Summary Class notes - geriatrie en veroudering

Course
- geriatrie en veroudering
- d
- 2019 - 2020
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Gezondheidswetenschappen
222 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - geriatrie en veroudering

 • 1549234800 HC 1 demografie

 • Wat zijn de demografische patronen?
  dubbele vergrijzing, verminderde feminisering van de ouderdom, verkleuring van de ouderdom
 • Waaruit bestaat de bevolkingsontwikkeling
  geboorte, sterfte, migratie
 • Wat is in de 19de eeuw een verklaring voor toename in levensverwachting?
  minder zuigelingensterfte> hygiëne: voeding en schoon drinkwater
 • Wat is in het begin van de 20ste eeuw een verklaring voor toename in LV?
  afgenomen sterfte in (vroege) volwassenheid: grotere afname infectieziekten, (vaccinatie, antibiotica, verbeterde leef- en werkomstandigheden)
 • Wat is aan het eind van de 20ste eeuw een verklaring voor toename in LV?
  afname op oudere leeftijd begint: leefstijlfactoren, medische zorg
 • Wat is de 1ste longevity revolution?
  controle van de omgeving
 • Wat is de 2de longevity revolution?
  manipuleren biologie
 • hoe werd de biologie gemanipuleerd tijdens de 2de longevity revolution?
  Medische zorg en innovatie verlengen levens, LV toename door manipulatie van interne biologische processen die de limieten van de duur van het leven oprekken
 • Waar houdt de grijze druk geen rekening mee?
  - Alle mensen >64 is maatschappelijk 'last', ongeacht economische, sociale of medische omstandigheden
  - Het ziet iedereen in 'werkende leeftijd' (20-64 jaar) ook als werkend
 • Waardoor komt de eerste bevolkingsgroei in NL?
  Natuurlijke aanwas> meer geboorte dan gestorven, 4 mila
 • Wat is de definitie van demografie?
  wetenschap die de kwantitatieve kenmerken van de bevolking beschrijft
 • Wat is de groene druk?
  economisch afhankelijk tot 20 jaar t.o.v. economisch productief 20-65 jaar
 • Wat is de grijze druk?
  verhouding 65+ t.o.v. 20-65 jaar
 • 1549321200 HC 2 zorg

 • Wat zijn definities van langdurige zorg
  - residentiele zorg: tehuizen voor langdurig verblijf voor dag en nacht (24u)
  - respijt zorg: kortdurend verblijf voor dag, nacht, weekend of korte periode van herstel
  - thuiszorg: hulp bij huishouden, persoonlijke verzorging of verpleging
  - informele zorg: mantelzorg of vrijwilliger
 • Hoeveel % van 75+ maakt gebruik van residentiele zorg?
  < 15%
 • Hoe was de langdurige zorg vroeger geregeld?
  professionals bepalen toekenning door meten van zorgbehoefte en opstellen zorgplan (Zorgkantoor)
 • Wat zijn de veranderingen vanaf 2000 in kostenbeheersing?
  - sterker appel of familie, ontstaan van beleid rond mantelzorg
  - persoonsgebonden budget: eigen baas
  - decentralisering: gemeenten deels verantwoordelijk
  - Wmo in 2007
 • Wat zijn de veranderingen vanaf 2015?
  AWBZ> Wlz
  Wmo aangepast
  Thuiszorg uit AWBZ> Zvw
 • Wanneer heb je recht op Wlz?
  Minimale noodzaak tot beschut wonen met intensieve begeleiding en verzorging met eigen bijdrage. >PGB of in natura
 • Wat zijn kenmerken van Wmo?
  - verantwoordelijk voor begeleiding en dagbesteding
  - sterk beroep op eigen netwerk
  - lokale teams
  - participatie burger en mantelzorg
  - PGB of in natura
 • Wanneer is de verhouding van formele zorg groter dan voor infomele zorg?
  bij ernstige beperking en taken in huishouden, persoonlijke zorg, verpleging
 • Wanneer is de verhouding formele zorg kleiner dan voor informele zorg?
  ernstige beperking en taken inclusief begeleiding en administratieve taken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn risicofactoren van Alzheimer?
- vasculaire ziekte
- hypertensie
- type 2 diabetes
- overgewicht
- metabool syndroom
- roken
- traumatisch hersenletsel
Wat zijn beschermende factoren van Alzheimer?
- dieet
- fysieke activiteit
- intellectuele activiteiten
Wat zijn oorzaken van gedragsverandering?
- biologische factoren: verandering in de hersenen, medicatie, andere ziektes
- psychologische factoren: persoonlijkheid, ziekte, inzicht, stemming
- omgevingsfactoren: zorgstijl
  > verzorgend 
  > ondersteunend
  > confronterend
Wat zijn kenmerken van frontotemporale dementie> gedragsvariant?
> progressieve achteruitgang in cognitieve en/of gedrag
> Mogelijk FTD: 3/6 symptomen: 
    - vroeg in beloop ontremd gedrag
        > sociaal ongepast
        > decorumverlies
        > impulsief, roekeloos
     - vroege apathie
     - vroeg ontstaan perseveraties, stereotype of compulsief gedrag:
        > simpele repetitieve bewegingen
        > complexe impulsive of rituele gedragingen
        > stereotype spraak
Wat zijn kenmerken van frontotemporale dementie?
> ontstaat tussen 40-65 jaar
> drie varianten: 
    - Gedragsvariant> gedrag en persoonlijkheidsverandering
    - Taalvariant> spraak
    - bewegingsvariant> motoriek/coördinatie
> in latere fases geen onderscheid meer 
Wat is de functie van temporaalkwab?
- taal  
- spraak
Wat zijn gedragsproblemen van frontotemporale dementie?
- ontremd gedrag
- ongepast gedrag
- agressief
- persoonlijkheidsverandering
wat zijn functies van de temporaalkwab?
- info ordenen
- keuzes maken
- plannen, organiseren
Wat zijn kenmerken van vasculaire dementie?
- 15% van dementie
- problemen met bloedvoorziening in de hersenen, afsterven hersencellen witte stof pathologie
- voldoet aan criteria dementie
- beperkingen niet verklaard door lichamelijke beperkingen
- aantoonbare cerebrovasculaire schade bij beeldvorming
Wat zijn de kenmerken van AD op jonge leeftijd?
- 1/3 atypische klinische presentatie, geheugenklachten op de voorgrond
- taalstoornissen
- praktische en visueel ruimtelijke stoornissen
- visuele stoornissen
- gedragsveranderingen