Summary Class notes - Gerodontologie

Course
- Gerodontologie
- .
- 2019 - 2020
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
243 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Gerodontologie

 • 1571608800 college 1

 • Door wat komt de toename van gemiddelde leeftijd?
  1. Hygiëne 
  2. voeding
  3. beweging
  4. betere medische zorg
 • Wat is de levensverwachting van een man van 80 jaar?
  3-11 jaar
 • Wat is de levensverwachting van een vrouw van 80 jaar?
  4,6-13 jaar
 • Wat is de grijze druk?
  Het aantal gepesioneerde 67+ ers
 • Wat is de groene druk?
  Aantal jongeren <20 jaar als de pecentage van het aantal werkzamen 20-67 + jr.
 • Wat is de demografische druk
  Som van de grijze en de groende druk.
 • Kosten van de grijze druk is het grootste door
  Kosten van zorg verbruik
 • Wat is biologische leeftijd
  Groei- en verouderingsproscessen
 • Wat is cognitieve leeftijd?
  Zintuigelijke-en cognitieve processen 
  (zelfstandigheid, eigen regie)
 • Wat is de sociale leeftijd
  Relatie tot familie, vrienden en de samenleving
 • Wanneer heb je recht op AOW?
  67 jaar en 3 maanden
 • Wat kan ouder worden betekenen?
  1. (meer)tijd voor je zelf
  2. wijzer
  3. trager
  4. grotere kans op ziek worden 
  5. dood komt dichterbij: levensvoltooiing 
 • Maar ouder worden kan ook betekennen?2
  1. Zich terug trekken
  2. langzaam uitdoven 
  3. weinig behoeften meer
  4. denken aan vroeger
 • Wat zijn de 9 basisbehoeften voor welbevinden:
  1. Gezondheid 
  2. lichamelijke activiteiten 
  3. mentale activiteiten 
  4. liefde en aandacht 
  5. sociale contacten
  6. status
  7. aanwezigheid van hulpbronnen: geld 
  8. medische voorzieningen 
  9. positieve levenshouding 
 • Wat is PG?
  Psycho-geriatrie
 • Wat is wilsonbekwaam?
  Kan niet meer de gevolgen van zijn eigen beslissingen overzien
 • Op welke wijze ga je om met de meeste elementaire dingen van het leven. 
  Wat zijn de elementaire dingen?
  1. Leven en dood 
  2. ziekte en gezondheid 
  3. vreugde en verdriet 
  4. eenzaamheid en vervulling 
 • Wat kun je betekenen voor de oudere wordende mens?
  1. Nabij zijn 
  2. warmte geven 
  3. aandacht geven 
  4. bevorderen van kwaliteit van leven 
 • De oudere medemens wordt omringd door een 'kluwen' van voorzieningen. 
  Wat zijn deze voorzieningen? 
  1. Gemeenten
  2. verpleeghuizen 
  3. verzorgingshuizen 
  4. thuiszorg
  5. ouderenbond
  6. ziekenhuizen
  7. zorgkantoor
  8. mantelzorgers
  9. specialist ouderengeneeskunde
  10. wijkverpleging
  11. maatschappelijk werk
  12. psycholoog
  13. huisarts
 • Wat betekent de wet maatschappelijke ondersteuning?
  Stimulering en ondersteuning van de regie van de kwetsbare oudere= zo lang mogelijk thuis.
 • Wanneer mogen ouderen naar het verpleeghuis?
  De ouderen moeten zo lang mogelijk thuis zijn= thuiszorg. Het verpleeghuis is laatste station voor ouderen.
 • Wat neemt af bij ouderen?
  1. Belastbaarheid ( misschien) anders
  2. flexibiliteit neemt ( misschien) af? 
  3. tempo is anders 
 • Waardoor wordt een oudere frail:
  Meer afhankelijkheid 
  meer kwetsbaarheid vertoont. 
 • Wat is Frailty?
  - Het is geen diagnose maar beschrijft een bepaalde status. 
  - frailty geeft een grotere kans op verslechtering en afname van de kwaliteit van het leven en heeft gevolgen voor de mondgezondheid. 
 • Door wat neemt frailty toe?
  1. Lichamelijke factoren vb kracht in de armen minder, slechter inzicht 
  2. psychische  factoren bv dementie, depressie, dood angst 
  3. cognitieve  factoren bv 
  4. sociale  factoren bv geen familileden, geen man/vrouw
 • In het verpleeg huis werk je interdiciplinair. Met wie zijn dat allemaal?
  • Verzorgende MBO Niveau 3 
  • verpleegkundige niveau 4 
  • teamleider
  • specialist ouderenzorg 
  • diëtisit 
  • logopedist 
  • fysiotherapeut
  • maatschappelijker weker
  • leerling en stagair: HBO-v, MBO, BBL, BOL opleiding. 
 • Wat hebben de bewoner van het verpleeghuis?
  • Hogere zorgzwaarte >5 
  • vaak palliatieve zorg nodig ( veel mensen die naar het verpleeghuis gaan ,gaan daar dood. 3v/d 10 bewoners sterft het eerste jaar. 
  • bewoners hebben stomatische klachten ( ziekte van parkinson) 
  • bewoners hebben psycho-geriatrische aandoeingen: de ziekte alzheimer 
  • Geriatrische revalidatie zorg: GRZ: een nieuwe heup -> einddoel is naar huis gaan. 
 • Wat is GRZ?
  Geriatrische revalidatie zorg
 • Wat is het doel van GRZ?
  Na het revalideren naar huis gaan
 • Geriatrische ouderen vertonen vaak geriatrische syndroom. Wat is dit?
  Symptomen als gevolg van meerdere aandoeningen te gelijk.
 • Wat is CIZ?
  Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 • Wat doet CIZ( centrum indicatiestelling Zorg) CIZ
  Onderzoekt of iemand in de verpleeghuis komt op grond v/d wet langdurige zorg (WLZ)
 • Wat is DBC? En wat bepalen zij
  Diagnose Behandel combinatie-zorgproduct= de zorg vraag, diagnose de totale behandeling zij bepalen het zorgzwaarte pakket.
 • Wat is het zorgzwaarte pakket?
  Staat voor soort zorg die er nodig heeft bv PG zorg  en welke ondersteuning iemand nodig heeft bv ondersteuning bij ADL
 • De meeste bewoners van een verpleeghuis hebben minstens een zorgzwaartepakket pakket van.....
  5 en ze zijn volledig afhankelijk van zorg
 • Voor ouderen en chronische zieken die dagelijks hulp nodig hebben. 
  ZZP-1 is voor mensen die....,,
  Zich met beperkte hulp nog kunnen redden
 •  Voor ouderen en chronische zieken die dagelijks hulp nodig hebben. 
  ZZP-8 is voor mensen die....,,
  Heel intensieve zorg nodig hebben
 • Voor ouderen en chronische zieken die dagelijks hulp nodig hebben. 
  ZZP-9 is voor mensen die....,,
  Voor kordurende zorg ( herstel ) thuis na een ziekenhuisopname
 •  Voor ouderen en chronische zieken die dagelijks hulp nodig hebben. 
  ZZP-10 is voor mensen die....,,
  Met een terminale ziekte in de eindfase van hun leven. Wanneer zorg thuis niet langer mogelijk is.,
 • Wat is het Barthel-index
  1. Het is in het verzorgings te huis 
  2. De mate waarin hulp die een persoon nodig heeft om algemene dagelijkse ADL handeling uit te voeren wordt vastgesteld ongeacht de onderliggende pathologie. 
  3. bestaat uit 10 items waarbij het daadwerkelijk uitvoeren van een handeling centraal staat en niet wat de patient zou kunnen doen. 
  4. de item heeft betrekking op de afgelopen 24-28 uur 
  5. een hoge score hiervan komt overeen met een hoge mate van onafhankelijkheid.
  6. let op: er zijn hiervan verschillende versies. 
 • Wat is Barthel-index in het verpleeg huis pp versie
  Voor het meten in hoeverre iemand voor zijn ADL afhankelijk is.
 • Wat is ADL
  Algemene dagelijkse lichaamsverzorging
 • Barthe score interpretatie 0-4
  VOLLEDIGE HULPBEHOEVEND
 •  Barthe score interpretatie 5-9
  Ernstig hulpbehoevend
 •  Barthe score interpretatie 10-14
  Wel hulp nodig maar kan veel zelf
 •  Barthe score interpretatie 15-19
  Redelijk tot goed zelfstandig
 •  Barthe score interpretatie 20
  Volledig ADL-zelfstandig
 •  Aandachtsgebieden Barthel score lijst
  1.  Urine Katheter
  2. •Persoonlijke verzorging
  3. Betreft verzorging van gezicht, tanden, haar en bij scheren
  4. Toiletbezoek Hulpbehoevend =0 Weinig hulp nodig= 1 Zelfstandig= 2
  5. Eten Hulpbehoevend 0 =Hulp nodig bij snijden en smeren =1 Zelfstandig=2
  6. Transfer (van bed naar stoel en terug) Niet toe in staat= 0 Veel hulp nodig =1 Weinig hulp nodig; verbaal of lichamelijk =2 Zelfstandig 3
  7. Mobiliteit Kan zich niet verplaatsen


 • Wat is een meetinstrument om de mate van frait te meten?
  GFI; GRONINGEN FRAILTY INDICATOR
 • Wat meet je een EQ-d5
  Het is een meetinstrument om de kwaliteit van het leven te meten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

 Vervolg Knelpunten
 Ook zijn er aanwijzingen dat er een verband bestaat tussen slechte mondgezondheid en lichamelijke aandoeningen als diabetes en hart- en vaatziekten.➢In de psychiatrie is er echter te weinig aandacht voor mondzorg. Psychiaters en andere
zorgverleners vragen zelden of nooit naar de mondgezondheid van hun patiënten en binnen
instellingen is er vaak geen beleid op dit gebied ontwikkeld.
➢Bij mondzorgverleners (tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten en kaakchirurgen)
is er vaak te weinig kennis over psychiatrische aandoeningen en daarmee samenhangende
problemen met het gebit.
 Knelpunten Mondzorg in de GGZ
 Uit verscheidene onderzoeken (voor bronnen zie opmerkingen) blijkt dat de mondgezondheidvan mensen met een psychiatrische aandoening aanzienlijk slechter is dan gemiddeld
➢Door de aandoening zelf kan het moeilijker zijn om het gebit
goed te onderhouden, regelmatig naar de tandarts te gaan en problemen
aan te pakken.
➢Daarnaast hebben sommige medicijnen en combinaties van medicijnen een negatieve
invloed op de kwaliteit en kwantiteit van het speeksel. Mensen met een psychiatrische
aandoening hebben dus vaker cariës, tandvleesproblemen en ontbrekende tanden en
kiezen. Dit heeft vaak grote gevolgen voor de kwaliteit van leven.
 Interprofessioneel werken in de GGZ
 Verzorgenden (indien mensen ADL-afhankelijk zijn)• Verpleegkundigen GGZ (HBO-V)• GGZ-agoog (HBO-SW)
• Psychologen
• Psychiaters
• Bewegingsagoog
• Huisarts (voor somatische problemen)• Ervaringsdeskundig sociaal werker
 Wat vraagt werken in de GGZ
  • Stressbestendig
 • Flexibel
 • Geduld
 • Leren van ervaring
 • Uitgangspunt: respect voor de identiteit van de cliënt
 • Samenwerkingsrelatie tussen client en zorg/hulpverlener staat centraal
 • Omgaan met afstand en nabijheid
 • Confrontatie met eigen kracht en zwakheden
 • Humor en relativeringsvermogen
 Zorginstellingen in de GGZ
 Algemene Psychiatrische Ziekenhuizen (24-uurszorg, intra-muraal, open en gesloten)B.v. Mentrum Amsterdam Herstelkliniek 
 • Ambulante hulp, Riagg (extra-muraal, voor thuiswonenden
 • Gespecialiseerd: kinder- en jeugd, verslavingszorg, forensisch
 • RIBW’s Regionale instellingen voor begeleiding mbt dagbesteding en wonen (semi-muraal en ambulant)
  bv. HVO-Querido in Amsterdam
 • Psychiatrische afdeling algemeen ziekenhuis (PAAZ) kortdurend ambulant en kortdurende opname (24 uursvoorziening)
 • Zelfstandig gevestigde hulpverleners: psychiaters, psychologen, GGZ- verpleegkundigen enz.
Wat is rehabilitatie?
  • Is gericht op rolherstel door het vergroten van activiteiten van mensen met ernstige langdurige beperkingen en hun deelname aan de samenleving
 • Rehabilitatie als hulpverlenersinterventie: Is mensen met ernstige langdurige beperkingen en participatieproblemen ondersteunen bij het verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden van hun activiteiten en participatiedoelen.
 • Wat kan hierbij het belang van een goede mondgezondheid zijn?
methoden in de huidige GGZ Wat is herstel werk:?
  • Het gaat hier niet om genezing in klinische zin maar om leren leven
  met de symptomen en beperkingen.
 • Centraal staat: ontdekken en gebruiken van de eigen kracht en mogelijkheden van de cliënt
 • Er wordt gebruikt gemaakt van ervaringsdeskundigheid en empowerment
 • Dat betekent dat de zorg van de professionals in de GGZ meer en meer herstelondersteunend is
 Ambulantisering en financiering in de GGZ, verschuiving naar de eerste lijn:...... 
  • Verschuiving naar de eerste lijn: de huisarts
 • Huisartsenpraktijk biedt lichte zorg mbv praktijkondersteuner poh-ggz
 • Of verwijst door naar basis of gespecialiseerde GGZ, als er een vermoeden is van een psychische stoornis.
 • De eerste drie jaar van een evt. verblijf in een psychiatrische instelling valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw).
 • Na 3 jaar geldt de Wet langdurige zorg.
 • Begeleiding in thuissituatie, dagbesteding en beschermd wonen worden gefinancierd via de Wmo en daarvoor zijn de Gemeentenverantwoordelijk
Wat betekent stigmatisering?
  • Mensen krijgen een negatief stempel, een stigma
 • Oa. Door onbegrip en onbekendheid met ernstige psychische
  problemen
 • Door stigmatisering worden mensen uitgesloten en geïsoleerd
 • Stigmatisering leidt ook tot zelfstigmatisering: mensen worden buitenspel gezet, onzeker, krijgen gebrek aan zelfvertrouwen en hebben een lage zelfwaardering.
 • Gevolg mensen geven het zelf op
Opnames en woonvoorzieningen in Geestelijke Gezondheidszorg betreft voornamelijk groep met ......
  • Betreft voornamelijk groep met ernstige psychische aandoeningen.
 • Kwetsbaar vanwege ernstige psychopathologie, langdurige beperkingen, meerdere zorgbehoeften en noodzaak om behandeling, begeleiding en ondersteuning op verschillende levensdomeinen op elkaar af te stemmen.
 • Grootste groep mensen met psychotische stoornissen