Summary Class notes - Inleiding in de Kunstgeschiedenis

120 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Inleiding in de Kunstgeschiedenis

 • 1442440800 10. Paltskapel

 • Waar ligt de Paltskapel en waar maakt het deel van uit?
  In Aken. Het maakt deel uit van een groot paleiscomplex dat Karel de Grote in Aken liet bouwen.
 • Aan wie is de kerk gewijd en wat herbergde deze?
  De kerk was gewijd aan Maria en Christus Salvator. Het herbergde de grote reliekenschat die Karel de Grote had verzameld.
 • Wat was de functie van de paltskapel?
  Het herbergen van de reliekenschat. Hij was oorspronkelijk niet bedoeld als grafkerk, maar Karel werd er in 814 wel in begraven.
 • Akenvaart: Pelgrimage naar de Paltskapel, vooral na de heiligverklaring van Karel de Grote in 1165. Sinds 1349 vindt het ritueel van reliekentoningen om de 7 jaar plaats. Bestaande navolgingen van de Paltskapel zijn de abdijkerk in Ottmarsheim en de Sint-Nicolaaskapel op het Valkhof in Nijmegen.
 • Volgens Karel de Grote was Aken een tweede Rome; zowel in kerkelijk als in wereldlijk opzicht. De versmelting van kerkelijke en wereldlijke politiek kwam naar voren in het paleiscomplex.
 • Het paleiscomplex was het middelpunt van een koninklijk landgoed. Het had een symmetrische structuur met 2 polen: 1. de aula regia; 2. de paltskapel. Beiden kanten waren verbonden door een 133m lange gang met 2 verdiepingen. De kapel, het atrium ernaast en twee symmetrisch geplaatste annexen vormen tezamen een Latijns kruis.
 • Paltskapel: door een omgang met galerij omgeven octogoon met een achtdelig kloostergewelf als koepel. De paltskapel is geïnspireerd op de San Vitale. Opvallend aan de kapel is echter dat er geen uitspringende nissen zijn. Op de begane grond worden de 8 zijden van de centrale ruimte door tongewelven met de tegenoverliggende zijden van de zestienhoekige omgang verbonden. Uiteindelijk lijkt de vorm op een kruisgewelf.
 • Op de eerste verdieping van de kapel bevond zich boven de ingangshal een vertrek waarvoor op de galerij de troon van Karel de Grote stond opgesteld. Zo had de keizer goed zicht op het Salvatoraltaar en het Maria altaar.
 • Wanneer zijn de achtzijdige tamboer verhoogd en het tentdak vervangen door muurwerk met blindnissen en 8 topgevels daarboven (waarboven zich een geplooide torenhelm met lantaarn verheft)?
  In 1165, het jaar waarin Karel de Grote heilig werd verklaard.
 • Wie is de architect van de paltskapel en wanneer werd deze gebouwd?
  Odo Metz; 790-805
 • 1442527200 11. Benedictijnerabdijkerk Saint Philibert van Tournus

 • De Benedictijnerabdijkerk Saint Philibert van Tournus is in twee fasen geconstrueerd. Wat zijn de 2 fasen en wat is er toen geconstrueerd?
  1008-1019: De Crypte en het koor zijn geconstrueerd. 1028-1100: Het schip en galilea zijn geconstrueerd.
 • Waaruit is de abdij van Tournus ontstaan
  Uit een oratorium dat in de 6e eeuw boven het graf van de heilige Valerius werd gebouwd. In 875 werd dit oratorium door Karel de Grote aan de benedictijnermonniken van het klooster van Saint Philibert te Noirmoutier geschonken. Deze hadden hun relieken bij zich.
 • Wanneer werd overgegaan tot de bouw van een nieuw klooster?
  Na een brand in 1007/1008 werd tot de bouw van een nieuw klooster besloten.
 • De Benedictijnerabdijkerk wordt van Oost naar West beschreven. Dit is gebruikelijk omdat het belangrijkste gedeelte van de kerk: de koorpartij en de voornaamste altaren meestal aan de oostzijde gelegen is.
 • Wat is een crypte?
  Kroch of onderaardse ruimte; meestal onder een altaar of kerk
 • De oostpartij begint bij de half onderaards gelegen crypte, wat tevens de grafplaats was van Philibert. De crypte bestaat uit: centraalgelegen, driebeukige hallencrypte van 5 traveeën lang, een om deze hal gelegen omgang en 3 op de omgang aansluitende straalkapellen. Op de westzijde van de hallencrypte sluiten 3 nissen aan, die waarschijnlijk kunnen worden opgevat als confessio. Dit was een voorname plaats in de kerk, omdat daar de sacrofaag en reliekenkast van de patroonheilige was opgesteld.
 • Aan de oostzijde van de hallencrypte zijn twee halfronde altaarnissen met, op de as van de kerk, een boogopening ertussen, waardoor men vanuit de omgang de confessio kan aanschouwen.
 • De hallencrypte is overwelfd met in de lengterichting lopende tongewelven en dwars daarop geplaatste steekkappen. De aanzetten van de steekkappen komen neer op imposten die door smalle pilasters worden ondersteund.
 • Wat is een impost?
  Geornamenteerde dekplaat: het overgangselement tussen een drager en een boog- of gewelfaanzet.
 • Wat is een steekkap?
  Klein gewelf in de vorm van een insnijding in de zijde van een groter gewelf of kap.
 • Voor de eindmuren van de straalkapellen staan altaren. Boven de altaren zijn kleine rondboogvensters aangebracht die aan de buitenzijde net boven het maaiveld uitsteken. De straalkapellen hebben een tongewelf.
 • Wat is een tongewelf?
  Doorgaand gewelf met de doorsnede van een halve cirkel of een kleiner cirkelsegment.
 • Wat verheft zich boven de crypte?
  Hier verheft zich het koor: eerst heb je het binnenkoor, vervolges de kooromgang, waarop straalkapellen aansluiten.
 • Het binnenkoor wordt van de omgang gescheiden door langsmuren met daarin aan elke zijde twee boogopeningen. Binnenkoor is overwelfd met een tongewelf. halfronde apsis met een halve koepel.
 • Aan de westzijde sluit het koor aan op de transept/dwarsschip dat bestaat uit een noordelijke en een zuidelijke arm en de viering. In de armen van het dwarsschip zijn bogen aangebracht. De uiterste twee bogen leiden naar twee halfronde nissen met altaren.
 • Waar het dwarsschip de lengteas van de kerk kruist, bevindt zich de kruising/viering. Deze heeft een vierkante plattegrond en wordt aan alle vier de zijden begrensd door bogen met gelijke kruinhoogte. Deze bogen dienen hier tevens als onderbouwing van de vieringtoren. In de top van de koepel boven de viering is een opening uitgespaard voor een klok.
 • Schip van de kerk: basicale aanleg; hoge middenbeuk met 5 traveeën wordt geflankeerd door lagere zijbeuken.
 • Wat is een lichtbeuk?
  Het gedeelte in een basilica waar boven de arcaden de vensters zijn opgenomen.
 • De zijbeuken aan weerszijden van de middenbeuk zijn overwelfd met kruisgewelven. Aan de buitenmuren van de zijbeuken zijn zware diensten aangebracht, die de vorm hebben van gehalveerde schippijlers.
 • Op de westzijde van het schip sluit een westbouw/galilea aan. 2 vermeende functies: 1. voorkerk voor pelgrims zodat ze de kerkdienst niet verstoorden. 2. verheven zetelplaats voor kerkelijke of wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders. De westbouw heeft ook 3 beuken, maar telt lechts 3 traveeën en is in 2 bouwlagen opgetrokken. De westbouw sluit door 3 boogopeningen op het schip aan.
 • De tweede bouwlaag is ook driebeukig en telt eveneens drie traveeën. Hier treft men een middenbeuk aan met lagere zijbeuken. Dan boven de schiparcaden met ronde pijlers verheft zich de lichtbeuk.
 • Wat is een travee?
  afstand tussen twee opvolgende steunpuntassen in de lengterichting van een gebouw.
 • De 2 westelijke zijbeukvakken maken deel uit van de torens van het tweetorenfront. De Westbouw met torens, schip, transept, viering met toren en koorpartij met omgang en straalkapellen kennen een soberheid die karakteristiek is voor de vroege romaanse architectuur in Frankrijk
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat geeft de indruk dat Gozzoli anders te werk ging dan Masaccio?
De nauwkeurigheid en weergave van de details enerzijds en de niet overtuigende weergave van het geheel anderzijds.
Van wanneer tot wanneer is het schilderij gemaakt en door wie?
1459-1461 door Benozzo Gozzoli
Wat is een predella?
Dit is een lage plank, ongeveer net zo breed als het schilderij, die dient als sokkel voor de bescherming en zichtbaarheid van het altaarstuk zelf. Vaak is de predella van een decoratie voorzien. Bij elk van de figuren uit het schilderij behoorde 1 predella met een voorstelling over het leven van die figuur. Voor zenobius was dar het wonder van de opwekking van de gestorven jongen.
Wat is de Sacra Conversazione?
Een schilderkunstig thema waarbij Maria is afgebeeld in het gezelschap van heiligen. Normaalgesproken gaat het hierbij niet om een historisch gegeven.
Wat is een nimbus? 
Het teken van heiligheid.
Door wie is de Madonna met 4 heiligen gemaakt en wanneer?
Het schilderij is met tempera verf door Domenico Veneziano gemaakt in 1445-1447
Waaruit bestaat de lijst van de spiegel in het portret?
Uit een lijst waarin tien kleine medaillons met episoden van de kruisweg van Christus zijn geplaatst.
Wanneer is het Arnolfini Portret gemaakt en door wieç'
Het is in 1434 gemaakt door Jan van Eyck.
Waar is het werk van Masaccio op gebaseerd?
Hij heeft zich laten beïnvloeden door het werk van Giotto. Daarbij is de architectuur uit zijn werk gebaseerd op het werk van de Florentijnse architect Filippo Brunelleschi (1377-1446). Daarbij zijn de ernstige personages gebaseerd op de beeldhouwwerken van de Florentijnse kunstenaar Donatello.
Wat is het centraalperspectief?
Het persepctief waarbij alle verticalen lijnen gelijk zijn en alle horizontale lijnen die in de werkelijkheid parallel lopen, naar één gezamelijk punt lijken te lopen.