Summary Class notes - Formeel Strafrecht

Course
- Formeel Strafrecht
- J. Verbaan
- 2017 - 2018
- Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam)
- Rechtsgeleerdheid
246 Flashcards & Notes
6 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Formeel Strafrecht

 • 1485817200 Jurisprudentie

 • De Auditu
  Een verklaring de auditu valt onder art. 342 lid 1 Sv en is een wettig bewijsmiddel
 • Geweerarrest
  Bij rechtmatige uitoefening van opsporingsbevoegdheden mogen bij redelijk vermoeden ook andere opsporingsbevoegdheden toegepast worden.
 • Damrak-arrest
  Materieel begrip Verdachte (art 27 Sv). Redelijk vermoeden van schuld bij heterdaad, ervaring en bekendheid ter plekke mogen redelijk vermoeden ondersteunen.
 • Notaris Maas-arrest
  Klassiek verschoningsrecht Arts, Advocaat, Notaris, Geestelijke. Op basis van het rechtsbeginsel dat het belang van waarheidsvinding moet wijken voor het maatschappelijk belang dat eenieder zonder vrees om bijstand en advies kan vragen.
 • Zwolsman-arrest
  Formulering Zwolsman-criteria voor onrechtmatig handelen tijdens opsporingsonderzoek. Is er doelbewust of door grove onachtzaamheid een inbreuk gemaakt op de belangen van de verdachte, en is door deze schending tekort gedaan aan het recht op een eerlijke behandeling?
 • Stormsteeg-arrest
  Materieel begrip verdacht van art 27 Sv. Algemen bekendheid van de politieagent met omgeving gaf in de situatie grond tot redelijk vermoeden en ernstige bezwaren.
 • Dev Sol
  Alle relevante stukken dienen in het dossier opgenomen te worden (relevantiecriterium). In belang van opsporing mag kennisneming door de verdachte beperkt worden.
 • Saunders vs. United Kingdom
  Het nemo tenetur-beginsel gaat niet verder dan zwijgrecht. Bewijs dat afhankelijk van de wil van de verdachte bestaat valt onder het zwijgrecht. Verder bewijsmateriaal zoals bloed of lichaamsmateriaal mag onder dwang verkregen worden.
 • Zaanse verhoormethode
  Pressieverbod van verdachte tijdens verhoor. Methode van langdurig blootstellen aan foto's wordt onaanvaardbaar geacht, maar geeft niet per Zwolsmancriteria reden tot niet-ontvankelijk verklaring van het OM.
 • De bedreigde getuige
  Afbakening tussen RC en zittingsrechter betreffende beschermde getuigen en dossier. RC blijft enig bevoegd tot bepalen anonimiteit van een bedreigde getuige. De zittingsrechter mag hier niet over oordelen, maar wel zelf bepalen welke waarde zij hecht aan de verklaring van de anonieme getuige.
 • 4-M I
  Criteria voor stelselmatig observeren en inbreuk op art 8 EVRM. Van betekenis zijn: frequantie, duur, plaats, methode en doel, veroorzaakte overlast voor verdachte, graag van verdenking.
 • ECLI:NL:HR:2000:AA5732
  Verdere uitleg over sancties op vormverzuim tijdens het vooronderzoek. Ook al zijn er onrechtmatigheden geconstateerd, moet er aan het Zwolsman criteria voldaan worden. Er moet ernstige schending zijn van het recht op eerlijk proces wil het tot niet ontvankelijkheid van het OM leiden.
 • J.B. vs. Switzerland
  Bevestiging Nemo Tenetur-beginsel in art 6 EVRM. Geld alleen voor zaken de bestaan afhankelijk van de wil van de verdachte. In casu ging het om reeds bestaande documenten die wel met dwang verkregen mochten worden, maar waren de boetes opgelegd voor het niet meewerken onrechtmatig.
 • Bouterse
  Bij afwezigheid van machtiging van de verdachte voor de advocaat is de advocaat alleen toegestaan het woord te voeren ter toelichting van de afwezigheid van de verdachte of het verzoeken om aanhouding van de zaak met oog op het effectueren van het aanwezigheidsrecht of verkrijging van de machtiging. Een machtiging ten dele van het voeren van de verdediging is niet mogelijk.
 • Babyfoon
  Schending van art 8 EVRM geeft niet meteen de ernstige schending van art 6 EVRM die tot bewijsuitsluiting leidt. Van belang is welke rol de overheid heeft gespeeld bij het bewijs dat is verkregen bij schending art 8 EVRM.
 • Afvoerpijp
  Ondanks verzuim bij verkregen bewijs niet direct schending die strekt tot bewijsuitsluiting. Van belang is of de overtreding de verdachte in zijn belangen heeft geschonden die de overtreden norm diende te beschermen. En vervolgens of de verdachte is geschonden in zijn verdedigingsbelang.
 • Eisen aan 359a Sv verweer
  Verweer op basis van onvoldoende motivatie ex 359a Sv dient duidelijk en gemotiveerd te zijn aan de hand van de factoren vermeld in art 359a Sv.
 • Reikwijdte motivering
  Uiteenzetting van responsieplicht op verweren ex art 359 lid 2 Sv. Het ingenomen standpunt dienst duidelijk, beargumenteerd, en voorzien van een ondubbelzinnige conclusie bij de feitenrechter naar voren zijn gebracht. Dan verplicht dit tot respons bij het niet aanvaarden van dit standpunt. Genuanceerd wordt dat dit niet altijd in detail behoeft, en ook niet als er weinig wordt afgeweken van het standpunt.
 • Hupje
  Uitgesloten van wettig bewijsmiddel is de eigen waarneming van de rechter buiten verband van het onderzoek ter terechtzitting.
 • Uitleg verweren ex 359 lid 2 Sv
  'Meer en Vaart-' en 'Dakdekkerverweren' vallen onder de responsieplicht van art 359 lid 2 Sv.
 • Promis 1
  De manier van bewijsvoering in het vonnis volgens de Promis methode is niet in strijd met het wettelijkbewijsstelsel. Hierin wordt de inhoud van de bewijsmiddelen samengevat, met een verwijzing naar de bewijsmiddelen waaraan de feiten en omstandigheden zijn ontleend.
 • Weerleggen verweren
  Aan de 'Meer en Vaart-' en 'Dakdekkerverweren' worden geen hogere eisen gesteld dan voor de invoering van art 359 lid 2 tweede volzin. Hierbij blijven dus betrekkelijk lage eisen voor respons op deze verweren.
 • Salduz vs. Turkije
  Voor een correcte werking van art 6 EVRM dient een verdachte vanaf het moment vooraf aan de eerste ondervragen recht te hebben op een advocaat. Ondervraging zonder een advocaat kan resulteren in onherstelbare breuk van het verdedigingsbelang.
 • Post-Salduz Arrest
  Invloed van Salduz uitspraak vanuit EHRM. Een verdachte moet de gelegenheid krijgen voor het verhoor een advocaat te raadplegen, maar heeft geen recht op aanwezigheid bij dat verhoor. Jeugdige verdachten hebben wel recht op een advocaat tijdens het verhoor.
 • ECLI:NL:RBBRE:2010:BL0898
  Toepassing Karman criterium. dit gaat voorbij aan het Zwolsmancriterium, Bij dusdanig fundamentele inbreuk op de procesorde, die de rechtspleging in haar kern raakt. Gaat voorbij aan de schending van de norm voor personen, maar schending van algemene normen voor de procesorde.
 • Gäfgen vs. Germany
  Absoluut verbod op foltering in art 3 EVRM. Echter niet per definitie schending van art 6 EVRM, wat geen absoluut recht is. In casu wordt het verkregen bewijs door schending art 3 EVRM niet gebruikt in de vervolging.
 • Anonieme melding CIE
  Een verdenking op basis van anoniem verstrekte informatie kan worden aangenomen en is niet onbegrijpelijk. Hierbij kan spelen waar de informatie van afkomstig is, en of deze als betrouwbaar wordt bestempeld.
 • Al-Khawaja & Tahery
  Recht op ondervraging van belastende getuige voor verdediging binnen art 6 EVRM. Wordt als proces in het geheel beoordeeld en met name op de (1) noodzakelijkheid van toelaten getuigenverklaring tot het bewijs, (2) of het bewijs het enige belastende bewijs zou zijn, en (3) of er voldoende compenserende maatregelen getroffen zijn.
 • Onbevoegde Hulpofficier van Justitie
  Toepassing van art 359a Sv. Voor bewijsuitsluiting dient schending te zijn van art 6 EVRM. Schending van art 8 EVRM biedt niet direct een schending van art 6 EVRM. Naast de redenen geformuleerd in art 359a Sv, wordt er ook als reden genoemd het herhaaldelijk verzuim van vorm, zonder dat de autoriteiten zich inspannen om het te voorkomen.
 • Post Salduz en EU-richtlijn
  De HR constateerd dat er sprake is van nog geen implementatie van de EU richtlijn die is voortgekomen uit de Salduz uitspraak. Echter loopt de termijn nog enige tijd niet af en kan het tot die periode aanvaard worden dat een regeling niet getroffen is. Het is niet aan de HR om op dit moment een rechtsvormend oordeel te vellen over de desbetreffende EU richtlijn.
 • Overzicht getuigen
  Overzichtsarrest betreft omgang met verzoeken van de verdediging voor oproepen getuigen. Van belang zijn vooral om het verdedigingsbelang te wegen, en te toetsen aan het noodzakelijkheidscriterium. Tevens letten op verschillen tussen eerste aanleg en hoger beroep, en vooraf aan de zitting en tijdens de zitting. De HR vereist een actieve houding van de verdediging betreft oproepen getuigen.
 • Fruits of the poisonous tree
  Betreffende bewijsuitsluiting en verder verkregen bewijs op grond van dit onrechtmatig verkregen bewijs. Deze 'vruchten' mogen gebruikt worden als de verdachte in de desbetreffende vervolging niet is geschonden door overtreding van de norm in het recht dat deze norm dient te beschermen.
 • Grenzen Getuigen en voortbouwend appel
  Met oog op het systeem van het voortbouwend appel, is het hof niet meer ambtshalve verplicht tot oproeping van getuigen welke in eerste aanleg hun verklaring hebben gewijzigd tijdens het onderzoek. Partijen kunnen natuurlijk verzoek hiertoe doen of het hof kan het zelf besluiten nodig te achten.
 • Motiveren toepassing 359a
  Voor toepassing van art 359a Sv dient er in de motivering toegelicht te worden hoe alle drie de factoren van het tweede lid aan het licht komen in de zaak.
 • Schatschaswili vs. Duitsland
  Verdere verfijning van criteria voor getuigen uit Al-Khawaja en Tahery. De criteria moeten met elkaar in verband gezien worden. (1) Het ontbreken van de afwezigheid van een getuige is niet automatisch een schending, (2) maar is afhankelijk van het gewicht van de verklaring in de bewijsconstructie. (3) Hetgeen bepaald hoe sterk de compenserende maatregelen moeten zijn.
 • Salduz, EU-richtlijn en raadsman tijdens verhoor
  Na uitblijven van wetgeving van de wetgever bepaald de HR dat het recht op een advocaat vooraf en tijdens het eerste verhoor zal gelden vanaf 1 maart 2016. Na deze datum zullen er dus rechtsgevolgen aan verbonden worden bij verzuim van deze norm.
 • 359a Sv en niet-ontvankelijkheid
  Niet-ontvankelijk verklaren van het OM komt slechts in uitzonderlijke gevallen in aanmerking. Dit is als het vormverzuim een ernstig inbreuk is op beginselen van een goede procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen een tekort is gedaan op de eerlijke behandeling van de verdachte in zijn zaak. In casu wordt buitensporig geweld bij aanhouding niet geoordeeld als tekort aan art 6 EVRM door controle achteraf op de verbalisanten.
 • Salduz
  Naar aanleiding van een opgesteld beleid van het OM voor de toepassing van de rechtsbijstand bij verhoor na 1 maart 2016. De HR oordeeld dat het beleid verenigbaar is met het recht zoals bedoeld in het arrest van 22 december 2015. De HR oordeelt dat voor schending van het recht veelal gekeken zal moeten worden naar het betreffende geval. Maar dat er geen recht is dat beperkingen zoals nu beschreven verbiedt voor de rechtsbijstand.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is cassatie?
Geen derde feitelijke instantie.
Beslissing hof staat centraal.
Ingediende klachten leidend: beperkt ambtshalve
Kleine foutjes geen cassatie
Hoe komt de HR aan de feiten?
-Proces-verbaal van de zitting is de enige kenbron
-Vaststelling in uitspraak feitenrechter
Wanneer heeft de partij die het cassatieberoep instelt 'klaarblijkelijk onvoldoende belang bij het cassatieberoep '?
Bijvoorbeeld klachten die wel kunnen leiden tot de erkenning dat die klachten juist zijn maar dat die verder nooit tot een andere uitkomst van de strafzaak zouden leiden, tenzij het de rechtseenheid/rechtsuitleg aanpast.
Mondeling & cassatie
Mondeling klagen --> kan niet, moet in schriftuur
Mondeling pleidooi --> is mogelijk, wordt niet gewaardeerd
Concentratiebeginsel
We gaan zo veel mogelijk alle bezwaren in 1 zaak behandelen. Er is alleen maar cassatie mogelijk tegen een einduitspraak (art. 428 Sv).
Toets HR
Rechtsklachten + motiveringsklachten
Doelen cassatie
Rechtsbescherming, rechtseenheid, rechtsvorming
Aanvoeren nieuwe feiten in hoger beroep mogelijk?
Ja o.g.v. Art. 414 Sv

-Bescheiden en stukken van overtuiging
-Getuigen deskundigen  
-Nieuw onderzoek RC of RHC mogelijk (411a Sv)
Schakelbepaling art. 415 lid 1 Sv
Zitting rb en hof grotendeels hetzelfde. Bewijsstelsel blijft hetzelfde (338-344a Sv). Responderen op (bewijs)verweren (358, 359, 359a & 360 Sv). Tenlastelegging mag nog worden gewijzigd.
Kenmerken appel (hoger beroep bij hof)
-In beginsel volledig nieuw onderzoek van de zaak
-Herstel van fouten
-Nader bekend geworden gegevens kunnen bij het onderzoek worden betrokken
-Bezwaren op uitspraak rb zijn leidend
-Tenlastelegging staat centraal, niet de bewezenverklaring