Summary Class notes - Financiering van de decentrale overheid

Course
- Financiering van de decentrale overheid
- Onbekend
- 2018 - 2019
- LOI Hogeschool
- Rechten
336 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Financiering van de decentrale overheid

 • 1533247200 Inleiding lagere overheden

 • In Nederland bestaat de overheid uit drie niveaus... 1, 2, 3? Dit wordt ook wel het ... genoemd
  Huis van Thorbecke (1798 - 1872)
 • Om de centrale overheid te ontlasten en om de burger meer bij het bestuur te betrekken, is
  decentralisatie van de overheidstaak op wetgevend en bestuurlijk gebied gewenst.
 • Welke wetsartikelen maakt decentralisatie van wetgevende en bestuurlijke taken door provincies en gemeenten mogelijk?
  art. 123 t/m 132, Gw
 • Autonomie is?
  Autonomie geeft een algemene bevoegdheid aan lagere gemeenschappen, geregeld in de Gemeentewet of Provinciewet. Ook als de Gemeentewet of Provinciewet concrete verplichtingen aan het bestuur oplegt, zoals het vaststellen van een begroting, is sprake van autonomie.
 • Wat is medebewind?
  Medebewind geeft een algemene bevoegdheid aan lagere gemeenschappen, geregeld in een andere wet dan de Provinciewet of Gemeentewet.
 • In de loop van de tijd heeft men de verschillen in rechtsgevolg bij handelingen in autonomie of in medebewind naar de volgende twee: 
  Waar ligt de wettelijk basis hiervoor?
  1. o.b.v. art. 128 j 125, Gw zijn autonome bevoegdheden toegekend aan de provinciale en gemeentelijke bestuursorganen en aan geen ander orgaan. 
  2. In art. 132 lid 5, Gw is geregeld dat bij in gebreke blijven van provinciale of gemeentelijke organen t.a.v. medebewindstaken een regeling of voorziening kan worden getroffen. Op basis hiervan regelen art. 120 en 121 Prov. w en art. 123 en 124, Gem. w dat een ander orgaan de taak overneemt. Dit is NIET geregeld bij autonome taken. 
 • De belangrijkste klanten van de provincie zijn?
  gemeente, bedrijven en maatschappelijke instellingen
 • De meest omvangrijke en belangrijkste taak van de provincie is te vinden in
  ruimtelijke ordening
  verkeer
  landschapsbeheer
 • Wat is een streekplan?
  De provincie stelt streekplannen op waarin staat waar woningen worden gebouwd, waar bedrijfsterreinen en kantoorlocaties komen, hoe landbouw en natuurgebieden zich tot elkaar verhouden, waar wegen lopen en waar ruimte is voor recreatie.
 • Het streekplan vormt de schakel tussen
  het Rijksbeleid en het concrete beleid op gemeentelijk niveau.
 • De provincie toetst de gemeentelijke
  bestemmingsplannen
 • Voorts heeft de provincie een belangrijke taak bij de
  waterhuishouding
  milieu
  beheer provinciale wegen
  fietspaden en bruggen
  verkeersveiligheid
  landshcapsbeheer
 • Wat valt er te vinden in een Omgevingsplan?
  streekplan
  waterhuishoudingsplan
  milieubeleidsplan
  mobiliteitsplan
 • Wanneer was de Unie van Utrecht
  1579
 • De bloeitijd van de provincies gaat terug naar
  de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën, die ontstond twee jaar na de Unie van Utrecht (1579)
 • In ... vond de eerste vergadering plaats van de Staten-Generaal
  1464
 • De provincies zijn vrijwel allemaal voortgekomen uit de oorspronkelijke soevereine landstreken die voorheen de ... vormden
  Republiek der Verenigde Nederlanden (1588 - 1795)
 • De structuur van het provinciebestuur is overwegend
  dualistisch
 • Wat houdt een dualistisch stelsel in?
  In een dualistisch stelsel wordt uitgegaan van een scheiding tussen bevoegdheden van organen en een scheiding tussen samenstellingen van die organen.
 • In een monistisch stelsel...
  is in beginsel een orgaan als hoofdorgaan aan te merken (Provinciale Staten) waaruit de leden van de andere organen (gedeputeerden) worden benoemd.
 • Tot ... was het provinciale stelsel overwegend ...
  monistisch
 • Het toezicht van de regering op het provinciaal bestuur kan ... en ... zijn
  preventief en repressief
 • Het preventieve toezicht omvat:
  1. voorafgaande goedkeuring door de minister van Binnenlandse Zaken voor het oprichten van en deelnemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon (art. 158 lid 3, Prov. w). 
  2. in specifieke gevalen voorafgaande goedkeuring van de provinciale begroting
  3. voorafgaande goedkeuring van het opheffen of instellen van een waterschap door de minister van Verkeer en Waterstaat
 • Het repressieve toezicht omvat:
  een besluit of al dan niet schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg kan bij Koninklijk Besluit worden vernietigd. (art. 261 e.v., Prov. w)
 • Provinciale Staten zijn zowel wetgever als bestuurder, terwijl het dagelijks bestuur van de provincie wordt uitgevoerd door
  Gedeputeerde Staten.
 • Wat voor rol heeft de commissaris van de Koning bij beslissingen?
  Hij mag deelnemen aan de beraadslaging, maar heeft geen stemrecht!
 • Waar vind je de bevoegdheden van de provincie?
  art. 105, Prov. w
 • Provinciale Staten kunnen commissies instellen en daaraan eigen bevoegdheden toekennen. Op voorstel van Gedeputeerde Staten kunnen zij bevoegdheden van Gedeputeerde Staten toekennen, art.??
  art. 152 en 163, Prov. w
 • Waar vind je de regels omtrent de keuze voor leden van de 1e kamer?
  art. 55, Gw en art. Q1, Kieswet
 • Het dagelijks bestuur van de provincie berust bij
  het college van Gedeputeerde Staten.
 • Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit?
  commissaris der Koning en gedeputeerden (art. 34 jart.  158, Prov w.)
 • Alle besluiten van de provincie worden genomen door
  door of namens het college van Gedeputeerde Staten.
 • Een zekere specialisatie van de leden van Gedeputeerde Staten is al lange tijd gebruikelijk. Hoe zie je dit terug?
  art. 166, Prov. w

  Gedeputeerde Staten machtigen één of meer leden voor de uitvoering van een bepaalde taak. Zij treden dan op als mandataris van het college van Gedeputeerde Staten
 • Hoe worden de gedeputeerden gekozen?
  Door Provinciale Staten, uit hun miden
 • Noem een aantal taken van het dagelijks bestuur van de provincie:

  1. Het voorbereiden en uitvoeren van besluiten van Provinciale Staten. Zie art. 158, Prov. w
  2. Het beslissen in bestuursrechtelijke geschillen (administratief beroep), zie art. 168, Prov. w
  3. Medewerking aan toezicht op gemeenten
 • Gedeputeerde Staten zijn verantwoording verschuldigd aan
  Provinciale Staten, geldt ook voor de commissaris der Koning. Zie 167, Prov. w
 • Als sprake is van een verstoorde verhouding tussen Provinciale Staten en de commissaris der Koning, kunnen Provinciale Staten ...
  een aanbeveling voor ontslag sturen naar de minister van Binnenlandse Zaken.
  De minister mag in zijn voordracht tot ontslag aan de Koning slechts op zwaarwegende gronden afwijken van de aanbeveling door Provinciale Staten. 
 • De commissaris van de Koning is op basis van de Grondwet een provinciaal orgaan, wat blijkt uit het volgende:
  1. De commissaris der Koning is voorzitter van Provinciale Staten en heeft recht aan de beraadslaging deel te neen, maar heeft geen stemrecht.
  2. De commissaris is voorzitter van Gedeputeerde Staten en heeft daarin, naast het recht deel te nemen aan de beraadslaging, volledig stemrecht
  3. De commissaris verleent medewerking aan medebewind indien dit wettelijk is geregeld (art. 105 lid 2, Prov. w)
  4. De commissaris vertegenwoordigt de provincie in en buiten rechte (art. 176 lid 1, Prov. w)
 • Wanneer treedt de commissaris der Koning op als rijksfunctionaris?
  art. 182, Prov. w
  De regering kan de commissaris een ambtsinstructie geven. 
 • De commissaris van de Koning moet verantwoording afleggen aan
  Provinciale Staten over het door het college van Gedeputeerde Staten gevoerde bestuur (art. 167, Prov. w) en voor het als provinciaal orgaan gevoerde bestuur (art. 179, Prov. w)
 • Waar hoeft de commissaris geen verantwoording voor af te leggen?
  voor de taken uitgevoerd o.b.v. een door de regering gegeven ambtsinstructie (art. 182 lid 5, Prov. w)
 • De eerste gemeentewet was gemaakt naar ... model
  Frans
 • Onder het bestuur van ... kwam in ... de Gemeentewet tot stand
  Johan Rudolph Thorbecke (1798 - 1872) 
  1851
 • De leden van het college van burgemeester en wethouders zijn gezamenlijk en ieder afzonderlijk verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad voor het door het college van burgemeester en wethouders gevoerde bestuur. Art?
  art. 180, Gem. w
 • Het toezicht op het gemeentebestuur kan ... of ... zijn
  preventief of repressief
 • Het preventief toezicht op het gemeentebestuur omvat:
  1. Goedkeuring door Gedeputeerde Staten bij het oprichten van of deelnemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon
  2. De begroting kan aan goedkeuring van Gedeputeerde Staten onderworpen zijn, o.a. als deze niet in evenwicht zijn (art. 203 e.v., Gem. w)
  3. Goedkeuring is geregeld in een wet conform art. 259, Gem. w
 • Het repressief toezicht omvat:
  1. Een besluit of een al dan niet schriftelijke beslissing kan worden vernietigd o.g.v. art. 268, Gem. w
  2. De burgemeester en Gedeputeerde Staten kunnen besluiten van de gemeenteraad of van burgemeester en wethouders, die voor vernietiging in aanmerking komen, signaleren bij de minister van Binnenlandse Zaken (art. 273, Gem .w)
  3. Een belanghebbende - dat kan ook een bestuursorgaan zijn - kan tegen een KB tot vernietiging van een gemeentelijke besluit beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (art. 281a, Gem w.)
 • Als de omvang van een gemeente te klein is om alle taken uit te voren, zijn er twee mogelijkheden voor gemeenten om die taken gezamenlijk aan te pakken:
  1. Oprichten van een privaatrechtelijke rechtspersoon waarin de belanghebbende gemeenten participeren en samen het bestuur vormen. Die rechtspersoon kan echter géén verordeningen maken. 
  2. Oprichten van een nieuw openbaar lichaam door een aantal gemeenten ter behartiging van één of meer bepaalde belangen van die gemeenten. 
  Een dergelijk openbaar lichaam wordt bestuurd door gedelegeerden van de gemeente (art. 12 en 13, Wet gemeenschappelijke regelingen) die lid zijn van betrokken gemeentebesturen. 
 • Een openbaar lichaam kan wel/geen verbindende voorschriften geven en belasting heffen?
  Wel
 • Het oprichten van een openbaar lichaam behoeft voorafgaande goedkeuring door Gedeputeerde Staten, art?
  art. 36, Wet gemeenschappelijke regelingen ????????
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Check het laatste deel omtrent fiscalisering vakbondscontributie
doen! pag. 9.19 en 20
In deze modelregeling is, door de VNG, een tweetal afspraken te vinden mbt de vakbondscontributie
1. de afspraak dat de werkgever aan de werknemer die lid van "een vakbond" een bijdrage geeft van 50%
2. de afspraak dat de werkgevers meewerken aan de fiscalisering van de vakbondsbijdrage
De contributie voor de vakbond werd ook gefiscaliseerd. De afspraken werden uitgewerkt in de zogenaamde ...
modelregeling vakbondscontributie, die november 2006 tot stand gekomen.
Wat zijn nadelen van fiscalisering van de omroepbijdrage?
1. Er is een direct relatie tussen het betalen van een omroepbijdrage en datgene wat men ervoor terugkrijgt, of anders gezegd: degenen die een omroepbijdrage betalen, krijgt er publieke radio- en televisieprogramma's voor terug.
2. Er is een band tussen de publieke omroep en de burger die daarvoor betaalt.Fiscalisering snijdt die band door en ondergraaft daarmee de legitimering van de publieke omroep. Betrokkenheid door de overheid wordt meer benadrukt en het idee van een staatsomroep dringt zich op. De onafhankelijkheid van de omroep raakt in het geding. 
3. Als de omroepbijdrage wordt geïntegreerd in het fiscale systeem, dan lijkt het of de omroep functioneert obv subsidies van de overheid. Dit is slecht voor de beeldvorming. 
4. In het verlengde van het voorgaande ligt ook de overweging besloten dat in het geval de omroep is opgenomen in het fiscale systeem, er elk jaar in het parlement gediscussieerd zal worden over de hoogte van de bijdrage. Dit is ongewenst aangezien de politiek dan snel geneigd zal zijn zich te bemoeien met de inhoud. 
5. De publieke omroep is een journalistieke en culturele instelling die voor een optimale programmering behoefte heeft aan een voorspelbare, stabiele inkomensstroom. Door fiscalisering zal dit onzekerder worden. 
Wat zijn voordelen van fiscalisering van de omroepbijdrage?
1. Het is denkbaar dat technische en technologische ontwikkelingen in de productie, distributie en ontvangst van informatie ertoe zullen leiden, dat het niet langer mogelijk is de verplichting om een omroepbijdrage te betalen te verbinden aan het in bezig hebben van een ontvangstinrichting (radio, tv, etc.)
2. Het totale aanbod aan radio- en televisieprogramma's is dusdanig uitgebreid dat er door de ontvanger geen rechtstreekse relatie meer gelegd kan worden tussen de omroepbijdrage en de publieke omroep.
3. Fiscalisering, dwz het invoeren van de omroepbijdrage in een fiscale regeling, leidt tot toevoeging van de opbrengsten aan de algemene middelen van het Rijk. Aldus wordt een betere afweging van de bestemming en besteding van rijksmiddelen mogelijk. 
4. Fiscalisering biedt de mogelijkheid het draagkrachtprincipe te introduceren door inkomensonafhankelijke lastenverdeling. 
5. Fiscalisering zal leiden tot lagere inningskosten dan die op dat moment door de Dienst Omroepbijdragen gemaakt werden. 
De Wet publieke gezondheid introduceert drie nieuwe financiële arrangementen
1. De kosten van een dwangmaatregel voor isolatie ivm tbc komen voortaan tlv het Rijk
2. Als het Rijk de gemeente (burgemeester) verplicht tot maatregelen, kan de gemeente een beroep doen op financiële ondersteuning van het Rijk. Het Rijk draagt dan de kosten geheel of gedeeltelijk in overleg met de betrokken gemeente. 
3. Haven- luchthaven- en vervoersexploitanten dragen de kosten van maatregelen die de burgemeester oplegt. 
Waarom heeft VROM in 2004 de corporaties een aantal fiscale verplichtingen opgelegd?
1. Om een einde te maken aan "concurrentievervalsing"
2. Om tegemoet te komen aan Europese regelgeving
3. Hogere belastingopbrengsten genereren
Wat wordt onder defiscaliseren verstaan? (defiscalisering hypotheekrenteaftrek)
Het wegnemen van oneigenlijke elementen in het fiscale stelsel die de heffingsgrondslag aantasten.
Waarom is het niet gunstig voor de overheid om de huursubsidie te fiscaliseren?
1. Het aantal huurders dat een bijdrage in de huur ontvangt, zal fors toenemen. De reden is, dat met het wegvallen van de individuele huursubsidienormatiek ook de relatie tussen huur en inkomen vervalt.
2. Omdat de fiscale huurbijdrage voor een groot deel inkomensonafhankelijk is, zullen d huishoudens met hogere inkomens tov de bestaande situatie het voordeel zijn end e huishoudens met lagere inkomens in het nadeel. 
3. Omdat fiscalisering betekent dat de relatie tussen de individuele huursubsidie en het overige volkshuisvestingsinstrumentarium wordt doorbroken, zal dit de doelmatigheid en daarmee de financiële beheersbaarheid niet ten goede komen. 
Fiscalisering van parkeerbelasting houdt in dat ...
parkeerbelasting wordt geheven in de vorm van het verplicht stellen van het gebruik van parkeerapparatuur (parkeermeters en- automaten) voor aangewezen parkeerplaatsen en tijdstippen. Bij niet betalen wordt een naheffingsaanslag opgelegd, met doorberekening aan de belastingplichtige van de aan het opleggen van de aanslag verbonden kosten.