Summary Class notes - High Enlightenment 2

Course
- High Enlightenment 2
- Paul Schuurman
- 2019 - 2020
- Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam)
- Wijsbegeerte van een Bepaald Wetenschapsgebied
106 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - High Enlightenment 2

 • 1552777200 website van gelovigen (https://www.remonstranten.nl/wiki/geloof/immanuel-kant/)

 • kritiek der praktische rede
  moraal en het handelen van de mens
 • God en Geweten zijn in de morele filosofie
  Ideeen die je denken beïnvloeden maar het zijn geen zekerheden
 • elke mens heeft zijn eigen morele ervaring
  om daadwerkelijk iets zinnigs te zeggen over moreel moet je deze ervaringen abstraheren uit je idee van de moreel. volgens kant heeft iedereen een besef van wat goed is. de 'plicht' of het geweten
 • intentie
  de verplichting van jezelf om het goede te doen wat je haalt uit logisch redeneren. ieder mens draagt dit bij zich.
 • belangrijkste vraag van Kant
  Wat kan ik weten?
 • kritiek van de zuivere rede
  ons weten beperkt zich tot onze zintuigelijke waarneming. Waarnemingen leveren kennis op die we kunnen duiden door ordening in categorieën en begrippen. kennis komt dus uit ervaringen die hun eigen plaatsje krijgen. De interpretatie die hier bij komt kijken zorgt voor een verschil tussen 'het verstand' (mede mogelijk gemaakt door interpretatie van de rede) en het 'ding an sich' wat de werkelijkheid is.
 • god kan je volgens kant niet kennen
  God is namelijk geen werkelijkheid maar een (volgens kant essentieel) idee. Het is vergelijkbaar met de ziel en de kosmos. God is het begin van denken, het eerste idee(?)
 • 1552863600 college 1

 • Moses Mendelssohn over kant's kritiek van de zuivere rede
  Hij was bang voor metafysica. de inspanning is te groot en op de een of andere manier te belastend op zijn zenuwen. maar het boek van kant maakte het mogelijk om zijn gezondheid op de proef te stellen
 • eerste verklaring voor metafysica
  Volgens Aristoteles:
  gaat niet over de werkelijkheid die gegeven wordt uit zintuigelijke waarneming, dit is juist de fysica. de metafysica kijkt daar voorbij en gaat opzoek naar het wezen (/de essentie, dit is de aard van iets, datgene wat overblijft als de randzaken worden weggehaald) waar de zintuigelijke waarneming uit geabstraheerd. Metafysica is de grondlegger van de wetenschap omdat het uitgaat van het idee dat er altijd een aanname over de aard van de werkelijkheid
 • prolegomena
  inleiding/ makkelijker te begrijpen werk. --> iets dat eerst besproken moet worden voor je in kan gaan op een onderwerp.
  In het werk van kant moet het gezien worden als een verwijzing naar de fysica. Iets dat eerst begrepen moest worden voor we de waarneembare feiten kunnen begrijpen.
 • eerste filosofie vraag
  wat is metafysica.
 • Ontologie als mogelijke betekenis van de term metafysica
  Ontologie is de wetenschap van 'het zijn' in het algemeen. als voorbeeld zou je alle dingen kunnen zien als een combinatie tussen een relatief stabiele substantie aan de ene kant en een meer veranderlijke morfologie (vormkunde // alles kan veranderen) aan de andere kant
 • 2de verklaring voor metafysica
  een discipline die zich specialiseert in transcendentale waarheden. Waarheden over immateriële zaken die verdergaan dan wat waarneembaar is met de zintuigen. Als voorbeeld het bestaan van God, de drie-eenheid en de onsterfelijkheid van de ziel
 • kant ziet metafysica
  In contrast met fysica omdat de fysica in die tijd enorme stappen vooruit heeft gemaakt. Er bestonden steeds meer waarneembare waarheden. Hij vond dat de metafysica stagneerde. kant vond dat de metafysica een nieuwe basis nodig had. Dit moest komen door een verandering van het menselijk begrip.
 • De vragen die kant van belang acht bij zijn prolegomena.
  - wat we weten 
  - wat we kunnen weten 
  - hoe we weten
  - hoe we weten dat we weten 

  Allemaal epistemologische vraagstukken. 
 • Epistemologie
  De tak van de filosofie die de aard, oorsprong, voorwaarden voor en reikwijdte van kennis onderzoekt. Ook wel kennistheorie / kenleer genoemd. 
 • kant over Kennis
  Kant gebruikt het woord Erkenntnis. 


  Kant zijn volledige werk draait om wat kennis is. 'Knowledge' zou het resultaat (dynamisch) moeten zijn van een proces. Dit proces zou statisch gezien moeten worden als "Cognition" --> cognitie lijkt echter op het internet te lijken op een dynamisch begrip. Niet duidelijk wat het statische aan het geheel is. Minuut 31 van college 1. 
 • proposition // bewering
  een bewering is een zin met een onderwerp en een eigenschap van dat onderwerp.
  Er zijn verschillende soorten bewering een mooi onderscheid is die tussen a priori en a posteriori.
  Een ander onderscheid is die tussen analytisch en synthetisch 
 • de waarheid van een a posteriori beweringen
  is gebaseerd op zintuigelijke waarneming.
 • de waarheid van een a priori bewering
  ontstaan voor we onze zintuigen gebruiken --> alle vrijgezellen zijn niet getrouwd.
 • de waarheid van analytische beweringen
  tautologie. Waar onder elke mogelijke interpretatie. 
  ze bieden geen nieuwe informatie omdat de eigenschap van het onderwerp al in de bewering zit verweven. --> alle driehoeken hebben drie hoeken (zijkanten) // maar ook alle vrijgezellen zijn niet getrouwd. Ze zijn niet informerend maar uitleggend. 
  Het enige principe waar ze op zijn gebaseerd is het logische principe van non-contradictie. -->(is dit niet een 'noodzakelijke waarheid)
 • De waarheid van synthetische beweringen
  Bij synthetische beweringen wordt de waarheidswaarde niet gebaseerd op de uitspraak zelf maar om iets buiten de uitspraak om. De realiteit bepaalt of een synthetische bewering waar is. --> alle vrijgezellen zijn gelukkig. Deze uitspraak is synthetisch en alleen waar wanneer alle vrijgezellen daadwerkelijk gelukkig zijn. 
  Informatieve uitspraak niet een uitleggende uitspraak
 • Niet problematische beweringen uit de matrix A priori/post - syn/anal

  2 niet problematische beweringen (informerend of kennis)


   - analytisch a priori: de waarheid van de bewering hoeft niet gevonden te worden in een zintuigelijke waarneming. Dit omdat de waarheid al verscholen zit in het onderwerp van de bewering  

   -  Synthetisch a posteriori: als je een bewering baseert op je zintuigelijke waarneming dan is de bewering altijd informerend dus altijd synthetisch. --> de stoep is nat vergroot je kennis aangezien de stoep ook droog kon zijn. je kan niet iets van te voren weten wat je met je zintuigen waarneemt. 

  (Hume's Vork)
 • problematische beweringen uit de matrix A priori/post - syn/anal
  2 problematische beweringen (niet informerend of geen kennis)


   - analytisch a posteriori: het probleem is dat de waarheid van de bewering al verscholen zit in het onderwerp. Het is dus niet mogelijk om eerst onderzoek te doen voordat je de waarheid achterhaalt. Dit soort uitspraken zijn niet perse problematisch, ze bestaan gewoon niet. 

   - synthetische a priori: is dit problematisch? informerende beweringen die niet zijn gebaseerd op zintuigelijke waarnemingen. --> de engel Gabriel zal je helpen met je tentamen. deze uitspraak is informerend en tegelijkertijd niet gebaseerd op zintuigelijke waarneming. 
 • Als er synthetische waarheden bestaan die a priori zijn dan
  betekent dit dat niet alle beweringen waarbij de waarheid buiten de bewering om gezocht moet worden (synthetisch) automatisch beweringen moeten zijn met een zintuigelijke waarneming (a posteriori).
  Het probleem is of ze bestaan, zijn er informerende uitspraken die niet gebaseerd zijn op zintuigelijke waarnemingen. 

  In Kant's visie maakt metafysica het meeste aanspraak op het formuleren van zulke uitspraken. maar metafysica heeft altijd tekortkomingen gehad, ook door bijvoorbeeld David Hume. 
 • Kant is ontwaakt door David Hume
  Dit ging over de vraag of, wanneer je een goddelijkheid of een filosofische school neemt, hier enige abstracte beredenering over kwantiteit of experimentele redeneringen over bestaansreden en zaken van feiten aan verbonden is. aangezien het antwoord op beide vragen negatief is, is het toch niet meer dan een  verbeelding of misschien zelfs een ijdele/vruchteloze praat.
  Zowel Hume als Kant vonden dat metafysica hier onder geschaard kon worden. 


  (Hiermee kaartte Hume het probleem van synthetische a priori beweringen aan. 
  Hij vond als het geen bestaansreden of kwantiteit kent het verboden zou moeten worden. )
 • Hume vond dat er maar 2 soorten legitieme beweringen zijn (De Vork van Hume)
  1. relaties van ideeën - abstracte concepten van logica en wiskunde over de relatie van ideeen. (kant analytische beweringen a priori)

  2. zaken van feiten // feitelijkheden - wat de bewering waar maakt is het empirische element. Beweringen van experimentele redeneringen.

  Hume vond dus ook dat alle boeken over synthetische a priori uitspraken op de brandstapel moesten. 
  Kant wilde juist opzoek naar de waarheid van deze uitspraken. daarom is de titel van het boek een inleiding in alle nog te komen wetenschappen. 
  Metafysica moest weer een nieuwe wetenschap worden. 
 • Kants eerste stap om metafysica weer een echte wetenschap te maken.
  1. hij wil laten zien dat synthetische a priori beweringen/kennis waar kunnen zijn. in tegenstelling tot hume. Zijn strategie is dat als hij hier bewijs voor kan vinden, hij metafysische kennis als een onderdeel van dit soort kennis zou kunnen scharen.
 • Kants tweede stap om metafysica weer een echte wetenschap te maken
  in tegenstelling tot wat Hume zei zijn volgens kant wiskunde beweringen niet analytisch maar synthetisch. Dit zou zijn eerste bewijs kunnen zijn voor synthetische a priori beweringen. 
  Het zou iets bijbrengen volgens kant
 • Kants derde stap om metafysica een echte wetenschap te maken
  hij maakt hetzelfde punt wat hij over wiskunde maakte nu ook over de natuurlijke wetenschappen. misschien wel natuurkunde specifiek. 
  ze brengen ons kennis bij die niet verweven zijn in de betekenis van het onderwerp. 
 • zijn vraag in het boek (P29) is hoe synthetische kennis/cognitie a priori mogelijk is.
  .
 • tussenuitleg nummer 1
  van simpele elementen naar complexe beweringen is de synthetische methode. 
  de synthetische methode is niet hetzelfde als de synthetische bewering an sich. het proces mist hier. 
  Hetzelfde geld voor de analytische kant. 

  Kants methode kan analytisch gezien worden omdat hij begint met de volledige structuren van bijvoorbeeld wiskunde en natuurkunde en daarna inzoomt op de verschillende elementen, welke in wezen dus al verweven zijn in het begrip. ------> synthetische methode begint juist met simpele elementen en werkt zich omhoog. 
 • tussen uitleg nummer 2
  kennis uit puur redeneren is NIET empirisch. 

  Alle a priori kennis is dus puur empirisch is juist het tegenovergestelde. empirisch is gebaseerd op zintuigelijke waarnemingen
 • tussen uitleg nummer 3
  Anschauwung = Intuition is niet intuïtie (Nederlandse intuïtie gaat om iets weten zonder precies te weten waarom je iets weet // gevoelsmatige manier van weten.) 
  intueor betekent aan de ene kant 'iets bekijken' (empirisch) en aan de andere kant om iets zorgvuldig met het bewustzijn te overwegen. (niet zintuigelijk) 

  steeds overwegen welke betekenis gebruikt wordt. 
 • Intuition volgens kant (Nogmaals NIET intuïtie)
  zoals aangegeven in tussenuitleg 3 zijn er verschillende vormen van intuition. de een is empirisch en de ander niet empirisch. 
  'Puur' betekent volgens kant ook non-empirisch. 

  Volgens kant gaat pure intuition vooraf aan empirische intuition. Pure intuition is a priori synthetisch 

  we nemen waar in tijd en ruimte (vorm), echter zijn tijd en ruimte geen eigenschappen van de objecten die we waarnemen in ruimte en tijd. 
  Tijd en ruimte zijn echter aanwezig in onze vorm van waarneming waardoor we ze kunnen toepassen op de waar te nemen objecten. 

  Aangezien de tijd en ruimte aanwezig is in onze manier van waarneming en niet onderdeel is van de objecten die we waarnemen kan je vaststellen dat pure intuïtie vooraf gaat aan empirische intuition. 

  Dit maakt intuition a priori en aangezien ze iets toevoegen, maakt het intuition ook nog synthetisch in plaats van analytisch.

  Dit is wat kant innovatief maakte omdat hiervoor er altijd van uitgegaan werd dat empirische intuition kwam voor de pure intuition.  
 • na het uitleggen van de intuïtion als mogelijke oplossing voor synthetische a priori kennis gaat hij in op wiskunde
  Door de a priori intuition van tijd kunnen wij nu, vroeger / voor en toekomst / later waarnemen in de stroom van onze ideeën. hierdoor kunnen we alle veranderingen in het algemeen waarnemen. 
  als gevolg is tijd de oorzaak van al onze innerlijke verschijningen. 

  en vergelijkbaar zorgt de a priori intuition van ruimte dat wij verschil in lengte diepte en breedte kunnen begrijpen. 
  als gevolg is ruimte de oorzaak van al onze externe verschijningen. 

  deze twee intuitions vormen de basis voor arithmatic en geometrie. (rekenkunde en meetkunde.) 
 • arithmatic (rekenkunde)
  vanuit het concept 7 en het concept 5 komt niet automatisch het concept 12. we moeten ze samenvoegen. 
  Hoe doen we dat. vanuit het concept 7 kunnen we dankzij de intuition van tijd overdenken wat de uitkomst moet zijn als we er 5(van iets) bij optellen.
  Tijd is een vorm van intuition die bijgevoegd wordt aan mijn kennis. dit is een vorm van a priori kennis die ook synthetisch is. 

  Andere wiskundige hebben altijd geclaimd dat rekenkunde analytisch is. 
 • geometrie (meetkunde)
  de externe a priori intuition van ruimte zorgt ervoor dat ik te werk kan gaan met meetkunde omdat het zorgt voor begrip van de te bekijken objecten. 
  Ook dit zou synthetisch zijn ... 

  de kortste lijn tussen twee punten is een rechte lijn. 
  kort is een kwantitatieve eigenschap die niet rechtstreeks volgt uit de kwalitatieve eigenschap recht. 
  hierdoor is kort niet analytisch te extraheren uit recht en dus synthetisch. 

  (maaaar als elke rechte lijn de kortste lijn is, waarom is het er dan niet uit af te leiden --> onderzoek voor nodig // dit los je op omdat intuition twee betekenissen heeft. Door figuratief te zien, dit is vergelijkbaar met iets voorzichtig voor te stellen. je hoeft geen zintuigelijke waarneming te hebben om iets te zien. )

  --> Als je een driehoek voorstelt kan je dit in je gedachte. met een beetje intellect kan je dit als het goed is zonder dat je deze vorm ooit bewust hebt gezien.   
 • Wat deden we hiervoor dan bij arithamtie en geometrie volgens kant.
  we volgde gewoon de standaard regels. je weet dat de rechte lijn de kortste weg is omdat je dit duizend keer hebt gehoord niet omdat je deze informatie synthetisch hebt vergaard. 

  Volgens de algemene aangeleerde regels kunnen wij wat we kunnen en bouwen we voort op oude kennis. 
 • Kant heeft tegen over Hume met intuition bewezen dat
  Niet alleen metafysica of te wel vage begrippen en onverklaarbare termen zoals filosofieën en godsdienstige ideeën synthetische a priori beweringen bevatten, maar dat binnen de wiskunde ook de rekenkunde en de meetkunde synthetische a priori beweringen bevatten. Dit doordat hij stelde dat niet het empirische voor het pure komt, maar juist het pure voor het empirische wanneer het gaat om echte kennis en niet repetitieve kennis. 

  Dit bewijst het belang van metafysica omdat het op dezelfde hoogte staat als wiskunde
 • Kants idealisme,
  aangezien kant het pure en het empirische heeft omgedraaid spreken we niet meer van Realisme waarbij; tijd en ruimte eigenschappen zijn van objecten die worden waargenomen door subjecten, maar we zitten nu bij idealisme waarbij; tijd en ruimte vormen van intuition zijn van subjecten die de mogelijkheid geven om objecten waar te nemen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.