Summary Class notes - Hulpverlening aan Adolescenten

Course
- Hulpverlening aan Adolescenten
- Mariet van der Molen
- 2014 - 2015
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Psychologie
236 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Hulpverlening aan Adolescenten

 • 1430431200 Inleiding

 • Wat is het verschil tussen een puber en een adolescent?
  Puber: geslachtsrijp worden

  Adolescent: psychische ontwikkeling (opgroeien tot volwassene)
 • Wat is het leeftijdscriterium volgens het jeugdstrafrecht?
  12-18
 • Wat is het biologische criterium?
  jongens: 10-15
  meisjes: 9-14

  geslachtrijp, slapen en waken anders --> melatonine
  hersenontwikkeling
 • Wat is het ontwikkelingspsychologisch criterium? (cognitief, sociaal-emotioneel)
  zelfverantwoordelijke zelfbepaling (Langeveld)

  aangaan van persoonlijke intieme relaties --> voortplanting
 • Wat zijn kenmerken van de ontwikkeling van adolescenten?
  biologische verandering is UNIVERSEEL

  veleving en waardering van verandering verschilt per GESLACHT en sociale omgeving (CULTUUR)

  vroege of late start van puberteit --> meisjes: vroeg, jonges laat -> agressie, negatief zelfbeeld, agressie
 • Wat zijn kenmerken van cognitie van pubers? Hersenen
  PFC niet volledig ontwikkeld --> excecutieve functies
 • Wat zijn de sociaal-emotionele taken van een adolescent?
  identiteit vormen
  autonomie bereiken

  --> wat wil ik, wat kan ik, wie ben ik?
 • Hoe moet de ouder-kind-relatie meer worden?
  gelijkwaardigheid

  interafhaneklijkheid

  wederkerigheid

  --> conflicten voor nieuw evenwicht
 • Wat zijn de 8 fasen van Loevinger?
  1. Impulsief (9-10)

  2. Zelfbeschermende fase (11-13)

  3. Conformistisch (14-16)

  4. Zelfbewust (17+)

  5. verantwoordelijke fase (30% van 21+)

  6,7,8 individualistisch, autonome, geintergreerde
 • Wat is de emerging adulthood?
  Verlengde adolescentie door hoge opleiding --> tot 25
 • Wat zijn de leeftijdsonderscheidingen van adolescenten? (vroeg, midden, laat)?
  vroeg: 10-13
  midden:14-18
  laat: 19-22
 • Wat zijn verschillende ontwikkelingstaken?
  autonomie

  intraindividuele verandering

  identiteit

  omgaan met innerlijke leeftijds conflicten

  cognitieve functies bereiken
 • Wat zegt de benadering van continue en discontinue momenten?
  Continuiteit: processen en mechanismen zijn hetzelfde maar uiten zich anders op verschillende leeftijden

  Disconinuiteit: protectieve factoren --> vrienden, levensgebrutenissen, leeftijdstrajecten
 • Wat zegt het transactional model?
  Omgeving en individu zijn in interactie en beinvloeden elkaar
 • Welke drie verschillenden persoonsomgevings interacties zijn er?
  passief

  evocatief

  actief


  --> van passief naar actief
 • Wat is de basis van de psychoanalyse?
  binnen het individu

  emotie + genitale vorming

  driften en conflicten

  SEPERATIE EN INDIVIDUALISATIE

  relatie met ouders
 • Wat is ASCETISME?
  angst om controle van seksuele driften te verliezen --> sport
 • Wat is Intellectual isering?
  ondoen van emoties --> filosofisch
 • Wat zijn kenmerken van de sociaal culturele theorieen?
  omgang van maatschapij

  imgeving

  cultuur!! 

  geen universaliteit
 • Wat zijn kenmerken van de cognitieve theorieen?
  Piaget

  metacognitie: denken over eigen denken

  egocentrisme
 • 1430517600 Hechting, cognitief + hersenen

 • Wat zijn de meest voorkomende problemen bij jongeren?
  Angst

  depressie

  suicide gedachten

  ADHD

  antisociaal gedrag

  verslaving

  eetstoornissen

  seksuele problemen
 • Wat is de som waaruit internaiserende en externaiserende problemen voortkomen?
  te hoge draaglast en te laage draagkacht --> overvraging
 • Hoe ontstaat psychopathologie?
  Door interactie van idividuele, relationele en contextuele factoren

  GENERAL AROUSAL FACTOR: te laag of te veel stress

  vaak door affectregulatieproblemen
 • Wat is de definitie van gehechtheid?
  Onbedwingbare neiging van een kind om nabijheid te zoeken van vertroud persoon in tijden van angst, spanning, honger, ziekte of verdriet
 • Wat zijn eigenschappen van een veilige gehechtheidsrelatie?
  betrouwbaar
  voorspelbaar
  moeite waard
  bestaansrecht
 • Wat is bijzonder belangrijk en resulteerd in het eerste jaar uit de gehechtheid?
  zelfbeeld 

  betere uitkomsten voor later --> beter omgaan met stress
 • Wat zijn kenmerken van een onveilige hechting (onvoorspellbaarheid)?
  op de hoede blijven
  zelf verdedigen
  terugtrekken
  geen vanzelfsprekendheid van veiligheid
 • Wat zijn risicofactoren voor onveilige gehechtheid?
  deprivatie van zorg
  scheiding van hechtfiguur
  gebrek aan contact
  verbroken hechtingsband
  beangstigende opvoeder
  insensitiviteit 
  onverwerkt trauma
  psychiatrische problematiek bij ouder
  kindfactoren
 • Wat zijn de drie typen gehechtheid (Ainsworth)
  Veilig

  Onveilig 
                vermijdend
                afwerend

  gedesorganiseerd
 • Wat zijn de taken van de ouders voor adolescenten?
  autonomie ondersteunen

  grenzen stellen en opletten

  zelfstandigheid stimuleren

  welkom heten

  interesse tonen

  begrip tonen

  prater over moeilijkheden
 • Wat zijn kenmerken van onveilige hechting?
  angstig
  hyperalert
  verstoorde stressregulatie
  sesturctief
  emotioneel jong
  overlzichtsproblemen
  faalangst
  slechte gewetensvorming
  te zelfstandig of te klampend
  oppositioneel gedrag
  negatief zelfbeeld
  slecht lichaamsbesef
 • Wat is met de stressregulatie van een kind?
  Moet van ouders ingeregeld worden

  --> nabijheid, troots en ordening
 • Wat zijn kenmerken van de interventie BASIC TRUST?
  Video home training

  --> inzicht
  --> communicatievaardigheden
  --> disciplineringsmethoden 
 • Wat is belangrijk voor een  interventie?
  werken aan relatie niet aan gedrag

  geen straffen of belonen
 • Waarvoor is de witte stof in de hersenen?
  baansystemen-  informatie overdrag --> neemt toe
 • Wat hangt met de hersengroei samen?
  hormonen --> LH is geassocieerd met grijze stof
 • Welke kanten van de hersenen zijn voor wat?
  Ventral: onthouden

  Dorsal: manipuleren
 • Hoe gaat de hersenontwikkeling (responsinhibitie)?
  difuus naar gespecialiseerd patroon
 • Hoe hangen de hersenen en risico gedrag samen?
  ventral stratum --> reward system

  risicogedrag --> beloningssysteem

  samenhang met testosteron
 • Welk gebied in de hersenen voelt afwijzing en pijn?
  Insula

  PFC --> regulatie van afwijziging
 • Wat houdt de ontwikkelingspsychologische verandering in?
  de denktrant verandert --> beredeneringen
 • Wat houdt de informatieverwerkings benadering in?
  capaciteiten van cognitief vermogen

  efficientie en organisatie
 • Wat is de psychometrische benadering?
  vaststellen van neiveau van cognitief functioneren

  producten en verschillen tussen individuen
 • Wat zijn de onderdelen van de piagetiaanse benadering?
  Adaptie

  structuren

  ontwikkelings-fasen
 • Wat zijn de onderdelen van adapatatie van Piaget?
  Assimilatie --> passen in bestaande schema's

  Accomodatie --> verandering van schema

  Equilibratie --> evenwicht vinden
 • Wat zijn de ontwikkelingsfasen van Piaget?
  1. Senso-motorisch(-1,5)

  2. intuitie + preoperationeel (-7)

  3. concreet (-12)

  4. formal (12+)
 • Wat zijn kenmerken van de adolescentie voor psychosociaal denken?
  sociale cognitie 

  Selman: vroege adolescentie: kijken naar zelf
  Selman: latere adolescentie: ook kijken naar anderen en maatschappij

  Elkind:cognitief egocentrisme
 • Wat is het klassieke model van de informatieverwerkingstheorie?
  sensorisch geheugen, STM/ werkgeheugen, LTM

  centrale executive --> metacognitie

  --> gebruiken van strategieen --> functionele capaciteit
 • Wat zijn kenmerken van de informatieverwerking van adolescenten?
  toename van werkgeheugen

  metagcognitie --> comprehension monitioring --> cognitieve zelfregulatie

  cognitieve inhibitie
 • Wat zijn de twee factoren van leren?
  AUTOMATISEREN

  ELABOREREN -->verreiken van kennis


  --> effectief gebruiken van capaciteiten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de drie elementen wie ouders met de vrije tijdsbesteding van kinderen kunnen omgaan?
1. parental solicitation 

2. parental control

3. child disclosure
Wat is Dyspareunie?
pijn bij seks
Wat betekend intellecutualisering?
abstract karakter van conflicten los van emotie
Wat zijn de 6 stadia van Kohlberg?
1. heteronoom
2. individualistisch-insturmenteel

3. interpersoonlijk - normatief
4. sociale systeem

5. mensenrechten en welzijn
6. abstracte ethische principes
War is zijn de drie kenmerken van de formeel operationele fase van Piaget?
Contrafactisch

hypothetisch-deductief denken

combinatorisch
Wat is differential suscepribility?
verschillende vatbaarheden, individueel
Wat zijn de twee dimensies die in het artikel gevonden werden voor behandelmotivatie?
gerichtheid op gedragsverandering

contactname
Wat zijn de 6 elementen van gespreksmotivatie in het artikel?
1. precomplementair

2. contemplatie

3. besluitvorming

4. actieve verandering

5. consolidatie

6. terugval 
Wat zijn de drie wegen binnen de cognitieve gedragstherapie?
beinvloeden van gedachten

beinvloeden van gevoelens

beinvloeden van gedrag 
Wat is de cyclus van werken in de jeugdzorg?
hulpvraag 

informatie verzameling en analyse

hulpverleningsplan: doelen + werkpunten

uitvoering

evaluatie

afsluiten