Summary Class notes - Inleiding sociale wetenschappen

Course
- Inleiding sociale wetenschappen
- Helenne van Adrichem
- 2014 - 2015
- Inholland
- Sociaal Juridische Dienstverlening
194 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Inleiding sociale wetenschappen

 • 1415142000 Sociale wetenschappen

 • Wat is sociologie?
  Het gedrag van individuen en groepen vanuit maatschappelijk gezichtspunt.
 • Wat zijn de functies van de sociologie?
  - Ideologiekritiek
  - Beheersfunctie
  - Ordende functie
 • Wat houdt ideologiekritisch in?
  Hoe mensen zelf handelen heeft betrekking tot de samenleving
 • Wat houdt beheersfunctie in?
  Meer bezig zijn met de omgeving om de samenleving te besturen
 • Wat houdt de ordende functie in?
  Het gaat om de kennis, meer snappen waarom iets gebeurt
 • Wat houdt micro niveau in?
  Je wordt beïnvloed door mensen om je heen waarmee je direct in contact staat (zoals je gezin), genen zeggen voor een deel iets over je en je past je aan wat normaal is in je omgeving
 • Wat houdt meso niveau in?
  Dingen die verder van je af staan, zoals je gemeente/stad
 • Wat houdt macro niveau in?
  Dat is het verst weg, zoals de cultuur, de wetten en regels. 
 • Hoe herken je een sociaal probleem?
  - Aanzienlijk aantal getroffenen 
  - Persoonlijk letsel
  - Samenhang met andere problemen
  - Is niet tijdelijk (geen maanden maar jaren)
  - Bovenpersoonlijke oorzaken (niet in de macht)
  - Het gaat tegen serieuze waarden in (zoals privacy discriminatie)
 • Wat zijn de beroepstaken van de SJD'er?
  - diagnosticeren
  - samenwerken en klantcontact
  - informatie en dossierbeheer
  - onderzoek
 • Wat is socialisatie?
  Leren hoe je je sociaal moet gedragen in de voor jou relevante omgeving
 • Wat houdt socialisator in?
  Dat eerst alleen het gezin belangrijk is, maar op een latere leeftijd worden ook andere belangrijk zoals, schoolgenoten of collega's
 • Wat is nature?
  Gedrag dat deels bepaalt is door genen
 • Wat is nurture?
  Gedrag dat deels bepaalt is door de opvoeding/omgeving
 • Wat zijn normen?
  Uit waarden voortvloeiende gedragsregels
 • Wat is de morele norm?
  Een goede of slechte daad
 • Wat is de juridische norm?
  Of het wel of niet volgens de wet mag
 • Wat is de sociale norm?
  Of het passend is voor jou en je omgeving
 • Wat is internalisering?
  Gedrag eigen maken en automatisch doen
 • Wat hospitalisering?
  Alles wat uit de handen van mensen wordt genomen, waardoor de ander niet zelf redzaam kan zijn?
 • Wat is een extern rollenconflict?
  Dat zijn twee rollen in een persoon, die niet goed met elkaar overweg kunnen. (zoals student - werknemer, tijdens examens kan je niet werken)
 • Wat is een intern rollenconflict?
  Een rol in een persoon, waar een groep personen een bepaalde verwachting van heeft en waar een andere groep personen iets anders van verwacht, dit kan met elkaar botsen. (bijvoorbeeld een student verwacht andere dingen dan je medestudenten)
 • Wat is sociale controle?
  Goed of afkeurend reageren op iemand zijn gedrag
 • Waaronder is sociale controle verdeelt?
  - Subtiel of expliciet
  - Formeel of informeel
  - positief of negatief
 • Wat is een discretionaire ruimte?
  De ruimte die je hebt om maatwerk te kunnen leveren. Andere woorden hiervoor zijn handelsruimte en beslissingsruimte
 • Wat is street level bureaucracies?
  Op het niveau van de straat waar de overheid en burger elkaar ontmoeten en hoe ze daarna met elkaar in contact staan.
 • Wat is technologisering?
  Mensen die het lastig vinden digitaal in contact met de overheid te treden
 • Wat is digitalisering?
  Dat zorgt voor interactieve relatie tussen de overheid en burger
 • Wat is sociale ongelijkheid?
  Het verschil in macht tussen posities
 • Waaruit bestaan de standen?
  - Adel
  - Geestelijken
  - Boeren en arbeiders
 • Waaruit bestaan de kaste?
  - Priesters
  - Krijgers
  - Handelaren
  - Bedienden
  - Kastelozen
 • Wat is klassetegenstellig?
  De tegenstelling tussen ondernemers (kapitaal) en werknemers (arbeid)
 • Wat houdt de ordende functie in?
  Het gaat om de kennis, meer snappen waarom iets gebeurt
 • Wat is stratificatie?
  Een samenlevingsvorm waarbij hogere en lagere sociale lagen worden onderscheiden
 • Wat is intergenerationele mobiliteit?
  Het verschil tussen generaties. Bijvoorbeeld tussen jou en je ouders qua opleiding, werk etc
 • Wat is Intragenerationele mobiliteit?
  Het verschil binnen een generatie. Bijvoorbeeld het verschil tussen broers en zussen
 • Wat is meritocratie?
  Dat iedereen in de samenleving een plekje heeft wat past bij zijn eigen talent
 • Wat is een ander woord voor moderne armoede?
  Relatieve deprivatie
 • Nederland heeft een scheve inkomensverdeling, wat houdt dit in?
  Dat er niet evenveel mensen met een hoger inkomen als mensen met een lager inkomen zijn
 • Wat kwam er in de jaren 60?
  Sociale voorzieningen voor mensen die het zelf niet konden redden
 • Wat gebeurde er in de jaren 80?
  Er kwam meer werkloosheid, daardoor werd er veel beroep gedaan op sociale voorzieningen, hierdoor raakte het geld in de schatkist op en bleef de vraag naar sociale voorzieningen stijgen
 • Wat gebeurde er in de jaren 90?
  • De economie bloeide op 
  • er kwam vrouwenparticipatie en 
  • multiculturalisme
 • Wat zijn secundaire problemen?
  Als de vraag van de burger en het aanbod van de professionele ondersteuning niet goed op elkaar afgestemd zijn
 • Wat is een primair probleem?
  Bittere armoede
 • Wat is onderbenutting?
  Geen gebruik maken van de dingen waar je recht op hebt
 • Wat is misbruik?
  Gebruik maken van dingen waar je geen recht op hebt
 • Wat is marginalisering?
  Het proces waarbij je naar de onderkant van de samenleving afglijdt
 • Wat is stigmatisering?
  Een negatief stempel opgedrukt krijgen
 • Wat is desoriëntatie?
  De weg kwijt raken/ grip op je leven kwijt raken
 • Wat is passiviteit?
  Dat je afwachtend bent en geen actie onderneemt
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe ontstaat onvrede voortkomend uit maatschappelijke processen (Elchardus):
·  Afnemende invloed van levensbeschouwingen
·  Opkomst van postmaterialistische waarden en populistische partijen (lpf, pvv)
·  Crisis van de verzorgingsstaat
De staat als weldoener;
- Armenwet;
- Opkomst vakbonden;
- 1963 eerste bijstandswet (vangnetconstructie).

Discussie over grenzen van solidariteit en bij wie financiering en uitvoering moet liggen
Wat houdt Normgerechtigkeit in?
Eenduidigheid in regelgeving
Wat betekent de rechter is een Package deal?
een rangorde van eigenschappen van rechters die burgers belangrijk vinden; rechtvaardig zijn, onpartijdig zijn, onafhankelijk zijn
Wie is verantwoordelijk voor te lichte straffen?
Overheid krijgt de schuld van de burger
Kenmerken criminaliteit en vertrouwen;
- Geregistreerde misdrijven
- Vertrouwen in politie
- Onveiligheidsgevoelens
Welke 2 verklaringen geeft hij voor mate van vertrouwen?
·  Prestaties van de rechtspraak
·  Preferenties van de burger
Wat wil de burger volgens "Heeft de burger vertrouwen in de rechter" van Marnix Croes? 
- Overzicht in de stand van zaken 
- Vertrouwen in rechters, rechtssysteem en justitiële apparaat
Rechtsstaat staat onder vuur omdat?
·  Strijd tegen criminaliteit
·  Rechtspositie verdachte
·  Terrorisme
·  Aantasten persoonlijke levenssfeer 
Wat zijn belangrijke actoren bij agendavorming?
·  Media
·  Lobbyisten; druk uitoefenen op de politieke besluitvorming
·  Belangen- en pressiegroepen; groep mensen met een gezamenlijk belang die probeert anderen tot hun standpunt over te halen