Summary Class notes - Inleiding Internationaal Publiekrecht

Course
- Inleiding Internationaal Publiekrecht
- Marhold
- 2020 - 2021
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden, Leiden)
- Rechtsgeleerdheid
349 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Inleiding Internationaal Publiekrecht

 • 1604271600 Week 1: Internationaal publiekrecht als wereldrecht

 • Wat is internationaal publiekrecht?
  "Internationaal publiekrecht regelt de uitoefening van publiek gezag in de internationale gemeenschap. Het kent bevoegdheden toe aan entiteiten die publiek gezag uitoefenen (vooral Staten en internationale organisaties) en biedt een juridisch kader waarbinnen zij deze bevoegdheden uitoefenen." (Nollkaemper, para 9)

  "Internationaal publiekrecht beschermt publieke belangen, zoals veiligheid, welzijn, bescherming van natuur en milieu, etc." (Nollkaemper, para 18)
 • Wat is de Vrede van Westfalen (1648)?
  Een serie van Vredesverdragen die getekend werden tussen mei en oktober 1648 in Osnabrück en Münster. De verdragen beëindigden de Dertigjarige oorlog in het Heilige Roomse Rijk, en de Tachtig jarige Oorlog tussen Spanje en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hier bevestigde Spanje ook formeel de onafhankelijkheid van de Nederlanse Republiek.
 • Wat stond er in de vredesverdragen van Westfalen?
  Uit de bijeenkomst kwam voort dat er vrede werd gesloten, en het zou moeten gaan om een soevereine staat, niet perse om de vorst of religieuze etniciteit. --> De staat is de hoogste etniciteit, niet de vorst of religieuze macht.
 • Wie was Hugo de Groot (Grotius) (1583-1645)?
  Alumni van Leiden, bekend van ontsnapping boekenkist uit slot Loevenstein. 
  De Groot was de voorloper van het natuurrechtelijk denken.
 • In welke boeken schreef De Groot o.a. Over zijn natuurrechtelijk denken?
  - De iuri belli ac pacis (over het recht van oorlog en vrede)
  - Mare liberum (vrijhandel en toegang tot de zee (zeerecht))
 • Wat is het verschil tussen de  nationale en internationale rechtsorde?
  Nationale rechtsorde
  Hoogontwikkeld
  • Verticale structuur (b.v. tussen staat en rechtssubjecten)
  • Centraal gezag (wetgever, rechterlijke en uitvoerende macht)
  • Rechter à bindende uitspraken

  Internationale rechtsorde
  Gefragmenteerd
  • Horizontale structuur (b.v. tussen soevereine staten)
  • Geen centraal gezag
  • Geen ‘automatische wereldrechter’, rechtsmacht Internationaal Gerechtshof
  • Grote beleidsvrijheid voor staten
  • Onderscheid tussen vredes- en oorlogsrecht
 • Wat is Monisme?
  Uitgangspunt is eenheid van nationale en internationale rechtssysteem. 
  --> Internationale bepalingen kunnen direct verplichtingen opleggen aan burgers.
 • Wat is Dualisme?
  Gaat uit van afzonderlijk internationaal en nationaal rechtsstelsel.
  --> Pas na omzetting (transformatie) van internationale bepalingen in het nationale recht ontstaan er rechten en verplichtingen voor burgers.
 • Wat houdt Artikel 93 GW in?
  Dit artikel slaat op de Doorwerking van internationaal recht in de nationale rechtsorde.

  "Bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties, die naar haar inhoud een ieder kunnen verbinden, hebben verbindende kracht nadat zij zijn bekendgemaakt."

  --> Arresten hierbij: Spoorwegstakingarrest en Rookverbodarrest
 • Wat houdt Artikel 94 GW in?
  Dit artikel slaat op de Voorrang internationale rechtsorde boven nationale wet.

  "Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties."
 • Wat is zijn de Verenigde Naties?
  • Intergouvernementele organisatie opgericht in 1945 (Na WOII)
  • 193 lidstaten
  • Verantwoordelijk voor het handhaven van vrede en veiligheid
  • Samenwerking op het gebied van mensenrechten, internationaal recht, ontwikkeling van de wereldeconomie en wetenschappelijk onderzoek. 
  • Hoofdkantoor in New York, deelhoofdkantoren in Genève, Wenen en Nairobi
 • Wat zijn de belangrijkste organen van de Verenigde Naties?
  • Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) (193 leden)
  • Veiligheidsraad (15 leden, waarvan 5 permanente leden - FR, VK, VS, RU, CH --> geallieerden)
  • Internationaal Gerechtshof (Den Haag) (15 Rechters)
 • Wat is "Ius ad Bellum"?
  Recht inzake militair geweld. Het is een reeks criteria die
   moet worden geraadpleegd alvorens oorlog te voeren, om te bepalen of oorlog voeren is toegestaan, dat wil zeggen, of het een rechtvaardige oorlog is.
 • SLIM ACADEMY
 • De drie organisatievormen binnen de internationale rechtsorde zijn;
  • Co-existentie (vreedzaam naast elkaar bestaan)
  • Coöperatie (samenwerking tussen staten)
  • Integratie (aangaan van samenwerkingsverbanden en actieve deelname in internationale organisaties)
 • HFD 10 wereld;

  Artikel 51 VN-Handvest bepaalt dat iedere staat die het slachtoffer is van een gewanpende aanval het 'inherente'recht op zelfverdediging heeft, op eigen kracht of in collectief verband  

  Moet wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden;
  • Sprake zijn van een voorafgaande gewapende aanval;
  • Gebruik van geweld dient uit zelfverdedigng noodzakelijk en proportioneel te zijn;
  • De zelfverdedigingsactie moet onmiddelijk aan de Veiligheidsraard ter kennis worden gebracht;
  • De zelfverdedigingsactie moet uitgevoerd worden met inachtneming vna het internationale humanitair recht
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Handelingen van privépersonen & Jurisprudentie:

Daarnaast kunnen handelingen van privépersonen aan een staat worden toegerekend als de privépersonen handelen op instructie van of gecontroleerd worden door de staat (outsourcen). Dit staat vastgelegd in art. 8 ARS
           +
In de Nicaragua-zaak werden groeperingen gesteund door de VS met wapens en militaire trainingen. Toch oordeelde het Hof dat dit niet voldoende was. Stel de groeperingen hadden geen eigen wil, zou de VS wel aansprakelijk zijn omdat zij dan een instrument van de staat zouden zijn.

Als de staat achteraf een handeling van een privépersoon aanvaard en het als ware erkent als zijn eigen handeling, is hij volgens art. 11 ook aansprakelijk.
Hoe werken aanknopingspunten voor rechtsmacht?
 • Er moet voldoende aanknopingspunten zijn tussen staats enerzijds en persoon of gebeuretnis anderzijds
 • Wetgevend en rechtssprekend in principe ongebrensd in theorie, in praktijk zijn aanknopingspunten wel essentieel
  • Dus in principe mag in theorie allerlei wetten maken, die heel ver gaan met betrekking tot de rechtsmacht, maar in praktijk is wel te zien dat het belangrijk is dat een bepaalde wet terug te brengen is op een staat of persoon.
 • Maar staat wordt beperkt door de handhavende rechtsmacht
4. VOORBEHOUDEN EN INTERPRETATIEVE VERKLARINGENWat zijn de regels mbt de inhoud van een verdrag?
Verdragen mogen niet in strijd zijn met dwingend recht, ius cogens (art 53 WVV). Men weet niet precies welke regels dwingend recht zijn, want dat is niet duidelijk vastgesteld als in het BW.

Staten mogen voorbehouden maken, zie art 2 lid 1 sub d en 19 WVV (art 19-23 WVV).
 • Een voorbehoud is een eenzijdige verklaring waarbij een staat de rechtsgevolgen van een verdrag aanpast. 

Géén voorbehoud als het verdrag dit verbiedt of het in strijd is met het doel en de strekking van het verdrag. 
 • Vaak afgeleid uit de preambule. 
Wanneer kan nooit een verdrag tot stand komen? (Noem artikel)
Als de tussenpersonen geen volmacht hebben om de staat te vertegenwoordigen, dan kunnen zijn nooit hun achterman binden (art. 8 WVV), en kan er dus nooit een verdrag tot stand komen.
Noem 2 soorten sancties en leg zeg uit:

 1. Represailles - in beginsel onrechtmatig, maar gerechtvaardigd ter beëindiging van eerdere onrechtmatige daad van de ander (week 5 - art. 22 ARS!).
 2. Retorsies - rechtmatige onvriendelijke daden. Bepaalde druk zetten op een ander land.

 • Bv. opschorten van ontwikkelingshulp, verbreken diplomatiek.
Gevolgen = Rechtsherstel 
Art. 28 e.v. ARS = gevolgen aansprakelijke voor onrechtmatige daad.

art. 30 ARS = 2 verplichtingen:
 1. onmiddellijk onrechtmatig handelen stoppen (voor zover dit kan)
 2. garanties verstrekken ter voorkomen herhalingen

art. 31 ARS = rechtsherstel bewerkstelligen voor alle geleden schade.

art. 34 ARS verschillende mogelijkheden rechtsherstel genoemd. De vergoeding is afhankelijk van wat de gelaedeerde staat eist en wat de rechter uiteindelijk beslist:

 • art. 35 - Restitutie: herstel situatie zoals voor het moment van onrechtmatige daad (restitutio in interum) zie  ARS.
  • niet vereist als materieel onmogelijk is
   • bv. doden, of schuldige krijgt buitenproportioneel voordeel. 
   • Zaak 'Arctic Sunrise' bepaalde dat de boot (Nederlandse vlag), overgenomen door Russen, terug moest naar Nederland. 

 • art. 36 - Schadevergoeding / compensatie: 
  • alleen betrekking op in geld waardeerbare schade. 
  • Causaal verband tussen de onrechtmatige daad en de schade. 
  • Kan betrekking hebben op door de staat geleden schade. 
  • Schade die door de onderdanen die diplomatieke bescherming kregen van de staat is geleden. Dit kan materiële en niet materiële schade zijn. 
  • Bij ontneming van eigendommen is de schadevergoeding gelijk aan de marktwaarde + compensatie van verloren winsten. 

 • Art 37 ARS, Genoegdoening = erkenning van de schending, excuses of een spijtbetuiging (symbolische waarde).
Bij Rechtvaardigingsgronden... (Deel 2)Hoe zit het met dwingend recht?  Hoe zit het met de schade?
7.)
art 26 ARS: strijdigheid met dwingend recht, kan nooit worden weggenomen door een rechtvaardigingsgrond! 

8.)
art 27 ARS:
 • Rechtvaardigingsgrond neemt aansprakelijkheid weg, máár in sommige gevallen nog steeds schade vergoeden
 • Anders blijft benadeelde staat met schade.
 • Niet in geval van zelfverdediging en tegenmaatregelen, want de andere staat heeft ook onrechtmatig gehandeld.  
Waarom bestaat volledige immuniteit van vreemde rechtsmacht? 
 1. Verpersoonlijking van de staat;
 2. Ongestoord verloop van internationale betrekkingen
3. IMMUNITEITENWat is immuniteit?
 • Uitzondering en begrenzing van territoriale rechtsmacht van staten
 • diplomatieke immuniteit is een bij internationaal recht geregelde bescherming tegen rechtsvervolging voor diplomaten, buitenlandse staatshoofden, regeringsleiders, ministers van Buitenlandse Zaken
  • Staat mag normaal gesproken binnen grondgebied rechtsmacht uitoefenen over onderdanen van andere staten
  • Maar mag in beginsel geen rechtsprekende of handhavende rechtsmacht uitoefenen ten opzichte van (gezagsdragers van) vreemde staten
  • Dit betekent dus niet dat nationale wetten niet voor hun van toepassing zijn, maar dat je ze niet kan oppakken en berechten in bepaalde gevallen.
1. RECHTSMACHTWat is rechtsmacht?
Jurisdictie; bevoegdheden van een staat om regels te stellen of te handhaven ten aanzien van personen of gebeurtenissen
  • concrete manifestatie van soevereiniteit
  • staat mag dus bepalen wie op grondgebied mogen komen etc.
 • Regels voor rechtsmacht liggen niet netjes in verdrag uitgelegd (veel verschillende verdragen en wetten en gewoonterecht)