijf gelijk aan de marktwaarde van de totale cash flows die gegenereerd zijn door de activa. De waarde wordt niet bepaald door de keuze van de kapitaalstructuur.

  A = U = E + D
  • A: market value of the firm's assets
  • U: market value of unlevered equity
  • E: market value of equity in a levered firm
  • D: market value of debt (in a levered firm)   
 • Noem twee argumenten vóór de eerste propositie van Modigliani & Miller
  1. De totale cash flows die worden betaald aan alle effectenhouders zijn gelijk aan de totale cash flows die gegenereerd worden door de activa van het bedrijf. Daarom (law of one price) moeten de effecten van het bedrijf en de activa dezelfde totale marktwaarde hebben.
  2. Seperation pinciple: als de effecten eerlijk geprijsd zijn, heeft het kopen of verkopen een NPV van nul, en daarom, zou het waarde van het bedrijf niet moeten veranderen. De toekomstige betalingen die het bedrijf moet maken aan de debt holders is gelijk aan het bedrag van de lening die hij gelijk ontvangt. De waarde van het bedrijf wordt alleen bepaald door de PV van de cash flows van de huidige en toekomstige investeringen.
 • Wat houdt "using homemade leverage" in?
  Als investeerders een andere kapitaalstructuur prefereren dan die die het bedrijf heeft gekozen, kunnen investeerders geld lenen of uitlenen en hetzelfde resultaat gebruiken. Zolang dit tegen hetzelfde interestpercentage is als het bedrijf, is homemade leverage een perfect substituut.
 • Wat stelt de tweede propositie van Modigliani & Miller?
  De cost of capital van levered equity stijgt met de marktwaarde van debtequity ratio.

  Re = Ru + (Ru - Rd) * D/E
  • Ru: market value return on unlevered equity
  • Re: market value return on levered equity
  • Rd: market value return on levered debt
 • Wat is het omgekeerde van schuld?
  Excess cash of risicovrije effecten
 • Wat betekent 'verwatering' van eigen vermogen
  Dit houdt in dat als er aandelen uitgegeven worden, de opbrengsten van een bedrijf verdeelt moeten worden over meer aandelen en dat daardoor de waarde per individueel aandeel daalt.

  Deze visie negeert echter het feit dat er geld gegenereerd kan worden met het geld dat opgebracht wordt door het uitgeven van nieuwe aandelen.

  Zo lang een bedrijf nieuwe aandelen voor een eerlijke prijs verkoopt, zal er geen winst of verlies zijn voor de aandeelhouders.
 • Wat volgt uit de stelling dat betas lineair zijn?
  βE = βU + D/E (βU − βD)

  Oftewel: meer leverage vergroot de beta van unlevered equity
 • Wat gebeurt er wanneer er zo veel leverage is dat lenen risicovol wordt?
  Dan eist de leninggever een risk premium omdat er kans is dat het bedrijf ten onder gaat in een slechte economie.
 • What is dillution?
  An increase in the total number of shares that will divide an unchanged amount of earnings.

  However: if the firm sells new shares at fair market price to invest in a project with a positive NPV, current shareholders benefit
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Financiering 2

 • 1492725600 College 1 - Risico en rendement op vermogensmarkten

 • Compound Annual Growth rate (Cagr)
  Also Average compound annual return. The rate of return that represents the cumulative effect that a series of gains and losses have on an original amount of capital over a period of time.

  If Cagr < Opportunity Cost of Capital, investors are not willing to invest in a project if they could get a higher expected return in the capital markets. Also NPV would be negative.
 • Rendementseis (formule)
  rendementseis/ kostenvoet (rm) = risicovrije rentevoet (rf) + risico premie (of opslag)

  rm = the average of past market returns = nominal average annual rate of return

  risico premie = normal risk premium

  rf = risk free interest voor:
  - dekking (als vergoeding) inflatie / deflatie
  - service waarvoor ik een beloning wil zien
 • Variance of the market return (Variantie van het rendement)
  The expected squared deviation from the expected return

  variance (rm) = the expected value of (rm - rm)^2

  rm = actual return    
  rm = expected return
 • Standard deviation of Variance of the market return
  Standard deviation of rm (o) = wortel van Variance of the market return
 • Standaardafwijking van het rendement
  Het risico dat u bij beleggingen loopt is uit te drukken aan de hand van het verwachtingsrendement en de standaarddeviatie. Wat is een standaarddeviatie? Een standaarddeviatie is een mate van verschil tussen een verwachting en een uitkomst. Een uitkomst zit in 68% van de gevallen minder dan 1 standaarddeviatie naast een uitkomst. In 95% van de gevallen zit een uitkomst minder dan 2 standaarddeviaties van de verwachting.

  Als een portefeuille een standaarddeviatie van 5% heeft, dan weet u met 68% zeker dat het rendement in een jaar tussen -5% en +5% van het verwachtingsrendement af zal liggen. Een aandeel of portefeuille met een kleine standaarddeviatie is zeer stabiel en heeft veel zekerheid, een aandeel of portefeuille met een grote standaarddeviatie is instabiel en geeft minder zekerheid.

  Als een portefeuille een verwachtingsrendement van 5% heeft, en een standaarddeviatie van 5%, dan weet u met een zekerheid van 68% dat het daadwerkelijke rendement tussen de 0% en de 10% zal liggen. Daarbij weet u met een zekerheid van 95% dat het rendement tussen de -5% en de +15% zal liggen: twee standaardvariaties verwijderd van het verwachtingsrendement.

  Heeft een portefeuille een verwachtingsrendement van 0,5% en een standaarddeviatie van 0,1%, dan weet u met 68% zekerheid dat uw rendement tussen de 0,4% en 0,6% zal liggen, en met 95% zekerheid dat uw rendement tussen de 0,3% en 0,7% zal liggen. Dit is geen 100% zekerheid – aandelen kunnen zomaar in waarde zakken – maar wel een redelijke zekerheid.
 • Standaarddeviatie berekenen
  1. Bereken de som van percentages (rendement) over alle jaren
  2. Bereken het gemiddelde percentage  over alle jaren 
  3. Bereken per jaar werkelijk minus gemiddelde percentage 
  4. Bereken per jaar werkelijk minus gemiddelde percentage ^2
  5. Bereken de som van alle kwadranten = Variantie6. Berekend de Standaarddeviatie = de wortel van de Variantie (%)
 • Levels of Standard deviation
  * High standard deviation = the data is widely spread thus it's less reliable

  * Low standard deviation = the data are clustered closely around the mean, thus more reliable

  * Zero standard deviation = the security is risk free
 • Hoe diversificatie het risico vermindert
  A diversified portfolio is less than the average of the risk of separate stocks. The gain from diversification depends on how highly the stocks are related. Diversification reduces variability, the standard deviation % drops in the graph).

  * When the return on 2 stocks are perfectly negatively correlated (p = -1) than the portfolio has
     no risk

  * A well-diversified portfolio with securities having beta's of 1.0 (thus w/average market risk)
     has the same standard deviation as the market index
 • The risk of any stock
  1. A specific or diversifiable risk
  2. Market risk (associated w/ market-wide variations)
 • Specific risk (uniek risico)
  The risk that potentially can be eliminated by diversification. This risk is related to the specifics of an individual company and its competitors.
 • Market risk (marktrisico)
  The risk remaining, that cannot be avoided regardless of diversification. This risk is related to economywide dangers threatening all businesses. For a reasonably well-diversified portfolio, only market risk matters.

  * Market risk is the average of covariance that constitutes the bedrock of risk remaining after
    diversification has done its work.

  * The risk of a well-diversified portfolio depends on the market risk of the securities included
     in the portfolio.
 • Correlatie coefficient
  Een maat voor de correlatie tussen twee stochastische grootheden (of stochastische variabelen). Men spreekt van correlatie als er tussen de beide grootheden een zekere lineaire samenhang is, in die zin dat waarden van de beide grootheden dezelfde of een tegengestelde tendens vertonen.

  De correlatie zegt dus iets over de lineaire relatie tussen twee variabelen. Er wordt gekeken naar de manier waarop de scores op de ene variabele samenhangen met de scores op de andere variabele.Indien hoge scores op de ene variabele samengaan met hoge scores op de andere variabele, dan is er sprake van een positieve correlatie tussen de twee variabelen. Als hoge scores op de ene variabele samengaan met lage scores op de andere variabele, dan is er sprake van een negatieve correlatie tussen de twee variabelen.

  De maat waarin de sterkte en de richting van de correlatie wordt uitgedrukt, is de correlatiecoëfficiënt. Deze kan waarden aannemen van -1 tot +1. Het teken geeft de richting van de correlatie aan. De absolute waarde van de correlatiecoëfficiënt geeft de sterkte van de correlatie aan. De waarde voor een perfecte positieve correlatie is +1 en de waarde voor een perfecte negatieve correlatie is -1. Als er geen relatie bestaat tussen de twee variabelen is de correlatiecoëfficiënt 0. Afhankelijk van het meetniveau van je variabelen kun je kiezen uit verschillende correlatiecoëfficienten.

  * de correlatie-coefficient is hoog, wanneer er sprake is van dezelfde soort / identieke
     ondernemingen
 • Covariance / Covariantie
  A measure of the degree to which 2 stocks covary. It can be expressed as the product of the correlation coefficient p12 and the two standard deviations.

  * covariance between stock 1 and 2 = o12 = p12 o1 o2
  * stocks are unrelated: both correlation coefficient and covariance are zero
  * stocks move in opposite direction: both correlation coefficient and covariance are negative
  * stocks move together: both correlation coefficient and covariance are positive

  A portfolio w/a large number of stock types, has a larger number of covariances, than the number of variances, compared to when there are just two securities. So the variability of a well-diversified portfolio reflects mainly the covariances (p.179)
 • Covariance (σim)
  Covariance = Total of all periods product deviation from average returns / number of periods
 • De invloed van de correlatie coefficient op de covariantie en mate van risicoreductie
  Risicoreductie = Gewogen gemiddelde minus risico v/d marktportefeuille

  risico v/d marktportefeuille  = wortel variantie v/h rendement v/d portefeuille (correlatie coefficient wordt in deze berekening meegenomen)
 • Expaining Beta
  * A security's risk is (in portfolio context) measured by beta
  * The beta of an individual security measures its sensitivity to market movements
  * Beta is the measure of:
  1. market risk
  2. sensitivity
  3. co-movement
  * Beta measures how closely a security might track to the market
  * The higher the correlation between a security and the market, the more meaningful is beta
  * A risky investment (one w/a relatively high standard deviation) does not necessarily contribute to the risk (low beta) of a diversified portfolio
 • 3 Factoren die de hoogte van beta beinvloeden
  1. Bedrijfstak: hoe vaster het kostenkarakter (vast / variable) van het bedrijf, hoe hoger het
      risico   
  2. Kostenstructuur: operating leverage (contributiemarge / operating profit)
  3. financieringsstructuur
 • Beta scenarios
  1. β = 1.0 = The average of all stocks
       For every 1% change in the market, an individual security will likely move 1%. The security
       tracks directly with the market. The security is sensitive to market movements.

  2. β = < 1.0 = The security moves in the same direction as the market, but not as far as the
       market. If beta = 0.85, the security is 15% less volatile than the market. The security is
       unusually sensitive to market movements.

  3. β = > 1.0 = The security has a greater level of risk

  4. β = 2.0 = The diversified portfolio invested in stocks will have twice the risk of a
       diversified portfolio with a beta of 1.0.
 • Berekening van beta
  Beta = covariance between the stock returns and market returns / the variance of the returns
              on the market

  β = σim/σm^2
 • Variance (σm^2)
  Variance = Total of all periods squared deviation from average market return / number of periods
 • Value additivity
  The principle that the NPV's of a set of individual securities / projects = the sum of the NPV's of the individual securities / projects.
 • Portefeuilletheorie van Harry Markowits
  TBD
 • Portfolio
  The expected return of a portfolio = the weighted average of the expected returns on the individual stocks:

  = (stock1 portfolio % x stock1 expected return %) +
     (stock2 portfolio % x stock2 expected return %)     

  Portfolio variance = x1^2o1^2+x2^2o2^2+2(x1x2p12o1o2)

  Portfolio standarddeviation = wortel Portfolio variance
 • Sharpe ratio
  De sharpe ratio reflecteert de verhouding tussen de vergoeding voor het risico (de ontvangen risicopremie) en het gelopen risico zelf (de standaarddeviatie/afwijking van het rendement).

  The most efficient portfolio offers the highest ratio of risk premium to standard deviation.

  Sharpe ratio = risk premium (r-rf) / standard deviation (σ)
 • Market risk premium
  The difference between the return on the market and the interest rate (rm - rf)
 • Expected risk premium on a stock
  r- rf = Beta x Expected risk premium on a market (rm - rf)
 • Security market line
  De grafische  weergave van de relatie tussen het risico en het verwachte rendement van een aandeel / fonds.

  The line steepest to the curved line of efficient portfolio's is tangent to the curved line. The efficient portfolio at the tangency point is better than all the other efficient portfolios.
 • Capital asset pricing model (CAPM)
  This model describes the relationship between systematic risk and expected return for securities. Het beschrijft het verband tussen verwachte rendement en de beta van een fonds). Deze wordt grafisch weergegeven als de 'security market line'.

  Rendementseis v/e aandeel of fonds Ri = Rf + βi (rm - rf)

  Rf = risk free intrest / risicovrije rentevoet
  βi (rm -rf) = risicopremie van een fonds / aandeel
  (rm -rf) = risicopremie marktportefeuille
 • Corporate diversification
  Why diversification does not add value to a firm's value or substract from it:
  Because corporate diversification is redundant to investors, if investors can diversify on their own account. This justifies adding present values.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

List explicit/implicit monitors (not management)
 • Security analysts
 • Lenders
 • Employees (‘whistle blowers’)
 • Regulating agencies such as SEC having legal power
List three types of directors (members of the board)
 • Inside directors (≈ management): Board members that are employed by the company, or former employees, or family members of employees (CEO, CFO, former CEO etc.)
 • “Gray” directors: Board members not as directly connected to the firm as the insiders are, but who have existing or potential business relationships with the company (bankers, lawyers, consultants working for the company)
 • Outside (independent) directors: Any other board member, serve mostly as watchdogs. However, since these directors’ personal wealth is likely to be less sentitive to performance than that of inside and gray directors, they have less incentive to closely monitor the firm
List key elements of corporate governance in the US
 • Board of director structure
 • Compensation policies for board members
 • Agency conflict management
 • Regulation   
Wat is corporate governance?
 • A system of controls, regulations and incentives designed to (1) minimize agency costs between managers and (2) prevent corporate fraud.
 • Its purpose is to mitigate the conflict of interest that results from the separation of ownership and control, without excessively burdening managers with the risk of the firm.
What is a Trust receipt loan?
Distinguishable inventory items are held in a trust as security for the loan
What is Commercial paper?
Short-term unsecured debt issued by large corporations directly to the investing public
What are examples of hidden costs of short-term financing?
 • Besides interest, short-term loans have additional fees and restrictions
 • Example: commitment fee for credit line
 • Loan origination fee - Bank charge that the borrower must pay upfront
 • Compensating balance requirement
What is a Discount loan?
Bridge loan requiring the borrower to pay the interest at the beginning of the period
The lender deducts the interest from the loan proceeds
What is a Bridge loan?
Short-term bank loan that is used to “bridge the gap” until the firm has arranged long-term financing
What is an Evergreen credit?
A revolving line of credit with no fixed maturity