Summary Class notes - Forest, Nature, Society

Course
- Forest, Nature, Society
- Arts
- 2020 - 2021
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Bos- en Natuurbeheer
234 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Forest, Nature, Society

 • 1603666800 Introductie van het vak

 • Lees de teksten en maak samenvattingen. Daar zal de toets oa ook over gaan!
  Kosten worden gedeeld door iedereen, winst houd je voor jezelf.
 • Wat is het mechanisme achter de tragedy of the commons?
  Kosten worden gedeeld door iedereen, winst houd je voor jezelf.
 • Welke horizontale verschuiving is te zien in natuurbeleid?
  Van overheid naar burger en markt. Participatie & zelfregulatie.
 • Welke verticale verschuiving is te zin in natuurbeleid?
  Van nationaal naar internationaal en lokaal niveau. Internationalisering en decentralisering.
 • 1603753200 Muys et al. (2010b) OL Hst 50 Beheersconcepten

 • Wat zijn de 5 belangrijke bosfuncties?
  1. Grondreserve (potentieel bosvernietigende kracht)
  2. Productiefunctie (potentieel bosvernietigende kracht)
  3. Schermfunctie (bufferende werking(water en koolstof) 
  4. Ecologische functie
  5. Sociale functie
 • Wat is de eerste fase van Nederlandse bosbeschouwingen wat houd het precies in?
  Bosgebruik = basis voor zelfvoorziening van 1e levensbehoeften. Kleinschalige evenwichten tussen degradatie en herstel. Was bij ons van prehistorie tot late middeleeuwen. Maar in achtergebleven gebieden tot 20e eeuw.
 • Wat is de 2e fase van Nederlandse bosbeschouwing en wat houd het precies in?
  Bosexploitatie. Grote vraag naar hout als industriële grondstof. (1 roofbouw op natuurlijke bossen 2 intensieve houtteelt). 1e keer was in Romeinse tijd, 2e keer industriele revolutie (toen was er al niet veel meer over) Veel monoculturen werden aangeplant.
 • Wat is de 3e fase van Nederlandse bosbeschouwing en wat houd het precies in?
  Bosbeheer. Wordt in toenemende mate beschouwd als ecosysteem. Bredere functie vervulling.`
 • Wat zijn problemen die zich voortdoen bij grootschalige houtproductie?
  Heel intensief, verschillende groeisnelheden, meer ziekten, plagen en verstoring.
 • Wat is natuurgericht beheer?
  Een uitgangspunt dat het bos als veelzijdig functioneel ecosysteem moet worden beheerd.
 • Wat is het principe van duurzaam gebruik?
  Bos wordt op verantwoordelijke manier gebruikt als hernieuwbare natuurlijke hulpbron met vele functies van grote waarde voor de mens.
 • Welke rol speelde Pro Silva?
  Is actief om concrete terreinervaringen uit te wisselen en de principes van natuurgericht bosbeheeer in de praktijk te brengen. Zo toonde zij aan dat natuurgericht bosbeheer economisch rendement en ecosysteemstabiliteit kon verzoenen.
 • Waardoor werd de druk op bos als bron van grondstoffen verlaagd?
  De welvaart steeg, daarmee de houtimport en daardoor werd de rol van biomassa als energiebron zeer klein.
 • Waardoor ontstond de noodzaak voor een bredere definiering van duurzaam bosbeheer?
  Bosbehoud en bosrecreatie kwam op in 1970. Er werden belangrijke niet materiele functies toegevoegd.
 • Wat was het doel van multifunctioneel bosbeheer?
  Probeerde bestanden te creëren waar de verschillende functies konden samengaan. Ook het creëren van verschillende zones in het bos.  In 1980 moest de bosbeheerder de meest wenselijke combinatie van functies bepalen.
 • Wat houd geïntegreerd bosbeheer precies in?
  De integratie van houtproductie en natuurbeheer wordt nagestreefd, op basis van het multifunctionaliteitsbeginsel en met een voorkeur voor spontane processen. Moeten op eenzelfde oppervlakte plaatsvinden, dus moeten en compromissen gesloten worden.
 • Noem de voornaamste beheersprincipes van geintegreerd bosbeheer.
  1. Beheeringrepen gebeuren steeds op basis van een diagnose van de huidige bostoestand, waarbij de dienstverlening van het bos inzake natuur, economie en beleving geëvalueerd wordt.
  2. Het beheer is extensief en mede gericht op kwaliteitshout, veelal op basis van vroege selectie van toekomstbomen.
  3. Blessen en dunning moeten voor natuurlijke verjonging zorgen. Gemengde bossen, dood hout.
 • Wat is ecosysteembeheer?
  De uitdaging is het behoud van een soortenrijk, stabiel en veerkrachtige ecosystemen met een optimale en bestendige levering van producten en diensten, zonder een lievelingetje te hebben. Houd rekening met verschillende belanghebbenden en is adaptief.
 • Wat is bosecosysteembeheer?
  Hout en natuur even belangrijk, functievervulling met in acht name van duurzaamheid.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom gaan burgerparticipatie en Natura 2000 richtlijnen vaak niet goed samen?
EU-richtlijnen vooral gericht zijn op ecologisch behoud en herstel, terwijl burgers en maatschappelijke partijen vaak andere natuurbeelden en -wensen lijken te hebben.
Wat zegt de Rijksnatuurvisie?
De maatschappelijke en economische betekenis van natuur moet groter worden. Beroep gedaan op andere partijen dan de overheid en burgers.
Wat stond er in het Natuurpact van 2013?
Achteruitgang natuur stoppen en maatschappelijke betrokkenheid vergroten.
What is the general shift in governance and what shapes it?
Gradual institutionalisation of policy fields that have yet to be“discovered”by the government. Such fields are initially dominated    by non-governmental actors but eventuallyfind their place amongother existing policyfields, drawing government engagement. Another example is the regulation of the internet, a policyfield initially dominated by non-governmental actors, but nowadays regulated by governments as well.
What is a reversed shift in governance?
Als een nieuw governance system terug gaat naar een oud governance system.
What are the 4 change factors?
Shock events, socio-political trends, adjacent arrangements and political modernisation processes.
What is institutionalisation?
Het proces iets te plaatsen binnen een organisatie, sociaal systeem, of de samenleving als geheel. Brought through actions or trends.
What does an  ideal-typical self governance arrangement look like?
Non-governmental actors are able to govern their own affairs. Governmental actors will probably be involved as well, but they keep their distance. Therefore, the coalition or coalitions that are manifests will mainly be comprised of non-governmental actors.
What does an ideal-typical open co-governance system look like?
Constitutes much more accessible and flexible forms of governing. This mode involves a large group of governmental and non-governmental actors that engage in competitive and/or stimulating governing activities. These actors are only loosely bound to one another, either organised in several relatively small coalitions that exist beside each other or operating on a more individualistic basis.
What does an ideal closed co-governance system look like?
In their governing activities, governmental and non-govern-mental actors can only achieve a certain goal if they work together. A selected few of the governmental and non-governmental actors areengaged. These actors are probably organised in a small and tightlyknit coalition.