Summary Class notes - Grondslagen Europees en IBR

Course
- Grondslagen Europees en IBR
- dr. mr. D.S. Smit
- 2015 - 2016
- Tilburg University (Tilburg University, Tilburg)
- Fiscale Economie
472 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Grondslagen Europees en IBR

 • 1441144800 HC 1

 • Wat is internationaal belastingrecht?
  Het recht betreffende de afbakening van belastingsoevereiniteit tussen staten.
 • Wat houdt het territoirbeginsel in?
  Er moet een band zijn met het desbetreffende land, een rechtvaardiging om te heffen, heffing mag niet gebaseerd zijn op willekeur.

  Het territoirbeginsel gaat dus in tegen het soevereiniteitsbeginsel
 • Wat houdt het draagkrachtbeginsel in?
  Het draagkrachtbeginsel houdt in dat je heft naar de mate dat iemand in staat is om belasting te betalen.
 • Wat houdt het profijtbeginsel in?
  Het profijtbeginsel zegt dat je belasting moet betalen omdat je profijt hebt gehad van diensten in een land op grond waarvan je winst hebt kunnen maken.

  Profijtbeginsel zegt dat het fair is om iets terug te betalen voor de diensten die je hebt genoten in een land zoals infrastructuur, rechtssysteem, hoogopgeleide bevolking en politie e.d.
 • Noem de 6 beginselen waaronder landen belasting heffen
  1. Nationaliteitsbeginsel (subjectief) /
  2. Incorporatiebeginsel (subjectief)
  3. Woonplaatsbeginsel (subjectief)
  4. Bronbeginsel (objectief)
  5. Oorsprongbeginsel (objectief)
  6. Functionaliteitsbeginsel (subjectief)
 • Wat houdt het Nationaliteitsbeginsel in?
  Heffingsrecht op basis van nationaliteit. Als je in het buitenland werkt, wordt je dus nog steeds in je land van herkomst belast,.
 • Wat houdt het Incorporatiebeginsel in?
  Wanneer een lichaam opgericht is naar het recht van een bepaald land, wordt zij geacht inwoner te zijn van dat land ongeacht waar de werkelijke leiding is gebleken. Hier wordt als het waren een nationaliteit aan een lichaam gekoppeld.
 • Wat houdt het Woonplaatsbeginsel in?
  Waar je woont, betaal je belasting. Dit is voldoende band met territoir om te belasten.
 • Wat houdt het Bronbeginsel in?
  Wanneer je niet on NL woont maar daar wel je bron hebt is dat voldoende rechtvaardiging om te belasten. Dit kan economische bron van inkomen zijn maar ook juridische bron van inkomsten. Als je bijvoorbeeld bankrekening hebt in een land waar rente genoten worden dan zien sommige landen dit als een bron van inkomen en op grond van bronbeginsel heffen. Verplaatst lichaam zijn vestigingsplaats naar ander land dan is er geen bron van inkomen meer in NL. Bronbeginsel kan heel juridisch zijn, hoeft geen economisch begrip te zijn. 
 • Wat houdt het Oorsprongbeginsel in?
  Dit beginsel kijkt naar de economische benadering van de bron.
 • Wat houdt het Functionaliteitsbeginsel in?
  Speelt met name bij internationale organisaties. Belastingheffing mag niet de uitvoering van de internationale functie belemmeren. Speelt bij diplomaten. Beginsel zegt dat belastingheffing niet de uitvoering van internationale functie belemmeren. Komt erop neer dat diplomaten onderworpen blijven aan fiscale recht van hun woonstaat. NL die wordt uitgezonden naar buitenland blijft onderworpen aan NL heffing. Uitoefening van functie van diplomaten mag niet belemmerd worden.
 • Noem de twee kwalitatieve juridische beginselen ter afbakening van heffingsrechten
  1. Universaliteitsbeginsel
  2. Territorialiteitsbeginsel
 • Wat houdt het Universaliteitsbeginsel in?
  Het Universaliteitsbeginsel gaat uit van belastingheffing naar wereldinkomen. Maakt niet uit waar verdiend. Dit is nauwer verbonden met nationaliteitsbeginsel en woonplaatsbeginsel. 
 • Wat houdt het Territorialiteitsbeginsel in?
  Het Territorialiteitsbeginsel gaat uit van belastingheffing naar inkomen, verdiend vermogen gelegen in de desbetreffende staat. Dit beginsel kijkt meer naar waar de bron van inkomen ligt. Nauwer verbonden met bronbeginsel, oorsprongbeginsel, profijtbeginsel en draagkrachtbeginsel.
 • Wat is juridische dubbele belasting?
  Internationale juridische dubbele belasting kan omschreven worden als de heffing van vergelijkbare belastingen in twee of meer staten van dezelfde belastingplichtige over materieel hetzelfde object.
 • Wat is economische dubbele belasting?
  Van economisch dubbele belasting is sprake wanneer:
  • Twee personen over hetzelfde object, dan wel
  • Bij een persoon tweemaal over formeel verschillende doch formeel dezelfde objecten door 1 of twee instanties belasting wordt geheven.

  Voorbeeld: dividend dat bij de uitkerende en de ontvangende partij belast wordt
 • Wat is het verschil tussen het oorsprongbeginsel en het bronbeginsel?
  Het bronbeginsel kan meer een juridische invalshoek zijn en het oorsprongbeginsel is meer de economische invulling.
 • Wat betekent het als landen een kwalificatieverschil zien bij internationaal belastingrecht?
  Dat betekent dat landen een verschillende opvatting hebben over wie het subject is. Het ene land kan een samenwerkingsverband bijvoorbeeld als een belastingplichtige zien, terwijl een ander land dit als transparant ziet en de achterliggende participanten los belast.
 • Wat betekent een kwalificatieconflict?
  Een kwalificatieconflict ontstaat als inkomen door kwalificatieverschillen door twee landen aan verschillende personen wordt toegerekend (samenwerkingsverband en transparant).
 • Wat betekent classificatieverschillend in het IBR?
  Als landen onder toepassing van een belastingverdrag een inkomensbestanddeel verschillend classificeren.

  Bijvoorbeeld het ene land ziet het als royaltybetaling die in de woonstaat wordt belast en het andere land zegt dat het geen royaltybetaling is maar een inkomen uit dienstverlening. De bron van inkomen ligt dan in het ander land waar de dienst is verricht. Verdrag wordt dan verschillend uitgelegd. 
 • Wat zijn instrumenten ter voorkoming van dubbele belasting?
  Eenzijdige regelingen
  Belastingverdragen
  Europees recht
 • Wat zijn eenzijdige regelingen ter voorkoming van dubbele belasting?
  * Deelnemingsvrijstellingen (Vpb)
  * Objectvrijstelling vaste inrichtingen (Vpb)
  *Besluit voorkoming dubbele belasting (BVDB)
  * Kostenaftrek (IB/Vpb/BVDB)
  * Tariefreductie (Box 2 IB 2001)
  * Art. 2.5 IB 2001/ art. 3 t/m art. 10 UB IB 2001 (tot 2015)
 • Wat zijn onderdelen uit het Europees recht ter voorkoming van dubbele belasting?
  * Het verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie & Verdrag betreffende de Europese Unie
  * Richtlijnen (Moeder-dochterrichtlijn, Rente & royaltyrichtlijn)
  * Verordeningen
  * Besluiten (tot 1 december 2009: beschikkingen)
  * Jurisprudentie van Hof van Justitie van de Europese Unie
  * EU arbitrageverdrag (transfer pricing mismatches)
  * Samenwerkingsverdragen met derde landen (o.a. EER-overeenkomst en associatie- en partnerschapakkoorden)
  * Niet bindende aanbevelingen en adviezen ("soft law")
 • Wat zijn bronnen van het Nederlands Internationaal Belastingrecht?
  * Nationale wet
  * Bilaterale belastingverdragen
  * Scheep- en luchtvaartverdragen
  * Tax Information Exchange Agreements
  * Multilaterale verdragen (o.a. EVRM, IVBPR, handels- en investingsbeschermingsovereenkomsten)
  * Belastingregeling voor het Koninkrijk
  * Belastingregeling voor het land Nederland
  * Besluit voorkoming dubbele belasting 2001
  * Rechtspraak
  * Beleid (NL, EU, OESO)
  * Europees recht
  * Doctrine en buitenlands IBR
 • Noem de basisvragen van EIBR
  1. Kan Nederland heffen o.g.v. nationale wet?
  i. Subject
  ia. Inwoner: binnenlands belastingplichtige
  ib. Niet-inwoner: buitenlandse belastingplichtige
  ii Object
  iia. Wereldinkomen
  iib. Nederlands inkomen
  2. Mag Nederland heffen o.g.v. belastingverdrag of enige andere regeling ter voorkoming van dubbele belasting?
  i Subject: (verdrags)inwoner
  ii Object: welk land mag over desbetreffend inkomensbestanddeel (on)beperkt heffen
  iii Methode ter voorkoming van dubbele belasting
   3. Mag Nederland heffen o.g.v. EUopees recht?
   i. Subject
   ia. toegang tot het Europees recht
   ii object
   iia Fundamentele vrijheden VWEU
   iib Richtlijnen
   iic Samenwerkingsverbanden met derde landen
   iii. GEvolgen van strijd met Europees recht
   iiia bepaling is onverbindend voor zover in strijd met Europees recht
   iiib Analoge toepassing van beschikbare bepaling
   iiic Eventueel schadevergoeding
 • Wat is de structuur van de IBR-regelgeving?
  1. Subject (wie?)
  2. Object (waarover/wat?)
  3. Tarief (hoeveel?)
 • Wat zijn de toepassingsvoorwaarden van het Besluit voorkoming dubbele belasting 2001?
  • Geen verdrag van toepassing
  • Binnenlandse belastingplicht
  • Onderworpenheid
 • Wat is de reikwijdte van het BvdB?
  Inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting (en erf- en schenkbelasting en kansspelbelasting)
 • Wat zijn de basisregels bij uitleg belastingverdragen?
  • Een belastingverdrag beperkt alleen de toepassing van het nationaal recht van een verdragsstaat
  • Een belastingverdrag laat zich niet uit over de vraag welk inkomen aan welk subject moet worden toegerekend. Het zegt louter iets ver de vraag welk inkomen aan welk land moet worden toegerekend.
  • Fiscaalrechtelijke uitdrukkingen kunnen verschillende betekenissen hebben in nationaal recht en in belastinverdragen. Indien een bepaalde term niet gedefinieerd is in het OMV dan geldt de betekenis van de verdragstoepassende staat, tenzij de context anders vereist (BNB 2003/177). Dat kan zowel de interne context zijn (doelstelling an verdrag en bepasling) of de extgerne context (zoals et OESO-commentaar en de rechtelijke uitspraken.
 • Welk verdrag regelt de verdragsinterpretatie?
  Het verdrag van Wenen
 • Welk art. van het Verdrag van Wenen stelt dat verdragen bindend zijn?
  ARt. 26: Pacta sunt servanda
 • Wat regelt het verdrag van Wenen?
  • Pacta sunt servanda
  • Staat mag zich niet beroepen op latere bepalingen van nationaal recht om het niet toepassen van een verdragsverplichting te rechtvaardigen
  • Uitleg te goeder trouw (BNB 2003/380)
  • Betekenis bepaalde termen
  1. beginsel grammaticaal
  2. context van tekst en pre-ambulen
  3. licht van voorwerp en doel van verdrag (BNB 2001/119)
  • Wijzigingen OMV, wijziging verdrag?
  1. Dynamisch
  2. Statisch
  3. Combinatie (NL)
 • Waar ging de jurisprudentie van Pierre Boulais over?
  Over opbrengsten van een opname in de US. Duitsland: royalty, US: inkomen uit zelfstandige arbeid.
   Verdrag: Werkstaat mag heffen
 • Wat stelt HR BNB 2003/380 (afkoopsom pensioen)?
  Eenzijdige wijziging verdeling heffingsrechten door posterieur ingevoerde nationale fictie in NL loonbelasting in strijd met belastingverdrag NL/Singapore.
   
  Loonbelasting was en is in NL wel belast en in Singapore niet. Pensioenafkoop = nu gelijk aan loon
 • Wat stelt BNB 2003/379 (fictief loon)?
  Geen dynamische interpretatie indien door NL door posterieure nationale wetswijziging (potentieel) eenzijdig heffingsrecht naar zich toe zou trekken (DBV NL/BE 1970)
 • Wanneer is raadpleging aanvullende middelen van uitlegging toegestaan (WVV)
  1. Als de betekenis onder primaire uitleggingsregel dubbelzinnig is of tot duidelijk onredelijk/ongerijmd resultaat leidt of
  2. Om betekenis onder primaire uitleggingsregel te bevestigen 
 • Hoe werkt een objectvrijstelling?
  Je knipt het volledige inkomen uit de grondslag.
  Zowel positieve als negatieve resultaten komen niet in aanmerking.

  Vb. deelnemingsvrijstelling, objectvrijstelling, besluit dubbele belasting voor loon
 • Hoe werkt een belastingvrijstelling?
  Je betrekt in beginsel het volledige inkomen in de grondslag. Daar verreken je de totale verschuldigde Nederlandse belasting over en vervolgens geef je vrijstelling over dat stukje belasting dat toerekenbaar is aan het buitenlandse inkomen.

  Je vermindert dus in feite de verschuldigde belasting  

  NL: progressievoorbehoud
 • Bij wat voor inkomen hanteert Nederland importneutraliteit?
  Bij actief inkomen

  Vb. ondernemingswinst, inkomen uit dienstbetrekking
 • Wat is de hoofdregel voor belastingverrekening (tax credit)?
  De hoofdregel is een ordinary tax credit (2e limiet: "no tax, no credit")

  Oftewel, nooit meer verrekening dan je in je eigen land verschuldigd bent.
 • Wat is bijzonder aan het Tax sparing credit?
  Hier wordt een uitzondering gegeven op het 1e limiet (namelijk nooit meer verrekening dan daadwerkelijke buitenlandse belastingen). Hierdoor wordt het mogelijk om meer buitenlandse belasting te verrekenen dan de belasting die feitelijk is betaald.
 • Wat is de methode van een matching credit?
  Hier wordt een vast bedrag gerekend voor het 1e limiet (buitenlandse belasting). Dit zorgt ervoor dat regels uit een land die belasting verlagen geen effect hebben.
 • Wanneer is het Bvdb tóch van toepassing?
  Als een verdrag voor inkomensbestanddelen geen voorziening bevat (BNB 1964/52)
 • Bij welk inkomen hanteert Nederland kapitaal exportneutraliteit?
  Bij passief inkomen

  vb. dividend, rente en royalty's
 • Wat houdt de inhaalregeling in?
  Eerdere in aftrek toegestaan buitenlands (negatief) inkomen wordt er in een later jaar in het geval van buitenlands (positief) inkomen eerst bij dit buitenlandse (positieve) inkomen bijgeteld. Daarna wordt pas voorkoming gegeven.
 • Wat houdt de doorschuifregeling in?
  Buitenlands (positief) inkomen dat eerder is verrekend met binnenlands (negatief) inkomen, wordt in later jaar alsnog in aanmerking genomen.
 • Waar kun je vinden of de vrijstellings- of verrekeningsmethode van toepassing is?
  Dat vind je terug in het verdrag.
 • Wordt er voorkoming gegeven als het inkomen niet in Nederland erkent wordt?
  Nee, dan is het inkomen alleen in de bronstaat belast
 • Wat is de structuur van een belastingverdrag?
  1. Subject (wie heeft toegang tot het verdrag)?
  2. Taxes covered & definities van verdragstermen
  3. Toewijzingsregels voor object (welk land mag over welk type inkomen heffen)?
  4. Methoden ter voorkoming van dubbele belasting door woonstaat (vrijstelling of verrekening)
  5. Bijzondere regels (non-discriminatie, administratieve bijstand, onderling overleg, arbitrage en temporele/territoriale scope)
 • Waarom is het OESO-Modelverdrag belangrijk?
  Het is slechts een aanbeveling, maar wordt vaak gebruikt als basis voor bilaterale belastingverdragen. Afwijkingen komen echter voor
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wanneer moet de per-element benadering toegepast worden en wanneer niet?


Wanneer de samenhang van het belastingstelsel of de verdeling van de evenwichtige heffingsbevoegdheid tussen de lidstaten niet in gevaar komt, moeten de lidstaten een gunstige behandeling van een groep ook toestaan wanneer deze groep deels buitenlandse leden heeft. Wij zagen dat al in oude zaken zoals ICI en X AB & Y AB, maar dit is bevestigd door Papillon (C-418/07), Philips Electronics (C-18/11), Felixstowe (C-80/12) en in2014 voor de Nederlandse fiscale eenheid in SCA Group Holding.Wanneer de verdeling van de heffingsbevoegdheid tussen lidstaten wel in gevaar komt, kan een groep met deels buitenlandse leden de gunstige binnenlandse groepsbehandeling wél worden geweigerd. Wij zien dat inMarks & Spencer en Oy AA. Voor Nederland is met name relevant dat het Hof van Justitie in X Holding het geen probleem vond dat een fiscale eenheid in grensoverschrijdende situaties niet wordt toegestaan.
Welke 3 verbeteringen stelt Arnold voor?
 1. Bronlanden zouden enkele van hun huidige heffingsrechten op moeten geven om de bepalingen meer consistent en gestructureerd te kunnen maken
 2. Bronlanden zouden grotere heffing moeten krijgen van services onder art. 7 als compensatie voor het opgeven van rechten onder 1
 3. Inkomen uit dienstverlening dat belastbaar is in bronlanden zou op netto-basis belast moeten worden
Noem de principes van Arnold op grond waarvan de belastingheffing op diensten geregeld kan worden
 • Consistency principle
 • Source principle
 • Treshold principle
 • Base erosion principle
 • Enforcement principle
 • net-basis taxation principle
 • non-discrimination principle
Hoe bereken je de in Nederland te betalen vennootschapsbelasting bij een VI (aftrekwinst en bijdragewinst)
Nederlandse winst + bijdragewinst = wereldwinst

Wereldwinst - aftrekwinst = grondslag Vpb

Bijdragewinst = winst VI - afschrijving op basis van oude boekwaarde (voor overbrenging tegen waarde economisch verkeer)

Aftrekwinst = winst VI - afschrijving op basis van nieuwe boekwaarde (na overbrenging tegen waarde economisch verkeer)
Hoe bereken je de bijdragewinst van een VI?
Eerst alles in Euro's omzetten (startbalans kan direct en in de eindbalans houdt je rekening met de actuele koers voor de vlottende a&p), vervolgens een vermogensvergelijking maken en dan heb je het.
Wat is het belastbare bedrag bij de VI na de objectvrijstelling (valutaproblematiek)
Bijdragewinst - aftrekwinst
Hoe bereken je de aftrekwinst van een VI?
Je berekent eerst alles in de buitenlandse valuta (vaste a&p historische koers, vlottende a&p actuele (eindejaars) koers), vermogensvergelijking en dan maal de gemiddelde koers naar Euro's.
Wat houdt de nieuwe aanpak van de zelfstandigheidsfictie en de winsttoerekening aan de VI van het OESO in?
Functionally seperate entity approach
 • Feitelijke en functionele analyse: waar zijn de functies (significant people functions), risico's en activa en identificatie van transacties (dealings)? Wie doet wat daar?
 • Daarna worden alle functies at arm's length beloond
 

Twee-stappenbenadering
 • Toerekening van functies, activa en risico's en identificatie van transacties tussen VI en andere onderdelen van de onderneming waarvan de VI deel uitmaakt
 • Bepaling van een zakelijke beloning van genoemde transacties op basis van een analoge toepassing van de OESO transfer pricing richtlijnen
LEg uit hoe de Schumackerleer dient te worden uitgelegd mede in het licht van HvJ EU Kieback, C-9/14
'uitleg Schumackerleer'

In HvJ Eu Kieback kwam de vraag aan de orde of voor de belastingplichtige die zijn (nagenoeg) gehele belastbare inkomen heeft verworven in de werkstaat, niet de situatie die gedurende het gehele belastingjaar bestaat van belang is, maar slechts die gedurende de periode waarin belanghebbende in een lidstaat woont, en in een andere lidstaat werkt.

Het HvJ heeft aangegeven dat het vrije werknemersverkeer aldus moet worden uitgelegd dat het zich er niet tegen verzet dat een lidstaat bij de heffing van inkomstenbelasting van een niet-ingezeten werknemer, die zijn beroepsactiviteiten gedurende een deel van het jaar in die lidstaat heeft uitgeoefend, weigert om aan deze werknemer, rekening houdend met diens persoonlijke en gezinsomstandigheden, een fiscaal voordeel toe te kennen, op de grond dat, hoewel hij zijn (nagenoeg) gehele belastbare inkomen over dit tijdvak in deze lidstaat heeft verworven, dit inkomen niet het belangrijkste deel van zijn belastbaar inkomen vormt over het betrokken jaar.

Dit zou slechts anders zijn, indien zou blijken dat de betrokkene in een jaar het belangrijkste deel van zijn inkomen en nagenoeg zijn volledige gezinsinkomen heeft verworven in de werkstaat, die hij in de loop van dat jaar heeft verlaten, aangezien deze staat dan in de beste positie zou verkeren om hem de voordelen toe te kennen die voortvloeien uit de inaanmerkingneming van zijn gehele inkomen en zijn persoonlijke en gezinssituatie. Om vast te stellen of dit het geval is, dient alle informatie voorhanden te zijn die nodig is om de algehele fiscale draagkracht van een belastingplichtige te beoordelen, rekening houdend met de bron van zijn inkomen en zijn persoonlijke en gezinssituatie.

De omstandigheid dat een werknemer zijn beroepsactiviteiten gedurende het jaar is gaan uitoefenen in een derde staat, niet zijnde een andere lidstaat van de EU, is niet van invloed op deze uitlegging.
Er is sprake van een drielanden-situatie Een Plc in UK, een BV met feitelijke leiding in België en een VI in Nederland. de Plc doet een dividendbetaling naar de VI in NL.Geef gemotiveerd aan in hoeverre de BV met f.l. in BE in NL aanspraak kan maken op verrekening van de in het VK ingehouden dividendbelasting op basis van het Europese recht.
De BV is voor toepassing van het verdrag NL/BE feitelijk gevestigd in BE en houdt voor toepassing van dit verdrag een VI in Nederland. Echter kwalificeren de BV en de VI niet als verdragsinwoner in de zin van het belastingverdrag tussen UK/NL. De BV kan dus geen rechtstreeks beroep doen op de voorkomingsbepaling uit het verdrag UK/NL.

Maar wat zegt het EU recht?
 • Er wordt onderscheid gemaakt tussen inwoners en niet-inwoners (vrijheid van vestiging)
 • Uit het arrest Saint Gobain volgt dat NL als EU-lidstaat niet-inwoners hetzelfde moet behandelen voor zover het de niet-inwoner in de fiscale heffing betrekt. Dat is in casu het geval. Een in NL gevestigde vennootschap zou in aanmerking komen voor een voorkoming van dubbele belasting op basis van het verdrag UK/NL -> belemmering.
 • Kan niet gerechtvaardigd worden o.g.v. derving belastinginkomsten, aanwezigheid compenserende voordelen, behoud fiscale soevereiniteit en evenwichtige verdeling heffingsbevoegd.
NL dient de BV dus te behandelen alsof zij in NL gevestigd zou zijn en dient een verrekening te geven van 15%