Summary Class notes - Inleiding in de sociologie

Course
- Inleiding in de sociologie
- ..
- 2018 - 2019
- Rijksuniversiteit Groningen (Rijksuniversiteit Groningen, Groningen)
- Pedagogische Wetenschappen
270 Flashcards & Notes
1 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Inleiding in de sociologie

 • 1521586800 Hoofdstuk 1 - De sociologische verzuchting

 • Wat zijn twee kanttekeningen bij deze uitspraak van weber? : ' sociologie is de wetenschappelijke poging om het sociale handelen te begrijpen, met de bedoeling op die manier tot een causale verklaring van het verloop en de effecten van dat handelen te komen'
  1. Het is te algemeen. Ook de psychologie, antropologie en de politicologie.
  2. niet alle verklaringen zijn oorzaak-gevolgrelaties
 • Waar worden definities voor gebruikt?
  om een verschijnsel vast te leggen, dus niet om het te begrijpen
 • contingent
  Het is noodzakelijk noch onmogelijk. Het had dus ook anders kunnen zijn dan het nu is.
 • arbitrair
  niet alle varianten van de samenleving zijn even waarschijnlijk. Instellingen en handelingswijzen zijn niet toevallig geordend
 • polygamie
  Een persoon van het ene geslacht verbindt zich met verschillende personen van het andere geslacht
 • polygynie
  Een man met meerdere vrouwen
 • polyandrie
  een vrouw met meerdere mannen
 • wat is de dubbele taak van sociologie met betrekking tot afwijkend gedrag? ( Becker )
  1. waarom bepaalde individuen tot afwijkend gedrag komen
  2. waarom bepaalde gedragingen in bepaalde samenlevingen afwijkend zijn en in andere niet.
 • civiele religies ( Rousseau )
  nieuwe religies die de aandacht voor burgerdeugd centraal dienden te stellen
 • besef van contingentie
  men kan de organisatie van de samenleving niet langer op rekening van goddelijke wil of natuurlijke noodzaak schrijven.
 • verlichting
  1. geindividualiseerd en gerationaliseerd denken
  2. verwierp een beroep op religie als handhaver van de orde
  3. volgen eigen rede en redeneervermogen
 • tegen-verlichting
  1. godsdienst en gezag
  2. redelijke handelen leidt tot egoisme, sociale ontreddering en vervreemding
 • wat is het probleem van de orde?
  hoe voorspelbaarheid en een mate van orde gerealiseerd worden
 • wat is het probleem van de niet-arbitraire contingentie?
  welke regels er absoluut nodig zijn en dus niet arbitrair zijn
 • sociale orde
  datgene wat het leven een zeker mate van voorspelbaarheid geeft, en op die manier leefbaar maakt
 • stratificatie
  mensen kun je indelen in groepen waartussen een ongelijkheidsverhouding bestaat
 • positivisme ( Comte )
  sterk zakelijke, op strakke wetenschappelijke observatie en logica gesteunde sociologie ( natuurwetenschappen )
 • wat is de kritiek op het positivisme?
  1. veranderlijkheid
  2. context
  3. beinvloeding
 • Welke stroming hangt Habermas aan en wat is zijn standpunt?
  pro-rationalisme. 
  geschiedenis is door de mens gemaakt. wetenschappelijke rede kan niet zeggen wat we moeten doen. door open communicatie is niets meer willekeurig en arbitrair
 • welke stroming hangt Luhmann aan en wat is zijn standpunt?
  anti-rationalisme. met contingentie moeten we leren leven door het arbitraire op een aantal punten te aanvaarden. meerderheidsregel.
 • wat zijn de 3 bronnen voor niet-arbitraire contingentie en hoe worden die genoemd?
  1. de natuur
  2. de geschiedenis
  3. de samenhang
  bij elkaar : de legitimerende derde
 • wat vroeg Rousseau zich af ten opzichte van de wet?
  hoe kan men de wet eerbiedigen als zij zich ervan bewust is dat zij die zelf hebben gemaakt
 • wat zijn de 3 opeenvolgende stadia in de menselijke ontwikkeling? ( comte )
  1. religieuze\ theologische fase
  2. metafysische
  3. wetenschappelijk denken \ positivistisch
 • wat is rechtspositivisme?
  stelt dat een wet respect verdient, ongeacht haar inhoud of de doelen die zij dient, zolang zij maar op correcte wijze, volgens de voorziene procedure, tot stand is gekomen.
 • wat houdt de natuur als legitimerende derde in?
  het is een bron van niet-contingente regels, maar we weten niet welke regels dat zijn en worden het daar ook niet over eens.
 • wat houdt de geschiedenis als legitimerende derde in?
   en manier om keuzes te beperken, complexiteit te reduceren en de kans op chaos te verkleinen.
 • wat houdt de samenhang in als legitimerende derde?
  de verhoudingen tussen economie en gezin
 • wat staat er in de murdock files?
  zo veel mogelijk informatie over culturen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - inleiding in de sociologie

 • 1522533600 begrippen en stromingen

 • Wat is de moderne conflicsociologie?
  In navolging van Marx -> ongelijkheid als oorzaak van het feit dat wij conflict kennen in de samenleving.
 • Wat is de Marxistische conflictsociologie?
  Collectivistische visie-> analyse eenheid is de ongelijkheid tussen sociale klassen in een land.
 • Wat is de conflictsociologie van Foucault?
  De macht van het dominante discours levert een effectieve vorm van sociale controle op: het is de taak van de conflict socioloog om de maatschappelijke effecten bloot te leggen die er toe leiden dat wij bepaalde constructie van de werkelijkheid als DE werkelijkheid beschouwen
 • Wat is de conflictsociologie van Bourdieu?
  Cultureel kapitaal zijn niet je eigen verdiensten maar die van je ouders. SES blijft bepalend voor de onderwijsuitkomsten via kapitaal. Hoogste klasse is er in geslaagd om smaak en kennis de meeste status te geven. Habitus lijkt een individuele keuze maar is een klasse verbonden patroon.
 • Wat is de collectivistische visie op het samenleven?
  Durkheim-> samenleving is meer dan som der delen. Samenleving en individu zijn 1. Samenleving en structuur beïnvloedt, stuurt en reguleert het gedrag van individuen. Volgens Durkheim kan de sociologie niet uitgaan van een individu met onveranderlijke en universele eigenschappen, het zou de aard van individu-zijn moeten kunnen verklaren in verschillende samenlevingen.
 • individualistische visie op het samenleven
  De individu en zijn intrinsieke motivaties en natuurlijke neigingen vormen startpunt van de verklaring van de sociale orde. ‘Het sociale’, de samenleving begint bij het individu. Er is een menselijke natuur die het handelen bepaalt, en die natuur zorgt voor intrinsieke motivaties
 • Wat is de controle theorie van afwijkend en crimineel gedrag?
  De controlerende velden die zorgen voor minder afwijkend gedrag werken veel beter als mensen ingebed zijn in hun gezin, werk en samenleving. Verklaring voor drop out-> voelen zich niet ingebed in school en schoolcultuur en hebben geen goed band met de leraren.
 • Wat is differentiatie?
  De overgang van een standen naar klassenmaatschappij kwam voor een groot deel door industrialisatie, hierdoor ontstond er differentiatie. Ongelijkheid heeft nu betrekking tot het individu, status wordt niet meer formeel bij de geboorte bepaald: Differentiatie + modernisering = modern gezin
 • Dramaturgische rollentheorie
  Goffman-> impression management: mensen spelen een rol. Ze proberen zich door anderen in een bepaalde rol te laten erkennen. Dit doen ze via manipulatie van kledingstukken houdingen, uitspraken enz. Af en toe worden de maskers af gezet, onderscheid frontstage en backstage. Ook verschil tussen individu en persoon. Individu: het zelf, manier waarop individu zich realiseert in handelingen. Persoon: wijze waarop anderen het individu waarnemen en benaderen.  
 • Wat is de etiketteringstheorie
  Goffman-> jongeren denken dat leraar denkt dat ze ’t niet kunnen. Leerling denkt dan dat er niets van hem wordt verwacht. Hij voelt alsof er een etiket op hem wordt geplakt dat hij het niet kan en gaat zich dan zo gedragen. Hij gaat zich dan nog vervelender gedragen en slechter z’n best doen.
 • Wat is het functionalisme
  Durkheim-> de samenleving is een harmonieus systeem waarin alle sociale verschijnselen een functie voor elkaar hebben: bijv. het hart in het lichaam, hierdoor blijft de samenleving voortbestaan. Menselijk gedrag wordt verklaard vanuit de functies die ze hebben voor de samenleving en de balans hierin.
 • Wat is het probleem van de collectieve actie?
  Een individu dat op rationele wijze zijn eigenbelang behartigt zet zich niet in voor collectieve doelen. Als de groep voor wie de goederen bestemd zijn niet echt klein is zullen mensen uit eigen belang niet mee werken aan het collectieve doel. In grote groepen zal het rationele uit eigen belang handelend individu bedenken dat ze toch mee kunnen genieten ongeacht eigen inzet.
 • Wat is het utilitarisme?
  Universele, rationele natuur: iedereen streeft uiteindelijk dezelfde doelen na-> pijn vermijden en plezier maximaliseren. Doel is nut maximaliseren. Nut= plezier – pijn. Mensen streven hun eigenbelang (passies) na.
 • Wat is de verstehende methode?
  Weber-> wetenschappelijke poging om het sociale handelen te begrijpen, met de bedoeling op die manier tot ene causale verklaring van het verloop en de effecten van dat handelen te komen. 
    Onderzoeker verplaatst zich in de positie van actor, vraagt zich af wat men in hun plaats zou doen als de zo gevormde verwachting overeenstemt met het waargenomen gedrag, kan men, volgens die subjectieve methode aannemen dar men dat gedrag ‘verklarend begrepen’ heeft. 
 • Wat is de conflictsociologie?
  Er is veel sociale ongelijkheid, macht en conflict. Mensen vertonen gedrag oiv dwag, gezag, macht en conflict. Gaat terug op sociaal-darwinisme; de sterksten overleven, geldt ook voor den mensen. Die groepen zijn genetisch superieur. De samenleving is een arena, er wordt in gestreden en de mensen met de meeste macht en invloed verdedigen hun belang het beste. Het bestaat geen harmonieus systeem.
 • Wat is de rationele keuzetheorie?
  Men baseert keuzes op rationeel denken. De uiteindelijke keuze wordt gebaseerd op een rationele afweging waarbij het maximale voor het individu staat -> gunstigste optie voor zichzelf. Soms heeft dit perverse effecten
 • Wat is een rol en een rollenset?
  De sociale rol die we opnemen is de kernfactor in onze samenleving.
  Rol= een bundel aan verwachtingen die gelden ten overstaan van bepaalde personen in een bepaalde positie.
  Rollenset= Merton-> geheel van rollen die aan 1 positie zijn verbonden. Onderwijzer heeft de rol van socialiseren van kinderen maar ook een praatpaalfunctie voor de ouders.
 • Wat is het sociaal constructivisme?
  De sociale rol die we opnemen is de kernfactor in onze samenleving.
  Rol= een bundel aan verwachtingen die gelden ten overstaan van bepaalde personen in een bepaalde positie.
  Rollenset= Merton-> geheel van rollen die aan 1 positie zijn verbonden. Onderwijzer heeft de rol van socialiseren van kinderen maar ook een praatpaalfunctie voor de ouders.
 • Wat is de theory of broken windows?
  Buurten: als er in de buurt veel vandalisme is, dan wordt de criminaliteit in stand gehouden. Als je dit wilt verbreken moet je zorgen voor cohesie in de buurt.
 • Wat is de verlichting?
  Tijdens de verlichting kwam er meer verzet tegen het feit dat god de samenleving aan de mensheid heeft voorgeschreven. Er werd vanuit gegaan dat de mensheid invloed heeft op hoe de samenleving ingericht wordt:
  Mensen zijn drager van universele natuur, lichte variatie door traditie of religie. Wat is de gedeelde natuur? De redelijkheid, verstand, de ratio.
  Habermas-> methode v. wetenschap, open communicatie, redelijke eerlijke mensen worden het eens over beleidsprioriteiten, arbitraire verdwijnt.
 • wat is de zelfbevestigende voorspelling?
  Er is een onjuiste definitie van de situatie, vervolgens gaat iedereen daar naar handelen, waardoor de situatie waar wordt.
 • wat is de zelfvernietigende voorspelling?
  Voorspelling die zichzelf vernietigd. Bijvoorbeeld te kort aan pabo studenten en leraren, hierdoor gaan meer mensen de pabo volgen waardoor uiteindelijk een overvloed is aan studenten/leraren
 • wat is het verborgen curriculum?
  School als informeer systeem: ‘hidden curriculum’ -> ongeschreven regels en tradities. Impliciete eisen die aan leraar en leerling worden gesteld en die ze moeten kennen om succesvol te zijn.
 • Wat is het schoolklimaat?
  Van invloed op leerervaringen en leerprestaties. School klimaat wordt gevormd door en heeft weerslag op alle niveaus en lagen binnen het schoolsysteem.
 • Wat is de allocatiefunctie van het onderwijs?
  Leerlingen verschillen in niveau en vaardigheid. Allocatieproces is het toewijzen van leerlingen aan bepaalde niveaus omdat ze verschillende vaardigheden hebben. De arbeidsmarkt vraagt hier ook naar. De arbeidsmarkt heeft verschillende niveaus nodig, daarom zien we dit ook terug in het onderwijs.
 • Wat is cultuur transmissie?
  Moreel onderwijs: waardenoverdracht, kinderen als actieve burgers. Overnemen waarden moet via reflectie. Leden samenleving moet van binnen overtuigd raken van moreel kader.
  Beroepsonderwijs: aanleren van kwalificaties nodig voor participatie, als je de arbeidsmarkt op gaat heb je bepaalde kwalificaties nodig.
 • Leerling van de maand plakkaat
  Symbool voor succesvolle leerling.
  Mobiliseren:
  Prestatiedrang-> ik wil ook student of the month worden
  Betrokkenheid bij school-> leerlingen voelen meer dat ze onderdeel zijn van een bepaalde schoolgemeenschap.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat zijn de risicofactoren voor kinderen die academisch falen?
laag inkomen, minority group status, niet nederlands sprekend thuis, alleenstaande ouders, grote gezinnen, een beperking, tienermoeder + middelbare school niet afgemaakt, achterstand als kind aan kleuterschool begint
trangulation
het gebruik van meerdere methodologische technieken bij dataverzameling
common script en controlled classroom settings
1. doelen en grote lijnen van de observatie zijn hetzelfde in alle situaties
2. situatie in een klaslokaal wordt gemanipuleerd zodat de reacties van de leerlingen en de leerkracht getest kunnen worden
immediate environment en secondary environment
1. binnen de school en dichterbij
2. invloeden vanuit de maatschappij
wat zou er kunnen veranderen bij scholen in de toekomst?
1. meer elektronica
2.  leraren zullen de menselijke touch aanvullen
3. kleinere scholen, milieuvriendelijker maar erg duur --> kunnen arme gezinnen dit betalen?
wat houden processen en stratificatie in?
processen : het actieve deel van de samenleving
stratificatie : dit bepaalt waar mensen in de sociale structuur passen met hun levensstijl
vanuit welke twee invalshoeken kan men compenserende bewegingen door ongelijkheid bekijken?
1. de betrokken individuen willen op een of andere manier wat aanzien verwerven --> vaak worden ze dan een uitgesloten
2. het werkt vaak als een subtiel en pervers mechanisme, alsof het doelbewust was opgezet om de kansarmen op hun plaats te houden
wat zijn twee gevolgen van etikettering?
1. de personen die de reputatie kennen gaan er beter op letten en zien gedrag sneller dan normaal als afwijkend
2. de geetiketteerde gaat zelf een zelfbeeld ontwikkelen die bij de negatieve reputatie past. hij gaat ernaar handelen en maakt het dan waar.
wat zijn drie kenmerken van kaste?
1. lidmaatschap is erfelijk
2. kaste is verbonden aan bepaalde groepen
3. strakke regels over kledingvoorschriften en de wijze waarop men contact heeft met andere leden van andere kaste
wat zijn twee typen stratificatie?
1. sociale stratificatie : verwijst naar de wijze waarop de ongelijkheid in een bepaalde samenleving vormt krijgt
2. de slavernij : extreme vorm van ongelijkheid waarin de ene persoon eigenaar is van de andere en deze als voorwerp kan behandelen