Summary Class notes - GGZagoog 1: Ziek zijn!?

Course
- Psychopathalogie
- Jacob Rigter
- 2018 - 2019
- De Haagse Hogeschool (De Haagse Hogeschool, Den Haag)
- Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
205 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - GGZagoog 1: Ziek zijn!?

 • 1513119600 15/12/2017 ''Hoofdstuk 1''

 • De beoordeling of bepaald gedrag normaal is hangt af van uiteenlopende criteria?
  1. Kenmerken van de beoordeelde persoon, zoals leeftijd, geslacht, beroep, maatschappelijke positie en sociale rol
  2. Tijd en plaats van het gedrag
  3. Waarden en normen van de heersende cultuur en tijdsgeest
 • In de zuiverste zin betekent psychopathologie?
  De wetenschap of studie van het geestelijk en psychisch lijden.
 • Vanuit welk oogpunt wordt een patiënt bekeken?
  Het kan slechts bekeken worden vanuit een deelaspect (bijvoorbeeld depressie).
 • De stappen van het medisch model (werkwijze psychiatrie)
  1. Diagnose
  2. Verklaring
  3. Prognose
  4. Therapie
  5. Preventie
 • Wat houdt intramurale of klinische zorg in?
  Ook wel ''binnen de muren'' genoemd. Dag en nacht opname in een psychiatrische afdeling van bv een algemeen ziekenhuis (PAAZ).
 • Wat houdt ambulante of extramurale zorg in?
  Cliënten of patiënten verblijven in hun eigen woonomgeving.
 • Wat houdt tussenvoorzieningen of vormen van semimurale zorg in?
  Voor mensen wie ambulante zorg onvoldoende is en voor wie een volledige opname in een instelling niet noodzakelijk is (beschermende woonvormen)
 • Drie vormen van preventie:
  1. Primaire preventie: stoornissen voorkomen
  2. Secundaire preventie: voorkomen rest-toestanden
  3. Tertiaire preventie/revalidatie: nadelige gevolgen beperken
 • 1514242800 Hoofdstuk 8: ''Depressie- en bipolaire stemmingsstoornissen''

 • Ernstige vorm van depressie die gepaard gaat met wanen en/of hallucinaties?
  depressie met psychotische kenmerken
 • Bij vrouwen rond de zwangerschap en bevalling?
  perinatale depressie
 • herhaalde depressies in samenhang met de seizoenen?
  depressie met seizoensgebonden patroon
 • Ernstige depressie met gevoelens van wanhoop, en/of schuld, sterke vertraging dan wel opwinding, gevoelloosheid voor plezierbeleving?
  depressie met melancholische kenmerken
 • Een mildere vorm van depressie met aanhoudend gedrukte stemming gedurende meerdere jaren
  persisterende depressieve stoornis (dysthyme)
 • Depressieve klachten die mede veroorzaakt worden door een lichamelijke aandoening (verstoorde schildklierwerking) wordt ook wel een..
  depressieve-stemmingsstoornis door een somatische aandoening genoemd.
 • Ingrijpende negatieve gebeurtenissen in het leven wordt ook wel..
  life events genoemd
 • Wanneer er bij een manische stemming, de psychotische kenmerken blijven dan kan er ook sprake zijn van een
  schizoaffectieve stoornis
 • De manische en depressieve periodes duren elk vaak een paar weken tot maanden, met tussenliggende periodes met een normale stemming van twee of meer jaar. Dit wordt ook wel een....genoemd.
  een bipolaire-1- stoornis
 • Hoe vaker de stoornis terugkeert, hoe korter deze tussenliggende periodes. De depressieve periodes worden afgewisseld met minder ernstige manische periodes, wordt ook wel een....genoemd
  bipolaire-II- stoornis genoemd
 • Als depressieve en manische periodes elkaar afwisselen, maar allebei minder ernstig zijn heet dat?
  een cyclothyme stoornis
 • Is er bij een manische periode sprake van een te lage of te hoge activiteit van serotonine?
  lage activiteit van serotonine en en een hoge activiteit noradrenaline
 • Welk medicijn wordt voorgeschreven voor een bipolaire stemmingstoornis?
  Lithium
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Bij veel psychische stoornissen kunnen de cognitieve functies verstoord zijn. Dit is ook het geval bij neurocognitieve stoornissen. Maar wat is een belangrijk verschil tussen neurocognitieve stoornissen en andere psychische stoornissen waarbij cognitieve functies verstoord zijn?De neurocognitieve stoornissen hebben lichamelijke en/of organische oorzakenBij neurocognitieve stoornissen speelt een erfelijke aanleg een veel grotere rol dan bij de andere stoornissen waarbij cognitieve functies verstoord zijnNeurocognitieve stoornissen komen vrijwel alleen voor bij oudere patiënten, dit is niet het geval bij de andere stoornissen waarbij cognitieve functies verstoord zijn
De neurocognitieve stoornissen hebben lichamelijke en/of organische oorzaken
Welke van de onderstaande uitspraken slaat op epidemologie?Onder mensen van allochtone afkomst komt schizofrenie 3 tot 4 keer zo vaak voor dan onder mensen van Nederlandse afkomst.Het aantal vrouwen met een depressieve stoornis verdubbelt tijdens de pubertijdZowel a als b kunnen juist zijn
Zowel a als b kunnen juist zijn
Bij welke hoofdgroep van psychische stoornissen is het aannemelijk en vaak aantoonbaar dat hersendisfunctie of- beschadiging een rol speelt?Neurocognitieve stoornissenPsychotische stoornissenStoornissen in gebruik van alcohol en drugs
Neurocognitieve stoornissen
De prevalentie van angststoornissen onder jongvolwassenen is hoger dan onder veertigers. Wat betekent deze uitspraak?Angststoornissen nemen toe bij het ouder wordenDe incidentie van angststoornissen bij veertigers is lager dan de prevalentieJongvolwassenen hebben meer en vaker angststoornissen dan veertigers
Jongvolwassenen hebben meer en vaker angststoornissen dan veertigers
Welke psychische stoornissen spelen een grote rol bij zelfdoding?Depressie, delier en gegeneraliseerde stoornisDepressie, borderline persoonlijkheidsstoornis en schizofrenieBipolaire stoornis, persisterende depressieve stoornis en sociale angststoornis
Depressie, borderline persoonlijkheidsstoornis en schizofrenie
Een verklaring voor de ziekte van Alzheimer is veel, maar wat wordt er merendeel gezegd?
Virussen of stoffen zouden de hersenen kunnen aantasten of de aandoening is te wijten aan een tekort van de neurotransmitter acetylcholine.
Kenmerkend voor de ziekte Alzheimer is:
het verloop is sluipend. Het begint met vergeetachtigheid en lichte veranderingen in de persoonlijkheden. Later treden er cognitieve problemen op.
Patiënten met Alzheimer proberen leemten in hun geheugen op te vullen met verzinsels, hoe wordt dit genoemd?
confabuleren
Desoriëntatie in tijd en plaats komt veel voor bij patiënten met Azlheimer, bij deze desoriëntatie spelen geheugenstoornissen een belangrijke rol, dit wordt ook wel:
amnesie genoemd (geheugenstoornissen)
Wat houdt apraxie in?
moeite met bepaalde handelingen, zoals zichzelf aankleden, tandenpoetsen verloopt niet meer vlekkeloos, terwijl de motoriek intact is.