Summary Class notes - Inleiding Staatsrecht

Course
- Inleiding Staatsrecht
- .
- 2017 - 2018
- Inholland Rotterdam
- HBO - Rechten
237 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Inleiding Staatsrecht

 • 1504389600 1. Het onderwerp van het staats- en bestuursrecht

 • Wat is privaatrecht?
  Hetgeen wat zich bezighoudt met de rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling
 • Wat wordt er met de structuur van de rechtsorde bedoeld?
  Het geheel van geldend recht
 • Wat is publiekrecht?
  Het recht wat zich bezighoudt met rechtsbetrekkingen tussen overheid en burgers en tussen overheidsinstanties onderling
 • Welke tweedeling kan men maken onder het publiekrecht?
  - Staatsrecht
  - Strafrecht 
 • Wat is materieel recht?
  Het recht wat de procedurele normen beschrijft
 • Wat is formeel recht?
  Het recht wat de inhoudelijke normen beschrijft.
 • Op welke 2 manieren kan de overheid handelen?
  - Feitelijke handelingen 
  - Rechtshandelingen 
 • Wat zijn feitelijke handelingen?
  Handelingen waarbij een rechtsgevolg intreedt maar waarbij dit rechtsgevolg niet beoogd hoeft te zijn.
 • Wat is een rechtshandeling?
  Een handeling die iemand uitvoert omdat hij/zij en bepaald rechtsgevolg tot stand wil brengen.
 • Welke tweedeling kan men maken onder rechtshandelingen?
  - Publiekrechtelijk
  - Privaatrechtelijk 
 • Wat is een publiekrechtelijke rechtshandeling?
  Een eenzijdige rechtshandeling zoals bijv. het maken van een gemeenschappelijke regeling tussen gemeenten of het sluiten van een verdrag
 • Wat is een privaatrechtelijke rechtshandeling?
  Een tweezijdige rechtshandeling waar de overheid ook als privaatrecht deel kan nemen als burger.
 • Wat is staatsrecht?
  Het recht wat zich bezighoudt met de besluiten van de hoogste staatsorganen en de organisatorische structuur van deze organen.
 • Wat is bestuursrecht?
  Het recht was zich bezighoudt met de besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot de burgers richten en de organische structuur van deze organen.
 • Wat is de eenzijdige binding van overheidsbesluiten?
  De gelding van het besluit is niet afhankelijk van de instemming van hen tot wie het besluit gericht is.
 • Wat zijn normgeadresseerden?
  Partijen die gebonden kunnen worden aan besluiten.
 • Welke soorten overheidsbeluiten zijn er?
  - Wetten in materiele zin 
  - Beschikkingen 
  - Beleidsregels 
  - Plannen die op een bepaalde wijze een bindend effect hebben 
  - Vonnissen, arresten of uitspraken van geschillenbeslechters 
 • Waarom is er behoefte aan bindende besluiten?
  Omdat er in elke menselijke gemeenschap sprake moet zijn van een aantal voorzieningen die de gemeenschap aangaan.
 • Wat zijn de 2 hoofddoelen van besluiten?
  - het scheppen van gemeenschapsvoorzieningen 
  - de veiligstelling van de productie en consumptie van voorzieningen die in particuliere handen zijn 
 • Waarom is het belangrijk om het maken van besluiten uit te besteden?
  Omdat zij dan volgens een zorgvuldige procedure alle opvattingen kunnen horen en tegen elkaar kunnen afwegen.
 • Wat zijn staatsrechtelijke besluiten?
  Besluiten die door de formele wetgever (regering en Staten Generaal) worden gemaakt.
 • Wat zijn 2 vormen van besluitvorming die niet werken maar waar wel alle betrokkenen zeggenschap hebben?
  - Besluitvorming op grond van eenstemmigheid van alle betrokkenen
  - Inschakeling van alle betrokkenen
 • Waarom is het niet werkbaar om besluiten te vormen op grond van eenstemmigheid van alle betrokkenen?
  Omdat iedereen de besluitvorming zou kunnen blokkeren, wat leidt tot het niet nemen van beslissingen
 • Waarom is het niet werkbaar om alle betrokkenen in te schakelen?
   Omdat dan bij de totstandkoming van gedragsregels het gehele stemgerechtigde volk uitgenodigd zou moeten worden.
 • Wat is het kernprobbeel van het staats- en bestuursrecht?
  Er dienen eenzijdig bindende overheidsbesluiten te worden genomen van verschillende aard die moeten worden genomen door instanties die daartoe bevoegd zijn, maar tegelijkertijd moet verzekerd worden dat de besluiten aanvaardbaar zijn voor degenen die aan de besluiten worden gevonden. 
 • Wat is aanvaardbaarheid?
  Wat binnen de gemeenschap geldende opvatting wat redelijkerwijs aanvaardbaar dient te worden.
 • Wanneer zijn voorzieningen aanvaardbaar?
  - Als er een meederheid is in beide kamers van het parlement
  - Als minderheidsopvattingen worden gerespecteerd 
  - Als er moet worden uitgegaan van fundamentele gelijkheid van burgers
 • Wat zijn 2 belangrijke grondslagen van het constitutionele bestel waardoor overheidsgezag aanvaardbaar is?
  - Rechtsstaat
  - Democratie
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Kan een minister aangesproken worden voor het functioneren van een zelfstandig bestuursorgaan?
Ja. Alleen kan hier weinig aan gedaan worden omdat bij nauwelijks meer bevoegdheden heeft  ten aanzien van het zelfstandig bestuursorgaan.
Waarvoor heeft men gepleit om de gebrekkige democratische controle tegen te gaan?
Een wettelijk regime met betrekking tot functionele decentralisatie
Wat zijn 2 nadelen van het instellen van zelfstandige bestuursorganen?
- Ondoorzichtigheid van het bestuur 
- Gebrekkige democratische controle
Wat zijn 2 redenen voor het instellen van zelfstandige bestuursorganen?
- Ontlasting van de overheid 
- Verbetering van de kwaliteit van bestuur 
Op welke manier kan er verder gedecentraliseerd worden binnen provincies en gemeenten?
Door het instellen van zogenaamde bestuurscommissies.
Wat is functionele decentralisatie?
De taak wordt bepaald voor het doel waarvoor ze zijn ingesteld, hun bevoegdheid wordt door dat doel beperkt.
Wat is teritoriale decentralisatie?
Binnen hun territoir kunnen zich bezig houden met alles wat hen niet bepaald ontzegd is doordat het tot de taak van een ander lichaam behoort.
Welke 2 soorten decentralisatie zijn er?
- Territoriaal 
- Functioneel 
Wat is er nodig om deze ministeriele verantwoordelijkheid te handhaven?
Dat aan tenminste 1 bestuursorgaan de verantwoordelijkheid voor al het handelen kan worden toebedeeld: de minister.
Waarom is de ministeriele verantwoordelijkheid gemaakt?
Er moet door het openbaar bestuur voor alle bestuurshandelingen op centraal niveau rekenschap afgelegd worden aan de volksvertegenwoordiging.